19. prosince 2010

         přivítání všech ;
na čtvrtou adventní neděli slavíme spolu s dětmi, děkujeme dětem i učitelkám NŠ a obzvláště Daniele Bednaříkové, která hru vybrala, scénicky upravila a chopila se i role režiséra, což vůbec nebylo jednoduché

         po bohoslužbách je k dispozici prostor v Kruhu k besedě

         na konci bohoslužeb po společné písni nebudeme hned odcházet, vyslechneme varhanní postluidum a děti dostanou vánoční dárky, pak se teprve rozejdeme

         odpoledne v 15.30 vánoční koncert zde v kostele: Brněnský ekumenický sbor s komorním orchestrem a učitelé místní ZUŠ. Určitě přijďte.

         program nastávajícího týdne:

pondělí: delegace sboru jede na návštěvu k sestře Janě Kalusové u příležitosti jejich 80.narozenin. Odpoledne ve 14.45 biblická hodina starších dětí.

úterý: maminky s farářem od 9hodin u Drastíků
středa: dopoledne klub Medvídek v Kruhu

         vánoční bohoslužby: (ve sborovém listu)

24.12. od 9.30 v Jevišovce u Nováků s VP ; zveme každého k posílení společenství sousedního sboru.

25.12. Miroslav 8.30 ; MK 10°°, Tro 14°°

26.12. Miroslav 8.30 Jana Špinarová ; 10°° Litobratřice ; 13.30 Bohutice

         Vzadu v kostele jsou k zakoupení výrobky Fair Trade (káva, čaj, kakao, koření a čokolády) Fair Trade z ceny výrobku přímo podporuje malorolníky a pěstitele jmenovaných plodin v chudých oblastech.

         Došla poděkování za naše dary shromážděné při Dárkování: o Marii Namutebi z Ugandy i písemnou smlouvu s Domovem v Myslibořicích čtěte na nástěnce.

Martin Ryšavý

Vánoční koncert

Vánoční koncert v Miroslavi 2010


Brněnský ekumenický sbor
s komorním orchestrem

a učitelé ZUŠ Miroslav


v neděli 19.prosince v 15.30 hodin

v evangelickém kostele na Husově ulici


na programu: F.V.Kramář, J.Pachelbel, H.Schütz, J.C.Handl

a písně ze starých českých kancionálů


dobrovolné vstupné

12. prosince 2010

        přivítání (3.advent)

        po bohoslužbách bude v presbyterně konfirmační cvičení + prostor pro besedu v Kruhu pro čekající na konfirmandy, na zkoušející děti i pro všechny ostatní

        děti v NŠ budou v kostele zkoušet program na ván. slavnost

        bohoslužby ještě odpol. 13.30 v Bohuticích

        od 17°° po krátkém nešporu v Kruhu „hudba našich domovů“ – organizuje Lia Ryšavá

        po programu v Kruhu budeme se zájemci objednávat zboží Fair-Trade – více příští neděli

         v příštím týdnu: pondělí: 14.45 starší děti

ve středu : 13.30 sestry seniorky v Kruhu

                v 19°° zpěv

                ve 20.15 Kroužek učitelů NŠ

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina dospělých

v pátek: ve 13°° mladší děti

             v 18:30 mládež společně s Nosislaví

v sobotu od 9°° NŠ nácvik ván. slavnosti v kostele a Kruhu (více D.Bednaříková)

Příští neděli 19.12. bude v rámci bohoslužeb „Dětská vánoční slavnost od 9°°hodin !!!“

                                

Příští neděli 19.12. bude také  „Vánoční koncert od 15.30“ v kostele

                  Účinkovat bude Brněnský ekumenický sbor s komorním orchestrem

                   a učitelé miroslavské ZUŠ Přemysl Forst a Jana Dubšíková

Velmi zveme a zvěte každého. Pozvánky na koncert jsou na stolečku pod kruchtou.

V minulém týdnu proběhla pravidelná porada staršovstva. Kromě pravidelných povinností jednali o hospodaření v letošním roce a připravovali rozpočet na rok 2011. Výroční sborové shromáždění bude 27.února.

Staršovstvo děkuje všem, kteří již vyrovnali salár a pravidelně přispívají na provoz sboru.

Všichni byste měli dostat svůj vánoční sborový list s vánoční úvahou, vzpomínkou na loňský rok a s programem bohoslužeb o svátcích. Listy navíc jsou též k dispozici na stolečku pod kruchtou.

Jiří Doubrava

Vánoční sborový list 2010

Vánoční sborový list 2010

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží ; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“ (1J 3,1-2)

Zpívejme vánoční píseň z EZ č. 291 – Tento jest den…

Štědrovečerní pobožnost

Letos na Blažkově byla hlavním tematem „duha po potopě“. Ne kvůli barvičkám, ani pro mnohá zvířátka v Noemově arše, ale kvůli zvěsti o Boží milosti. Přijeli jsme z Blažkova domů a byla potopa v severních Čechách a my mohli vyslat alespoň malinkou pomoc, dar, charis, milost. Následně při adventním Dárkování se potvrdilo, že chceme a umíme předat a poskytnout druhým kousek z toho, co jsme sami přijali od Pána Boha. Díky za to! Učíme sebe a své děti o Boží milosti, žijeme z darů Božích, tak proč bychom u sebe zadržovali tak úžasnou náplň života a nepodělili se o ni?

Kde že je vánoční motiv? Jen se zamysleme! Narození Ježíše do tohoto světa je přece největším darem, ne? Slovo milosti, které se stalo tělem, je ve vyprávění evangelistů spojeno s dřevěnými jesličkami ve chlévě. „Zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu: nebo narodil se vám dnes Spasitel…!“

Zpráva o potopě není jen hrozivé vyprávění o drastickém soudu. Je to zároveň zpráva o milostivé nabídce nového počátku v pokoji a smíření s Bohem. A naopak. Vánočním příběhem nejsou jen roztomilé popěvky o nemluvňátku, ale také vyhlášení jasného Božího řešení, jak naložit dál s tímto hříšným světem!

A tak si uvědomme, že pod ničivými vlnami smrti je tento svět: betlémská stáj, Herodesův dvůr, císařský Řím tehdy; stejně i dnes všechno, co se nás dotýká každý den, v čem se neustále rozhodujeme: rodina, práce, škola, ekonomika, politika, kultura, ale i naše náboženství, tradice a rituály. Všechno to stojí pod Božím soudem. Avšak slavným rozhodnutím Božím se nad tím vším stalo evangelium o dřevě vysvobozujícím z moci zlého: archa? jesle? kříž? Bůh se rozhodl nás zachránit. Nabízí nám, abychom k němu vstoupili, chytili se ho, spolehli na něj, poklonili se mu, dary přinesli, měli se navzájem rádi, jako on miluje nás. Přijměme to pozvání…

„Pane Ježíši, vstoupil jsi do tohoto světa, abychom my se měli na koho spolehnout, koho následovat. Chceme být tvými učedníky nejen ve svátek. Potřebujeme však k tomu sílu darovanou tvým svatým Duchem. Děkujeme ti. Amen.“

Co jsme prožili ve sboru, seniorátu a ekumeně v roce 2010

mimo pravidelný sborový život.

Leden: Při novoročním koncertu zpíval pěvecký sbor Vítězslav Novák ze Znojma pod vedením Jana Svobody. 17. ledna se konaly nešporní bohoslužby za účasti P. Pavla Merty a v rámci týdne modliteb bohoslužby v katolickém kostele s účastí Ondřeje Titěry. V Brně proběhla instalace nově zvoleného Seniorátního výboru Brněnského seniorátu. Poprvé se sešli kurátoři a účetní sborů našeho seniorátu.

Únor: Předčitatelé kázání měli v Brně seminář. Ve sboru probíhala příprava voleb poloviny staršovstva. Kontrolovali jsme sborovou kartotéku dle církevního zřízení a řádů: evidujeme 444 členů sboru, hlasovací právo má 167 členů sboru. Byla vykonána sbírka pro zemětřesením postižené Haiti.

Březen: proběhla seniorátní presbyterní konference na téma „Výchova dětí a mládeže ve sborech“. Při ekumenickém shromáždění v Hostěradicích kázal náš bratr farář. Na květnou neděli uvedl Ekumenický pěvecký sbor z Brna v našem kostele Lukášovy pašije skladatele J.S.Bacha. Při výročním sborovém shromáždění 14. 3. byla zvolena polovina staršovstva na dalších šest let. Novým kurátorem se stal Jindřich Mach.

Seniorky se podílely na sběru šatstva pro Diakonii Broumov.

Duben: Byla zahájena oprava střechy kostela v Miroslavi – výměna eternitové střešní krytiny za měděnou. 18. 4. v rámci bohoslužeb se uskutečnil slib nových presbyterů a slib konseniora Ondřeje Titěry do rukou seniorátního kurátora Vladimíra  Zikmunda a náměstka synodního seniora Pavla Kašpara. Maminky zorganizovaly v Kruhu bazar dětského oblečení. Od 14. dubna se v Kruhu scházejí maminky s malými dětmi, v tzv. Klubu Medvídek. Schůzky jsou otevřeny veřejnosti a nás těší hojná účast.

Květen: Nedělní škola uspořádala výlet do Podyjí a seniorky navštívily středisko Diakonie v Morkůvkách. Proběhla seniorátní školka mládeže na Blažkově a rodinná neděle v Nosislavi. Při sborovém odpolední jsme si v Bohuticích připomněli 75. výročí postavení zdejší modlitebny. V Miroslavi byla dokončena oprava střechy a čelní stěny kostela nákladem 700 tis. Kč.

Červen: V Miroslavi se uskutečnil víkendový pobyt mládeže ze sborů Vanovice, Brno-Husovice a Židenice, ze Silůvek a Třebíče. 27. 6. se uskutečnilo „Setkání pod novou střechou“ za účasti členů sboru, dárců a řemeslníků. Nad fotografiemi jsme si připomenuli průběh oprav.

Červenec a srpen proběhl ve sboru v prázdninovém tempu. Uskutečnil se pobyt rodin s dětmi a pobyt seniorů na Blažkově, mládež byla na lesní brigádě v Kunvaldu a měla i další vlastní aktivity. Přestože byly prázdniny, v Kruhu se pravidelně scházely maminky s dětmi. Skupina členů sboru navštívila přátele v Chemnitz-Glösa v Německu při příležitosti 50. výročí posvěcení zvonů jejich kostela.

Září: 5. 9. byla rodinnými bohoslužbami zahájena práce s dětmi v Nedělní škole a v biblických hodinách. Konala se dvě křestní shromáždění, pokřtěni byli Jan Mach a Lucie a Filip Hajznerovi. Měli jsme hosty – studenty z Recklinghausenu, kteří jako každoročně v rámci Dnů duchovního soustředění pracovali na židovském hřbitově v Miroslavi. 17 členů našeho sboru navštívilo partnerský sbor ve Spremberku v Německu, jako dárek přivezli a zasadili stromek jeřáb – oskeruši. Byla zahájena pravidelná setkání dětí, mládeže, dospělých a konfirmandů. V Moravském Krumlově byla opravena opěrná zídka u modlitebny.

Říjen: Na vikariát nastoupil Jan Zámečník, spolu s manželkou Janou a dcerkou Anežkou bydlí ve sborovém bytě. Bratr farář se zúčastnil studijního dne „Duchovní péče v nemocnicích“, přítomni byli i nemocniční kaplani a pastorační pracovníci. Opět se konal bazar dětského oblečení. Seniorky navštívily kazatelskou stanici v Troskotovicích. V Litobratřicích byly svépomocí natřeny plechové části střechy na modlitebně.

Listopad: 6. 11. se v Brně konalo celocírkevní setkání učitelů NŠ. 20. 11. proběhl v Brně 39. konvent brněnského seniorátu. 28. 11., na první adventní neděli, se uskutečnilo tradiční „Dárkování“. V úvodním programu zpíval pěvecký sbor, děti z NŠ, mládež přispěla dramatizací apokryfního příběhu a zahrál flétnový soubor. Potěšila nás velká účast členů sboru i hostí. Výnos (25800 Kč) je určen na úhradu školného (7000 Kč) pro Marii Namutebi z Ugandy, kterou od této chvíle podporujeme prostřednictvím Adopce na dálku. Částkou 12800 Kč byl doplněn sborový sociální fond, ze kterého byla odeslána pomoc lidem postiženým  srpnovou povodní ve sboru v Novém Městě pod Smrkem. Zbývajících 6000 Kč poukážeme Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicích na budování nového výtahu.

Prosinec: V prosinci nás navštívil Ondřej Macek, farář sousedního sboru v Nosislavi, v Kruhu zazněla již tradičně vánoční Hudba našich domovů. Na čtvrtou adventní neděli je připravena dětská vánoční slavnost, při níž zahrají děti z NŠ hru Čtvrtý mudrc. Na Vánočním koncertu, který se koná 19. 12. odpoledne, účinkují učitelé ZUŠ a Ekumenický pěvecký sbor z Brna.

———————————————-

Milé sestry a milí bratří,

rok 2010 končí. Každé setkání, které jsme společně prožili, bylo pro nás povzbuzením. Přejeme Vám požehnané vánoce a sílu do dalšího roku a těšíme se na všechny další příležitosti k setkávání ve sboru.

Ptáte-li se na účel vánočního daru – je určen na potřeby sboru. Za vaši velkou obětavost v letošním roce Vám děkujeme a velmi si jí vážíme.

Jménem staršovstva sboru

Ondřej Titěra, farář                               Jindřich Mach, kurátor

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve Farním sboru ČCE Miroslav

Miroslav    

19.12. 2010   9.00             Dětská vánoční slavnost

                    15.30           Vánoční koncert

25.12.          8.30             Bohoslužby s večeří Páně (VP)

26.12.          8.30             Bohoslužby s hostem J.Špinarovou

1.1.2011       8.30             Bohoslužby s VP

2.1.              8.30             Bohoslužby s hostem O.Mackem

                    16.00           Novoroční koncert

Bohutice

26.12.          13.30           Bohoslužby s VP

1.1.2011       13.30           Bohoslužby

Litobratřice         

26.12.          10.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       10.00           Bohoslužby

Moravský Krumlov

25.12.          10.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       10.00           Bohoslužby

Troskotovice

25.12.          14.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       14.00           Bohoslužby

Jevišovka   

24.12.          9.00            Bohoslužby s VP

______________________________________________________________________

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail:,    Č.účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor

5. prosince 2010

Ohlášky na druhou adventní neděli 5. prosince 2010

Bratři a sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes je druhá adventní neděle.

V našem sboru se konají ještě bohoslužby ještě MK v 10 hodin a ve 14 hodin v Troskotovicích.

Děti se sejdou v NŠ, které bude trvat asi do 10.30 hodin, koná se totiž zkouška na vánoční hru po NŠ.

Velmi srdečně Vás zvu na dnešní nešporní bohoslužby v 17.00, po nich v rámci kruhového programu přivítáme našeho hosta, bratra faráře Ondřeje Macka z Nosislavi. Připravil si program, který má název „Odkud pochází zlo?“ (Unde malum). Jistě budeme i možnost k rozhovor s farářem ze sousedství.

Dovolte, abych Vás seznámila s výsledky sbírek, které se konaly před týdnem, první adventní neděli:

Řádná chrámová sbírka byla určena pro seniorátní střediska Diakonie našeho seniorátu = 2.794,- Kč

Mimořádné dary u VP na potřeby sboru = 2.720,-Kč   

Dárkování se vybralo 25.800,-Kč. Na nástěnce jsou informace, jak se s těmito penězi naložilo.

Děkujeme za všechny sbírky a Vaši velikou obětavost.

v příštím týdnu:

pondělí:          maminky s farářem u Bednaříků od 9°°

starší děti ve 14.45

úterý:              porada staršovstva v 19°° (- návrhy do programu, potvrzení účasti)

středa:            klub maminek od 9°°

sestry seniorky od 13°°! pečou v Kruhu perníky (může přijít kdokoli pomoci)

biblická hodina v Bohuticích v 17°°

zpěv v 19°°

čtvrtek:           biblická hodina v 17°°

pátek:             mladší děti ve 13°°, v 17.00 je zkouška vánoční hry – nezapomeňte!

sobota:            mládež

Příští neděli

12.12. bohoslužby jako obvykle, po nich konfirmační cvičení ( a beseda v Kruhu po bohoslužbách)

Připomínám, že příští neděli v 17°° se koná v Kruhu „hudba našich domovů“ . přihlášky do programu přijímá již dnes po bohoslužbách

Sestra Jarka Šimšová začíná vybírat předplatné církevního tisku na další období. Zároveň vyzýváme zájemce, aby si vzali pod kruchtou zdarma ukázkové číslo Českého bratra a včas se rozhodli si jej předplatit.

O další sdělení prosím bratra faráře.

Lia Ryšavá

Charitativní adventní sbírka Dárkování

Charitativní adventní sbírka

„Dárkování“ v evangelickém kostele

první adventní neděli 28.listopadu 2010 v 15°° hodin

Celkem jste darovali 25.800,-Kč

7.000,-Kč na Adopci na dálku, kde podporujeme vzdělání Marie Namutebi z Ugandy

12.800,-Kč doplnění sociálního fondu, ze kterého byla poskytnuta pomoc rodinám z Frýdlantu, Dolní Řasnice a okolí, které byly vážně postiženy záplavami

6.000,-Kč Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicích na probíhající výstavbu nového výtahu

Velmi, velmi Vám děkujeme za obětavost.

Pomohli jste jmenovaným lidem na konkrétních místech s jejich jasně formulovanou starostí.

Aby neubyla ani koruna, režijní náklady spojené s rozesláním pomoci

hradí Farní sbor ČCE v Miroslavi z vlastních prostředků.

Na další podrobnosti se ptejte na faře.

Výtěžek Dárkování

Charitativní adventní sbírka

„Dárkování“ v evangelickém kostele

první adventní neděli 28.listopadu 2010 v 15°° hodin

Celkem jste darovali 25.800,-Kč

         7.000,-Kč na Adopci na dálku,kde podporujeme vzdělání Marie Namutebi z Ugandy

        12.800,-Kč doplnění sociálního fondu,ze kterého byla poskytnuta pomoc rodinám z Frýdlantu, Dolní Řasnice a okolí, které byly vážně postiženy záplavami

         6.000,-Kč Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicíchna probíhající výstavbu nového výtahu

 

Velmi, velmi Vám děkujeme za obětavost.

Pomohli jste jmenovaným lidem na konkrétních místech s jejich jasně formulovanou starostí.

Aby neubyla ani koruna, režijní náklady spojené s rozesláním pomoci

hradí Farní sbor ČCE v Miroslavi z vlastních prostředků.

Na další podrobnosti se ptejte na faře.

Namutebi Maria – naše nově adoptovaná dívka z Ugandy

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/MariaNamutebi#

 Maria je veselá dívka s hezkým úsměvem. Je společenská, nebojí se komunikovat a dokáže se vyjádřit. Ve škole je aktivní a snaží se odpovídat na všechny otázky učitele. Každé ráno vstává velmi brzy, aby stihla všechny povinnosti doma a nezameškala výuku.       

Věk: 9 let

Rodiče: oba

Sourozenci: 2

Škola: ZŠ St. Mary

Chce být: učitelkou

Zájmy: skákání přes provaz

Rodina o sedmi členech žije v hliněném domku se slaměnou střechou. Rodiče jsou nevzdělaní a nemohou si proto najít lepší práci než na svém poli. Někdy se nechávají najímat na polní práce po okolních vesnicích, aby svým dětem zajistili dostatek peněz na školní poplatky a vše potřebné doma. Často ale neseženou dost a potom se děti vracejí zpět domů a meškají výuku.

Roční příspěvek: 7 000 Kč

Podpora dítěte zahrnuje úhradu školného, školních pomůcek, školní uniformy, oběda, zdravotní péči a dále podporu komunity, v níž dítě žije.

28. listopadu 2010

         Vítejte dnes, v 1.adventní neděli na začátku církevního svátečního období. Dnes bude vysluhována Večeře Páně. Zváni jsou všichni pokřtění, bez rozdílu církevní příslušnosti

         děti jsou již v NŠ, přijdou mezi nás po kázání

         bohoslužby v kaz.stanicích: 10°° Litobratřice, 13.30 Bohutice, vždy s VP

         sbírka dnešní neděle do obvyklých sborových pokladniček na dveřích kostela bude odeslána na potřeby seniorátních středisek Diakonie v Brně a Kloboukách)

         zvláštní sbírka při příležitosti vysluhování, kdy můžete Vaše příspěvky dát do zvláštních kasiček u lavic, bude využita pro potřeby sboru

         Doufám, že s většinou z Vás se setkáme ještě dnes odpoledne v 15°°hod na tradiční charitativní akci Dárkování. Od organizátorů akce mohu prozradit, že se letos sešlo rekordních více jak tisíc různých dárků. Velice děkujeme všem ochotným, kteří se rozhodli obdarovávat a investovali do svých dárků nejen čas, ale mnohdy i značné prostředky. Současně máme velkou naději, že bude-li stejná ochota dárky přijmout a přispět nákupem hřiven na humanitární sbírku, bude kromě školného na naši novou školačku z Afriky a ohlášený příspěvek postiženým povodněmi, možné poslat ještě nějaký obnos do Myslibořic, abychom tomuto církevnímu domovu důchodců drobně vylepšili hospodaření v době, kdy se státní příspěvky ztenčují.

         více o dívce s Ugandy se dozvíme odpoledne

         Děkujeme ještě jednou všem, kteří dárky věnovali a také těm, kteří je tady kolem nás mnoho hodin vystavovali a přikrášlovali, aby se tento začátek adventu vydařil. Prohlídka dárků je možná hned po bohoslužbách a také půl hodiny před začátkem dárkování, kdy si již budete moci kupovat hřivny. Přijďte tedy dnes odpoledne ve 3 na dárkování.

         Sborové akce v příštím týdnu:

o       v pondělí starší děti ve 14.45

o       ve středu dopoledne klub maminek,  v 19°° zkouška zpěvu

o       ve čtvrtek biblická dospělých v 17°°,

o       v pátek ve 13°° mladší děti

o             o       v sobotu v 19°° mládež

         za týden v Kruhu bude mít program br.fr. Ondřej Macek z Nosislavi s tématem „Unde malum?“ = „Odkud (pochází) zlo?“ Přijďte příští týden do Kruhu.

         ve středu minulého týdne se ve vémyslické obřadní síni konalo rozloučení se středoškolským učitelem br. Jiřím Lexou z M.Krumlova. Ten zemřel 17.11. v 83 letech.

         příští neděli budeme slavit druhou adventní neděli v tomto kostele bohoslužbami v obvyklou dobu

Martin Ryšavý

21. listopadu 2010

Dnes je poslední neděle církevního roku a já vás všechny vítám v tomto shromáždění.

Br.fr.Ondřej Titěra slouží dopoledne v administrovaném sboru, Jevišovce. V 10°° budou bohoslužby v Mor.Krumlově čtené a v Litobratřicích bude kázat br.vikář Jan Zámečník.

V 17°° se sejdeme k nešporu(Jan Zámečník) a program v Kruhu  si pro nás připravila s. Jana Ryšavá ,,O kurzu laiků“, kterého se účastnila.

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru a pokladnička-kostelíček je připravena pro vaše dary, na vánoční knihy dětem. Děkujeme.

Minulou středu zemřel v 83 letech  Jiří Lexa,člen kaz.stanice v MK.Rozloučení se bude konat v rodinném kruhu ve středu 24.11. v obřadní síni ve Vémyslicích.

            V příštím týdnu:

pondělí:  od 9 hod maminky s farářem u Zámečníků ve sborovém bytě

                ve 14.45 biblická hodina starších dětí na faře

středa:    dopoledne od 9 hod v Kruhu mateřské centrum Medvídek

13.30                  sestry seniorky v Kruhu

                (15°° pohřeb br. Lexy)

                 17°° biblická hodina v Bohuticích

                 19°° zkouška zpěvu v Kruhu

                 20,15 kroužek učitelů NŠ na faře

čtvrtek:    17°° biblická hodina dospělých na faře

pátek:      13°° biblická hodina mladších dětí na faře

sobota:    19°° mládež

Příští neděli 28.listopadu bude 1.adventní neděle  s vysluhováním sv.večeře Páně

Svátostné shromáždění se bude konat také v Litobratřicích a Bohuticích.

            Odpoledne od 15 hod se uskuteční připravované ,,Dárkování“ Všichni jste zváni a pozvěte také přátele a známé.    Prosíme vás,kteří připravujete na tuto akci dárky,abyste je donesli v pátek 26.11. mezi 17 – 19 hod. do Kruhu. Připomínáme, že vítány jsou ručně zhotovené výrobky či vypěstované plody zahrad,různým způsobem zpracované. Vlastní slavnost začne v 15 hod.krátkým programem,který připravují mnozí z vás. Dárky bude možné prohlédnout dopoledne po bohoslužbách a odpoledne půl hodiny před začátkem programu.  (Informace o Dárkování můžete číst i na nástěnkách a internetových sborových stránkách.)

Včera se v Brně konalo 4.zasedání 39.konventu brněnského seniorátu.Kromě obligátních záležitostí ( činnost seniorátního výboru,sen.odborů,hospodaření seniorátu,apod) jsme volili seniorátní faráře Jiřího Šimsu a Martu Žídkovou na další období,pověřili jsme synodály, rozhodli o rozdělení repartic a hodně se mlivilo o ordinaci presbyterů a potřebě laické služby v církvi. Připomněli jsme se v krátkosti příběh sboru v Hraběticích a bratru kurátorovi Novákovi bylo seniorátním výborem poděkováno za jeho celoživotní službu.

K dispozici jsou pod kruchtou již jen evangelické kalendáře na rok 2011.

Jarka Šimšová

14. listopadu 2010

1)     vítám vás, i z Litobratřic

2)     Dnes budou bohoslužby i s dětmi ; po bohoslužbách bude na faře konfirmační cvičení; mezitím můžete trávit čas v Kruhu při besedě

3)     V kruhovém programu dnes v podvečer od 17°° hodin bude Robi Mahel promítat druhou, závěrečnou část obrázků ze své cesty po Indonésii, muslimský ostrov Lombok a hinduistické Bali. (Nešporní pobožnost bude jen kratičká, desetiminutová).

4)     V příštím týdnu:

pondělí – starší děti ve 14.45 s br.vikářem ;

               já jedu do Myslibořic, odjíždím ve 14°° hodin. Můžete                                               jet se mnou navštívit br.Adolfa Svobodu.

úterý – výjimečně v úterý od 9hodin se v Kruhu sejde mateřské                                                                             centrum Medvídek.

       v 18°° hodin odjíždíme do Hrabětic na poradu správní komise

středa – zkouška zpěvu od 19°° hodin

čtvrtek – biblická hodina dospělých v 17°° hodin

pátek – biblická hodina mladších dětí ve 13°° hodin

sobota – mládež v 19°°

5)     Taktéž příští sobotu 20.listopadu se bude v prostorách Loosova sálu II.brněnského sboru konat 4.zasedání 39.konventu brněnského seniorátu. (Kromě faráře za náš sbor jedou: br.kurátor Mach, sestry J.Šimšová a M.Nováková z Bohutic.) O úkolech konventu budeme hovořit na biblické hodině ve čtvrtek.

6)     Za 14 dní začíná advent a my jej zahájíme kromě prvních adventních bohoslužeb s vysluhováním VP, již tradičním, Dárkováním. Všichni jste zváni a pozvěte i přátele a známé.
Prosíme Vás, kteří připravujete na tuto akci své dárky, abyste je donesli v pátek 26.11. mezi 17-19 hod. do Kruhu. Připomínáme, že jsou vítány ručně zhotovené výrobky či vypěstované plody ze zahrad, různým způsobem zpracované.
V neděli se pak můžete těšit na vlastní slavnost, která bude začínat v 15 hod. krátkým programem, který připravují mnozí z Vás. Počítejte také s prohlídkou věnovaných dárků dopoledne po bohoslužbách a odpoledne půl hodiny před zahájením programu.
(Informace o Dárkování můžete číst i na nástěnkách a internetových sborových stránkách.)

7)     Staršovstvo, které mělo poradu minulý týden, se – kromě pravidelných povinností – zabývalo rozpočtem sboru na příští rok a s tím spojenými plánovanými stavebními potřebami ve sboru, přípravou vánočního sborového listu, rozhodlo o adventních a vánočních sbírkách a darech (na potřeby sboru) a chystá smlouvu s Českou spořitelnou o společném správcovství domu na Husově 1192.

8)     Pokladnička-kostelíček přijímá vaše dary na nákup vánočních knížek pro děti z NŠ.

9)     EK 2011 a NKD 2011 jsou k dispozici pod kruchtou, prodává Adam T., každá knížka stojí 85,-Kč.

Mládež v Moravči

Mládežnické podzimní prázdniny v Moravči u bývalého vikáře v Miroslavi Daniele Matějky

Vyjeli jsme ve středu po poledni a večer jsme dojížděli autem posledních pár kilometrů do Moravče. Kolem fary to vypadalo jako kdyby nasněžilo, právě ji zateplují, proto se všude válejí polystyrenové kuličky. Ve čtvrtek se konala sborová Drakiáda. Dopoledne jsme vyráběli draky a po sborovém obědě jsme s nimi šli běhat na louku. Skoro nefoukalo, a tak žádný ve vzduchu dlouho nevydržel. Další dny jsme pomohli Danovi přesunout dřevo na topení do sklepa a jiné do stodoly. Prošli jsme se do Nové Cerekve  a znovu se pokusili o pouštění draků, tentokrát draci létali a vyšel i experiment pouštění draka na botě. Hráli jsme spoustu her a některé nové jsme se i naučili. Poznali jsme paní praktikantku Jarku, která měla v neděli kázání. V neděli v poledne jsme odjížděli domů a do škol.

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/MoravecMladez#

Markéta Ryšavá

Pozvánka na Dárkování

Farní sbor ČCE v Miroslavi

Vás zve na

DÁRKOVÁNÍ

s doprovodným programem


28.11. 2010 od 15 hod.

do evangelického kostela v Miroslavi,

zahájení prohlídky dárků bude dopoledne po bohoslužbách a

odpoledne od 14:30 hod.

Svoje připravené dárky, prosíme, přineste

v pátek 26.11. do Kruhu mezi 17 – 19 hod.

Získané peníze z dárků, budou poslány na školné pro dívku v Ugandě, doplní sociální fond, ze kterého jsme podpořili rodinu vytopenou srpnovou povodní, případně poskytneme finanční dar některému ze středisek Diakonie ČCE.

31. října 2010

  Vítám vás

         bohoslužby v kazatelských stanicích: Litobratřice a M.Krumlov

         NEBUDE dnes večerní nešpor a Kruh – prázdninové volno

         dnešní sbírka je celocírkevní – JTD (půjčky sborům – bližší info na nástěnce)

         V uplynulém týdnu zemřel br. František Krbálek z Vedrovic. Rozloučení se koná zítra = v pondělí 1.listopadu ve 14°° hodin v obřadní síni v Hostěradicích.

         v pondělí se sejdou starší děti ve 14.45

         ve středu bude příprava učitelů NŠ v kroužku

         zároveň připomínám, že příští sobotu 6.listopadu se v Brně na Zelené faře koná celocírkevní setkání učitelů NŠ. (podrobnosti na nástěnce)

         ve čtvrtek večer v 19°° biblická hodina dospělých

         v pátek ve 13°° mladší děti

         v sobotu se sejde mládež

         Chci významně upozornit na program v Kruhu za týden: bude se již konat v 17°° (změna času) a hostem bude br.Pavel Stolař, náměstek synodní kurátorky s ekonomickým uvažováním: mohou-li se sbory a církev „samofinancovat“. Samozřejmě to bude i o našich peněženkách. A dozvíme-li se nějaké aktuality z církevně-politických sfér, to zatím nebylo prozrazeno. Zveme na tento Kruh i zájemce z okolních sborů, neboť jak toto téma tak host ze SR nebývá každou neděli.

         (staršovstvo v úterý 9.11. )

Ondřej Titěra

Setkání maminek s dětmi v novém školním roce

V našem sboru se schází skupinka maminek s malými dětmi (0-3 roky). Schůzky se konají jednou za čtrnáct dní vždy u někoho doma. V tomto školním roce probíráme s bratrem farářem Titěrou katechismus Jiřího Grubera „Otázky a odpovědi“ (Kalich 2004). Velice si ceníme možnosti mluvit o základních otázkách své víry i o tom, jak se naše víra odráží v běžném životě a každodenních starostech. Rozhovor, ať už o víře nebo o obyčejných tématech všedního dne je základem našich setkávání. Příjemné je, že si k tomu můžeme vypít kávu, že si u toho děti pohrají a že nikoho neruší jejich brebentění u modlitby nebo čtení z Bible. Skupinka maminek se schází dopoledne jednou za čtrnáct dní po domácnostech. Informace o konání další schůzky získáte u bratra faráře, v ohláškách v kostele nebo na sborových webových stránkách.

Daniela Bednaříková