Rok 2020

Milé sestry, bratři, milý sbore, přeji vám požehnaný a dobrý rok 2020 a děkuji vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve. Vám, přátelé Farního sboru ČCE v Miroslavi, přeji podobně dobrý a požehnaný rok 2020 a pevně věřím, že i nadále budeme dobrými a spolehlivými přáteli. LIa Ryšavá, kurátorka

1. ledna 2020

Ohlášky na středu 1. ledna 2020

Nový rok

-přivítání a přání požehnaného roku 2020

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá; děkuji nejen jí, ale vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali náš sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve.

-dnešní chrámová sbírka i dary vděčnosti při Večeři Páně jsou určeny na potřeby našeho sboru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu i příspěvky

-tento týden je ještě sváteční, proto se nekonají žádná sborová setkání kromě kroužku vyučujících NŠ ve čtvrtek ve 20.00 hodin

-sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 5. ledna 2020 v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi

29. prosince 2019

Ohlášky na neděli 29. prosince 2019

první neděle po Vánocích a současně poslední neděle občanského roku

-přivítání

-naším hostem na kazatelně je sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček káže dnes ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také za další služby vám všem

-na Boží hod vánoční se konala v celém našem sboru celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát, dohromady jsme vybrali 10 334 Kč (Miroslav 4404, MK 2970, Boh 2960) děkujeme vám za vaši velkou obětavost

-při mládežnických bohoslužbách na Štěpána se konala sbírka pro práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině pro Dům milosrdného stáří – vybrali jsme 6 250 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

-při vycházení si vezměte letáček „5% a hlavu vzhůru“ vydaný naší církví. Týká se výpočtu platby saláru, je velmi srozumitelný a všem nám i celé naší církvi radí, jakým způsobem můžeme plnohodnotný život sborů i církve zachovat i bez podpory státu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-vyřizujeme pozdravy bratra faráře Pavla Kaluse a sestry vikářky Jany Kalusové

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění

-zveme vás na novoroční bohoslužby, uskuteční se v Miroslavi ve středu

1. ledna 2020 v 9.00 hodin, bude vysluhována svatá Večeře Páně, chrámová sbírka bude určena na potřeby sboru stejně jako dar vděčnosti při Večeři Páně

26. prosince 2019

Ohlášky na 26. prosince 2019

svátek sv. Štěpána

-bratři a setry, vítám vás, domácí i hosty, na bohoslužbách, které si spolu s bratrem farářem připravila mládež, bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

-včera se konala celocírkevní sbírka, v Miroslavi jsme vybrali 4404 Kč , děkujeme vám

-dnešní sbírka je určena na práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině, podpoříme Dům důstojného stáří, který pomáhá zejména starším lidem bez domova

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu k setkání, občerstvení připravila mládež

-v neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček bude hostem ve Znojmě

25. prosince 2019

Ohlášky na neděli 25. prosince 2019

Boží hod vánoční

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 10.00 v Bohuticích, ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji také vám všem, kdo sloužíte v našem kostele i v kazatelských stanicích

-v neděli jsme měli krásný vánoční koncert skupiny Zvonky dobré zprávy, naši hosté odjížděli velmi spokojeni, děkují za krásné přijetí, příjemnou atmosféru, dobré pohoštění a celému sboru přejí požehnané Vánoce a dobrý rok 2020. Děkuji vám všem za pomoc, přípravu pohoštění a vytvoření krásného obecenství. Ohlas z města je také velmi vstřícný.

-zítra se sejdeme při bohoslužbách, které s bratrem farářem připravuje mládež, začátek je v 9.00, sbírka na Štěpána je určena pro práci diakonie na Ukrajině

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a vikariát, děkuji vám za vaši obětavost. Děkuji vám také za celoroční štědrost při sbírkách, darech i saláru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu a příspěvky

22. prosince 2019

Ohlášky na neděli 22. prosince 2019

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem, kdo slouží v Miroslavi i v Bohuticích

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili s bratrem Ladislavem Kolmanem, dlouholetým presbyterem a účetním našeho sboru. Zemřel ve věku 91 let. Zarmoucené rodině vyprošujeme pokoj a Boží pomoc.

-odpoledne vás zveme vánoční koncert. Našimi hosty je skupina Zvonky dobré zprávy z Ratiboře u Vsetína. Začátek koncertu je v 16.00 v našem kostele. Děkuji sestrám seniorkám, které přislíbily připravit pohoštění, pokud se chce připojit i někdo další, stačí odpoledne před koncertem. Děkujeme vám.

Sváteční týden ve sboru

-na Štědrý den v 16.00 jsme zváni na vánoční ztišení se zpěvy z Taizé

-bohoslužby na Boží hod vánoční s vysluhování svaté večeře Páně se uskuteční v 8.30 v našem kostele v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově a bude při nich vykonána celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát

-Štěpánskou bohoslužbu připravuje s bratrem farářem mládež, bohoslužby začínají až v 9.00, sbírka je určena práci diakonie na Ukrajině

-stále je k dostání Evangelický kalendář a čtení Na každý den

-minulou neděli se v našem kostele uskutečnil adventní koncert, pořadatelem bylo Město Miroslavi a paní varhanice Kateřina Málková, hudebníci byli velmi spokojeni s prostředím našeho kostela i s krásnou akustikou. Posluchači odcházeli také s díky. Jsme rádi, že jsme mohli vyjít vstříc a děkujeme také vám za pochopení.

-při vycházení můžete  podepsat dopis sestře vikářce Janě Kalusové – přejeme jí k Vánocům, narozeninám a novému roku

-po bohoslužbách je připraveno jako vždy setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za ni

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 14:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Zvonky dobré zprávy opět v Miroslavi

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT. Soubor ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY zahraje adventní i vánoční melodie na ruční zvonce. Koncert se koná čtvrtou adventní neděli 22. prosince 2019 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi. Vstupné je dobrovolné, lavice v kostele jsou vyhřívané, pořádání koncertu podpořilo Město Miroslav

8. prosince 2019

druhá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes odpoledne v 16.00 vás zveme na dětskou vánoční slavnost, děti nacvičily vánoční hru Ušatý osel, nebeský posel, přijďte je povzbudit a potěšit se vánoční zvěstí z dětských úst

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní slouží v našem kostele v kazatelské stanici

-před týdnem, první adventní neděli, se konalo Dárkování, děkujeme vám za krásné dárky, veškerou pomoc a vstřícnost, a také za vaši ochotu podpořit svým nákupem studentku Marii Namutebi z Ugandy a školu Filipka. Výsledek Dárkování je opět velmi vysoký 37 350 Kč. Máme z toho velkou radost a vážíme si vaší štědrosti a pomoci. Zbyvající dárky jsou vystaveny, můžete si je, teď již za koruny, zakoupit

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání vybíráme:

-Dárkování (velmi úspěšné, poděkování)

-Bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní sbírka 25. 12. je určena bohoslovcům a vikariátu, sbírka Vděčnosti při VP  1. 1. 2020

Týden ve sboru

Středa                       8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                    16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                      biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                                    zkouška pěveckého sboru

Pátek                         9.00                                      Medvídkova kavárnička

V pátek vykoná bratr farář vánoční bohoslužbu v Domově seniorů v Božicích, bylo by pěkné, kdyby nás jelo víc, jsme tam srdečně zváni

-dnešní sbírka je seniorátní a je určena pro střediska Diakonie ČCE Brněnského seniorátu, děkujeme vám za štědrost

-podél severní stěny kostela u skladiště je poměrně hluboký výkop, do nějž bude položen elektrický kabel, prosím buďte velmi opatrní, pokud tudy půjde, zejména rodiče prosím, aby dbali na bezpečnost svých dětí, za vyhloubení děkujeme

-po bohoslužbách můžeme posedět v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-připomínáme možnost koupit si čtení Na každý den a velmi čtivý Evangelický kalendář, každý výtisk za 130 Kč

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově

3. prosince 2019

-Dárkování bylo velmi úspěšné – 7000 Kč pro Adopci na dálku + 30 350 Kč nově zřízené škole Filipka (Brno Židenice), zřizovatel Evangelická akademie

-bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní sbírka 25. 12., sbírka Vděčnosti 1. 1. 2020

Dárkování 2019 – 37 350 Kč

Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli úspěšné Dárkování připravit, a také vám, kdo jste Dárkování podpořili pořízením dárků. Vážíme si toho, není to samozřejmé. Marii Namutebi do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku posíláme 7000 Kč, škole Filipka 30 350 Kč.