PF 2021

Miroslavská mládež se tento školní rok setkává online, zhruba jednou měsíčně, ale i tak věří v lepší dny.

Přejeme Vám víru, naději a lásku. Vaše mládež

26. prosince 2020

Milý sbore,

milí přátelé, kteří nás sledujete u svých obrazovek.

Dnešní štěpánské bohoslužby připravil bratr vikář Richard F. Vlasák a podílí se na nich i mládež.

Včera, na Boží hod vánoční, se v kostela sešli bratři a sestry středního věku a starší generace sboru, pro ostatní byly bohoslužby dostupné na internetu. Byla také vykonána celocírkevní sbírka určená pro bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Můžete se k ní ještě připojit na účet sboru. Děkujeme vám. Výsledek sdělíme na webových stránkách sboru.

Epidemiologická situace je natolik nepříznivá, že se až do odvolání nebudeme na bohoslužbách v kostele setkávat. A také až do odvolání nebudou bohoslužby přenášeny on-line. Prosíme o pochopení.

Informace o aktuálním dění ve sboru najdete na webových stránkách sboru a ve sborových dopisech. Kdykoliv také můžete zavolat bratru faráři a sestře kurátorce.

Přejeme vám do roku 2021 Boží požehnání a také hodně sil, statečnosti, trpělivosti i zdraví.

25. prosince 2020

Milé sestry, milí bratři,

je Boží hod vánoční a my jsme se vděčností sešli v našem kostele i kolem stolu Páně. Vím, že je mnoho těch, kdo by rádi byli s námi, ale nemohou. Mysleme na ně a pokud je to možné buďme jim na blízku v modlitbách i telefonicky.

Dnes je to na dlouhou dobu naposledy, co se konají bohoslužby v kostele, situace s nemocí covid se zhoršila, proto platí přísnější pravidla. Bohoslužby v kostele nebudou do odvolání. Prosíme o pochopení. Informace o sboru, a změnách situace najdete na webu našeho sboru i v dopisech. Děkuji za ně bratru faráři.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena jako každé Vánoce na podporu bohoslovců, vikariátu a vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám.

Dnes se konají také bohoslužby v kazatelských stanicích, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Bohoslužby na Štěpána, tj. zítra, připravil bratr vikář a mládež. Kdo má možnost může je a zhlédnout je na internetu. Novoroční bohoslužby se neuskuteční. Až do odvolání nebudou bohoslužby z našeho kostela ani nahrávány, prosíme o pochopení.

Jsme spolu vzájemně i na dálku spojeni a platí to i o přátelích našeho sboru v zahraničí. Vyřizuji pozdravy ze Spremberka, Recklinghausenu i Chemnitz.

Přeji vám všem požehnané a klidné vánoční dny a do roku 2021 Boží požehnání a hodně sil na každý den.

Konání bohoslužeb 25. a 26. prosince

Bohoslužby na Boží hod vánoční budou v Miroslavi v 8:30 (pro starší generaci, bez rodin s dětmi) a v Bohuticích v 10h. Bohoslužby nebudou nahrávány ani přenášeny.

Na druhý svátek vánoční budou bohoslužby pouze online. Připravuje je br. vikář s mládeží. Odkaz bude ráno 26.12. k nalezení na těchto stránkách.

Srdečně zveme!

Záznam z bohoslužeb na 4. adventní neděli

Dnešní živé vysílání ani záznam z bohoslužeb se bohužel nepodařilo uskutečnit v dostatečné kvalitě. Snaha byla, ale technicky to nevyšlo. Omlouváme se těm z vás, kteří jste dnes do kostela nemohli a těšili jste se na přenos. Vzhledem ke komplikacím spojeným s přímým přenosem budeme příště bohoslužby pouze nahrávat a záznam bude zveřejněný později. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace k bohoslužbám 18. – 23. 12.

Bratři a sestry, podle nejnovějšího vládního nařízení platí od 18. prosince ve věci bohoslužeb tato pravidla:

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné roušky – netýká se osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • v rámci shromáždění zpívá max. 5 osob (společný zpěv lze nahradit jinými prostředky)

Informace bereme z webu e-cirkev.cz

Co to znamená pro nejbližší dny v miroslavském sboru?

1. Je třeba říct, že nařízení platí do 23. prosince. Co bude následovat dál, hlavně co se týká 25. prosince, Božího hodu vánočního, nevíme.

2. Vzhledem ke kapacitě miroslavského kostela je možné pokračovat v bohoslužbách podle posledního rozhodnutí staršovstva. Bohoslužeb se mohou účastnit vybrané skupiny členů. Tzn. 20. prosince v 8:30 budou bohoslužby pro rodiny s dětmi a pro mládež.

3. Kdo se necítí na to jít na bohoslužby i v rámci těchto platných opatření, ať nechodí. Rozhodnutí je respektováno.

4. Pro kazatelské stanice se nic nemění (vzhledem ke kapacitě bohoslužebného prostoru modliteben a počtu účastníků).

David Sedláček, farář sboru

Jiná podoba webu

Z jistého důvodu přestala fungovat šablona zobrazující sborové stránky tak jak je znáte, a tudíž bylo nutné web přepnout do této podoby, aby byl dostupný. Na opravě se pracuje.

Přenosy z bohoslužeb

Tuto neděli chceme vyzkoušet přímý přenos z bohoslužeb. Byla by to možnost pro ty, kteří by rádi na bohoslužbách byli, ale necítí se úplně zdraví, bude náledí apod. Také chceme vyjít vstříc skupině, která bude zrovna doma (viz informace konání bohoslužeb v prosinci). Odkaz pro sledování přenosu najdete v neděli ráno na těchto webových stránkách.

Dárkování 2020 – výsledek

Letošní Dárkování jsme museli z důvodů nemoci Covid-19 zrušit. Na závazek uhradit školné pro Marii Namutebi prostřednictvím Adopce na dálku jsme však nezapomněli. Staršovstvo proto rozhodlo požádat členy sboru o mimořádnou sbírku, a to od první do druhé adventní neděle včetně. Výsledek sbírky překročil všechna očekávání – 20 202 Kč! Děkujeme vám za vaši štědrost, velmi si toho vážíme. Na Adopci na dálku bylo odesláno 7000 Kč, 13 202 Kč jsme odeslali jako příspěvek na pořízení polohovací postele pro Domácí hospic při Charitě Znojmo, což byl původně uvažovaný cíl Dárkování 2020. Děkujeme vám!

Konání bohoslužeb v druhé půli adventu, během vánočních svátků a na Nový rok

Obecná informace:

Stále platí omezení pro slavení bohoslužeb. Pro omezení platí pravidla, která přebíráme z webových stránek ČCE. Pravidla platí do 12. prosince. Jaký bude další vývoj, nevíme. Předpokládáme dvě možnosti. A) tato pravidla budou platit i po 12. prosinci. B) Tato pravidla se zpřísní. Pokud se zpřísní, budeme to muset aktuálně řešit. Může to mimo jiné znamenat, že se počet účastníků bohoslužeb sníží. Je třeba přihlédnout k tomu, že vláda ČR zatím předpokládá, že nadále bude platit 3. stupeň. Konání bohoslužeb není zakázáno. Staršovstvo přihlíží také k tomu, že řada členů sboru chce využít možnosti částečného uvolnění, aby se mohli účastnit bohoslužeb. Pro konání bohoslužeb platí následující pravidla:

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • v rámci shromáždění zpívá max. 10 osob

Na základě rozhodnutí staršovstva ze dne 8. prosince 2020 budeme ve věci bohoslužebného shromáždění postupovat takto:

a) Rozdělíme se na dvě skupiny.

První skupinu budou tvořit senioři, střední generace a jednotlivci bez dětí.

Druhou skupinu budou tvořit rodiny s dětmi či jednotlivci s dětmi, případně mládež školou povinná.

b) Následuje rozpis bohoslužeb podle těchto pravidel:

13. prosince

Miroslav 8.30 – bohoslužba pro seniory a střední generaci a jednotlivce bez dětí.

Bohutice 10:00 – bohoslužba jako vždy

20. prosince

Miroslav 8:30 – bohoslužba pro rodiny a jednotlivce s dětmi, případně mládež (večeře Páně)

25. prosince

Miroslav 8:30 – bohoslužba pro seniory, střední generaci, jednotlivce (večeře Páně)

Bohutice 10:00 – bohoslužba jako vždy (večeře Páně)

Moravský Krumlov v 14:00 – bohoslužba jako vždy (večeře Páně)

26. prosince

Miroslav 8:30 – bohoslužba on-line

27. prosince

Miroslav 8:30 – bohoslužba pro rodiny a jednotlivce s dětmi, případně mládež

1. ledna

Miroslav 8:30 – bohoslužba pro seniory, střední generaci a jednotlivce bez dětí (večeře Páně)

Bohutice 10:00 – bohoslužba jako vždy (večeře Páně)

Vysvětlení:

Rozhodli jsme se, že nemůžeme stále udržovat kostel zavřený, vzhledem k tomu, že i další sbory postupně obnovují bohoslužby. Zároveň nemůžeme vzhledem k počtu účastníků bohoslužeb ponechat libovolný počet účastníků. Přemýšleli jsme, jak rozdělit účastníky na dvě menší skupiny. Zvolili jsme toto řešení: dělící linií jsou v současné době děti, které chodí do školy a mohou být potenciální rizikovou skupinou nákazy vzhledem k tomu, že ve školách se netestuje a děti jsou ve velkém kontaktu s dalšími. Na základě toho jsme zvolili skupinu s dětmi a skupinu bez dětí. Máme za to, že je v tom logika. Omlouváme se, pokud to bude někomu připadat divné. Lepší řešení zatím nemáme k dispozici. Prosíme o trpělivost a shovívavost. Děkujeme.

Staršovstvo sboru