Rubriky
Ohlášky

26. prosince 2020

Milý sbore,

milí přátelé, kteří nás sledujete u svých obrazovek.

Dnešní štěpánské bohoslužby připravil bratr vikář Richard F. Vlasák a podílí se na nich i mládež.

Včera, na Boží hod vánoční, se v kostela sešli bratři a sestry středního věku a starší generace sboru, pro ostatní byly bohoslužby dostupné na internetu. Byla také vykonána celocírkevní sbírka určená pro bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Můžete se k ní ještě připojit na účet sboru. Děkujeme vám. Výsledek sdělíme na webových stránkách sboru.

Epidemiologická situace je natolik nepříznivá, že se až do odvolání nebudeme na bohoslužbách v kostele setkávat. A také až do odvolání nebudou bohoslužby přenášeny on-line. Prosíme o pochopení.

Informace o aktuálním dění ve sboru najdete na webových stránkách sboru a ve sborových dopisech. Kdykoliv také můžete zavolat bratru faráři a sestře kurátorce.

Přejeme vám do roku 2021 Boží požehnání a také hodně sil, statečnosti, trpělivosti i zdraví.

Rubriky
Ohlášky

25. prosince 2020

Milé sestry, milí bratři,

je Boží hod vánoční a my jsme se vděčností sešli v našem kostele i kolem stolu Páně. Vím, že je mnoho těch, kdo by rádi byli s námi, ale nemohou. Mysleme na ně a pokud je to možné buďme jim na blízku v modlitbách i telefonicky.

Dnes je to na dlouhou dobu naposledy, co se konají bohoslužby v kostele, situace s nemocí covid se zhoršila, proto platí přísnější pravidla. Bohoslužby v kostele nebudou do odvolání. Prosíme o pochopení. Informace o sboru, a změnách situace najdete na webu našeho sboru i v dopisech. Děkuji za ně bratru faráři.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena jako každé Vánoce na podporu bohoslovců, vikariátu a vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám.

Dnes se konají také bohoslužby v kazatelských stanicích, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Bohoslužby na Štěpána, tj. zítra, připravil bratr vikář a mládež. Kdo má možnost může je a zhlédnout je na internetu. Novoroční bohoslužby se neuskuteční. Až do odvolání nebudou bohoslužby z našeho kostela ani nahrávány, prosíme o pochopení.

Jsme spolu vzájemně i na dálku spojeni a platí to i o přátelích našeho sboru v zahraničí. Vyřizuji pozdravy ze Spremberka, Recklinghausenu i Chemnitz.

Přeji vám všem požehnané a klidné vánoční dny a do roku 2021 Boží požehnání a hodně sil na každý den.

Rubriky
Ohlášky

11. října 2020

neděle Díkčinění s Večeří Páně

-přivítání

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou také v Bohuticích

-za varhanní doprovod děkujeme bratru Janu Ryšavému; děkujeme také všem, kdo dnes slouží v kostele i v modlitebně

-setkání v Kruhu se neuskuteční, prosíme o pochopení

Z porad staršovstva

V pátek 2. října se konala mimořádná porada staršovstva, presbyteři se věnovali zajištění sborového života v době omezení kvůli epidemiologické situaci. V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a Martina Žákových z MK, křest bude v MK 18. 10. při bohoslužbách.  Dále presbyteři projednali finanční a hospodářské otázky sboru, např. dokončení chodníku kolem kostela do konce října, zaspárování zdi skladiště, revize plynu i elektrozařízení a položení zátěžového koberce do Kruhu.

Týden ve sboru

-Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace nebudou až do odvolání biblické hodiny pro dospělé a další setkání, která jsme dočasně zrušili již dříve.

-O konání biblické hodiny mladších dětí rozhodnou rodiče po poradě s bratrem farářem po bohoslužbách.

-Konfirmační cvičení se uskuteční s programem venku

-Jako každý rok, i letos přišla nabídka nástěnného kalendáře s fotografiemi kostelů. Kalendář je k nahlédnutí u sestry Jarmily Šimšové, která také přijímá objednávky. Objednávejte již dnes.

-Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu sociální a charitativní činnosti naší církve. Děkujeme, že jste na ni nezapomněli.

-Kvůli zhoršení epidemiologické situace se v našem kostele až do odvolání neuskuteční bohoslužby. Věříme, že posilu slovem Božím najdete ve ztišení, sbírkách kázání nebo v duchovní nabídce sdělovacích prostředků.  V kazatelských stanicích Bohutice a Moravský Krumlov bohoslužby budou, protože počet účastníků včetně faráře nepřesahuje povolených 10 osob. Ti, kdo jsou v rozpise jako doprovod za této situace do kazatelských stanic nepojedou.

Přejeme vám pokojné dny a věříme, že doba bez bohoslužeb nebude příliš dlouhá.

Rubriky
Ohlášky

4. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-vítáme mezi námi bratra vikáře Richarda Vlasáka a prosíme, aby shromáždění pozdravil

V pátek se konala mimořádná porada staršovstva

Presbyteři se zabývali především zahájením sborové činnosti v týdnu s ohledem na epidemiologická opatření a rozhodli takto:

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku, konfirmační cvičení a biblická hodina pro dospělé; těchto setkání se účastní menší počet osob

Po domluvě s pravidelnými účastník bude rozhodnuto o zahájení setkávání střední generace, matek s farářem a seniorek

Zahájení nedělní školy a nedělních kruhových programů je zatím odloženo na neurčito.

Týden ve sboru

Úterý                    19.00          pravidelná porada staršovstva

Středa                  16.00          biblická hodina dětí mladšího školního věku

                            17.00          konfirmační cvičení

Čtvrtek                9.30           biblická hodina pro dosxpělé   

-všem, kdo se zúčastnili varhanního koncertu minulou neděli vyřizujeme mnoho pozdravů od účinkujících, dobře se jim u nás hrálo a děkují za možnost hrát v našem kostele i za krásné přijetí

-prosíme sestry seniorky, aby se po bohoslužbách sešly k poradě, kdy a za jakých opatření zahájí svá pravidelná setkávání

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, budeme slavit Díkčinění; VP bude vysluhována pouze kalíšky a chlebem nakrájeným na kostky. Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc.

Rubriky
Ohlášky

27. září 2020

16. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích v 10.00

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i všem dalším, kteří dnes slouží v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Zveme vás na koncert, který se koná dnes v 16.00 v našem kostele. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších významných hudebních skladatelů zahraje na varhany Kamila Dubská a na barokní housle Martin Flašar. Koncert je součástí varhanního festivalu Brno. Koncert nazvaný Hudební cesty po starém kontinentu je mimořádnou příležitostí hostit v našem kostele významné umělce a potěšit se a povzbudit krásnou hudbou. Vstupné je dobrovolné, nezapomeňte prosíme na roušky.

18. září se konalo 2. zasedání 35. synodu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo zasedání jednodenní. Jistě výsledky zasedání budou časem k dispozici.

Také v tomto týdnu se sborová činnost v týdnu nekoná, uvidíme, jak se situace vyvine po neděli, na staršovstvu 6. října 2020 rozhodneme o dalším postupu.

Připomínáme, že 1. října 2020 nastoupí v našem sboru na vikariát bratr Richard Vlasák, věříme, že roční pobyt bude pro něj i pro nás přínosný a těšíme se na setkání s ním. Bratr vikář bude bydlet na Václavově v domě u Fajmonů, děkujeme bratřím i sestrám za přípravu bytu.

Na skladišti přibylo oplechování, děkujeme za to bratru Liboru Drastíkovi.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 hodin.

Rubriky
Ohlášky

20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením a respektovali epidemiologická nařízení.

Presbyteři se sejdou, jak bylo domluveno, ve středu v 17.00, toto setkání bude v Kruhu, kde je možno dodržovat vzájemnou vzdálenost a samozřejmostí jsou také roušky.

Z výše uvedených důvodů se také dnes, ani další neděle po bohoslužbách nesejdeme u kávy a pohoštění.

Varhanní koncert se příští neděli uskuteční, srdečně vás na něj zvu. Kulturní akce, pokud je při nich možno dodržovat vzdálenost mezi posluchači, je možné konat. Roušky jsou samozřejmostí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, přeji vám klidné dny, buďte opatrní, chraňte svoje zdraví a svěřte se našemu nebeskému otci.

Rubriky
Ohlášky

13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici
-přivítání
-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí na
bohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi
-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,
srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítány
fotografie, srdečně vás zveme
V úterý se konala pravidelná porada staršovstva
-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru
-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách
-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020
-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti
-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR
-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru
-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela
-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování
-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má
smlouvu s naší církví
-přijali jsme sdělení o renovaci desky, která bývala na bráně našeho hřbitova
Týden ve sboru
Úterý v 9h setkání maminek s dětmi a farářem na farské zahradě
Středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek
Čtvrtek 20.00 kroužek učitelů NŠ
Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
Děti a jejich rodiče prosíme, aby se s bratrem farářem domluvili na termínu
biblických hodin a konfirmačního cvičení.
-na nástěnce je pozvánka na varhanní koncert v našem kostele 27. září 2020 v
16.00, srdečně zveme vás i vaše přátele a známé
-zveme vás na setkání po bohoslužbách do Kruhu a děkujeme za přípravu
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s VSS v 8.30 a ve 14.00 na
povídání a fotografie z Blažkova

Rubriky
Ohlášky

6. září 2020

třináctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem

-dnes byly opět po prázdninách pozvány děti do nedělní školy, přejeme jim i vyučujícím, aby toto setkání bylo radostným a přátelským společenstvím a aby dětem pomáhalo otevírat úzkou cestu, k níž jsme všichni Ježíšem zváni

-v sobotu 5. září 2020 bylo v našem kostele uzavřeno manželství Terezy Ryšavé a Jiřího Píska, novomanželům přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání na společné cestě

-dnes byly pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy a křtem svatým přijaty také do společenství sboru a církve; vyprošujeme jim požehnání, posilu i radost na cestě Božích dětí

-minulou neděli byla ukončena mimořádná sbírka Diakonie určená na pomoc postiženým v Bejrútu, společně jsme vybrali 6 284 Kč, děkujeme vám za ochotu pomáhat potřebným ve vzdálené zemi

-připomínáme, že 20. září vykonáme při bohoslužbách VSS, které se nemohlo uskutečnit v březnu; na nástěnce jsou archy členů sboru, prosím zkontrolujte na nich svoje údaje

Týden ve sboru

Úterý                        19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30   10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        setkání seniorek

Pátek                        9.00                           Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Evangelické akademie

-na nástěnce je pozvánka na sborovou neděli v Heršpicích, kde slaví 150. výročí založení sboru

-zveme vás po bohoslužbách k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu Fajmonovým

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích

Rubriky
Ohlášky

30. srpna 2020

dvanáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Sterziková na kytaru/ příčnou flétnu, děkujeme; varhaníci onemocněli, nebo nejsou dnes v Miroslavi

-našimi hosty jsou členové BES, v sobotu měli pracovní soustředění v Kruhu, dnes jsou hosty při bohoslužbách, děkujeme za krásný zpěv a jejich jménem zveme do Znojma do Václavské kaple na hudební odpoledne, začátek je v 16.00

-naši senioři a jejich přátelé odjeli v pátek na Blažkov na týdenní pobyt, vzpomínáme na ně a přejeme krásné společenství

-mládež se účastní hudebního festivalu v Jimramově

-dětem začíná školní rok, jim, rodičům i pedagogům přejeme, aby nebyl ničím narušen a vydařil se

-také v našem sboru na začátku školního zahajujeme pravidelnou činnost v týdnu, ve středu to bude RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička, učitelé NŠ se sejdou ve čtvrtek ve 20.00 v presbyterně

-v pátek odpoledne se v kostele i v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem a koncertem, děkujeme všem, kdo pomohli s organizací i pohoštěním

-několik bratří opět pracovalo na dokončování skladiště, děkujeme vám

-dnes končí mimořádná sbírka Diakonie na pomoc postiženým v Bejrútu, děkujeme vám za štědré finanční dary do zvláštní pokladničky, vážíme si vaší pomoci

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pravidelně pamatujete

-příští neděli vykonáme při vycházení celocírkevní sbírku určenou Evangelické akademii, prosíme pamatujte na ni

-Výroční sborové shromáždění, které jsme nemohli vykonat v březnu, se uskuteční v neděli 20. září 2020, jmenné seznamy hlasovných členů sboru jsou vystaveny na nástěnce, prosím zkontrolujte je, popřípadě oznamte, co je třeba doplnit

-v sobotu ve 13.00 budou v našem kostele oddáni Tereza Ryšavá a Jiří Písek a v neděli budou při bohoslužbách pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy; na oboje sváteční bohoslužby jsme zváni a těšíme se

-zveme vás po bohoslužbách k setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi v 8.30, v Bohuticích v 10.00, bude také zahájena nedělní škola. Sledujte prosíme epidemiologická nařízení a pro jistotu si vezměte s sebou roušky

Rubriky
Ohlášky

16. srpna 2020

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujme

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-bratr farář je se členy sboru a přáteli na rodinné rekreaci na Blažkově, kde také dnes káže v blažkovské modlitebně

-sbírka dnešní neděle je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-naše církev vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc postiženým v Bejrútu, vykonáme ji dnes, a také 23. a 30 srpna, děkujeme vám, více informací naleznete v dopise synodního seniora

-za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, bohoslužby budou čtené

Rubriky
Ohlášky

23. srpna 2020

jedenáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v MK

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, velmi děkujeme

-bratr farář má dovolenou

-včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, byl to krásný radostný pobyt plný slunce, zpěvu a hudby, jsme také vděční také za setkání s přáteli a vyřizujeme pozdravy od Mirka Holečka a Hany Malé

-výroční sborové shromáždění, které se nemohlo uskutečnit v březnu jsme přeložili na 20. září, prosím počítejte s tím

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-mimořádná sbírka vyhlášená naší církví pokračuje i dnes, prosím pamatujte na postižené v Bejrútu

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme

-zveme vás na setkání po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele

Rubriky
Ohlášky

9. srpna 2020


devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání
-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází s. Jana Šilhanová. Děkujeme i za další služby u nás i v kazatelské stanici
-dnes v 16.00h se v našem kostele uskuteční komorní koncert vážné hudby, který je svátečním zakončením hudebního soustředění pod vedením violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme a sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.
-ve středu v 13.30 se sejdou ke svému prázdninovému setkání sestry seniorky
-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu
-dnešní sbírka je opět určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni štědře pamatujete
-v sobotu odjíždí bratr farář, rodiny s dětmi i přátelé sboru na Blažkov, přejeme všem krásný pobyt
-za týden se sejdeme, dá-li Pán na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele a také v modlitebně na Blažkově

  • pár poznámek k pobytu na Blažkově – s. Šimšová
Rubriky
Ohlášky

19. července 2020

Ohlášky na neděli 19. července 2020

šestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším

-mládež ukončila lesní brigádu v Kunvaldu, doufáme, že se vše vydařilo a přejeme jim i všem dalším krásné pokračování prázdnin

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-v našem spřáteleném sboru v Německu v Chemnitz se na začátku července konala instalace nového faráře. Sbor v Glösa byl poměrně dlouho uprázdněn, nyní se sloučil s dalšími dvěma sbory a vytvořili evangelický sbor Chemnitz-Nord. Informace jsme dostali od bratra Petera Stockmanna, který všechny velmi srdečně pozdravuje. Přátelům ze sboru i jejich novému faráři posíláme blahopřání, budeme rádi, když se k němu připojíte svými podpisy.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, velmi děkujeme za vaši obětavost

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích

Rubriky
Ohlášky

2. srpna 2020

osmá neděle po svaté Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, bratr farář má dovolenou

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji mu i všem další, kteří dnes slouží

-děkujeme bratřím, kteří v týdnu bez ohledu na horko omítali obvodové zdi na skladišti, vážíme si vaší ochoty i času, který jste sboru věnovali

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-dnešní sbírka je věnována na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost

-po bohoslužbách vás zveme k setkání v Kruhu, za přípravu děkujeme. Až půjdete do Kruhu, všimněte si zrenovovaných vchodových dveří, opravu a nátěr odpovídající vstupním dveřím do kostela provedli Jiřina a Jiří Uhříkovi, velmi jim za to děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích a v 17.00 jsme zváni do našeho kostela na komorní koncert vážné hudby, který s absolventy letního hudebního soustředění připravil pan Jan Škrdlík. Koncert se koná pod záštitou Města Miroslav. Pozvánka je na nástěnce. Sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.

Rubriky
Ohlášky

26. července 2020

sedmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem slouží u nás i v kazatelské stanici

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-již dnes připomínáme, že za dva týdny, 9. srpna v 17.00, bude v našem kostele pod vedením pana Jana Škrdlíka koncert účastníků hudebního soustředění. Bude potřeba připravit malé pohoštění, prosím o domluvu po bohoslužbách

-připomínáme také, že kolem skladiště a podél kostela je stále mnoho práce, prosíme ty z vás, kdo jste ochotni pomoci, abyste na to pamatovali ve svém časovém plánu, děkujeme

-minulou neděli jsme podepisovali dopis do sboru v Chemnitz. Pošta ho doručila velmi rychle, tak již nyní vyřizujeme jejich poděkování a radost, že na ně myslíme. Písemné poděkování připravují.

-dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, vážíme si vaší obětavosti

-po bohoslužbách jsme zváni k posezení do Kruhu, děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele