27. února 2022

Neděle Estomihi  – podle žalmu 31, 3: Budiž i pevnou skalou. 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo dnes ve sboru slouží a také vám, kdo doprovodíte bratra faráře do Bohutic 

-v Bohuticích jsou bohoslužby v 10.00 hodin 

V těchto dnech sledujeme bedlivě situaci na Ukrajině a jsme velmi zarmouceni, že došlo k vojenské invazi ze strany Ruska. Na nástěnce je dopis ze synodní rady.  

Také náš sbor se chce zapojit k okamžité pomoci. Dnešní chrámová sbírka při vycházení i chrámové sbírky v neděli 6. března a 13. března 2022 budou odeslány prostřednictvím Diakonie na pomoc strádajícím na Ukrajině. Věříme, že alespoň takto na dálku můžeme pomoci a velmi vám za pochopení a štědrost děkujeme. 

Vedení naší církve se obrací na všechny sbory s dotazem, zda by mohli ve sborových prostorách poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny ubytování.  

Vedení církve také prosí o sdělení, zda by se v delším horizontu našla možnost ubytování v rodinách. Prosíme vás, abyste zvážili svoje možnosti a případnou nabídku sdělili bratru faráři. Děkujeme vám. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem 

19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

-Bratr farář s několika sestrami uskutečnil v pátek pobožnost v domově v Božicích, tam se dověděl, že před několika měsíci zemřela sestra Zuzana Zahrádková, původně z Hrabětic.  

Na nástěnce je parte sestry Mileny Šimsové, manželky faráře Jana Šimsy z Brna. 

Parte MVDr. Jana Pavláska nám poslal bratr Jan Vondra, někdo si možná pana Pavláska pamatuje z pěveckého sboru, nebo ze Blažkova, popřípadě ze Sázavy. 

-Sestra farářka Iva Květonová nás zve na Otevřený večer online k setkání s psychoterapeutkou Petrou Priknerovou, koná se na platformě ZOOM ve středu 2. 3. v 19.30.   

-Na nástěnce je také pozvání na Seniorátní konferenci, která je určena všem členům sboru a uskuteční se v Brně v sobotu 12. března 2022. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi. Budeme slavit VP (první neděle v postu).

20. února 2022

neděle Sexagesimae – šedesát dnů do Velikonoc

Přivítání
Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme
Dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, děkujeme také vám,
kdo do MK doprovodíte bratra faráře i bratra varhaníka.
V pátek pojede bratr farář do Božic vykonat pobožnost v domově pro
seniory. Kdo by jste ho chtěli doprovodit,tak se s ním domluvte.
V sobotu se konalo setkání kurátorů a místokurátorů v Brně I. Po úvodní
pobožnosti Matouše Plevy ze Židenic a úvodu do programu seniora Filipa Kellera,
vedl rozhovor na témata ze života sboru bratr sen.kurátor Vladimír Zikmund. Kdo
se chcete seznámit s programem, visí na nástěnce před kostelem. Zastoupeny
byly téměř všechny sbory a sdílení z očí do očí nemůže nahradit žádné on line
sdílení. Byli jsme si toho vědomi a rozhovory o přestávce na oběd toho byly
dokladem.
Týden ve sboru
středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 17.00 konfirmandi
pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

Chrámová sbírka je určena potřeby našeho sboru, děkujeme.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v
Bohuticích.

1. února 2022

Na pravidelné poradě jsme kromě běžných hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme projednávali tato témata: 

-seznámili jsme se se stavem sborových budov a sborového bytu, jednání budou pokračovat i na příští poradě 

-přijali jsme informaci o kandidátech do staršovstva; kandidátka není dosud uzavřena 

-byli jsme seznámeni s účetní uzávěrkou hospodaření sboru v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022, sbor bude podrobně informován na výročním sborovém shromáždění v polovině března 

-počítáme se seniorátní nedělí 29. května v Miroslavi a zapojíme se spolu s odborem pro děti do příprav  

-rozhodli jsme, že v letošním roce uspořádáme Noc kostelů (10. 6. 2022) 

-přijali jsme pozvání k návštěvě spřáteleného sboru Spremberg 24. – 26. 6. 2022 

13. února 2022

Neděle Septuagesimae lidově zvaná Devítník. Dělí nás 70 dní od Velikonoc 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jemu i vám vše, kdo dnes do Bohutic pojedete 

-dnes odpoledne se v Břeclavi koná instalace sestry farářky Kateřiny Rybárikové, pozvání a bližší informace jsou na nástěnce 

-děkuji bratru Jarkovi Ryšavému za zahájení jarního úklidu za kostelem 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a s farářem, v 19.00 kroužek učitelů NŠ 

středa 9.00 RC Medvídek , 16.00 biblická hodina dětí   

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička  a v 9.30 odjezd do Božic, pokud chcete jet, domluvte se s bratrem farářem 

V sobotu se v Brně koná setkání kurátorů a místokurátorů, z našeho sboru s účastí počítají bratra farář, sestra Jarmila Šimšová a Lia Ryšavá 

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen finančně, ale i na modlitbách. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 11.00 v Moravském Krumlově. 

6. února 2022

čtvrtá neděle před začátkem postní doby 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem 

-v pátek se rodina a přátelé rozloučili s panem Zdeňkem Veselým, manželem naší sestry Marie Veselé. Vám, sestro Veselá, i celé vaší rodině přejeme Boží pokoj a posilu do těžkých dnů. 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

Kromě běžných hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme projednávali tato témata: 

-seznámili jsme se se stavem sborových budov a sborového bytu, jednání budou pokračovat i na příští poradě 

-přijali jsme informaci o kandidátech do staršovstva; kandidátka není dosud uzavřena 

-byli jsme seznámeni s účetní uzávěrkou hospodaření sboru v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022, sbor bude podrobně informován na výročním sborovém shromáždění v polovině března 

-počítáme se seniorátní nedělí 29. května v Miroslavi a zapojíme se spolu s odborem pro děti do příprav  

-rozhodli jsme, že v letošním roce uspořádáme Noc kostelů (10. 6. 2022) 

-přijali jsme pozvání k návštěvě spřáteleného sboru Spremberg 24. – 26. 6. 2022 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V neděli se v Břeclavi koná instalace sestry farářky Kateřiny Rybárikové, pozvánka je na nástěnce. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na sbírky i na salár a dary sboru, velmi si toho vážíme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích. 

30. ledna 2022

čtvrtá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Naším hostem je dnes sestra farářka Marta Sedláčková, náš bratr farář je dnes ve Znojmě.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo sboru slouží.

Dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi.

            Dnes odpoledne se ve Svitavách koná uvedení nového seniorátního výboru a výpomocných kazatelů ke službě; bratr farář Sedláček tam bude pověřen službou prvního náměstka seniora. Začátek je ve 14.30 v kostele sv. Josefa ve Svitavách.

     Minulou neděli v podvečer se konala v našem kostele ekumenická bohoslužba. Účast byla větší než obvykle, jsme vděčni za možnost společných bohoslužeb a věříme, že i to posílí vztahy mezi naším sborem a farnostmi a že se také jednota křesťanů projeví i na veřejnosti.

Týden ve sboru

Úterý                               9.00                                        setkání maminek s farářem na faře                                         19.00                                                   pravidelná porada staršovstva

Středa                                 9.00                                                     RC Medvídek

16.00                                                   biblická hodina dětí

20.00                                      kroužek učitelů NŠ

čtvrtek                                17.00                                                   konfirmandi

pátek                                   9.00                                                     Medvídkova kavárnička

            Vzadu na kulatém stolečku jsou k rozebrání zpravodaje Diakonie Betlém a Křesťanské mezinárodní solidarity. Stoletý kalich je brožura o historii nakladatelství kalich. Kdo máte chuť si připomenou knihy,které v Kalichu vyšly,tak si knížku může půjčit a předat dál.

            Připomínám předplatné  církevního tisku u mě.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele.

23. ledna 2022

 

Třetí neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuje také vám všem, kdo ve sboru sloužíte 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích, kdo by chtěl bratra faráře doprovodit, domluvte se prosím po bohoslužbách 

-dnes jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic, bohoslužbu společně připravil náš bratr farář s katolickými faráři Pavlem Mertou a Josefem Dvořákem. Začátek je v 17.00 hodin. 

Týden ve sboru 

Bratr farář v pondělí odjíždí na farářský kurz do Prahy, vrátí se v pátek, proto nebude biblická hodina pro děti ani konfirmační cvičení 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Za týden v neděli bude naším hostem na kazatelně sestra farářka Marta Sedláčková.  

Ta týden 30. ledna se ve Svitách koná slavnostní bohoslužba s uvedením nového seniorátního výboru, jehož členem je náš bratr farář jako první náměstek seniora. Začátek je ve 14.30 v kostele sv. Josefa ve Svitavách. Pozvánka se srdečným pozváním je na nástěnce.  

Celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu, kterou jsme vykonali minulou neděli, činila celkem 3 690 Kč (Miroslav 2 390, Moravský Krumlov 550 Kč, Bohutice 750 Kč), děkujeme, že jste na ni štědře pamatovali. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

16. ledna 2022

 

2. neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i vám všem, kdo dnes sloužíte, a to i v kazatelské stanici i vám, kdo doprovodíte bratra faráře do MK 

-Před týdnem se v Miroslavi konala Tříkrálová sbírka, letos již po dvacáté. Výtěžek je určen pro nejpotřebnější. Děkuji vám všem, kdo jste tuto sbírku podpořili. Děti z naší nedělní školy vytvořily dvě skupiny koledníků. Velmi si jejich služby vážím a mám z toho velkou radost. Bylo jim sice jistě zima, ale určené ulice obešly poctivě a radostně popřály a zazpívaly u každého domu.  Přispět můžete ještě dnes a příští neděli do oficiální kasičky u bratra dveřníka, dnes jí je bratr Jindřich Mach.

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem, ve 20.00 kroužek učitelů NŠ. 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 medvídkova kavárnička 

-Dnes odpoledne jsme zváni do Nikolčic. Bratr farář Jiří Gruber, tam bude pověřen službou ve sborech Nikolčice a Hustopeče. Pozvánka je na nástěnce. 

-Sestra Jarmila vybírá předplatné na církevní tisk. Připomínáme také vyzvednutí a zaplacení nových zpěvníků a možnost koupit si evangelický kalendář a čtení Na každý den.

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu církve. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 opět v kostele na ekumenické bohoslužbě, kterou společně s námi budou slavit i bratři a sestry z katolických farností Miroslav a Hostěradice. Kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák. Pozvánka je na nástěnce. 

9. ledna 2022

 první neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem i za další služby 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-byla ustavena komise pro každoroční inventarizaci sborového majetku a také   

komise pro revizi stavu sborového majetku 

-zabývali jsme se přípravou na volbu poloviny staršovstva, která se uskuteční na VSS v březnu 

-rozhodli jsme, že celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu se uskuteční 16. ledna 2022 v Miroslavi a v kazatelských stanicích dle rozpisu 

-po domluvě s římskokatolickými farnostmi v Hostěradicích a v Miroslavi jsme stanovili datum ekumenické bohoslužby na 23. ledna v 17.00 v našem kostele, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic 

-dověděli jsme se, že se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle, a to 29. května 2022, přípravou se budeme zabývat během jara 

-vzali jsme na vědomí zprávu o finančním stavu sboru 

Týden ve sboru  

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Kavárnička 

-ze sboru Silůvky jsme dostali zprávu o úmrtí bratra Milana Hleby, pocházel z našeho sboru z Bohutic, rád to připomínal a vždy se k Miroslavi a členům našeho sboru hlásil, naposledy jsme se s ním setkali v našem kostele při rozloučení se sestrou Janou Kalusovou v červnu minulého roku, parte je na nástěnce 

-farní sbory v Nikolčicích a v Hustopečích nás zvou na instalaci bratra faráře Jiřího Grubera, pozvánka je na nástěnce 

-připomínáme znovu, že si ještě několik z vás nevyzvedlo nový zpěvník, k dispozici je také ještě Evangelický kalendář a čtení Na každý den 

-od příští neděle vybírá sestra Jarmila Šimšová předplatné na církevní tisk. 

-vyřizujeme vám mnoho pozdravů od našeho bývalého vikáře Richarda F. Vlasáka, faráře v Rumburku a Vatnsdorfu, stále a rád vzpomíná na svůj vikariát v Miroslavi 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 11.00 v Moravském Krumlově, na obou místech vykonáme celocírkevní sbírku na křesťanskou službu. Pokud chcete doprovodit bratra faráře do kazatelských stanic, domluvte se po bohoslužbách, za tuto službu vám velmi děkujeme. 

4. ledna 2022

Na pravidelné poradě, první v roce 2022, jsme projednávali:

-byla ustavena komise pro každoroční inventarizaci sborového majetku a také   

komise pro revizi stavu sborového majetku 

-zabývali jsme se přípravou na volbu poloviny staršovstva, která se uskuteční na VSS v březnu 

-rozhodli jsme, že celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu se uskuteční 16. ledna 2022 v Miroslavi a v kazatelských stanicích dle rozpisu 

-po domluvě s římskokatolickými farnostmi v Hostěradicích a v Miroslavi jsme stanovili datum ekumenické bohoslužby na 23. ledna v 17.00 v našem kostele, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic 

-dověděli jsme se, že se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle, a to 29. května 2022, přípravou se budeme zabývat během jara 

-vzali jsme na vědomí zprávu o finančním stavu sboru 

2. ledna 2022

první neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, společně slavíme novoroční bohoslužbu s vysluhováním VP

– Heslo na tento rok: Kdo ke mě přijde, toho nevyženu ven. J 6, 37

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu, ale také vám všem, kteří jste během uplynulého roku jakýmkoliv způsobem sboru sloužili a také všem, kteří společně tvoříte společenství sboru a sbor podporujete svými modlitbami

-na Boží hod vánoční jsme vykonali celocírkevní sbírku, na Štěpána se k ní připojili také dárci z Bohutic. Celkem odesíláme na potřeby vikariátu, bohoslovce a další vzdělávání kazatelů
 12 500 Kč. Děkujeme vám nejen za tuto sbírku, ale také za velkou štědrost po celý rok 2021.

Týden ve sboru

úterý                                  19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                               9.00                                  RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                                konfirmační cvičení

pátek                                 9.00                                   Medvídkova kavárnička

-připomínáme, že někteří z vás si ještě nevyzvedli objednané zpěvníky, nabízíme také obaly kus za 10 Kč, vše je možno vyřešit po bohoslužbách

-stále jsou ještě Evangelické kalendáře a čtení Na každý den, kus za 150 Kč

-pokud by někdo chtěl doprovodit za týden bratra faráře do Bohutic a za dva týdny do Moravského Krumlova na bohoslužby, prosím domluvte se s ním, děkujeme vám za tuto službu sboru

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám

V pátek se rodičům Lucii a Radkovi Férovým narodila dcera Larisa. Radujeme se spolu s nimi, že jsou maminka i miminko v pořádku. A přejeme celé rodině Boží požehnání.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.

Přejeme vám dobrý a požehnaný rok 2022 a těšíme se na společenství ve sboru i na další setkávání.

26. prosince 2021

Svátek Štěpána mučedníka 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s VP v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází mládež, děkujeme také všem dalším, kteří dnes na obou místech slouží 

-včera na Boží hod vánoční jsme vykonali celocírkevní sbírku určenou na podporu bohoslovců, vikariátu a na další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám štědrost pro církev, sbírka v Miroslavi a v Moravském Krumlově dohromady činila 9 930 Kč. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme nejen za ni, ale také za vaši velkou obětavost během celého roku. 

-někteří z vás si ještě nevyzvedli nový zpěvník, který jste si objednali na jaře. Po bohoslužbách si ho můžete vyzvednout a popřípadě se také zeptat, zda jste ho zjara platili. Cena zpěvníku objednaného na jaře je 490 Kč.  

Také obaly na zpěvníky v ceně 10 Kč za kus si můžete už dnes zakoupit. 

-stále je k dispozici čtení Na každý den a Evangelický kalendář, v nichž jsou příspěvky některých evangelických kaplanů, kteří slouží v armádě, ve věznicích nebo v nemocnici. Cena za každý kus je 150 Kč. 

Vyřizujeme vám pozdravy ze Spremberka, napsali nám Doris a Roland Grögrovi. 

Přejeme vám radostný sváteční den i celý týden, v němž mají děti vánoční prázdniny. 

Sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 2. ledna 2022 v 8.30 v Miroslavi při novoroční bohoslužbě, při níž budeme slavit VP.