Category Archives: Ohlášky

8. března 2020

Ohlášky na neděli 8. března 2020 

Milí bratři a sestry,

 je druhá postní neděle zvaná Reminiscere podle Ž 25 Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a také já vás všechny, domácí a hosty vítám při těchto bohoslužbách.

-dnes v 10.00 budou bohoslužby v Bohuticích

-zveme vás do Kruhu na besedu o finančním zajištění sboru a církve, podkladem k rozhovoru je letáček „5% a hlavu vzhůru“, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo dnes v Miroslavi i v Bohuticích slouží

-dostali jsme zprávu o úmrtí bratra Luboše Ryšavého, rodáka z Miroslavi. Dlouhá léta byl kurátorem a varhaníkem v Brně v Blahoslavově domě. Jistě si pamatujete na jeho návštěvu v našem sboru i při besedě v Kruhu. Zemřel měsíc před svými 94. narozeninami. Pohřeb se bude konat v sobotu 14.března ve 14 hodin v Brně v Blahoslavově domě. Parte je ve vývěsce před kostelem.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva: staršovstvo projednalo a schválilo plán dokončení skladu a úprav terénu vedle kostela a vymalování Kruhu, provedení povinných periodických revizí elektroinstalací a hromosvodů všech sborových budov a pořízení nových hasících přístrojů do modliteben v M.Krumlově a v Bohuticích, dále projednalo a schválilo konečnou podobu rozpočtu sboru, který je vystaven na vývěsce pod kruchtou, zabývalo se také přípravou výročního sborového shromáždění.

Týden ve sboru

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek

                                    16.00                          biblická hodina dětí

                                    17.00                          předkonfirmační příprava

Čtvrtek                        9.30                            biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                          pěvecký sbor

                                    19.00                          angličtina s RC Medvídkem

                                    20.00                          kroužek vyučujících NŠ

Pátek                           9.00                            Medvídkova kavárnička

V sobotu 14. 3. se v Brně I na Opletalově ulici koná seniorátní dopoledne na téma „Začíná to už v kolébce“, hovořit bude bratr farář a psycholog Ivan Ryšavý, program je jen na dopoledne a je určen všem bez ohledu na věk, více informací najdete pod kruchtou na nástěnce

-celocírkevní postní sbírka, která se konala minulou neděli činila   3300 Kč. Sbírka byla určena na církevní tisk.  Do zvláštní pokladnice-kostelíčka bylo vybráno pro potřeby sboru 640 Kč (Dar vděčnosti při VP), děkujeme za vaši štědrost.

-dnešní sbírka je určena jen pro potřeby sboru, děkujeme vám

-Výroční sborové shromáždění, jak již bylo ohlášeno, se bude konat při bohoslužbách v neděli 22. března 2020, na nástěnce pod kruchtou jsou k nahlédnutí seznamy členů s hlasem volebním, prosíme prohlédněte si je, aby mohly být opraveny případné nepřesnosti, děkujeme.

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska, kvůli autobusu je třeba potvrdit co nejdříve svou účast, zapište se prosím na nástěnce

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky na pohoštění

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, ve 14.00 v Moravském Krumlově a v 17.00 v Kruhu, kde se s námi sestra Iva Ryšavá podělí o své dojmy z putování v Indických Himalájích, seznámí nás s některými budhistickými kláštery a provede nás ulicemi Nového Dilíí, program s mnoha fotografiemi bude jistě velmi zajímavý, pozvánka je na nástěnkách.

1. března 2020

Ohlášky na neděli 1. března 2020

první postní neděle zvaná Invocavit podle Ž 91 – „Vzývati mne bude a vyslyším jej.“  Vysluhování VP.

-přivítání (mimo jiné Aleny Mostecké s dětmi)

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnes slouží

-zveme vás do Kruhu, program „O dešťových srážkách v Miroslavi“ si připravil bratr Jiří Doubrava, začátek je v 17.00

Týden ve sboru

Úterý                         19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                        pěvecký sbor

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

-výroční sborové shromáždění se uskuteční při bohoslužbách v neděli 22. 3. 2020

-připomínáme zájezd do Rané u Hlinska, uvažujete-li o účasti, zapište se prosím

-dnešní chrámová sbírka je celocírkevní, postní, vaše dary vděčnosti při VP jsou určeny pro potřeby sboru

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, kde budeme hovořit o doporučení, jak zlepšit financování sboru i církve podle příručky „5% a hlavu vzhůru“

– Doplnění David Sedláček: hledáme pronájem bytu pro případného vikáře.

23. února 2020

Ohlášky na neděli 23. února 2020

neděle zvaná Estomihi podle Ž 31,3: „Budiž mi pevnou skalou“

ve středu začíná postní doba

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-Na dnešní program do Kruhu vás zvou bratr Jindřich Mach a sestra Rut Vesecká. Chtějí se s námi podělit o náměty ze seniorátní konference na téma Proč být presbyterem. Budeme mít možnost při rozhovoru kolem stolu si při kávě a čaji promluvit o problematice života ve sboru nejen z pozice prersbytera nebo presbyterky. Přijďte všichni, kdo máte o život a práci ve sboru zájem. Začátek je v 17.00 hodin.

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkuji všem, kdo dnes ve sboru slouží

-ve středu jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Emilem Šimšou, zemřel minulou neděli ve věku 87 let, jistě na něj dobře pamatujete, pokud mohl, byl pravidelným účastníkem bohoslužeb a na sbor až do posledních dnů pamatoval. Pozůstalým, zejména paní Anně Šimšové vyprošujeme pokoj Boží.

– ve čtvrtek odpoledne vykonal bratr farář v našem kostele svatební shromáždění, byli oddáni Renáta, roz. Gregorová a Michal Zvara z Hrádku

Týden ve sboru

Úterý                         9.00           maminky s farářem u Sterziků                             

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        seniorky

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační přípravka

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

15.30 dílničky

17.00 angličtina

                                  18.30                        pěvecký sbor

                                    20.00                        kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

Sobota                      setkání kurátorů a místokurátorů v Brně

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska 26. 4. Je to sice ještě opravdu daleko, ale kvůli autobusu by bylo dobře, pokud alespoň trochu o účasti uvažujete, abyste se zapsali do seznamu na nástěnce

-dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-na nástěnce je pozvánka na zajímavou přednášku, jsme na srdečně zváni

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-příští neděle je první postní neděle, při níž bude vysluhována svatá večeře Páně

2. února 2020

Ohlášky na neděli 2. února 2020

čtvrtá, tj. poslední neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi, Kruh ani nešpor také nejsou

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem další, kdo dnes ve sboru slouží

Týden ve sboru

Úterý            

                                    19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        seniorky

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační přípravka

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

                                    17.00                        RC zve pořádá přednášku „Je nachlazení

                                                                       nutnost?“ (více na nástěnce)

                                    18.30                        pěvecký sbor

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

-dobrovolná sbírka na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos, k níž jste se mohli připojit každou neděli do pokladničky-kostelíčka, vynesla v našem sboru 7351 Kč. Děkujeme za vaši pomoc.

-dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu, seznam celocírkevních sbírek vyhlášených synodem na rok 2020 je vyvěšen na nástěnce pod kruchtou, heslo roku si můžete přečíst na nástěnce vlevo

-jako každou neděli i dnes vás zveme po bohoslužbách do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme v kostele v 8.30, v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu s programem bratra faráře o farářském kurzu

16. února 2020

Ohlášky na neděli 16. února 2020

neděle Sexagesimae – 60 dnů před Velikonocemi

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji také všem, kdo dnes při bohoslužbách i v kazatelské stanici slouží

-dětem začaly jarní prázdniny, přeji jim krásné dny ať už doma, nebo na dovolené

-z důvodů jarních prázdnin se pravidelná setkání v týdnu neuskuteční, sejdou se pouze sestry seniorky, a to ve středu v 13.30 hodin

-ve čtvrtek odpoledne se v našem kostele uskuteční svatební shromáždění, při němž budou bratrem farářem oddáni snoubenci Michal Zvara a Renáta Gregorová z Hrádku; snoubenci nejsou členy naší církve, ale chodili k bratru faráři na předsvatební přípravu. Svatební shromáždění je otevřeno veřejnosti, můžete se ho zúčastnit, začátek je v 15.00 hodin

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete

-po bohoslužbách jsme zván do Kruhu k setkání, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu

9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. dokončení skladiště a terénní úpravy kolem a oprava Kruhu.

Rozhodli jsme, že VSS se uskuteční 22. března 2020, kde bude hospodaření roku 2019 i rozpočet na letošní rok předloženo ke schválení.

Plánujeme besedu o financování sboru a církve na základě brožurky „5% a hlavu vzhůru“, kterou jste si již odnesli nebo odnesete k přečtení domů.

Potvrdili jsme termín zájezdu do Rané u Hlinska na neděli 26. dubna 2020, na nástěnce v kostele se můžete přihlašovat.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                            maminky s dětmi a farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek                                                                                                            16.00                          biblická hodina dětí                                                                                                  17.00                           předkonfirmační příprava    

Čtvrtek                       9.30                            biblická hodina pro dospělé                                                                                       18.30                          pěvecký sbor

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

Seznam celocírkevních sbírek na rok 2020, jak o nich rozhodl synod, je k nahlédnutí na nástěnce v kostele.

Na autobusový zájezd do sboru v Rané u Hlinska se můžete přihlašovat také na nástěnce v kostele.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete sbírkami, salárem i dary a věříme, že budete i v letošním roce štědří, vážíme si toho.

Zveme vás na posezení do Kruhu, děkujeme tentokrát mládeži za přípravu.

Za týden se sejdeme v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově .

26. ledna 2020

Ohlášky na neděli 26. ledna 2020

třetí neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

– zveme vás do Kruhu, naším hostem je bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic, bude hovořit o své cestě do Říma, program začíná v 17.00 a je s promítáním fotografií

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kteří dnes slouží

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

Čtvrtek                                  18.30                                                pěvecký sbor

Pátek                                     9.00                                                  Medvídkova kavárnička

V pondělí odjíždí bratr farář na farářský kurz, proto se nekonají biblické hodiny.

Bratru faráři přejeme krásný a podnětný pobyt v Praze.

– dnes je poslední možnost připojit se ke sbírce na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos v Řecku; o dobrovolné sbírce najdete více informací na letáčku nad pokladničkou i na nástěnce, děkujeme vám, že pamatujete na potřebné a svým darem pomůžete práci naší diakonie i Lékařům bez hranic

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám

-příští neděli vykonáme celocírkevní sbírku určenou na křesťanskou službu naší církve

-po bohoslužbách vás zveme jako každou neděli k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi

19. ledna 2020

druhá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Dnes ve 14.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově.

Dnes v 17.00 jsou v našem kostele ekumenické bohoslužby, káže bratr Josef Dvořák, katolický farář z Hostěradic, společně slouží také náš bratr farář a bratr farář Pavel Merta z miroslavské farnosti. Jako každý rok, i letos bychom po bohoslužbách ještě rádi poseděli v Kruhu, na pohoštění se domluvíme po bohoslužbách.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér , děkujeme také všem, kdo pomáhají u nás i v MK.

Dnes je bratr farář hostem v Břeclavi, kde káže a má přednášku o islámu.

Oznamujeme následující zprávu rodiny br. prof. Petra Pokorného: “Se zármutkem oznamujeme, že ve věku 86 let zemřel po krátké nemoci v sobotu 18. ledna 2020 Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty UK. Rozloučení se koná ve sboru Praha – Vinohrady v sobotu 25. ledna 2020 od 14 hodin.”

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                                       maminky s dětmi a farářem u                                                                                      Fajmonů                                           Středa                                   8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                   13.30                                    seniorky

                                   16.00                                    biblická hodina dětí

                                   17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                       biblická hodina pro dospělé

                                   15.30                                    Dílničky v presbyterně, zveme děti

                                                                                   I s dospělými

                                   18.30                                    pěvecký sbor

Pátek                         9.00                                       Medvídkova kavárnička

                                   9,30                                       odjezd do Božic

Chrámová sbírka při vycházení je určena pro potřeby sboru, do pokladničky-kostelíčka můžete vložit svůj dar na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos v Řecku, více informací najdete na letáčku nad pokladničkou i na nástěnce, děkujeme vám, že pamatujete na potřebné a svým darem pomůžete práci naší diakonie i Lékařům bez hranic.

Předplatné na církevní tisk vybírá Jarka Šimšová.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu, děkujeme za přípravu pohoštění i příspěvky.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v Kruhu na programu o dešťových srážkách v Miroslavi.

12. ledna 2020

Ohlášky na neděli 12. ledna 2020

první neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes v 17.00 je do Kruhu připraven program o zajímavostech a důležitých informacích z konventu našeho seniorátu

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo dnes ve sboru slouží

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

-během ledna zpracováváme evidenční dotazník o životě sboru

-zahájili jsme přípravu rozpočtu na letošní rok

-přijali jsme pozvání ze sboru v Rané u Hlinska, zvou nás na návštěvu v povelikonočním období (přepokládaný termín zájezdu je 26. 4. 2020)

-připojujeme se k mimořádné sbírce na pomoc uprchlíkům v Řecku, kterou vyhlásila Synodní rada ČCE; dobrovolný příspěvek na tento účel můžete vkládat každou lednovou neděli do pokladničky-kostelíčka (více informací v dopise SR na nástěnce)

-velmi děkujeme bratru Radku Férovi za prodej starého ozvučného zařízení kostela za 10 000 Kč

-po dohodě s bratrem Josefem Dvořákem, katolickým farářem v Hostěradicích, se v neděli 19. 1. 2020 v 17.00 uskuteční v našem kostele ekumenické bohoslužby; z toho důvodu se Hudba našich domovů přesouvá na únor

-staršovstvo vysílá bratra faráře Davida Sedláčka na farářský kurz (26. – 31. 1. 2020)

bratr farář káže a přednáší v FS ČCE Břeclav v neděli 19. 1. 2020, bohosůlužby v Miroslavi a v Moravském Krumlově budou čtené

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                               16.00                                    biblická hodina dětí

                                               17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                                  9.30                                       biblická hodina pro dospělé

                                               18.30                                    pěvecký sbor

                                               20.00                                    kroužek NŠ

Pátek                                     9.00                                       Medvídkova kavárnička

10. 00 pobožnost v Božicích

20. 00 setkání střední generace na faře

Seniorky zvou na společnou návštěvu výstavy Dráteníkův rok v zámku, sraz ve 13.00 u pokladny.

-sestra Jarmila Šimšová vybírá předplatné na církevní tisk

-chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, do zvláštní pokladničky se můžete připojit ke sbírce na pomoc uprchlíkům v Řecku

-zveme vás do Kruhu k setkání a děkujeme přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi, ve 14.00 v Moravském Krumlově a v 17.00 v našem kostele na ekumenických bohoslužbách

5. ledna 2020

druhá neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem dalším

-při chrámové sbírce na Nový rok jsme vybrali 2 053 Kč a dary vděčnosti při VP činily 1 700 Kč, dohromady 3 753 Kč, vše je určeno pro potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a věříme, že budete na sbor i církev štědře pamatovat i během tohoto roku

-v pátek jsme navštívili sestru Zuzanu Zahrádkovou v Božicích v den jejích 90. narozenin

Týden ve sboru

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem u Sterziků

19.00 pravidelná porada staršovstva

středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

16.00 biblická hodina dětí

17.00 předkonfirmační příprava

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, probíráme knihu Kazatel a zveme i vás, kdo jste se nezúčastnili

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

-od příští neděle do konce ledna bude ses. Jarka Šimšová vybíratpředplatné za církevní tisk

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, budeme mluvit o jednání konventu

1. ledna 2020

Ohlášky na středu 1. ledna 2020

Nový rok

-přivítání a přání požehnaného roku 2020

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá; děkuji nejen jí, ale vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali náš sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve.

-dnešní chrámová sbírka i dary vděčnosti při Večeři Páně jsou určeny na potřeby našeho sboru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu i příspěvky

-tento týden je ještě sváteční, proto se nekonají žádná sborová setkání kromě kroužku vyučujících NŠ ve čtvrtek ve 20.00 hodin

-sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 5. ledna 2020 v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi

29. prosince 2019

Ohlášky na neděli 29. prosince 2019

první neděle po Vánocích a současně poslední neděle občanského roku

-přivítání

-naším hostem na kazatelně je sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček káže dnes ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také za další služby vám všem

-na Boží hod vánoční se konala v celém našem sboru celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát, dohromady jsme vybrali 10 334 Kč (Miroslav 4404, MK 2970, Boh 2960) děkujeme vám za vaši velkou obětavost

-při mládežnických bohoslužbách na Štěpána se konala sbírka pro práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině pro Dům milosrdného stáří – vybrali jsme 6 250 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

-při vycházení si vezměte letáček „5% a hlavu vzhůru“ vydaný naší církví. Týká se výpočtu platby saláru, je velmi srozumitelný a všem nám i celé naší církvi radí, jakým způsobem můžeme plnohodnotný život sborů i církve zachovat i bez podpory státu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-vyřizujeme pozdravy bratra faráře Pavla Kaluse a sestry vikářky Jany Kalusové

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění

-zveme vás na novoroční bohoslužby, uskuteční se v Miroslavi ve středu

1. ledna 2020 v 9.00 hodin, bude vysluhována svatá Večeře Páně, chrámová sbírka bude určena na potřeby sboru stejně jako dar vděčnosti při Večeři Páně

26. prosince 2019

Ohlášky na 26. prosince 2019

svátek sv. Štěpána

-bratři a setry, vítám vás, domácí i hosty, na bohoslužbách, které si spolu s bratrem farářem připravila mládež, bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

-včera se konala celocírkevní sbírka, v Miroslavi jsme vybrali 4404 Kč , děkujeme vám

-dnešní sbírka je určena na práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině, podpoříme Dům důstojného stáří, který pomáhá zejména starším lidem bez domova

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu k setkání, občerstvení připravila mládež

-v neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček bude hostem ve Znojmě

25. prosince 2019

Ohlášky na neděli 25. prosince 2019

Boží hod vánoční

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 10.00 v Bohuticích, ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji také vám všem, kdo sloužíte v našem kostele i v kazatelských stanicích

-v neděli jsme měli krásný vánoční koncert skupiny Zvonky dobré zprávy, naši hosté odjížděli velmi spokojeni, děkují za krásné přijetí, příjemnou atmosféru, dobré pohoštění a celému sboru přejí požehnané Vánoce a dobrý rok 2020. Děkuji vám všem za pomoc, přípravu pohoštění a vytvoření krásného obecenství. Ohlas z města je také velmi vstřícný.

-zítra se sejdeme při bohoslužbách, které s bratrem farářem připravuje mládež, začátek je v 9.00, sbírka na Štěpána je určena pro práci diakonie na Ukrajině

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a vikariát, děkuji vám za vaši obětavost. Děkuji vám také za celoroční štědrost při sbírkách, darech i saláru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu a příspěvky

22. prosince 2019

Ohlášky na neděli 22. prosince 2019

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem, kdo slouží v Miroslavi i v Bohuticích

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili s bratrem Ladislavem Kolmanem, dlouholetým presbyterem a účetním našeho sboru. Zemřel ve věku 91 let. Zarmoucené rodině vyprošujeme pokoj a Boží pomoc.

-odpoledne vás zveme vánoční koncert. Našimi hosty je skupina Zvonky dobré zprávy z Ratiboře u Vsetína. Začátek koncertu je v 16.00 v našem kostele. Děkuji sestrám seniorkám, které přislíbily připravit pohoštění, pokud se chce připojit i někdo další, stačí odpoledne před koncertem. Děkujeme vám.

Sváteční týden ve sboru

-na Štědrý den v 16.00 jsme zváni na vánoční ztišení se zpěvy z Taizé

-bohoslužby na Boží hod vánoční s vysluhování svaté večeře Páně se uskuteční v 8.30 v našem kostele v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově a bude při nich vykonána celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát

-Štěpánskou bohoslužbu připravuje s bratrem farářem mládež, bohoslužby začínají až v 9.00, sbírka je určena práci diakonie na Ukrajině

-stále je k dostání Evangelický kalendář a čtení Na každý den

-minulou neděli se v našem kostele uskutečnil adventní koncert, pořadatelem bylo Město Miroslavi a paní varhanice Kateřina Málková, hudebníci byli velmi spokojeni s prostředím našeho kostela i s krásnou akustikou. Posluchači odcházeli také s díky. Jsme rádi, že jsme mohli vyjít vstříc a děkujeme také vám za pochopení.

-při vycházení můžete  podepsat dopis sestře vikářce Janě Kalusové – přejeme jí k Vánocům, narozeninám a novému roku

-po bohoslužbách je připraveno jako vždy setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za ni