1. ledna 2017 – Nový rok

-přivítání: Bratři a sestry, milý sbore, dnes první neděli po narození Páně a první den občanského roku Vám všem přeji, aby nás Pán Bůh provedl vším, co nás v tomto roce čeká, aby nás jeho láska a milost posilovala, abychom měli dostatek sil a pochopení jeden pro druhého i hodně sil na každý den a do všech úkolů, a které jsou před námi i které máme v našem sboru. Jménem staršovstva vám velmi děkuji za vše, co pro sbor děláte – za modlitby, slova povzbuzení i potěšení, za pochopení a vzájemnou toleranci, za laskavost i trpělivost. Děkuji vám za vaši podporu sboru, ať už duchovní, tak pomoc při nejrůznějších akcích i za vaše finanční dary sboru i za včasné placení saláru. Děkuji vám také za velkou obětavost, kterou projevujete při celocírkevních sbírkách i při mimořádných událostech.

-dnes jsou také pravidelné bohoslužby ve 14.00 v Troskotovicích

-zvu vás do Kruhu k posezení a zpívání kolem stolu kolem; rádi bychom si připomněli písně ze zpěvníku, jak je kdo má rád, ale také si připomněli, co jsme společně v minulém roce prožili a vyřídili si navzájem pozdravy od přátel osobních i sborových .Začátek je v 17.00 hodin.

 

Týden ve sboru

Úterý                        9.00                           setkání maminek s farářem v klubovně ve Sklárnách

19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                      9.00                           RC Medvídek

13.30                        seniorky

15.45 a 16.45         biblické hodiny dětí

20.00                        kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                     9.30                           biblická hodina pro dospělé

18.00                        konfirmační cvičení

Tento týden zpěv nebude!

Pátek                        10.00                        biblické ztišení se zpěvem v DD v Božicích (zájemci o účast prosím domluvte se s bratrem farářem na odjezdu)

15.30                        Medvídkova výtvarná dílna pro malé i starší děti, srdečně zveme ke společnému        tvoření v presbyterně.

Sobota                      19.00                        mládež

(Část mládeže je s přáteli ze seniorátu v Krátké u Sněžného, vyřizueme jim velký dík za osvěžující štěpánské bohoslužby a přejeme hodně elánu do dalších akcí.)

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne příští neděli jsme srdečně zváni na Tříkrálový koncert pěveckého sboru z Mašovic, začátek příští neděli odpoledne v 16.00 hodin. Program je již uveden na nástěnce.

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

25. prosince 2016-Boží hod vánoční

Milí bratři a sestry,

je Boží hod vánoční a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

-bohoslužby s VP budou také v 10.hod. v Moravském Krumlově a ve 14.hod. v Troskotovicích

-v úterý vykonal bratr farář s několika zpěváky v Troskotovích pohřební rozloučení se sestrou Terezií Polčákovou

-ve čtvrtek a v pátek konal bratr farář pastorační návštěvy v Moravském Krumlově a v Troskotovicích

-dobrovolné vstupné při Vánočním koncertě minulou neděli vyneslo částku 25 160 Kč, všem obětavým dárcům velmi děkujeme. Tato částka byla odeslána na konto veřejné sbírky na léčbu Jana a Vojtěcha Forsta. Náš sbor odeslal do veřejné sbírky navíc částku 20 000 Kč.

-prodej zbylých věcí z Dárkování vynesl  910 Kč.   Tyto peníze budou použity pro potřeby sboru.

-vyřizuji vám pozdravy od sestry vikářky Jany Kalusové. Vzpomíná na nás, celému sboru přeje požehnané Vánoce a do roku 2017 milost a pokoj  Boží.

-Příští týden je sváteční, nekonají se proto žádná setkání ve všední dny.

-Dnešní sbírka je jako každý rok na Boží hod vánoční určena na bohoslovce. Pokud byste rádi věnovali svůj dar také na potřeby sboru, může tak učinit do pokladničky-kostelíčka, nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi Férovi nebo přímo na účet sboru.

-Děkujeme zpěvákům i dalším hudebníkům, kteří nás během adventu i dnes potěšili svým zpěvem a hrou. Sestře Miriam Brožkové děkujeme za vánoční výzdobu kostela a bratru Jaroslavu Ryšavému za nově umístěný betlém.

-zveme vás na zítřejší bohoslužby, které spolu s bratrem farářem připravuje mládež. Začátek je v 8.30 hodin.

 

Zveme Vás o Vánocích a Nový rok na bohoslužby

Miroslav      

24. 12.              16.00            Ztišení se zpěvy z Taize v Kruhu

25. 12.                8.30            Bohoslužby s VP

26. 12.                8.30            Bohoslužby mládeže

1. 1. 2017           8.30            Bohoslužby s VP

Bohutice

26. 12.              10.00            Bohoslužby s VP

Litobratřice

25. 12.             10.00             Bohuslužby

Moravský Krumlov

25. 12.              10.00            Bohoslužby s VP

Troskotovice

25. 12             14.00              Bohoslužby s VP

1.1.2017          14.00             Bohoslužby

Sborový list advent a Vánoce 2016

Milý sbore, bratři a sestry,

je advent – doba očekávání, chvíle ohlédnutí, čas nových začátků, čas soustředění se a vyhlížení Dobré zprávy – radostného evangelia. Přejeme vám, abyste tyto vzácné chvíle nepromarnili, abyste v nich našli nejen zalíbení, ale zejména, aby doba adventu a svátečních vánočních dnů byla dobou opravdové radosti, smíření, lásky i naděje. Budeme ji prožívat jak se svými nejbližšími doma, tak ve sboru. Zveme vás ke svátečním bohoslužbám i na všechna setkání, která se ve sboru konají a také k účasti na bohoslužbách v novém roce. Přejeme vám, aby vás vědomí Boží blízkosti provázelo, abyste nacházeli posilu i naději v pevné víře, že nejsme nikdy a nikde sami, ať už v bolesti a smutku či v radosti a prozpěvování.

S přáním požehnaných Vánoc a dobrého roku 2017

Vaše staršovstvo

Vánoční poselství

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Matouš 1, 18-21

Riskující Bůh

Bůh vstupuje do světa. Touží po spolupráci. Zní to odvážně, nepatřičně? Možná ano, ale Bůh tak jedná. Těhotná Marie před svatbou. Na tehdejší dobu morální průšvih. Co udělá Josef? Nechtěl ji vystavit hanbě. Co udělá Bůh? Posílá posla k Josefovi se vzkazem: Josefe, zkus na to přistoupit, uvidíš velké věci. Klidně to ale mohlo proběhnout i jinak.

Co kdyby Marie od Josefa utekla a ze samé hanby provedla něco, něco špatného…sobě, dítěti? A co kdyby místo „Aj služebnice Páně“ řekla: to po mně Bože nemůžeš chtít! Anebo kdyby Josef Marii veřejně zapudil? A oni by ji třeba… třeba ukamenovali. Anebo kdyby mudrcové od Východu naslouchali Herodovi. Ten by pak vtrhl do Betléma na správné místo… A co pastýři na horách? Klidně by mohli říci, nikam se nám nechce, kamsi do Betléma. To se nás netýká, to je stejně jen pro ty nahoře. A co kdyby si učedníci řekli, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše a zůstali by rybáři, doma, ve svých loďkách…

Ano! Mohlo to být také jinak. Vždyť je to tak lidské. Možná by vánoční poselství nakonec bylo třeba o jedné ukamenované ženské. Jenže, ono to bylo jinak. Je v tom kus lidství a také Boží akce. A to je na Vánocích to podivuhodné. Narození Ježíše? To není zase tak nic divného. Podivuhodné je to, jak Bůh riskuje. A jak mu o to jde. Mohl vstoupit do světa i jinak. Ale on volí tuto cestu. Cestu skrze člověka, cestu riskantní. Kolikrát člověk projevil nevěru, nestálost a nespolehlivost. A přesto… Bůh volí tuto cestu. Skrze Marii, Josefa, mudrce, pastýře, učedníky…

Bůh riskuje, když si s člověkem začíná. Jenže, on ho nechce obejít, ani zapomenout ani pře-válcovat. I to je poselství Vánoc: Riskující Bůh. Příběh Boží, ale vlastně také lidský. Není to mýtus o tom, jak Bůh přišel v těle na zem. Vždyť to jsou dost syrové, obyčejné, všednodenní lidské postavy, situace a příběhy. Tak obyčejné a lidské. Jedno narození, jedna „nepovedená“ rodinka…říká se, že svatá. Ale, ano, svatá. Josef, Marie a Ježíš. Jenže ne svatá svým krásným morálním profilem, ale svatá proto, že ve své obyčejné, a tak normálně zašmodrchané lidskosti, přistoupili na Boží plán. Vzali to Boží přicházení vážně.

Ano. Bůh riskuje, že si začíná s člověkem. A právě to je ta dobrá zpráva Vánoc. Bohu to stojí za to. Riskovat a dávat se do party s člověkem. Bůh věří, že najde ty, kdo na to přistoupí a zapojí se do hry. Jako třeba Josef, který se rozhodl dát na Boha a přijal za „svou“ Marii, i s dítětem, které nesla pod srdcem.

Pane Ježíši přijď, prosím, o těchto Vánocích i do mého života a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to, co mi schází, co stále někde hledám, po čem toužím ale nemohu to nalézt. Vždyť Ty jsi přišel, abych měl život a měl ho v plnosti

Píseň z Evangelického zpěvníku 278 Velebme vždy s veselím

 

Rok 2016 v našem sboru

 Do roku 2016 jsme vstoupili statečně a s nadějí, že vše, co jsme si předsevzali a co již skutečně začalo s Boží pomocí, s ochotou a porozuměním vás všech i s přispěním přátel sboru, Jeronymovy jednoty a Evangelické církve v Bavorsku skutečně zvládneme. Rok 2016 by mohl být nazván Rokem fary. Její rekonstrukce začala již v prosinci 2015, a tak se všechna sborová setkávání, kromě bohoslužeb, konala v Kruhu. Bylo tam také umístěno několik polic a část knihovny. Vybavení kanceláře a presbyterny bylo přestěhováno k Počarovským do Skláren, velmi jim za to děkujeme. Je pochopitelné, že si přestavba fary vyžadovala maximální péči a pozornost bratra faráře, kurátora i staršovstva, a tak je možné, že vám jejich obvyklá pozornost chyběla. Děkujeme vám, že jste to přijímali trpělivě a s pochopením.

Přesto, že hlavním tématem roku 2016 byla rekonstrukce fary, o níž se dočtete podrobněji v příloze tohoto listu, sborový život byl plnohodnotný. Na obvyklých místech se konaly bohoslužby i pravidelná setkání – biblické hodiny pro děti i dospělé, scházela se mládež, také setkání maminek malých dětí s farářem, večery střední generace, setkání Rodinného centra Medvídek měly svůj termín, konaly se zkoušky zpěvu, scházely se seniorky, na biblickou hodinu v DD v Božicích jezdil bratr farář vždy s plně obsazeným autem. V červnu jsme se třemi konfirmandkami – Danielou, Eliškou a Karolínou Ryšavými – prožili krásnou konfirmační neděli. Na mimořádné, přesto již tradiční, události sboru byla vždy zvána veřejnost – na koncerty, na Férovou snídani, na Noc kostelů, při níž jsme si připomněli 170. výročí postavení kostela a 40. výročí jeho výmalby dle návrhu Jiřího Zejfarta, na slavnost otevření opravené fary i na Dárkování.

Na Výročním sborovém shromáždění jsme vyslyšeli prosbu členů kazatelské stanice Litobratřice, aby sbor jejich modlitebnu prodal. Důvodem je skutečnost, že v Litobratřicích se k bohoslužbám schází jen jedna, sice početná, rodina, neboť další členové buď již nežijí, odstěhovali se či nemají o sborový život zájem. Pro nikoho to nebylo radostné rozhodnutí. Konvent Brněnského seniorátu návrh přijal a postoupil na jednání synodu v roce 2017. Také pravidelné bohoslužby v Hraběticích a Jevišovce se pro stáří, nemoci a přirozený úbytek členů nekonají. Je to smutné, přesto máme naději, že miroslavský sbor i tuto situaci ustojí. Úkolem nás všech je pamatovat na osamělé a spolu s bratrem farářem jim věnovat péči. O sílu k této službě, o lásku k bližním a vytrvalost prosíme na modlitbách.

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve Farním sboru ČCE Miroslav

Miroslav      

11.12.              16.00               Dětská vánoční slavnost

18.12.              16.00               Vánoční koncert

25.12.                8.30               Bohoslužby s VP

26.12.                8.30               Bohoslužby mládeže

1.1. 2017           8.30               Bohoslužby s VP

Bohutice

11. 12.              10.00               Bohoslužby

26. 12.              10.00               Bohoslužby s VP

Litobratřice

11. 12.              10.00               Bohoslužby

25. 12.               10.00              Bohuslužby

Moravský Krumlov

25. 12.              10.00             Bohoslužby s VP

Troskotovice

25. 12.            14.00                Bohoslužby s VP

1.1.2017          14.00               Bohoslužby

 

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav
Husova 44, 671 72 Miroslav

https://miroslav.evangnet.cz e-mail:

Č.účtu: 158265309/0800

Tel.: 603 186 128 (farář David Sedláček)

Představitelé sboru: Mgr. David Sedláček, farář,Ing. Jindřich Mach, kurátor

Texty: Mgr. David Sedláček, PhDr. Lia Ryšavá,

Obrázky a grafika: Jiřina Uhříková

18. prosince 2016

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-dnes odpoledne v 16.00 hodin se v našem kostele koná vánoční koncert. Účinkují učitelé a žáci Základní umělecké školy Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou a zazpívají naši zpěváci. Výtěžek dobrovolného vstupného věnujeme Janovi a Vojtěchovi Forstovým, synům pana ředitele Přemysla Forsta, na léčbu buněčnou terapií. Děkujeme vám za obětavost a pochopení pro jejich nelehkou životní situaci.

-včera vykonal bratr farář v obřadní síni v Hrušovanech n. J. pohřební pobožnost, rozloučili jsme se se sestrou Zuzanou Fedorovou z Hrabětic.

-dostali jsme zprávu, že ve věku 102 let zemřela sestra Hebe Kohlbrugge z Nizozemí. Řada z vás si na setkání s ní jistě vzpomene. Paní Hebe Kohlbrugge pomáhala nejen evangelíkům v komunistickém Československu, ale i v dalších zemích východní Evropy. Také její zásluhou studovali v Praze evangelickou teologii Holanďané a na nizozemských školách studenti čeští; kromě další velké pomoci jsme se díky ní dovídali pravdivě o životě za železnou oponou. Hebe Kohlbrugge shrnula své vzpomínky na dějiny Evropy od nástupu nacismu v Německu až po pád komunismu v knize Dvakrát tři je pět. Více najdete na nástěnce.

Týden ve sboru

Pondělí                    16.00                        Medvídkova herna pro maminky   s malými dětmi

Úterý                        9.00                           setkání maminek s farářem

pohřeb sestry Terezie Polčákové z Hrabětic

Středa                      9.00                           RC Medvídek

Čtvrtek                     18.30                        zkouška pěveckého sboru

-vyřizujeme vám pozdravy od manželů Zahrádkových z Hrabětic a od sestry Novákové z Jevišovky, v obou rodinách vykonal bratr farář bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

-vyzvedněte si prosím dárky z Rolničky. Dnes naposledy je možné koupit si drobnosti z Dárkování, výtěžek je určen na potřeby sboru, zbylé dárky předáme mládeži do tomboly.

Po bohoslužbách si můžete koupit kávu, čaj a čokoládu Fair Trade a evangelické kalendáře i Čtení na každý den.

Přejeme vám pokojné prožití posledního adventního týdne.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30, budeme slavit Boží hod vánoční s vysluhováním Večeře Páně.

Poděkování všem dárcům

Na Vánočním koncertu v neděli 18. 12. 2016 bylo získáno na dobrovolném vstupném  25 180 Kč; částka byla odeslána na léčbu buněčnou terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovy prostřednictvím veřejné sbírky. Všem dárcům velmi děkujeme!

Vánoční koncert 18. 12. 2016

Zveme vás na Vánoční koncert do evangelického kostela. Koná se ve čtvrtou adventní neděli v 16.00 hodin. Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Miroslav, žáci ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou a pěvecký sbor FS ČCE Miroslav. Výtěžek dobrovolného vstupného  je věnován na léčbu buněčnou terapií Jana a Vojtěcha Forsta. Konání veřejné sbírky vyhlášené Radou Města Miroslavi získalo osvědčení Krajským úřadem Jihomoravského kraje, zvláštní bankovní účet zřízený u České spořitelny, a.s., pobočka Miroslav má číslo: 4462706399/0800. Děkujeme Vám a věříme, že účet chlapců nezůstane dlouho prázdný.

11. prosince 2016

třetí neděle adventní

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Bohuticích

-dnes odpoledne jsme zváni na dětskou vánoční slavnost, děti připravily vánoční hru Andělská inspekce. Začátek je v 16.00 hodin. Přijďte děti podpořit a pozvěte i své přátele. Odpoledne zakončíme malým občerstvením v Kruhu, již nyní děkujeme sestrám za přípravu pohoštění a sestře Evě Ryšavé za celoroční organizaci a péči o pohoštění po bohoslužbách i při mimořádných příležitostech.

V úterý se konala řádná porada staršovstva:

-bratr kurátor Jindřich Mach oznámil presbyterům svoje rozhodnutí rezignovat na funkci kurátora i presbytera sboru, a to od VSS 2017

-bratr farář oznámil, že po Velikonocích do července bude mít studijní volno, v té době bude studovat na univerzitě v Heidelberku v Německu

-v příštím týdnu bude bratr farář čerpat řádnou dovolenou, proto se nebudou konat biblické hodiny dětí, ani dospělých

-sestra Rut Vesecká předložila předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2016

-prosíme všechny, kdo mají klíče od hlavní i horní brány, od Kruhu či fary, aby to po bohoslužbách sdělili bratru kurátorovi, děkujeme

Týden ve sboru

Pondělí                       16.00                          Medvídkova herna pro maminky s dětmi

Úterý                          10.00                          pastorační návštěva s vysluhováním VP v

Hraběticích

Středa                        9.00                            RC Medvídek

13.30                          seniorky

Čtvrtek                      16.00                          Dílničky pro vnoučata a babičky (projekt RC)

18.30                          zkouška pěveckého sboru

Pátek                          15.00                          Výtvarná dílna tentokrát v klubovně

ve Sklárnách (děti se tam seznámí s prací na 3D tiskárně)

Sobota                                    19.00                          mládež

-děkujeme všem za finanční podporu k zakoupení dárků pro děti z NŠ

-je konec roku, proto si dovolujeme připomenout placení saláru a všem, kteří salár již zaplatili, děkujeme

-stále je možno zakoupit evangelický kalendář a čtení na každý den, výtisk za 90 Kč

-připomínáme, že jsou připraveny objednané dárky z Rolničky

-po bohoslužbách si můžete ještě koupit několik zbylých dárků z Dárkování, již za koruny, výtěžek je určen sboru

-připravili jsme pro vás také nabídku zboží Fair trade (káva, čaj, kakao, čokoláda)

-Město Miroslav nás zve do kulturního domu na provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v sobotu 17. 12. v 17.00 hodin.

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne jsme zváni na vánoční koncert

11. prosince 2016

třetí neděle adventní

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Bohuticích

-dnes odpoledne jsme zváni na dětskou vánoční slavnost, děti připravily vánoční hru Andělská inspekce. Začátek je v 16.00 hodin. Přijďte děti podpořit a pozvěte i své přátele. Odpoledne zakončíme malým občerstvením v Kruhu, již nyní děkujeme sestrám za přípravu pohoštění a sestře Evě Ryšavé za celoroční organizaci a péči o pohoštění po bohoslužbách i při mimořádných příležitostech.

V úterý se konala řádná porada staršovstva:

-bratr kurátor Jindřich Mach oznámil presbyterům svoje rozhodnutí rezignovat na funkci kurátora i presbytera sboru, a to od VSS 2017

-bratr farář oznámil, že po Velikonocích do července bude mít studijní volno, v té době bude studovat na univerzitě v Heidelberku v Německu

-v příštím týdnu bude bratr farář čerpat řádnou dovolenou, proto se nebudou konat biblické hodiny dětí, ani dospělých

-sestra Rut Vesecká předložila předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2016

-prosíme všechny, kdo mají klíče od hlavní i horní brány, od Kruhu či fary, aby to po bohoslužbách sdělili bratru kurátorovi, děkujeme

Týden ve sboru

Pondělí                       16.00                          Medvídkova herna pro maminky s dětmi

Úterý                          10.00                          pastorační návštěva s vysluhováním VP v

Hraběticích

Středa                        9.00                            RC Medvídek

13.30                          seniorky

Čtvrtek                      16.00                          Dílničky pro vnoučata a babičky (projekt RC)

18.30                          zkouška pěveckého sboru

Pátek                          15.00                          Výtvarná dílna tentokrát v klubovně

ve Sklárnách (děti se tam seznámí s prací na 3D tiskárně)

Sobota                                    19.00                          mládež

-děkujeme všem za finanční podporu k zakoupení dárků pro děti z NŠ

-je konec roku, proto si dovolujeme připomenout placení saláru a všem, kteří salár již zaplatili, děkujeme-stále je možno zakoupit evangelický kalendář a čtení na každý den, výtisk za 90 Kč

-připomínáme, že jsou připraveny objednané dárky z Rolničky

-po bohoslužbách si můžete ještě koupit několik zbylých dárků z Dárkování, již za koruny, výtěžek je určen sboru

-připravili jsme pro vás také nabídku zboží Fair trade (káva, čaj, kakao, čokoláda)

-Město Miroslav nás zve do kulturního domu na provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v sobotu 17. 12. v 17.00 hodin.

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne jsme zváni na vánoční koncert

Dětská vánoční hra

Zveme Vás na neděli 11. prosince v 16. hodinu na dětskou vánoční slavnost, při ní děti zahrají hru s názvem Vánoční televize aneb Andělská inspekce.

O hře: V nebi se archanděl Daniel chystá na vánoční inspekci na zem. Myslí si, že to bude jen taková rutinní záležitost. “Je před Vánocemi, to bude celá země určitě plná lásky, pokoje a porozumění,”  říká Daniel malým andílkům, kteří už si začali připravovat výzbroj na výpravu na zem. Jenže pozemské přípravy na Vánoce vypadají úplně jinak, než by čekal. Místo lásky a porozumění slyší jen výčty toho, co je třeba koupit, upéct a uklidit. Že by se přece jen dostali ke slovu andílci se svou nebeskou zbrojí? Přijďte se podívat, jak to všechno dopadne!

Srdečně zveme!

4. prosince 2016

druhá adventní neděle

Také já vás vítám na bohoslužbách zde v Miroslavi a ještě ve 14°° se budou konat boshoslužby s VP v Troskotovicích.

Minulou neděli jsme při dopoledních bohoslužbách vykonali sbírku na podporu brněnských středisek Diakonie, vynesla 2 910 Kč. Děkujeme vám.

Před týdnem se uskutečnil 15. ročník Dárkování s krásným výsledkem 30 060 Kč, z toho 7 000 Kč bylo odesláno prostřednictvím Adopce na dálku na školné pro Marii Namutebi v Ugandě a 23 060 Kč jsme podpořili Denní stacionář sv. Damiána ve Znojmě. Poděkování ředitele charity i vedoucí stacionáře najdete na nástěnce před kostelem, kde je také rozepsáno, z jakých položek je celková částka složena. Všem vám děkujeme za přípravu dárků, vína i pohoštění, za jejich zakoupení, za tvůrčí účast v úvodním programu, za všestrannou pomoc i podporu, za vytvoření krásné sváteční atmosféry i za vaši štědrost při nákupu. Zvlášť děkujeme sestře Ivě Ryšavé, která již po mnoho let Dárkování řídí, zejména díky její pečlivosti a vkusu má Dárkování vysokou úroveň.

Kdo chcete přispět na dárky pro děti,můžete tak učinit do pokladničky-kostelíčka,nebo   bratru pokladníkovi Vl.Férovi.

Je možné zakoupit EK a čtení NKD u setry Rut Vesecké, po 90 Kč.

Týden ve sboru

Pondělí                                16.00            herna pro maminky s malými dětmi

Úterý                                    19.00            pravidelná porada staršovstva

Středa                                    9.00             RC Medvídek

14.00            zveme na besedu o zdravém životním stylu

starší generace, hovoří Vojtěch Sulik, výživový

terapeut, beseda se koná na faře

15.45            biblická hodina mladších dětí

16.45            biblická hodina starších dětí

20.00            kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                                    9.30                        biblická hodina pro dospělé

16.00            děti se sejdou k výrobě rekvizit na dětskou hru

18.30            zkouška pěveckého sboru

Pátek                                    15.30            Medvídkova výtvarná dílna

Sobota                                    9.30             generální zkouška dětí i s obědem v Kruhu

19.00            mládež

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne v 16.00 na dětské vánoční slavnosti. Na obě shromáždění srdečně zveme vás i vaše přátele.

Dílničky pro vnoučata i babičky

Poslední dílničky se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 16 – 17.30 hodin. Zveme prarodiče s dětmi od 3-12 let, tentokrát na zdobení svíček barevnými vosky. K vyrábění není třeba nic donést. Ale vánoční cukroví ke kávě bude vítáno! Můžete se těšit na zajímavé vyrábění. Děti se budou prarodičů tentokrát vyptávat na Vánoce. Tak už můžete předem oprašovat své vzpomínky.

Vstup zdarma ( podpořeno z dotace JMK).

Těšíme se na Vás v RC Medvídek, Husova 44, přízemí fary.

dilnicky_2016_03

 

Beseda – zdravý životní styl v seniorském věku

Ve středu 7. prosince 2016 se ve 14 hodin na faře uskuteční beseda s nutričním terapeutem Vojtěchem Sulikem, DiS. o zdravém životním stylu v seniorském věku.
Součástí besedy bude i ochutnávka zdravého vánočního cukroví. Bude také prostor pro dotazy. Vstup je zdarma (podpořeno z dotace JMK).
Koná se v nových prostorách v přízemí fary, vchod z Husovy ulice 44.

Srdečně zveme!

beseda