26. prosince 2021

Svátek Štěpána mučedníka 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s VP v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází mládež, děkujeme také všem dalším, kteří dnes na obou místech slouží 

-včera na Boží hod vánoční jsme vykonali celocírkevní sbírku určenou na podporu bohoslovců, vikariátu a na další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám štědrost pro církev, sbírka v Miroslavi a v Moravském Krumlově dohromady činila 9 930 Kč. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme nejen za ni, ale také za vaši velkou obětavost během celého roku. 

-někteří z vás si ještě nevyzvedli nový zpěvník, který jste si objednali na jaře. Po bohoslužbách si ho můžete vyzvednout a popřípadě se také zeptat, zda jste ho zjara platili. Cena zpěvníku objednaného na jaře je 490 Kč.  

Také obaly na zpěvníky v ceně 10 Kč za kus si můžete už dnes zakoupit. 

-stále je k dispozici čtení Na každý den a Evangelický kalendář, v nichž jsou příspěvky některých evangelických kaplanů, kteří slouží v armádě, ve věznicích nebo v nemocnici. Cena za každý kus je 150 Kč. 

Vyřizujeme vám pozdravy ze Spremberka, napsali nám Doris a Roland Grögrovi. 

Přejeme vám radostný sváteční den i celý týden, v němž mají děti vánoční prázdniny. 

Sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 2. ledna 2022 v 8.30 v Miroslavi při novoroční bohoslužbě, při níž budeme slavit VP.  

Boží hod vánoční 25. prosince 2021

Přivítání

Sváteční bohoslužby jsou dnes v 11.00 v Moravském Krumlově v domě s pečovatelskou službou také s VP.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílí na bohoslužbách v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Dnes poprvé zpíváme z nového zpěvníku, věřím, že se s ním postupně seznámíme a budeme z něj rádi zpívat. Vzadu v kostele leží několik podepsaných zpěvníků,prosím vás aby

jste si je prohlédli a případně si je odnesli domů(na památku a jako vzpomínku na těch 41let,kdy jsme z nich zpívali).

V neděli bylo uzavřeno Dárkování s tímto výsledkem:

Dárkování :

hotově získáno 39 260,-Kč

bankou 5 000,-Kč

Celkem 44 260,-Kč

_________________________

Adopce – 7 000,-Kč uhrazeno

Vendolí 37 260,-Kč

Velmi si toho vážíme a děkujeme vám všem za přípravu i veškerou další pomoc.

Při vycházení si můžete zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den po 150 Kč.

Je připraven rozpis na leden a únor; v kolonce kazatelských stanic není nikdo uveden. Je to proto, že v současnosti někteří by kvůli obavám z epidemie raději nejeli. Neradi bychom ovšem nechali jet bratra faráře samotného. Necháváme tedy rozhodnutí každého z vás, zda by mohl jet a s bratrem farářem se domluvte. Je tím také otevřena možnost i pro ty, kteří v kazatelských stanicích už dlouho nebo vůbec nebyli a jsou ochotni bratra faráře doprovodit. Členové kazatelských stanic vás rádi přivítají. Děkujeme, že i takovou službu sboru vykonáte.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na bohoslovce, vikariát a na další vzdělávání kazatelů, děkujeme, že i na potřeby církve štědře pamatujete.

Na bohoslužbách se sejdeme, dá-li Pán, již zítra na Štěpána v Miroslavi v 8.30 a v Bohuticích v 10.00, tam bude vysluhována VP.

19. prosince 2021

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi, jejich součástí je vánoční hra, kterou nacvičily děti z NŠ pod vedením sestry Anny Lacinové, všem děkujeme

-odpoledne vás zveme na vánoční koncert, našimi hosty jsou hudebníci z Brna, kteří zahrají nejen na cembalo, barokní kytaru, flétny a zazní i zpěv. Uspořádat koncert je možné jen za dodržení protiepidemických nařízení, proto musíme kontrolovat potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci, děkujeme vám za pochopení. Začátek je v 16.00 hodin.

Týden ve sboru

úterý                                    15.30                   Dílničky v presbyterně

Ve středu dětem začínají vánoční prázdniny, přejeme jim hodně radosti a společně s nimi se těšíme na Vánoce.

Dnes naposledy si můžete ještě vybrat ze zbývajících dárků z Dárkování nebo finančně přispět na letošní cíl – stavbu domova pro seniory ve Vendolí. Děkujeme.

Pokud jste si ještě nevyzvedli objednané zpěvníky, můžete tak po bohoslužbách učinit u bratra pokladníka Vlastimila Féra.

Objednané dárky z Rolničky, kalendáře kostelů, Čtení na každý den a Evangelický kalendář si můžete vyzvednout u sestry Jarmily Šimšové.

Dnešní sbírka je určenana  potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Na Boží hod vánoční v sobotu 25. prosince 2021 se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi v 8.30 a v 11.00 v Moravském Krumlově, bude vysluhována VP. Jako každoročně i letos se uskuteční celocírkevní sbírka určená pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že na ni nezapomenete a podpoříte ji.

Přejeme vám klidný a radostný adventní týden.

Vánoční koncert 19. 12. 2021 v 16.00

Zveme vás na vánoční koncert BARVY NEJEN BAROKNÍ HUDBY do evangelického kostela v Miroslavi.

Účinkují: Anna Mikolajková – zobcové flétny, rámový buben, zpěv, Marek Kubát – arciloutna, theorba, barokní kytara, Kamila Dubská – cemballo

Koncert se uskuteční s respektem k opatřením a podmínkám pro pořádání kulturních akcí. Prosíme proto, abyste před vstupem předložili potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za finanční podporu Městu Miroslav.

9. prosince 2021

-mimořádně ve čtvrtek se konala pravidelná porada staršovstva

-hlavním bodem programu byla příprava vánočních bohoslužeb

-novoroční bohoslužby s VP se uskuteční v neděli 2. ledna 2022

-seznamovali jsme se s novým zpěvníkem, z něhož začneme zpívat na Boží hod

-rozhodli jsme o uskutečnění Vánočního koncertu čtvrtou adventní neděli s dodržením všech protiepidemických nařízení

-navrhli jsme členy volební komise a požádali bratra faráře, aby je dnes oslovil. Na Výročním sborovém shromáždění na jaře 2022 budou volby staršovstva.

-jednali jsme o finančních a hospodářských záležitostech sboru

12. prosince 2021

Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

třetí adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

-zveme vás do Kruhu, program o kytaře i s ukázkami si připravil bratr farář. Začátek je v 17.00 hodin.

-ve čtvrtek se konala pravidelná porada staršovstva

-hlavním bodem programu byla příprava vánočních bohoslužeb

-novoroční bohoslužby s VP se uskuteční v neděli 2. ledna 2022

-seznamovali jsme se s novým zpěvníkem, z něhož začneme zpívat na Boží hod

-rozhodli jsme o uskutečnění Vánočního koncertu čtvrtou adventní neděli s dodržením všech protiepidemických nařízení

-navrhli jsme členy volební komise a požádali bratra faráře, aby je dnes oslovil. Na Výročním sborovém shromáždění na jaře 2022 budou volby staršovstva.

-jednali jsme o finančních a hospodářských záležitostech sboru

-V sobotu se v Brně v červeném kostele konalo smuteční rozloučení se sestrou Alicí Přikrylovou. Jistě si na ni vzpomenete, hrávalo na cemballo při vystoupeních Brněnského ekumenického sboru. Parte je na nástěnce.

Týden ve sboru

Úterý                                   9.00                      setkání maminek s farářem v presbyterně

Středa                            9.00                      RC Medvídek

16.00                   biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                    konfirmandi

pátek                                   9.00                      Medvídkova kavárnička

-Vyřizujeme vám mnoho pozdravů od našeho bývalého vikáře, bratra faráře Richarda Vlasáka, rád na Miroslav na nás všechny vzpomíná a občas je mu i smutno.

-Připomínáme vám, že si u sestry Jarmily Šimšové můžete vyzvednout objednané dárky z Rolničky, nástěnné kalendáře, Evangelický kalendář a Čtení na každý den a u bratra Vlastimila Féra nové zpěvníky.

-V Kruhu si můžete prohlédnout i zakoupit zbylé dárky z Dárkování, popřípadě můžete ještě přispět do pokladničky, bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Za týden bude sbírka na Dárkování uzavřena.

Vánoční sborový dopis si můžete vzít při vycházení.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách, jejich součástí je vánoční hra dětí z nedělní školy, srdečně vás zveme. Odpoledne v 16.00 se uskuteční vánoční koncert, srdečně zveme a prosíme, abyste měli s sebou potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci, děkujeme.

5. prosince 2021

druhá adventní neděle 

-přivítání 

-dnešní bohoslužby jsou čtené, protože bratr farář David Sedláček je v karanténě, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji i dalším, kteří dnes ve sboru slouží 

-dnes jsme zváni do Kruhu, sestra Markéta Ryšavá nám poví o své cestě do Finska a své vyprávění doprovodí promítáním fotografií. Těšíme se. Začátek je v 17.00. 

-Na nástěnce je vystaveno parte bratra Ivana Procházky i s dopisem od bratra Jana Vondry. 

-Před týdnem, první adventní neděli jsme vykonali seniorátní sbírku pro brněnská střediska Diakonie, sbírka ve výši 5.537 Kč byla již odeslána. Velmi vám děkujeme- 

-Minulou neděli odpoledne se konalo Dárkování. Děkujeme všem za přípravu opravdu krásných i chutných dárků, děkuji organizátorkám i všem, kdo se na průběhu i přípravě Dárkování podíleli. V hotovosti jsme získali 35 760 Kč z toho 7000 Kč odesláno na Adopci na dálku. Zbývající částka je určena pro výstavbu Domova pro důstojný život ve stáří ve Vendolí u Svitav.  Můžete se k ní ještě připojit: můžete si vybrat a zakoupit zbývající dárky, které jsou vystaveny v Kruhu, můžete finančně přispět do pokladničky kostelíčka, nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi a také na účet sboru s označením Dárkování. Velmi vám za vše děkujeme a jsme rádi, že i v této složité době můžeme pomoci tam, kde je to potřeba. 

Týden ve sboru 

-Z důvodu karantény bratra faráře se pravidelná porada staršovstva uskuteční mimořádně až ve čtvrtek v 19.00 v Kruhu 

-biblická hodina pro děti ani konfirmační cvičení se tento týden nekonají 

Ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek a v pátek také v 9.00 Medvídkova kavárnička 

Po bohoslužbách si už můžete vyzvednout objednané dárky z Rolničky, kalendáře s fotografiemi kostelů a také zakoupit čtení po 150 Kč Na každý den a Evangelický kalendář. Vše u sestry Jarmily Šimšové.  

S radostí vám sděluji, že už máme dlouho očekávaný nový zpěvník. Ti z vás, kteří si ho na jaře objednali a zaplatili, si ho také mohou vyzvednout po bohoslužbách u bratra Vlastimila Féra. Se zpěvníkem se doma seznamujte, protože ze zpěvníků budeme poprvé zpívat už na Boží hod vánoční.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Bratr farář připravuje Vánoční sborový list, budeme ho mít již příští neděli a také chystá program do Kruhu. 

28. listopadu 2021

první adventní neděle                                                                                                                     

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

            Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jemu i všem dalším za službu v našem kostele i v kazatelské stanici.

            Podle rozhodnutí staršovstva a s ohledem na epidemiologickou situaci je Večeře Páně vysluhována kalíšky. Všem nám jeden kalich chybí, ale prosíme vás o pochopení, ohleduplnost a trpělivost.

            Bratr farář se  v sobotu  zúčastnil seniorátní konference v Brně.

            Sbírka na Jubilejní toleranční dar se uskutečnila v Miroslavi i kazatelských stanicích Bohutice a Moravský Krumlov a činila 10 430 Kč. Všem děkujeme za štědrost a vážíme toho. Sbírka již byla odeslána.

            Dnes na první adventní neděli se koná, jako každý rok, seniorátní sbírka určená pro střediska Diakonie v našem seniorátu.  Sbírku uskutečníme při vycházení. Děkujeme vám.

Týden ve sboru

úterý                                   9.00                      Maminky s dětmi a farářem v presbyterně

středa                                 9.00                      RC Medvídek

16.00                   biblická hodina dětí

čtvrtek                                17.00                   konfirmandi

pátek                                  9.00                      Medvídkova kavárnička

            Na dnešní odpoledne je připraveno Dárkování. Respektujeme vládní nařízení, které dovoluje konat kulturní akce uvnitř, ovšem za velmi přísných hygienických opatření. Z toho důvodu se mohou Dárkování zúčastnit pouze očkovaní proti Covidu-19 a ti, kteří nemoc prodělali. Prosíme, abyste byli tak laskavi a potvrzení předložili službě u hlavní brány. Vstup na Dárkování zadní branou nebude možný. Prosíme vás, abyste zachovávali rozestupy. Proto jsou dárky   také na stolech v Kruhu. Občerstvení tentokrát není možné. Všem vám, kteří jste na Dárkování dárky připravili velmi děkujeme a věříme, že potěší každého, kdo si je pořídí. Z důvodů vážné epidemiologické situace prosíme každého, aby sám zvážil, zda na Dárkování přijde. Předpokládáme proto, že účast bude menší a že ne všechny dárky se dnes odpoledne rozeberou, pokud nějaké zbudou, bude možné zakoupit si je v Kruhu i další adventní neděle po bohoslužbách. Cíl Dárkování je tradičně školné pro Marii Namutebi v Africe (Adopce na dálku) a letos také podpora výstavby domu pro seniory ve Vendolí u Svitav. Pokud byste chtěli Dárkování podpořit i jinak než nákupem dárků, můžete po dobu adventu přispívat do pokladničky kostelíčka, proti potvrzení bratru pokladníkovi nebo přímo na účet sboru s označením Dárkování. Velmi vám děkujeme za respekt k opatřením i za štědrost.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v kostele a v 17.00 v Kruhu, program o Finsku si připravila Markéta Ryšavá.

21. listopadu 2021

poslední neděle církevního roku 

-přivítání 

-dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kdo dnes sloužíte v Miroslavi i v kazatelské stanici 

-bratr farář vykonal v pátek bohoslužbu ve středisku Diakonie v Mirandii, děkujeme za jeho službu 

-v sobotu se zachováváním všech epidemiologických opatření, pekly děti z NŠ perníčky, 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

-Příští neděli odpoledne v 15.00 se koná Dárkování. Můžeme ho uskutečnit s respektem ke všem platným epidemiologickým opatřením, při vstupu bude nutno prokázat se potvrzením o očkování nebo prodělané nemoci. Příjem dárků je v pátek dopoledne a vpodvečer, informace jsou na plakátech a na webových stránkách sboru. Věříme, že i za těchto okolností se  Dárkování uskuteční a že opět podpoříme pomocí Adopce na dálku studentku Marii Namutebi z Afriky a přispějeme na stavbu domova pro seniory ve Vendolí. O projektu a přípravách na stavbu nám více poví sestra Květa Kellerová ze Svitav. Na Dárkování můžete také přispět na účet sboru s označením Dárkování. 

-Jako každou první adventní neděli, také letos, se uskuteční seniorátní sbírka na podporu středisek Diakonie v Brně a v Nosislavi. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele. 

Ohlášky doplní sestra Jarmila Šimšová, která se zúčastnila instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka. 

14. listopadu 2021 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-zveme vás do Kruhu, program o židovských obyvatelích Miroslavi a jejich osudu si připravili Aleš a Daniela Bednaříkovi.

S respektem ke zhoršující se epidemiologické situaci prosíme, abyste měli respirátor, sedět budeme v řadách s rozestupy. Bude se také promítat. Začátek je dnes v 17.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším, kdo slouží v našem kostele i v modlitebně v Bohuticích

-včera se v Brně v Blahoslavově domě konalo 3. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu. Důležitým bodem byla volba nového seniorátního výboru. Konvent zvolil takto: 

Seniorem byl zvolen Filip Keller, farář ve Svitavách a prvním náměstkem seniora David Sedláček, farář v Miroslavi

seniorátním kurátorem byl zvolen Vladimír Zikmund ze sboru Brno-Husovice a jeho náměstek Petr Zajíc ze sboru Klobouky u Brna

 Nová synodní rada bude instalována v sobotu 21. 11. 2021 ve 14.00 v Červeném kostele v Brně. Pozvánka je na nástěnce. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem na faře 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

sobota 9.00 děti z NŠ pečou perníčky na Dárkování, více na nástěnce

V neděli 21. 11. odpoledne bude v Heršpicích instalace nového faráře, pozvánka je na nástěnce. 

Ve Varnsdorfu se dnes odpoledne koná instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka, náš sbor zastupují Jarmila a Jaromír Šimšovi. Děkujeme.

I přes zhoršující se covidovou situaci  připravujeme Dárkování  s respektem k platným epidemiologickým opatřením.

Zatím platí, že každý je povinen mít po celou dobu respirátor, při vstupu se prokázat potvrzením o očkování a bezinfekčnosti.

Nebude možné podávat občerstvení, proto nebudeme nabízet ani svařák.

Stoly s dárky budou i v Kruhu, aby byly zachovány dostatečné rozestupy.

Prosíme vás, abyste se i přes tyto všechny obtíže na Dárkování připravovali, chystali dárky a na Dárkování se těšili a přišli, abychom společně mohli podpořit Adopci na dálku a přispět také Diakonii na výstavbu domova pro seniory ve Vendolí u Svitav.

Bratr farář jede v pátek do střediska diakonie Mirandie v Brumovicích; kdo byste mohl jet s ním, domluvte se po bohoslužbách

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v na bohoslužbách v našem kostele v 10.00 v Moravském Krumlově.

7. listopadu 2021

Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021 

23. neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý 

V úterý 2. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva: 

-rozhodli jsme novém dodavateli energií (Moravské naftové doly) 

-vzali jsme na vědomí informaci, že faktura za návrh úpravy sborové zahrady byla uhrazena z dotace města, darů a financí RC Medvídek 

-celocírkevní sbírka na JTD, která se uskutečnila v Miroslavi bude ještě pokračovat 14. 11. V Bohuticích a 21. 11. V Moravském Krumlově 

-v listopadu budou zaplaceny repartice 

-rozhodli o umístění původní hřbitovní desky, historické památky sboru, v kostele 

-vzali jsme na vědomí termíny konání nejbližších událostí ve sboru, v seniorátu a v církvi: 9.11. – ordinace bratra faráře Richarda F. Vlasáka v Horní Čermné (zúčastní se bratr farář), 13. 11. – konvent našeho seniorátu v Brně Blahoslavově domě (zúčastní se bratr farář a setry Jarmila Šimšová a LIa Ryšavá), 14. 11. – instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka ve sboru Rumburk a Vansdorf (za sbor pojedou Šimšovi) 

-připravujeme Dárkování, vánoční dětské bohoslužby a vánoční koncert 

-Děkujeme sestrám seniorkám za organizaci charitativního sběru ošacení a dalších potřebných věcí pro Charitní obchod Baltazar Znojmo. Akce byla velmi úspěšná. 

Týden ve sboru 

středa 9. 00  RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmační cvičení 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci se sestry seniorky rozhodly, že se až do odvolání nebudou konat setkání seniorek, biblická hodina pro dospělé a také po nějakou dobu nebude bývat po bohoslužbách káva s občerstvením v Kruhu. Prosíme o pochopení. Mrzí nás to a jen doufáme, že omezení nebudou trvat dlouho. 

-Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

-v sobotu se v Brně konalo setkání učitelů NŠ, jsme rádi, že náš sbor zastoupilo pět členů a že také připravili část programu 

-po celý víkend se koná v Bystřici pod Hostýnem sbormistrovský kurz, jehož se účastní sedm členů našeho sboru 

Připomínáme možnost objednání dárků z Rolničky a kalendářů s fotografiemi kostelů  

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, program o miroslavských Židech připravuje Aleš a Daniela Bednaříkovi. 

Na závěr ohlášek nám o přípravách Dárkování povědí organizátorky sestry Lucie Férová a Martina Fajmonová.   

2. listopadu 2021

-rozhodli jsme novém dodavateli energií (Moravské naftové doly)

-vzali jsme na vědomí informaci, že faktura za návrh úpravy sborové zahrady byla uhrazena z dotace města, darů a financí RC Medvídek

-celocírkevní sbírka na JTD, která se uskutečnila v Miroslavi bude ještě pokračovat 14. 11. V Bohuticích a 21. 11. V Moravském Krumlově

-v listopadu budou zaplaceny repartice

-rozhodli o umístění původní hřbitovní desky, historické památky sboru, v kostele

-vzali jsme na vědomí termíny konání nejbližších událostí ve sboru, v seniorátu a v církvi: 9.11. – ordinace bratra faráře Richarda F. Vlasáka v Horní Čermné (zúčastní se bratr farář), 13. 11. – konvent našeho seniorátu v Brně Blahoslavově domě (zúčastní se bratr farář a setry Jarmila Šimšová a LIa Ryšavá), 14. 11. – instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka ve sboru Rumburk a Vansdorf (za sbor pojedou Šimšovi)

-připravujeme Dárkování, vánoční dětské bohoslužby a vánoční koncert