11. listopadu 2018

24. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10. hodin jsou bohoslužby v Bohuticích, kázáním poslouží sestra Rut Junová, sestra Rut ukončí svou praxi v našem sboru ve čtvrtek 15. 11., během bohoslužeb se s námi rozloučí

-nešpor ani kruh dnes nejsou

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu dnešních bohoslužeb

-V úterý se koanala pravidelná porada staršovstva, hosty byli konfirmandi, kteří se při společném kvízu i při rozhovoru se staršími projevili jako dobře připravení mladí křesťané nebojící se vyznat svoji víru. Máme z nich radost. Více se o konfirmandech dovíte v tzv. Konfirmačních novinách, které jsou připraveny při vycházení. Konfirmandky, konfirmandi i jejich rodiny nás zvou po bohoslužbách do Kruhu na občerstvení i popovídání.

-v sobotu se v Brně konal konvent našeho seniorátu, náš sbor zastupovali konventuálové sestra Jiřina Uhříková a bratr Jaroslav Ryšavý a bratr farář Sedláček

-o průběhu stavby i jejím pokračování se informujte u bratra Mirka Šimši, děkujeme všem, kdo jsou ochotni pomoci

-Dárování se blíží, prosíme ty z vás, kdo jsou ochotni pomoci, aby se zapsali do tabulky na nástěnce

Týden ve sboru

Středa                        9.00                            RC Medvídek

Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                        9.30                            biblická hodina pro dospělé

18.30                          zkouška pěveckého sboru

20.00                          kroužek učitelek NŠ

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

20.00                          setkání střední generace na faře

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, stejně jako dary vděčnosti při Večeři Páně. Děkujeme, že na sbor pamatujete na modlitbách i finanční podporou.

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 na bohoslužbách. Za týden budou našimi hosty v Kruhu manželé Grunovi.

Nyní dovolte, abych jménem staršovstva promluvila ke konfirmankám a konfirmandům:

Milé konfirmandky a konfirmandi, vážený bratře faráři,

přátelé, milý sbore,

společně s Alžbětou, Antonií, Danielem, Emmou a Vilémem prožíváme krásnou a radostnou neděli, neděli, která je naplněna vděčností Pánu Bohu za tuto pětici mladých, kteří před Bohem i lidmi, před naším sborem i jeho přáteli vyznávají, že jsou křesťané. Není to nic samozřejmého a je v tom i kus statečnosti.

Je na místě se radovat, zpívat žalmy a obracet se k Bohu v děkovné modlitbě za životy těchto mladých bratří a sester. To není málo, přesto se před námi, milý sbore, rýsuje ještě další úkol – být dnešním konfirmandkám a konfirmandům dobrým příkladem života ve víře, v ochotě zúčastňovat se dění sboru a církve, brát tyto mládežníky vážně, naslouchat jejich názorům tak, abychom mohli společně budovat náš sbor i církev k oslavě našeho nebeského Otce, abychom ve společenství prožívali radost z Boží milosti a byli dobrou solí našemu městu i všem, s nimiž se setkáváme.

Vám, milé konfirmandky a konfirmandi přeji, aby dnešní neděle zanechala ve vašem životě výraznou stopu, aby to nebyl jen krásný a slavný den, kdy se sejde rodina a všichni se na vás usmívají a blahopřejí vám. Samozřejmě ke konfirmaci to také patří. Přeji vám, aby konfirmace byla mezníkem ve vašem životě, abyste vše, co jste až dosud v rodině, ve sboru, v nedělní škole, na biblických hodinách a při konfirmační přípravě přijali, uložili hluboko a natrvalo do svých srdcí. Aby to vše, co jste přijali bylo tou dobrou hřivnou, která není ani promrhána, ani zakopána, aby to vše bylo pro váš život posilou, dobrou směrovkou v nerozhodných situacích a pevnou nadějí.

Alžběto, Antonie, Emmo a Viléme, svou konfirmací potvrzujete a přiznáváte se k tomu, co při křtu slibovali vaši rodiče a kmotři. Danieli, ty ses rozhodl přijmout křest a spolu s konfirmací ses k němu připravoval. Společně s celým sborem dnes poprvé společně slavíme Večeři Páně. Za společenství kolem Jeho stolu nepřestáváme děkovat a prosit, aby se Večeře Páně stala i vám posilou.

Milé konfirmandky a milí konfirmandi, prožíváte svůj krásný a slavný den a my jsme rádi, že jsme jeho součástí. Přeji vám do dalších dnů hodně sil, vědomí, že nikdy nejste sami, statečnost v rozhodování, pevnou naději a víru. Pán Bůh vás požehnej a buď vaším ochráncem.

Lia Ryšavá, kurátorka

Miroslav 11. listopadu 2018