Bohoslužby s dětskou vánoční slavností

N e d ě l n í   š k o l a 

Vás srdečně zve na bohoslužby s dětskou vánoční slavností, které se budou konat v neděli 20. prosince 2009 mimořádně až v 9 hodin.

Děti připravují divadlo s názvem Malá andělská hra. Podíváme se s nimi do nebe, kde se chystá vánoční oslava. Malí andílci sice už umí svoje básničky, ale zjistí se, že vlastně neví, proč se Vánoce slaví. Paní učitelku andělské školy to pořádně nazlobí a rozhodne se zopakovat s andílky vánoční příběh podle Lukášova evangelia.

Bohoslužby se budou konat mimořádně až v 9 hodin.!

13. prosince 2009

– přivítání

– bohoslužby v kaz.st. (MK, Li, Bo)

– Místo večerního programu v Kruhu jdeme všichni odpoledne do divadla. V kulturním domě v 16°° hodin bude brněnský herec Miroslav Gabriel Částek hrát divadelní hru „Boží domácnost se musí uklízet“ podle románu Bruce Marshalla „Plná slávy“. Jemně a vtipně nahlédneme do jedné skotské farnosti v první polovině minulého století. Obstojí kněz, obstojí farníci, uprostřed bouří tohoto neklidného světa? Dozvíme se odpověď dnes odpoledne od 16°° hodin v podání známého brněnského herce.

Počítejte, prosím, s tím, že naše dobrovolné vstupné musí pokrýt náklady tohoto představení. Děkujeme.

– v příštím týdnu:

v úterý:

od 9°° maminky u Drastíků

sestry seniorky od 13.00 do sborové kuchyňky „v pracovním“

v 15.30 bibl. hodina starších dětí

ve středu:

          17°° biblická hodina v Bohuticích

          20°° učitelé NŠ v presbyterně, příprava na ván. slavnost

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina dospělých

v pátek: ve 13°° mladší děti

v sobotu: od 9.30 zkouška dětské vánoční slavnosti

                v 19°° mládež

– Příští neděli 20.12. budou společné bohoslužby celého sboru s dětskou vánoční slavností od 9°° v Miroslavi.

– Ještě příští neděli odpoledne v 16°° hodin bude zde v kostele vánoční koncert Znojemského komorního orchestru. Počítejte příští neděli s touto sváteční nedělí.

– Bylo prodáno všech 100 ks kalendářů s obrázky starých pohlednic obcí znojemského okresu. Dávali jsme víc, než kolik kalendáře stály, proto byl do sborové pokladny manželi Bednaříkovými předán výtěžek 4.700,-Kč na opravu střechy kostela. Děkujeme jim i všem.

– Při příležitosti své diamantové svatby věnovali našemu sboru manželé Lerchnerovi  cca 3.800,- Kč na opravu naší střechy. Staršovstvo poslalo poděkování.

– Také všem vám, kteří jste zaplatili včas svůj pravidelný salár nebo jste dali mimořádný dar sboru, za vaši obětavost děkujeme. Těm, kteří jste letos ještě salár neplatili nebo chcete dát svůj vánoční dar, (mnozí tak děláváte právě v prosinci) takovou možnost připomínáme.Pravidelné povinné výdaje sboru jsou letos již vyrovnány, s plánovanou opravou střechy počítáme s vyššími výdaji na jaře. Připomínáme, že dar vyšší než 1000,- je možno odečíst od základu daně.

– stále jsou k dispozici EK 2010 a NKD 2010 po 80,-Kč

Do našich přímluvných modliteb zahrnujme sestry Martu Dočkalovou a Tonči Dobrovolnou, které leží v Domově odpočinku v Myslibořicích a není jim radostně.

Arménie očima Robiho Mahela

Stálicí mezi kruhovými pořady jsou cestopisné večery s Robi Mahelem. Vždy se těšíme, nejen my, tradiční návštěvníci Kruhu, ale také početná skupina těch, kteří si pořady pečlivě vybírají. Zklamán není nikdo. Díky panu Mahelovi jsme poznali nádhernou divokou arménskou přírodu, dověděli jsme něco o lidech, kteří žijí v horách, o jejich náročných životních podmínkách i o jejich kultuře.  Arménie, země s neuvěřitelně dlouhou křesťanskou tradicí a s velmi složitou politickou a hospodářskou současností, je velice krásná a turisticky ještě ne úplně objevená.

Arméni jsou si vědomi délky své křesťanské tradice a hrdě připomínají působení svatého Řehoře, stejně jako panovníka Tiridata. Důležitým letopočtem je rok 301, kdy se Arménie stala prvním křesťanským státem na světě. Křesťanství se zde vyvíjelo svébytným způsobem, křesťanská tradice se liší jak od tradice západní, římskokatolické, tak od východní, pravoslavné.

Nádherné fotografie nás doslova vtáhly do putování skupiny turistů, s nimiž jsme pozorovali stále se objevující horu Ararat – bájnou arménskou, stejně jako biblickou horu – která však neleží na území Arménské republiky!

Na jaře máme slíbeno další cestování, sledujte nabídku programů v Kruhu a neváhejte přijít.

Lia Ryšavá

V západních Čechách s Rut Veseckou

V listopadu jsme se dvakrát podívali do západních Čech díky sestře Rut Vesecké – 8.11. to byly návštěvy převážně vesnic a chátrajících kostelů. Jejich příběhy jsou namnoze velice smutné. S původními obyvateli, kteří byli po druhé světové válce odsunuti, jako by byl vyhnán i přirozený život, kultura i paměť těchto míst. Noví obyvatelé, i když některé rodiny zde žijí už desetiletí, stále ještě nejsou s krajem srostlí, a tak jsou pomyslné jizvy a křivdy stále živé a hluboké. Návrat k přirozenému vztahu – člověk, obec, příroda, kultura – je velmi těžký.  Vyslechli jsme jen stěží uvěřitelný  příběh obce Prameny – bohatství, které skýtají podzemní zdroje léčivé vody, mohutné plány a naděje na jejich využití, a dnes rezavějící sondy zkušebních vrtů, stejně jako chátrající budovy, projekty, o něž nemá nikdo zájem, či obec bez zastupitelstva s miliony dluhů, které převyšují mnohonásobně její rozpočet, obec,  která čeká, jak si s ní poradí exekutoři a stát.

V Kruhu 22. 11. jsme do západních Čech zavítali opět, tentokrát zejména do Mariánských Lázní a do kláštera v Teplé. Tento výlet byl radostnější. Jistě také proto, že lázeňská města byla vždy chloubou země a hlavně proto, že klášter opět slouží svému účelu a nadto je vstřícně otevřen veřejnosti.

A kdo dával pozor a dobře se díval, uviděl na řadě promítaných fotografií obrovskou rostlinu bolševník velkolepý. A nejen to – dověděli jsme se také, že tento jedovatý vetřelec se k nám dostal jako vzácný dar kancléři Metternichovi v 70. letech 19. století. Z parku u zámku Kynžvart se pak rozšířil do okolí a zplaněl.  Kdo se bolševníku dotkne, ten se osype, a kam jednou zapadnou jeho semínka, tam už dusí ostatní navěky. Jak příznačné a cosi to matně symbolicky připomíná.

Sestra Vesecká nám slíbila ještě třetí pokračování, na to se můžeme těšit po Novém roce.

Lia Ryšavá

6.prosince 2009

         bohoslužby dnes: Mi, Li, MK a odpoledne Tro

         farář je dopoledne v administrovaném sboru

         od 17°° po krátké nešporní pobožnosti – Hudba našich domovů
Děkujeme Lie Ryšavé, která se opět ujala organizace. Prosím tedy všechny vystupující, aby se jí po kostele nahlásili do programu. Tedy všichni kdo chtějí spoluvytvářet dnešní Hudbu našich domovů – domluvte prosím s Liou podrobnosti Vašeho vystoupení.

Shromáždění v příštím týdnu:

         v úterý: v 15.30 starší děti  ;  v 19°° porada staršovstva !! (své návrhy bodů do programu zapisujte do knihy pod kruchtou)

         ve středu: od 9°° maminky u Počarovských  ; 13.30 sestry seniorky

         ve čtvrtek: biblická hodina od 17°°

         v pátek: ve 13°° mladší děti  ; od 18.30 společné sejití mládeží z Nosislavi, Třebíče a Miroslavi v Kruhu

         sobotu 12.12. zkouška vánočního programu dětí

Různé:

         Minulou neděli jste darovali mnoho peněz. Za všechny vaše dary velmi děkujeme:

a) řádná chrámová sbírka pro seniorátní střediska diakonie = 2.603,-Kč

b) zvláštní dary při VP (na střechu našeho kostela) = 3.130,-Kč

c) při Dárkování se vybralo:

7.000,- Kč pro Aišu v Adopci na dálku

17.880,- Kč pro školu Narnie v Morkůvkách !!!

Děkovný dopis z Morkůvek čtěte na nástěnce před kostelem, jsou naším darem mile překvapeni a velmi vděčni.

Velmi, velmi děkujeme. Váš projev solidarity s potřebnými také ukazuje míru vaší víry. Díky.

         Stále se pod kruchtou prodávají EK 2010 a NKD 2010, je jich ještě mnoho k dispozici.

         Před časem se z tohoto místa ohlašovala možnost nákupu kalendáře s historickými pohlednicemi za cenu, navýšenou o příspěvek na střechu kostela. Všechny tyto kalendáře, jsou již prodány a já všem kalendářovým sponzorům děkuji. Kdyby i dál měl někdo zájem, je možné u Daniely Bednaříkové domluvit doobjednání dalších kusů.

         Od dneška máte možnost zakoupit si sbírku milostné poezie s názvem Kytice jasmínu. Autorkou je Jindra Mikolášková, kterou si mnozí z Vás vybaví v souvislosti s výstavou precizně vypracovaných krojů na dětských panenkách, která byla v Miroslavské škole. Paní Mikolášková je nyní vážně nemocná a my můžeme tuto knihu, ve které se odráží její padesátiletý partnerský vztah,  přijmout jako pozdrav našemu sboru. Cena je 90 Kč a prodávat ji bude moje máma, Jana Ryšavá.

         Br.fr. včera přivezl pozdrav celému sboru od sestry Skálové z Plzně (maminky bratra faráře Pavla Skály). Tímto ho tedy celému sboru vyřizujeme.

         Dnešní kázání a celý pořad bohoslužeb připravil farář Tomáš Trusina

Martin  Ryšavý

Výtěžek letošního Dárkování

Výtěžek letošního Dárkování

V neděli 29. listopadu 2009  bylo při Dárkování  v dobročinné sbírce vybráno 24 880 Kč.

Na školné pro Aishu Namirembe z Ugandy (Adopce na dálku) bude odesláno 7 000 Kč.

Domovu Narnie v Morkůvkách pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením  bude předáno 17 880 Kč.

Velice děkujeme všem, kteří jste do sbírky jakkoli přispěli!

22. listopadu 2009

Ohlášky na poslední neděli církevního roku

Bratři a sestry, vítám Vás na dnešním shromáždění v poslední neděli církevního roku.

Také dnes se konají bohoslužby v kazatelských stanicích:

·        v 10.00 v Moravském Krumlově a v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

·        V 17.00 hodin začíná pravidelný nešpor, v Kruhu se opět díky sestře Rut Vesecké podíváme ještě jednou do západních Čech, tentokrát do lázeňských měst. Na nešpor i do Kruhu Vás srdečně zvu.

Minulou neděli se uskutečnila sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci – vynesla 1903,-Kč. Děkuji Vám za Vaši obětavost.

Co očekáváme příští týden:

·        v  úterý  v 9.00 se sejdou maminky u Bednaříků a 15.30 starší děti na faře

·        ve středu v 13.30 mají v Kruhu svoje setkání sestry seniorky

·        ve čtvrtek v 17.00 je na faře biblická hodina pro dospělé

·        v pátek ve 13.00 je biblická hodina mladších dětí a

       v 19.00 hodin zpěv výjimečně v  presbyterně

Na všechna setkání Vás srdečně zvu. Zejména ty, kteří s účastí ještě váhají, povzbuzuji a věřím, že najdete odvahu, vyberete si z nabídky a připojíte se.

·        Zvu Vás také na bohoslužby příští neděli v obvyklou dobu v 8.30, budeme slavit první adventní neděli s vysluhováním Večeře Páně. Při bohoslužbách příští neděli se při vycházení uskuteční seniorátní sbírka na Diakonii. Vaše mimořádné dary na opravu střechy kostela můžete vložit do zvláštních pokladniček pod kruchtou, nebo předat sestře pokladní proti potvrzení. Děkuji Vám již nyní, že jste ochotni pamatovat na potřeby seniorátní Diakonie i sboru.

·        Nezapomeňte prosím, že již příští neděli odpoledne je v našem kostele Dárkování. Věřím, že se už všichni těšíte a že někteří pilně připravujete dárky. Prosím, abyste připravené dárky přinesli v pátek 27.11. v době od 17.00 do 19.00 hodin do Kruhu. Kdo v tuto dobu opravdu nemůže, domluvte se se sestrou Ivou Ryšavou jinak. V neděli bude možno prohlédnout si dárky jak po bohoslužbách, tak od 14.00 před zahájením vlastního programu. Vlastní Dárkování započne ve 14.30. Součástí úvodního programu budou nejen informace o charitativních cílech, které díky  Dárkování  podpoříme, ale také krásná hudba. Tu pro nás připravují učitelé ZUŠ.  Informace o Dárkování najdete na nástěnce před kostelem a na sborových webových stránkách. Přijďte na Dárkování a pozvěte i svoje přátele a známé. Věřím, že to bude krásné odpoledne.

A na závěr ještě jedno pozvání – po bohoslužbách je v Kruhu připravena káva a čaj, využijte této možnosti k přátelské besedě.

 

         Lia Ryšavá

Voňavá sobota v Kruhu

V sobotu 14. listopadu 2009 zavoněl Kruh pečením perníku. Sešly se tu děti s maminkami a babičkami k pečení perníčků na Dárkování. Oproti minulým rokům nás bylo pomálu. Vystřídalo se tu  11 dětí a 7 dospělých. Nálada však byla výborná a pracovní nasazení velké. Do oběda jsme měli napečeno i nazdobeno! Děti pekly i zdobily velmi kreativně a hlavně s radostí. Vy se můžete těšit na několik balíčků perníku na Dárkování.

Hodně dětí bylo nemocných, jiní zase nemohli z jiných důvodů, takže letos nás bylo výrazně méně. Tím i méně připravených těst, upečených plechů  a také méně hodin strávených u trouby. Jen pro srovnání: loni jsme upekli  45 plechů, trouba pracovala 6,5 hodiny. Letos to bylo 17 plechů upečených za necelé 3 hodiny.

Po práci jsme ještě společně poobědvali. Tradičním jídlem při této akci je bramborový guláš. Guláš připravuje vždy několik z nás dospělých. Každý guláš je originál a nikdy nejsou dva
stejné. Různě barevné a chuťové variace lákají k ochutnání. Společné stolování po společné práci je
velmi příjemné a vládla dobrá nálada po ukončeném díle. Po obědě chutnala
i káva a něco dobrého k ní. Atmosféra celé soboty byla pěkná a vzpomínali
jsme na ty, kteří plánovali být s námi, ale přemohla je nemoc.

Daniela Bednaříková, Jarmila Šimšová

15. prosince 2009

Sestry a bratří,vítám vás při dnešních bohoslužbách.

Pravidelné bohoslužby dnes nebudou v Moravském Krumlově z důvodu nemoci pravidelných učastníků.

Budou bohoslužby v Litobratřicích, a tam pojede náš br. f.Titěra.

V 17:oo se sejdeme k nešporní pobožnosti a program do Kruhu o Armenii si připravil Robi Mahel.

Dnešní sbírka je určena pro celocírkevní Fond sociální a charitativní pomoci. Děkujeme.

V následujícím týdnu je v úterý  17.11. státní svátek, školáci mají prázdniny.

Ve středu se sejdou maminky v 9oo u Drastíků

                -v 17oo bude biblická hodina v Bohuticích

                -ve 20oo se sejdou učitelé nedělní školy

ve čtvrtek v 17oo  na faře bude biblická hodina pro dospělé

v pátek se sejdou mladší děti ve 13oo,

v 19oo je zkouška zpěvu

mládež se sejde v sobotu v 19oo

Příští sobotu 21. listopadu se koná  v Praze mimořádné zasedání synodu naší církve, při kterém se budou probírat celocírkevní finance.

Od 15,30 bude v Betlémské kapli  slavnostně instalována  Synodní rada.

Příští neděli jsou bohoslužby jako obvykle v 9 ,30

Za dva týdny  29.11.bude první adventní neděle tedy začátek církevního roku. Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně a odpoledne ve 14oo se sejdeme zde v kostele k tradičnímu „dárkování“. Podrobnosti na nástěnce nebo další informace u s. Ivy Ryšavé.

Nyní zvu děti před  stůl páně k uvedení do dnešní úlohy NŠ.

Jaromír Šimša

Letní cestování v podzimním Kruhu

Tyto programy patří ke stálicím v kruhovém rozpisu a všichni se na ně těšíme. Je vždy zajímavé podívat se někam, ať už máme či nemáme vlastní zkušenost, a potěšit se vyprávěním i obrázky s těmi, kteří se z cesty plni dojmů a ve zdraví vrátili.

V září to byla Anežka Titěrová, která si pro večer v Kruhu připravila vyprávění z výletu po Rakousku. Nám už známé cyklistické trio – Kateřina, Anežka a Adam Titěrovi – se tentokrát vypravilo po cyklostezce v povodí rakouské řeky Mur. Tuto cyklotrasu, v Rakousku dlouhou 365 km, zahájili u pramene řeky Mur v taurských Alpách. S velkým zájmem jsme sledovali fotografie i přehledně připravené (na mapě dokumentované) vyprávění o navštívených městech, o úskalích i krásách cyklostezky, která patří k rakouským nejdelším. Titěrovi ji však neabsolvovali celou, ve Štýrském Hradci se vydali na sever a projeli spolkovou zemí Burgenland. Poslední noc pod stanem strávili na břehu Neziderského jezera, které je rakouské největší. Pro svou významnou faunu i flóru patří mezi přírodní památky UNESCO. Jak se ukázalo, Neusiedlersee je nejen ptačím rájem, ale také zaslíbenou zemí komárů, kterým se v bažinách a nekonečných rákosových porostech výborně daří. Týdenní cyklovýlet byl zakončen v prudkém dešti ve Vídni; odtud už směřovali domů autem. Děkujeme za ochotu podělit se s námi o dojmy i nové poznatky.

V říjnu nás Daniela a Aleš Bednaříkovi pozvali na Maltu, ostrov apoštola Pavla. Tento úhel pohledu možná některé posluchače překvapil. Cestování na Maltu patří do nabídek cestovních kanceláří, ale jistě není hlavním cílem poznání míst, kde apoštol Pavel a jeho druhové ztroskotali. Se zájmem jsme v úvodu vyslechli biblický oddíl, který pavlovskou událost připomíná, a pak už jsme se zaposlouchali do zajímavé historie ostrovního státu, do příběhů o maltézských rytířích, a zadívali se na fotografie. Bednaříkovi byli na Maltě soukromě u Alešovy sestry Julie, mohli proto poznat nejen lesk turisticky atraktivních míst, ale také běžný život místních obyvatel, jejich starosti například s vodou, dobrodružné cestování místními autobusy, nákupy na trhu, soužití třeba i s koněm na maličkých městských dvorcích, rozpálené bílé skály na pobřeží i zlatem přetékající kostely přeplněné lidmi při každé mši, nejen té slavnostní. Malta, ostrov apoštola Pavla, je dodnes zemí, kde příslušnost k církvi patří k samozřejmostem.
Lia Ryšavá

Letní cestování v podzimním Kruhu

Tyto programy patří ke stálicím v kruhovém rozpisu a všichni se na ně těšíme. Je vždy zajímavé podívat se někam, ať už máme či nemáme vlastní zkušenost, a potěšit se vyprávěním i obrázky s těmi, kteří se z cesty plni dojmů a ve zdraví vrátili.
V září to byla Anežka Titěrová, která si pro večer v Kruhu připravila vyprávění z výletu po Rakousku. Nám už známé cyklistické trio – Kateřina, Anežka a Adam Titěrovi – se tentokrát vypravilo po cyklostezce v povodí rakouské řeky Mur. Tuto cyklotrasu, v Rakousku dlouhou 365 km, zahájili u pramene řeky Mur v taurských Alpách. S velkým zájmem jsme sledovali fotografie i přehledně připravené (na mapě dokumentované) vyprávění o navštívených městech, o úskalích i krásách cyklostezky, která patří k rakouským nejdelším. Titěrovi ji však neabsolvovali celou, ve Štýrském Hradci se vydali na sever a projeli spolkovou zemí Burgenland. Poslední noc pod stanem strávili na břehu Neziderského jezera, které je rakouské největší. Pro svou významnou faunu i flóru patří mezi přírodní památky UNESCO. Jak se ukázalo, Neusiedlersee je nejen ptačím rájem, ale také zaslíbenou zemí komárů, kterým se v bažinách a nekonečných rákosových porostech výborně daří. Týdenní cyklovýlet byl zakončen v prudkém dešti ve Vídni; odtud už směřovali domů autem. Děkujeme za ochotu podělit se s námi o dojmy i nové poznatky.
V říjnu nás Daniela a Aleš Bednaříkovi pozvali na Maltu, ostrov apoštola Pavla. Tento úhel pohledu možná některé posluchače překvapil. Cestování na Maltu patří do nabídek cestovních kanceláří, ale jistě není hlavním cílem poznání míst, kde apoštol Pavel a jeho druhové ztroskotali. Se zájmem jsme v úvodu vyslechli biblický oddíl, který pavlovskou událost připomíná, a pak už jsme se zaposlouchali do zajímavé historie ostrovního státu, do příběhů o maltézských rytířích, a zadívali se na fotografie. Bednaříkovi byli na Maltě soukromě u Alešovy sestry Julie, mohli proto poznat nejen lesk turisticky atraktivních míst, ale také běžný život místních obyvatel, jejich starosti například s vodou, dobrodružné cestování místními autobusy, nákupy na trhu, soužití třeba i s koněm na maličkých městských dvorcích, rozpálené bílé skály na pobřeží i zlatem přetékající kostely přeplněné lidmi při každé mši, nejen té slavnostní. Malta, ostrov apoštola Pavla, je dodnes zemí, kde příslušnost k církvi patří k samozřejmostem.
Lia Ryšavá

Den reformace v Kruhu

            Den reformace, 31. říjen, jsme si díky bratru faráři Titěrovi připomněli v Kruhu 1. listopadu 2009. Že je Martin Luther velký reformátor, to asi víme všichni, dokonce bychom v paměti z konfirmačního cvičení pár dat a základních údajů také vylovili. Přesto bylo velmi zajímavé dovědět se trochu víc o obsahu Lutherových tezí, o jeho pohnutkách, které ho vedly až k přibití 95 bodů na chrámové dveře ve  Witenbergu (31.10.1517) i o tom, co vše tento čin podnítilo. Lutherův boj proti odpustkům, jejichž prodej se mohutně rozproudil v roce 1515 po vydání buly papeže Lva X., nebyl bojem za odtržení se od církve, ale za její očistu a věrnost. Lutherův čin měl veliký ohlas – přišly návrhy na vyloučení z církve, bouřlivě se disputovalo v Lipsku, Luther měl jít obhajovat svůj postoj do Říma. Tady však zasáhl jeho ochránce Bedřich Moudrý, který nechal Martina Luthera unést na hrad Wartburg. Tam v letech 1521-22 přeložil Martin Luther Nový zákon do soudobé němčiny.

            Jistě by bylo zajímavé dovědět se ještě víc o Lutherově životě, ale Den reformace si především žádal, povědět si něco zejména o tom, jak se Luther stal reformátorem (možná trošku i proti své původní vůli). Knihu Amedea Molnára, z níž Ondřej Titěra čerpal, jste už možná někteří vytáhli z knihovny a kruhový program se tak stal dobrým impulsem k jejímu znovupřečtení.

                                                                                                          Lia Ryšavá

           

Hosté ze spřáteleného sboru Spremberg

            Těšili jsme se na ně upřímně, vždyť k nám jezdí pravidelně co dva roky. Řada z nich opakovaně tak, jak se jezdí ke kamarádům a příbuzným, kdy už víš, kde budeš spát, jak to tam vypadá a kde je i po dvou letech možné navázat  zcela plynule na rozhovor, i když to občas zadrhává, neboť jazyková bariéra nás i dvacet let po pádu železné opony věrně provází. Ne vždy je však nepříjemná, občas je i zdrojem zábavy a vztahy se utužují.

            Ze Spremberka přijelo tentokrát jedenáct osob – od nejmladšího dvanáctiletého  Dominica až po nejstaršího šedesátiletého Bernarda. Ten patří k věrným cestovatelům do Miroslavi. Bernard Sanden už ani neví, kolikrát u nás byl.  Rodinná fotografie s docela malými dětmi Uhříkovými, kterou s sebou přivezl,  svědčí o tom, že poprvé to bylo opravdu dávno.

            Naši hosté byli ubytováni v rodinách a po tři všední dny, 19.-21.října 2009, pracovali na židovském hřbitově. Jsem ráda, že tam nebyli sami a že se vždy  našlo několik ochotných spolupracovníků z našeho  sboru. Město opět dodalo vlečku na vysekanou zeleň a co víc, také zahradní stoly s lavicemi, u nichž bylo příjemné posvačit i odpočinout si. Zdálo by se, že tři dny práce na tak veliké zarostlé ploše nebudou ani vidět. Ovšem výsledek předčí veškerá očekávání – hřbitov je krásný, uklizený, připravený k zimnímu spánku. Děkuji vám všem!

            Tentokrát jsme měli s našimi hosty více času na společné chvíle díky tomu, že přijeli už v sobotu večer. V neděli jsme slavili společně bohoslužby, při nichž nás za hosty pozdravil bratr farář Hans-Jakob Werdin, odpoledne jsme využili krásného podzimního počasí a vyšli v počtu snad pětadvaceti na kopec, večer jsme se sešli v Kruhu, jehož program byl zadán hostům. Přiblížili nám fotografiemi, videem i povídáním dění ve svém sboru v posledních dvou letech. Přijali jsme také velmi srdečné pozvání do Spremberka, které se má uskutečnit 17.-20.září 2010. Už teď na tento víkend myslete a rezervujte si čas, zváni jsme všichni, a to velmi upřímně.

            Naši hosté mají za sebou úspěšnou výměnu krytiny na svém kostele a co víc, kromě křidlic osadili střechu také fotovoltaickými panely. Střecha tedy nejen chrání, ale také vydělává. Staršovstvo spremberského sboru se rozhodlo, že každý rok věnuje deset procent z výnosu na nějaký dobrý účel. S překvapením jsme se dověděli, že jsme jejich první cíl – dostali jsme dar na výměnu střešní krytiny na našem kostele. A tak jsme téměř  symbolicky upevnili vzájemné  přátelství přes kostelní střechu!

            Poslední večer, ve středu 21. října, jsme strávili také společně. V 18.00 jsme se sešli v Kruhu k prostřenému stolu ke společné večeři. Děkuji všem vám, které jste vše krásně – chutně a vkusně – připravily. Sešlo se nás hodně, kolem třiceti, a po celý večer vládla příjemná, místy veselá atmosféra. Tentokrát jsme to byli my, kdo prostřednictvím souboru fotografií přiblížil dění u nás. Tohoto úkolu se ujal bratr Erik Schwarzbach. Sestra Daniela Bednaříková nás překvapila připravenými otázkami, které posloužily k vzájemnému bližšímu poznání. Rozdělila nás do malých skupinek, kde byl vždy někdo schopný tlumočit. Díky tomu, se do rozhovoru zapojili všichni, i ti, kteří ve velké skupině sice se zájmem poslouchají, ale z různých důvodů se nerozpovídají. V Kruhu to hučelo jako v úle a tak bylo velmi případné, že nakonec dostali naši hosté na rozloučenou od Férů také po skleničce medu. Od sboru si vezli barevný letáček o kostele a příslib, že za rok přijedeme do Spremberka.

                                                                                                                      Lia Ryšavá

           

           

           

8.listopadu 2009

   přivítání všech přítomných

         dnes výjimečně budou bohoslužby ještě pouze v kazatelské stanici v Bohuticích ve 13.30

(nemocným přejeme brzké uzdravení a těm, kdo jsou na cestách šťastný návrat)

         po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě u čaje a kávy (děkujeme sestře Šimšové)

         v 17°° hodin je v Kruhu nešporní pobožnost a po ní nás sestra Rut Vesecká provede po vesnicích v (bývalém) hraničním pásmu západních Čech.

         sbírka JTD minulou neděli v celém sboru vynesla 3.558,-Kč. Je to fond půjček na stavební akce v církvi. Možná i my budeme z tohoto fondu příští rok něco čerpat. Velmi děkujeme za vaši obětavost.

         v příštím týdnu:

– v úterý od 9°° hodin se scházejí maminky, tentokrát u Počarovských ; od 15.30 se scházejí starší děti k biblické hodině

– v úterý večer v 19°° je pravidelná porada staršovstva. Přítomní presbyteři nechť pod kruchtou potvrdí svou účast, mohou navrhnout svůj bod do programu a dostanou návrh sborového listu.

– ve středu od 13.30mají svou schůzku sestry seniorky

– ve čtvrtek – pozor změna!!! v 17°° hodin začíná v presbyterně pravidelná biblická hodina pro dospělé. Je to přání pravidelných účastníků biblické hodiny, zároveň pozvání k účasti dalším, pro které dosavadní hodina byla příliš pozdní. Biblická ve čtvrtek je a bude od 5 hodin odpoledne. Přijďte, nestyďte se. Probíráme na pokračování starozákonní knihu Soudců.

– v pátek ve 13°° hodin je biblická hodina mladších dětí

– v pátek v 19°° hodin je zkouška zpěvu

– příští sobotu 14.11. od 9°; hodin pečou děti z NŠ v Kruhu perníčky na Dárkování. Plakátek je v nástěnce a též k dispozici na stolečku pod kruchtou. (Nezapomeňte, že Dárkování v 1.adventní neděli je již 29.listopadu!)

– mládež je příští sobotu od 19°° u Férů.

         Bohoslužby příští neděli se konají jako obvykle v 8.30 a jste srdečně zváni.

– Včera se konalo 3.zasedání 39.konventu brněnského seniorátu. Po 18 letech seniorské služby končí v této funkci br.Pavel Kašpar, který bude za dva týdny ustaven 2.náměstkem synodního seniora.

Novým seniorem našeho seniorátu se stal br. fr. Jiří Gruber z 1.brněnského sboru, konseniorem náš br.fr. Titěra, seniorátním kurátorem je nadále br. Vladimír Zikmund a jeho náměstkem br.Mirek Maňák. Volební období začalo dnem volby a trvá 6 let.

         Přišly nové Evangelické kalendáře 2010 a příručky Na Každý Den 2010. Jsou k dispozici pod kruchtou, každá za 80,- Kč. (obě = 160,-Kč)

OOndřej Titěra

        

Dárkování 29. 11. 2009

Všem členům sboru, přátelům a sympatizantům sdělujeme, že letošní Dárkování se uskuteční první adventní neděli, to znamená 29.11. Nejprve,  a to od  14 hod., bude možné si nabízené dárky prohlédnout a od 14:30 zahájíme program. Letos se budou podílet na programu učitelé ZUŠ Miroslav se svým hudebním vystoupením.

V pátek, 27.11., se uskuteční od 17 – 19 hod. příjem dárků v Kruhu (místnost vedle kostela).

 

Co znamená, když se řekne Dárkování v Miroslavi, již asi 8 let nazpátek? 

Znamená to vyrábění drobných i náročnějších dárečků, jako jsou např. přáníčka, sušené ovoce nebo zelenina, bylinkové čaje, ale také pletené či háčkované oblečky pro panenky, nebo samotné hračky, či ponožky, čepice a svetry. Příprava a nabídnutí domácích zavařenin, medu, sirupů, domácích nudlí a spousty cukrovinek, včetně perníkových chaloupek a perníkových adventních kalendářů. Sestry, které jsou zběhlé šít na šicím stroji, nás překvapí někdy taškami, jindy kapsáři, polštáři a dalšími pěknými výrobky. I chňapky patří k žádaným dárkům. Pěkné domácí květiny, také vždy našly nového majitele. Fotografové dávají k dispozici svoje záběry, a to ať ve formě obrázků, kalendářů nebo puzzle.

Vždy se sejde spoustu nápaditých, originálních a milých dárků.Ty pak na slavnosti zvané Dárkování nabízíme k rozebrání za doporučený počet hřiven. Hřivny si účastníci mění za tolik peněz, které chtějí poskytnout k charitativním účelům, které jsou vždy ohlášeny.

A proč to vlastně děláme a pro koho? 

Důvodů je mnoho, netroufám si však některý upřednostňovat, proto zmíněné pořadí neberte, jako pořadí důležitosti.

         Při přípravě dárků myslíme na lidi kolem a chceme jim nabídnout něco, čeho máme sami nadbytek, co umíme, co  nás těší dělat a čím chceme druhé potěšit.

         Kvůli přípravě dárků se navzájem setkáváme, ať už v rodině, kdy vyrábíme něco s dětmi, nebo ve sboru, při pečení perníčků apod.

          Doufáme, že prostřednictvím poskytnutých dárků, vybereme prostředky pro charitativní účely. Za prvé chceme umožnit studium dívce z Ugandy, za druhé bychom letos rádi poslali příspěvek dětem s mentálním a kombinovaným postižením do Domova Narnie v Morkůvkách.

K   Každým rokem jsme potěšeni a překvapeni množstvím a růzností poskytnutých dárků.

Přidejte se ke slavnosti Dárkování, ať už výrobou a poskytnutím dárků, nebo přijďte první adventní neděli, potěšit sebe a druhé prostřednictvím Vašeho finančního daru.

  

Iva Ryšavá