5. května 2021

Pravidelná porada se uskutečnila po delší době v Kruhu s dodržením všech protipandemických opatření. Projednávali jsme především:

zahájení práce s dětmi

-staršovstvo rozhodlo, že konfirmace se uskuteční až v příštím roce

-Noc kostelů: otevření kostela, ztišení se zpěvy z Taizé a přátelské posezení v zahradě

-nové zpěvníky za výhodnou cenu je možno objednávat do konce května, do kostela koupíme 10 kusů

-VSS v neděli 13. června 2021

-bratr vikář nás informoval o tom, co až dosud během vikariátu absolvoval, těší, že od poloviny května bude v Miroslavi, hlavní náplní v nejbližší době budou návštěvy členů sboru, prosím dejte vědět bratru faráři, zda byste bratra vikáře rádi pozvali

– další jednání jsme věnovali zejména hospodářským záležitostem

27. dubna 2021

V úterý večer se konala vizitace sboru. S presbytery a farářem hovořil bratr senior Jiří Gruber a bratr René Pikna, člen seniorátního výboru. Setkání se uskutečnilo on-line. Bratr senior vedl rozhovor na základě již dříve vyplněného dotazníku. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře.

2. května 2021

neděle Cantate nazvaná podle žalmu 98 Zpívejte Pánu píseň novou

Milé sestry, milí bratři a přátelé, scházíme se po velmi dlouhé době opět v našem kostele, a ačkoliv zpívat ještě nesmíme, určitě nás dnešní neděle Cantate rozezpívá vnitřně, moc nám to všem přeji. Vítám vás na bohoslužbách a prosím, abyste i nadále trpělivě a pečlivě dodržovali všechna pandemická opatření (dobře nasazený respirátor i rozestupy) a to i venku před kostelem bez ohledu na to, zda jste či nejste očkovaní. Jistě bychom byli velmi neradi, kdyby naši radost ze společného setkávání zkalilo onemocnění někoho z nás.

-dnešní bohoslužby se konají jen v Miroslavi

-v úterý ve 20.00 bude opět možnost připojit se ke společnému čtení bible – on-line

-ve středu v 19.00 zvu presbytery na pravidelnou poradu staršovstva uskuteční se v Kruhu (respirátory, rozestupy)

-na varhany dnes hraje bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i Zdeňkovi Fajmonovi za službu u dveří

Pokud se nic nezmění sejdeme se i za týden na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích

V květnu budeme slavit Svatodušní svátky i s večeří Páně. Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. května, Boží hod svatodušní 23. května a svatodušní pondělí 24. května 2021. Včas budeme informováni, jak a za jakých opatření bude možné Svatodušní svátky slavit. Po celý měsíc květen se jako každý rok koná sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a na Boží hod svatodušní je vyhlášena sbírka pro Diakonii.

V nejbližších dnech přijede bratr vikář Richard Vlasák, který i přes všechny coronavirové obtíže absolvoval vše, co mu program vikariátu ukládá. Určitě budeme mít možnost opět se s ním setkávat.

Na závěr dnešních ohlášek chci i jménem vás všech poděkovat bratru faráři za jeho službu. V době, když jsme se nescházeli v kostele, měli jsme možnost připojit se k předtočeným bohoslužbám a ti, kdo tuto možnost nemají, dostávali pravidelně jak kázání, tak i informace o sboru a povzbudivá slova. Velmi si toho vážím a děkuji. Děkuji také bratru Radkovi Férovi za technickou službu při natáčení bohoslužeb i za péči o webové stránky sboru. Sestře Jarmile Šimšové děkuji za roznášku církevního tisku a za milá setkání alespoň u dveří. A vám, milý sbore, děkuji, že náš sbor podporujete i v této složitě době svými modlitbami a pamatujete na potřeby sboru i církve také finančně.

Velmi si přeji, abychom se mohli scházet nejen na bohoslužbách už bez přerušení, i když s opatrností a všemi protiepidemickými opatřeními. Přeji vám krásnou neděli i celý nastávající týden.

Doplnění ohlášek:

Sestra Jarmila Šimšová vyřizuje pozdravy od bratra faráře Pavla Kaluse a sděluje jeho prosbu a vzkaz sboru: děkovné bohoslužby za život sestry farářky Jany Kalusové, která zemřela na začátku roku 2021 se uskuteční v sobotu 26. května 2021 v kostele v Miroslavi. Rodina prosí, aby bylo možné po těchto bohoslužbách setkání se sborem, rodinou Kalusovou a přáteli v Kruhu i v zahradě.

Bohoslužby 2. května již v kostele

V neděli 2. května se konají bohoslužby v 8:30 v kostele. Online bohoslužby nebudou.
Dodržujeme tato hygienická opatření:

  • respirátory
  • rozestupy v lavicích (rodiny sedí spolu)
  • při vstupy použijeme desinfekci (má na starosti služba u dveří)

K dispozici je celý prostor kostela, kruchta u varhan a místnost v Kruhu. Pokud se situace nezhorší, platí toto rozhodnutí pro další neděle.

23. dubna 2021

mimořádná porada staršovstva (on-line)

Rozhodli jsme o zahájení bohoslužeb v kostele od neděle 2. května 2021 za dodržení všech proticovidových opatření.

7. dubna 2021

pravidelná porada se konala on-line

-rozhodli jsme, že do konce dubna budou bohoslužby předtáčeny a členům sboru bez možnosti připojení i nadále předávány v tištěné podobě

-věnovali jsme se strategickému plánu sboru

-přijali jsme informaci o přijetí dotace na divadlo pro děti a na architektonický návrh úpravy zahrady

-plánovali jsme údržbářské práce (v Miroslavi a v Bohuticích) v letošním roce

11. března 2021

pravidelná porada staršovstva se konala on-line

-schválili jsme rozpočet sboru na letošní rok

-hovořili jsme opět o strategickém plánu sboru

-připravili jsme průběh Velikonoc v on-line podobě

-od účetní sboru jsme přijali informaci o zaplacení 50 000 Kč (dluh JJ)

Bohoslužby 25. dubna

Dodatek k ohláškám: Vypadá to tak, že od neděle 2. května se budeme opět moci scházet v kostele již bez nutnosti zaplnit max. 10% míst k sezení (sazmořejmě i nadále s respirátory a rozestupy). Více informací zjistíme a zveřejníme během týdne.

Otevřený kostel

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení.

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a rozjímání. Nic nebude organizované.

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude přístupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s velikonoční tématikou. Nic nebude organizovaného.
Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni ?

Nový zpěvník

Koncem roku 2021 vyjde nový evangelický zpěvník. Bude to veliká událost. Na zpěvníku se mnoho let pracovalo a nyní z něj budeme moci (nejen) zpívat. Co bude ve zpěvníku, v čem bude jiný než EZ a další odpovědi najdete na stránce s častými otázkami a odpověďmi. Nyní je třeba zjistit, kolik zpěvníků budeme z našeho sboru objednávat. Prosím, máte-li zájem o nový zpěvník, vyplňte do konce března co nejdříve tento fomulář: