Vánoční sborový list 2010

Vánoční sborový list 2010

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží ; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!“ (1J 3,1-2)

Zpívejme vánoční píseň z EZ č. 291 – Tento jest den…

Štědrovečerní pobožnost

Letos na Blažkově byla hlavním tematem „duha po potopě“. Ne kvůli barvičkám, ani pro mnohá zvířátka v Noemově arše, ale kvůli zvěsti o Boží milosti. Přijeli jsme z Blažkova domů a byla potopa v severních Čechách a my mohli vyslat alespoň malinkou pomoc, dar, charis, milost. Následně při adventním Dárkování se potvrdilo, že chceme a umíme předat a poskytnout druhým kousek z toho, co jsme sami přijali od Pána Boha. Díky za to! Učíme sebe a své děti o Boží milosti, žijeme z darů Božích, tak proč bychom u sebe zadržovali tak úžasnou náplň života a nepodělili se o ni?

Kde že je vánoční motiv? Jen se zamysleme! Narození Ježíše do tohoto světa je přece největším darem, ne? Slovo milosti, které se stalo tělem, je ve vyprávění evangelistů spojeno s dřevěnými jesličkami ve chlévě. „Zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu: nebo narodil se vám dnes Spasitel…!“

Zpráva o potopě není jen hrozivé vyprávění o drastickém soudu. Je to zároveň zpráva o milostivé nabídce nového počátku v pokoji a smíření s Bohem. A naopak. Vánočním příběhem nejsou jen roztomilé popěvky o nemluvňátku, ale také vyhlášení jasného Božího řešení, jak naložit dál s tímto hříšným světem!

A tak si uvědomme, že pod ničivými vlnami smrti je tento svět: betlémská stáj, Herodesův dvůr, císařský Řím tehdy; stejně i dnes všechno, co se nás dotýká každý den, v čem se neustále rozhodujeme: rodina, práce, škola, ekonomika, politika, kultura, ale i naše náboženství, tradice a rituály. Všechno to stojí pod Božím soudem. Avšak slavným rozhodnutím Božím se nad tím vším stalo evangelium o dřevě vysvobozujícím z moci zlého: archa? jesle? kříž? Bůh se rozhodl nás zachránit. Nabízí nám, abychom k němu vstoupili, chytili se ho, spolehli na něj, poklonili se mu, dary přinesli, měli se navzájem rádi, jako on miluje nás. Přijměme to pozvání…

„Pane Ježíši, vstoupil jsi do tohoto světa, abychom my se měli na koho spolehnout, koho následovat. Chceme být tvými učedníky nejen ve svátek. Potřebujeme však k tomu sílu darovanou tvým svatým Duchem. Děkujeme ti. Amen.“

Co jsme prožili ve sboru, seniorátu a ekumeně v roce 2010

mimo pravidelný sborový život.

Leden: Při novoročním koncertu zpíval pěvecký sbor Vítězslav Novák ze Znojma pod vedením Jana Svobody. 17. ledna se konaly nešporní bohoslužby za účasti P. Pavla Merty a v rámci týdne modliteb bohoslužby v katolickém kostele s účastí Ondřeje Titěry. V Brně proběhla instalace nově zvoleného Seniorátního výboru Brněnského seniorátu. Poprvé se sešli kurátoři a účetní sborů našeho seniorátu.

Únor: Předčitatelé kázání měli v Brně seminář. Ve sboru probíhala příprava voleb poloviny staršovstva. Kontrolovali jsme sborovou kartotéku dle církevního zřízení a řádů: evidujeme 444 členů sboru, hlasovací právo má 167 členů sboru. Byla vykonána sbírka pro zemětřesením postižené Haiti.

Březen: proběhla seniorátní presbyterní konference na téma „Výchova dětí a mládeže ve sborech“. Při ekumenickém shromáždění v Hostěradicích kázal náš bratr farář. Na květnou neděli uvedl Ekumenický pěvecký sbor z Brna v našem kostele Lukášovy pašije skladatele J.S.Bacha. Při výročním sborovém shromáždění 14. 3. byla zvolena polovina staršovstva na dalších šest let. Novým kurátorem se stal Jindřich Mach.

Seniorky se podílely na sběru šatstva pro Diakonii Broumov.

Duben: Byla zahájena oprava střechy kostela v Miroslavi – výměna eternitové střešní krytiny za měděnou. 18. 4. v rámci bohoslužeb se uskutečnil slib nových presbyterů a slib konseniora Ondřeje Titěry do rukou seniorátního kurátora Vladimíra  Zikmunda a náměstka synodního seniora Pavla Kašpara. Maminky zorganizovaly v Kruhu bazar dětského oblečení. Od 14. dubna se v Kruhu scházejí maminky s malými dětmi, v tzv. Klubu Medvídek. Schůzky jsou otevřeny veřejnosti a nás těší hojná účast.

Květen: Nedělní škola uspořádala výlet do Podyjí a seniorky navštívily středisko Diakonie v Morkůvkách. Proběhla seniorátní školka mládeže na Blažkově a rodinná neděle v Nosislavi. Při sborovém odpolední jsme si v Bohuticích připomněli 75. výročí postavení zdejší modlitebny. V Miroslavi byla dokončena oprava střechy a čelní stěny kostela nákladem 700 tis. Kč.

Červen: V Miroslavi se uskutečnil víkendový pobyt mládeže ze sborů Vanovice, Brno-Husovice a Židenice, ze Silůvek a Třebíče. 27. 6. se uskutečnilo „Setkání pod novou střechou“ za účasti členů sboru, dárců a řemeslníků. Nad fotografiemi jsme si připomenuli průběh oprav.

Červenec a srpen proběhl ve sboru v prázdninovém tempu. Uskutečnil se pobyt rodin s dětmi a pobyt seniorů na Blažkově, mládež byla na lesní brigádě v Kunvaldu a měla i další vlastní aktivity. Přestože byly prázdniny, v Kruhu se pravidelně scházely maminky s dětmi. Skupina členů sboru navštívila přátele v Chemnitz-Glösa v Německu při příležitosti 50. výročí posvěcení zvonů jejich kostela.

Září: 5. 9. byla rodinnými bohoslužbami zahájena práce s dětmi v Nedělní škole a v biblických hodinách. Konala se dvě křestní shromáždění, pokřtěni byli Jan Mach a Lucie a Filip Hajznerovi. Měli jsme hosty – studenty z Recklinghausenu, kteří jako každoročně v rámci Dnů duchovního soustředění pracovali na židovském hřbitově v Miroslavi. 17 členů našeho sboru navštívilo partnerský sbor ve Spremberku v Německu, jako dárek přivezli a zasadili stromek jeřáb – oskeruši. Byla zahájena pravidelná setkání dětí, mládeže, dospělých a konfirmandů. V Moravském Krumlově byla opravena opěrná zídka u modlitebny.

Říjen: Na vikariát nastoupil Jan Zámečník, spolu s manželkou Janou a dcerkou Anežkou bydlí ve sborovém bytě. Bratr farář se zúčastnil studijního dne „Duchovní péče v nemocnicích“, přítomni byli i nemocniční kaplani a pastorační pracovníci. Opět se konal bazar dětského oblečení. Seniorky navštívily kazatelskou stanici v Troskotovicích. V Litobratřicích byly svépomocí natřeny plechové části střechy na modlitebně.

Listopad: 6. 11. se v Brně konalo celocírkevní setkání učitelů NŠ. 20. 11. proběhl v Brně 39. konvent brněnského seniorátu. 28. 11., na první adventní neděli, se uskutečnilo tradiční „Dárkování“. V úvodním programu zpíval pěvecký sbor, děti z NŠ, mládež přispěla dramatizací apokryfního příběhu a zahrál flétnový soubor. Potěšila nás velká účast členů sboru i hostí. Výnos (25800 Kč) je určen na úhradu školného (7000 Kč) pro Marii Namutebi z Ugandy, kterou od této chvíle podporujeme prostřednictvím Adopce na dálku. Částkou 12800 Kč byl doplněn sborový sociální fond, ze kterého byla odeslána pomoc lidem postiženým  srpnovou povodní ve sboru v Novém Městě pod Smrkem. Zbývajících 6000 Kč poukážeme Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicích na budování nového výtahu.

Prosinec: V prosinci nás navštívil Ondřej Macek, farář sousedního sboru v Nosislavi, v Kruhu zazněla již tradičně vánoční Hudba našich domovů. Na čtvrtou adventní neděli je připravena dětská vánoční slavnost, při níž zahrají děti z NŠ hru Čtvrtý mudrc. Na Vánočním koncertu, který se koná 19. 12. odpoledne, účinkují učitelé ZUŠ a Ekumenický pěvecký sbor z Brna.

———————————————-

Milé sestry a milí bratří,

rok 2010 končí. Každé setkání, které jsme společně prožili, bylo pro nás povzbuzením. Přejeme Vám požehnané vánoce a sílu do dalšího roku a těšíme se na všechny další příležitosti k setkávání ve sboru.

Ptáte-li se na účel vánočního daru – je určen na potřeby sboru. Za vaši velkou obětavost v letošním roce Vám děkujeme a velmi si jí vážíme.

Jménem staršovstva sboru

Ondřej Titěra, farář                               Jindřich Mach, kurátor

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve Farním sboru ČCE Miroslav

Miroslav    

19.12. 2010   9.00             Dětská vánoční slavnost

                    15.30           Vánoční koncert

25.12.          8.30             Bohoslužby s večeří Páně (VP)

26.12.          8.30             Bohoslužby s hostem J.Špinarovou

1.1.2011       8.30             Bohoslužby s VP

2.1.              8.30             Bohoslužby s hostem O.Mackem

                    16.00           Novoroční koncert

Bohutice

26.12.          13.30           Bohoslužby s VP

1.1.2011       13.30           Bohoslužby

Litobratřice         

26.12.          10.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       10.00           Bohoslužby

Moravský Krumlov

25.12.          10.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       10.00           Bohoslužby

Troskotovice

25.12.          14.00           Bohoslužby s VP

2.1.2011       14.00           Bohoslužby

Jevišovka   

24.12.          9.00            Bohoslužby s VP

______________________________________________________________________

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail:,    Č.účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor