Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, “rada starších”. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Radek Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jiří Uhřík
Eva Dostálová
Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 27. března 2022

5. března 2024

Na poradě staršovstva 5. března jsme připravovali dnešní sborové shromáždění a program Velikonoc dle rozpisu. Rozhodli jsme, že na Zelený čtvrtek budeme slavit Sederovou večeři. Hovořili jsme také o podkladech pro volbu faráře. Administrativní proces probíhá, z naší strany bylo již vše odesláno. Datum volby bude stanoveno až bude proces ze strany seniorátu i synodní rady ukončen. 

13. února 2024

Pravidelná porada staršovstva  

-příprava první postní neděle s vysluhováním večeře Páně 18. 2. 2024 

-sbor dostal poslední část církevní dotace na fotovoltaik, tj. 40 000Kč 

-manželům Lucii a Radkovi Férovým byla vrácena polovina půjčky, tj. 80 000Kč, děkujeme 

-staršovstvo jednalo o přeprodávání přebytků elektřiny do distribuční sítě 

-staršovstvo potvrdilo souhlas s návrhem Města Miroslav požádat o dotaci na opravu památníku padlým z první světové války na evangelickém hřbitově (kamenný kalich), žádost byla již podána 

-staršovstvo přijalo dar sboru od manželů Elišky a Jana Nohavicových; jde o velkou pohovku a konferenční stolek, kterou jsou umístěny ve sborovém bytě, děkujeme 

-byly navrženy termíny pro uspořádání sborového zájezdu do FS ČCE Raná u Hlinska, zájezd se uskuteční v neděli 2. června 2024 

9. ledna 2024

V úterý 9. ledna 2024 se konala pravidelná porada staršovstva 

-bratr farář nás vedl k zamyšlení a hlubšímu porozumění přímluvných modliteb 

-věnovali jsme pozornost přípravě rozpočtu sboru 

-stanovili jsme datum výročního sborového shromáždění, a to na 17. března 2024; v té souvislosti jsme hovořili o seznamu členů sboru s právem hlasovat. Do něj byl nově zařazen bratr Tomáš Kriška a vyřazeni bývalí členové sboru pan Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští; správu o životě sboru budeme připravovat během ledna a února. 

-datum volby faráře ještě není pevně stanoveno, uskuteční se v dubnu nebo v květnu. Dle rozhodnutí staršovstva je jediným kandidátem stávající farář sboru bratr David Sedláček 

-v současné době pracují se staršími dětmi v nedělní škole pouze tři sestry, a to Jarmila Šimšová, Františka Sedláčková a Daniela Bednaříková. Staršovstvo se proto obrací na členy sboru s prosbou, zda by se se mezi námi našel někdo, kdo by se dětem v nedělní škole také mohl věnovat. U malých dětí, které se scházejí v Kruhu, se střídají maminky a čtou nebo vyprávějí jim základní biblické příběhy. 

-věnovali jsme pozornost přípravě návštěvy ze Spremberka 7. – 10. března, důvodem je kladení kamenů zmizelých, jak jste byli informování. Koordinátorkou je sestra Daniela Bednaříková. 

-připravujeme sborový výlet do Farního sboru ČCE v Rané u Hlinska a okolí, měl by se konat v červnu, prosím už zvažujte svou účast 

-připravujeme návštěvu bratra faráře Petra Chlápka z Nosislavi, a to 3. března 2024, náš bratr farář bude hostem v Nosislavi 

– staršovstvo potvrdilo termín celocírkevní sbírky na podporu křesťanské služby církve, vykonáme ji 21. ledna 2024 

5. prosince 2023

 5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování. 

7. listopadu 2023

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva 

– Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024. 

-Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu. 

-Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023. 

-Rozhodli jsme, že opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru. 

-Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škola a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další děvčátko z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.  

-Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin. 

3. října 2023

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-věnovali jsme se přípravě na neděli Díkčinění, která se uskuteční 15. října 2023, bude vysluhována VP. Bohoslužby v MK nebudou. Členové kazatelských stanic jsou zváni do Miroslavi. Součástí nedělních bohoslužeb bude ustavení bratra Radka Féra za kantora sboru. Bohoslužby bude doprovázet pěvecký sbor a budeme mít také hosty – celocírkevního kantora bratra Ladislava Morawetze, synodního kurátora bratra Jiřího Schneidra. Už během soboty přijedou také další hosté, varhaníci, zpěváci a dirigenti – Radkovi kolegové z hudebních kurzů. Každý rok je součástí neděle Díkčinění také celocírkevní chrámová sbírka určená pro sociální a charitativní pomoc, vykonáme ji při vycházení. Na podnět sestry Rut Vesecké se můžete v neděli Díkčinění také připojit ke sbírce pro znojemskou charitu, a to do kostelíčka. 

-připravujeme pobyt hostí z našeho spřáteleného sboru Spremberg od 21. do 26. října 2026, především společnou neděli s  česko – německými bohoslužbami 

-věnovali jsme také pozornost vizitaci sboru, která se uskuteční 5. listopadu za účasti bratří Vladimíra Zikmunda, seniorátního kurátora, a Petra Zajíce, člena seniorátní výboru 

-přijali písemné sdělení sestry Jany Sterzikové, že již nebude připravovat rozpisy, děkujeme jí za dosavadní službu sboru. Úkolu se ujal bratr Zdeněk Fajmon, děkujeme mu a vážíme si jeho rozhodnutí. 

-zvolili jsme sestru Miladu Zezulovou za konventuálku a bratra Libora Drastíka za konventuála náhradníka 

-rozhodli jsme, že v následujících letech budeme z výtěžku Dárkování podporovat nyní sedmiletou Madinah Namugerwa z Ugandy; sestře Tereze Pískové (Ryšavé) děkujeme za péči o Adopci na dálku 

-17. října 2023 bude zahájeno konfirmační cvičení společně s konfirmandy z FS ČCE Znojmo; z našeho sboru se zúčastní Tobiáš Sedláček, máme z toho radost 

-19. října 2023 zahájíme biblické hodiny pro dospělé 

5. září 2023

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář připravil seznámení se situací.

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zpráva je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery, křest se uskuteční 17. září 2023 

-datum vizitace sboru je stanoveno na 29. října 2023 

10. srpna 2023

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

6. června 2023

V úterý 6. 6. se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru 

-vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023 

-souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny 

-potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého 

-jednáme o možnosti pronajat nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie 

2. května 2023

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme informaci, že o křest syna požádal bratr Tomáš Němec s manželkou, křest se uskuteční o Svatodušní neděli v Miroslavi, rozhovory bratra faráře s rodiči probíhají 

-rozhodli jsme, že jako každoročně bude v květnu probíhat sbírka darů JJ, a to do pokladničky-kostelíčka, popř. proti potvrzení u bratra pokladníka, nebo na účet sboru s označení JJ (Jeronýmova jednota), děkujeme, že se k této celocírkevní sbírce připojíte 

-díky vaší obětavosti, které si velmi vážíme, mohla být v termínu zaplacena polovina personálního fondu, v této souvislosti také velmi děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení sborového hospodaření 

-v letošním roce v létě uplyne 60 let od postavení varhan. Rozhodli jsme, že si výročí připomene při varhanním koncertu, který je plánován na 11. června. Pokud máte nějaké fotografie, popřípadě vzpomínky, sdělte to členům staršovstva, plánujeme připomínku také nástěnkou. 

-bratr farář vykoná pastorační návštěvy u sester Marty Kulajtové, Jany Dostálové, Maryšky Ďurkové 

-jednou ze služeb sboru je také dveřnictví, kdo by byl ochoten zapojit se, ohlaste se sestře Janě Sterzikové, děkujeme 

-pokud to počasí dovolí, rádi bychom se opět setkávali v pátek odpoledne ve sborové zahradě s možností opékání, rozhovorů a her. Setkání bylo v minulém roce vítanou příležitostí k neformálnímu setkávání napříč generacemi, všichni jste zváni. 

-informujeme, že sborový byt je stále volný, chceme ho znovu pronajmout prostřednictvím realitní kanceláře, přesto pokud byste o někom věděli, kdo byt hledá, ozvěte se bratru faráři nebo sestře kurátorce 

4. dubna 2023

V úterý 4. dubna se konala pravdelná porada staršovstva 

-připravovali jsme velikonoční bohoslužby ve sboru i sederovou večeři 

-bratři nás informovali o tom, jak pokračují přípravy instalace solárních panelů na střechu fary 

-podali jsme žádost JJ o překlenovací půjčku ve výši 150 000 Kč 

-potěšilo nás, že sboru byly vráceny přeplatky za energie 

Týden ve sboru 

7. března 2023

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva: 

-věnovali jsme se tématu fotovoltaika  

-na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas  

-sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii 

-přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.  

-rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.  

7. února 2023

V úterý 7. února se konala pravidelná porada staršovstva 

-rozhodli jsme, že po přímluvné modlitbě bude pravidelně zařazována píseň, kterou se budeme učit 

-připravovali jsme zprávu o životě sboru na VSS 

-zima stále ještě pokračuje, a i když je prvních šest lavic vytápěno, je vzduch v kostele chladný, doporučujeme tedy, aby každý dle svého uvážení řešil, jak se proti zimě zabezpečí, např. pokrývkou hlavy mužů bez ohledu na zvyklosti 

-schválili jsme návrh, aby byla zakoupena sada sluchadel, která budou instalována v některé z předních lavic, aby se tím zlepšila situace nedoslýchavých 

-pokračujeme v řešení fvo na střechu fary 

10.ledna 2023

Pravidelná porada staršovstva, první v roce 2023: 

-věnovali jsme se finančním a hospodářským záležitostem s ohledem na připravovaný rozpočet sboru na rok 2023 

-stanovili jsme datum celocírkevní sbírky Na křesťanskou službu na 29. ledna 2023 

-v jednání je ekumenické shromáždění; předpokládané datum je 12. únor 2023 v 17.00 

-výroční sborové shromáždění jsme naplánovali na 26. března 2023