Nezkrácená verze kázání Díkčinění 2016 – kázání Davida Sedláčka

Biblický text 2 K 9, 6-15

„6 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.  7 Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‘radostného dárce miluje Bůh’.

 8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,  9 jak je psáno: ‘Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.’  10 Ten, který ‘dává semeno k setbě i chléb k jídlu’, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‘plody vaší spravedlnosti’. 

11 Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.  12 Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: 

13 Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi.  14 Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal.  15 Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!“

Kázání

Nejdříve člověka napadne, že si tu Pavel vyřizuje účty s Korintskými… že naráží na jakousi lakotu mezi bratřími v Korintu… že je nešťastný z neochoty dávat. Připomíná to takové ty lamentace: „Dávejme více salár!“ „Potřebujeme přece zvýšit obětavost, vždyť to všichni vidí… s nikým to nehne, a pořád je to při starém!“ A tak dále. Asi jsme to všichni podobně slyšeli nebo dokonce říkali…

Svým způsobem ano… z kontextu je patrné, že Pavel Korintské trochu popichuje. Dává za příklad makedonské sbory, které vybraly mezi sebou zjevně velkou částku na pomoc jeruzalémským křesťanům. A zdá se, že Korintští zaváhali, ani ne tak, že by byli lakomí, že by byli na peníze, ale spíše necítili jako hlavní prioritu mezisborovou solidaritu (tak, jak to chápe Pavel). A zjevně nechápali, proč by měli dávat peníze zrovna na jeruzalémské křesťany, kteří se stejně na ně, na Korintské, dívali skrz prsty jako na bývalé pohany. Takhle to mohli Korintští cítit. No a tak tu sbírku sesbírali spíše z povinnosti na rozdíl od těch Makedonských. A Pavel to zpochybňuje. Dobře! Ale to není, zdá se mi, ta hlavní zpráva.

Pavel tu rozvíjí daleko hlubší teologii, která může být inspirativní pro dnešní přemýšlení o věcech lidských a věcech Božích.

Pavel mluví jedním dechem o lidské a Boží aktivitě. První dva verše našeho textu mluví o lidské aktivitě a další tři verše mluví o Bohu a tom, co dělá Bůh. A tu už je daleko hlubší myšlenka, než jenom, že by Pavel chtěl pokárat Korintské za jejich váhavost …

Lidský akt a Boží akt. Pavel to vidí vždycky propojené. Vždyť „radostného dárce miluje Bůh“. Zní slavná Pavlova definice křesťana-dárce, který dává bez mrknutí oka na všechny sbírky a rekonstrukce far. Ale! Ale aby to nebylo chápáno zase tak, že člověk nejdříve dá, vydá se, podstoupí nějakou obětavost a pak…A pak si ho Bůh zamiluje! A ještě navíc! Mělo by to být radostné dávání! Takže každý, kdo by dal na něco v církvi a přitom se trochu kroutil, tak toho jako že Bůh nemiluje. Takto vyloženo… takto by to byla lidová teologie, ve smyslu: Pán Bůh čeká, jestli pak všichni dají něco do sbírky a hledí na to, jak se u toho budou tvářit … Opět, myslím si, že Pavel o Bohu takto nikdy nesmýšlí.

Pavel mluví v souvislosti s lidskou aktivitou vždy také o Boží aktivitě. Cituji opět Pavla: „Bůh má moc vás zahrnout všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ Tak mluví Pavel o Bohu.

Trochu odbočím k fenoménu díkůčinění. Je jasné, že každý, kdo aspoň trochu bere Boha vážně, cítí potřebu poděkovat Bohu i za dary k živobytí potřebné. Za chléb a za všechno, co chléb jako symbol, jako souhrnný pojem, v sobě zahrnuje. Ne nadarmo je v modlitbě Páně zahrnuta také prosba: „chléb náš vezdejší, dej nám dnes…“. Není třeba zpochybňovat každodenní poděkování za pokrm. To je naprosto v pořádku! Jde o každodenní díkčinění, které ono jednoroční završuje. Přesto se může stát, že i díkčinění může nakonec Boha vnímat jako protějška, jako někoho, kdo kdesi v nepřístupných rovinách sídlí, někde nad tímto světem, který každý rok dá nepochopitelně někde nadbytek a někde zase nepochopitelně málo. Tam pošle hurikán, tam zas superúrodný rok. Takto vnímaný Bůh se pak blíží spíše pohanským představám o božstvu, kterému je třeba děkovat, aby nepřestalo dávat a dávalo stále víc. Ať už je to tak či onak, pořád je tu ta distance mezi tu na zemi a tam v nebesích, kde přibývá Bůh, a on něco na zemi způsobuje a člověk projevuje vděčnost.

A ta distance, to je naše myšlení, tak myslíme my. My potřebujeme distanci, rádi si ji pěstujeme…! Rádi si i Boha držíme daleko od sebe. Vyhovuje nám to tak…

Ne, nechceme zpochybňovat základní vděčnost, kterou projevujeme třeba i v písni nebo v modlitbě před jídlem. To je v pořádku. Ale i modlitba před jídlem vychází z jiných motivů, než že jsme vděčni nebeskému rozdíleči chleba vezdejšího. I modlitba před jídlem vychází z  motivu, že Bůh vstoupil do osobního životního prostoru a času, aby s námi sdílel náš čas, prostor a život… aby s námi vedl dialog, aby s námi vstoupil do společenství, a to jako Stvořitel a dárce života, kterému chceme v modlitbě děkovat za chléb náš vezdejší a za všechno.

Ale vraťme se k Pavlovi. Ta základní Pavlova myšlenka, ten argument je: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti…“ Jestliže Bůh dává dar své milosti, tak to není přece tak, jakoby Bůh byl jakýsi ministr, který by z nebeského rozpočtu rozdával tam dotaci, tam podporu, tam příspěvek. Jestliže Bůh dává dar své milosti, tak dává sám sebe! Zdali pak můžeme Boha a jeho milost od sebe oddělit? Jestliže Bůh dává, tak nedává napůl, nedává jen něco, co by nebylo z něho. Co by bylo něco vedle něj. Tak dává člověk, má-li něco k dispozici, z toho rozdává. Ale přesto! Přece i člověk dává něco ze sebe. A jestliže dává sám ze sebe, jako třeba v případě Korintských sbírku na jeruzalémské křesťany, tak dává sebe, když dává ze sebe. A nemůže přece dát jen kus sebe, nemůže sebe rozdělit ve dví. Když dává ze sebe, dává cele samého. A tak to přece je i s Bohem o to více.

Jestliže Bůh dává, tak dává plně! Ne na půl! Ne z toho, co by mu zbylo. Co nepotřebuje pro sebe. Dává sebe, když dává dar své milosti. Kdybychom to vzali jenom přes hmotné a materiální věci, jako chléb náš vezdejší, tak je to přece dar Boha samého, sebe samého člověku. Skrze chléb dává Bůh sám sebe. Jestliže Bůh dává darem svou milost, třebas i ten chléb, tak dává přece sám sebe!

K takové myšlence o Bohu Pavel nepřišel na základě teologické spekulace, když přemýšlel v pracovně, co napsat Korintským. Ale poznal to na Kristu!

Pochopil, že Bůh Otec spolu s Kristem, poutáni poutem lásky Ducha svatého, vstupuje do světa, že přemostil tu distanci mezi nebem a zemí, mezi tady a tam. Pavel pochopil, že ti tři, jako jeden Bůh tu něco neslýchaného a nečekaného tvoří a že člověk toho může být účasten… že je pozván!

Není to tak, že by nebesa zůstala prázdná, aby naplnila zemi, ani tak, že by země přestala být zemí a stala se nebesy. Není to ani tak, že by člověk přestal být člověkem smrtelným, konečným a hříšným a stal se božskou bytostí, ani tak že by Bůh přestal být Bohem a stal se jen hříčkou v rukou lidí.

Když se Bůh dává svou milostí, když člověka zahrnuje svými dary své milosti, tak to není nic menšího než, že Bůh se dává poznat a otevírá se člověku! Otevírá člověku přístup, nabízí možnost vstoupit do vnitřního života Božího. Člověk se může stát jeho součástí, členem toho trojičního společenství, které spojuje nebe a zemi, minulost a přítomnost a otevírá budoucnost.

Kde mohou být hříchy a viny rozvány, aby již nemohly bránit společenství. Kde může propuknout vděčnost a díkůvzdání, které mohou být řečeny v modlitbě konkrétnímu Bohu, který se dává člověku. Kdy člověk smí konat to nové a neslýchané, totiž nejen vzdávat díky, ale také podílet se na tom Božím dávání se…

Tím, že i on se dává, tak jako Bůh dává sám sebe. Když se on (Bůh) vydává, tak i člověk může sám sebe dávat, když dává něco ze sebe. A tak se stává součástí, členem Božího společenství, Božího dění. Stává se součástí společenství Boží trojice, když vyslyší to pozvání, když vstoupí na tu otevřenou hru, kterou Bůh otevřeně hraje…

TO je láska, o které mluví Pavel, láska Agapé… láska, která se inspiruje u Boha, ke které Bůh inspiruje tím, že vstupuje do světa, když dává sám sebe. To je láska Agapé, ta Božská láska, která se vydává, otevírá, a umožňuje otevřené společenství. Společenství, které překonává distanci, bourá hranice, tvoří nové a neslýchané věci, odemyká nové horizonty… Společenství, v kterém se nevede monolog, ale dialog. I díkčinění je modlitba. I díkčinění jako modlitba není monologem, ale dialogem. Ani církevní společenství není monologem, ale dialogem. Tohoto Božího společenství může být člověk součástí a může se na něm podílet; i formou díkčinění i formou dávání. Na rozdíl od lásky Erós, která jen bere, aby si u sebe sebrané podržela, aby tak mohla brát dál a dál.

Proto Pavel říká: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti…“ Ne proto, že by čekal, až něco, člověče, uděláš, ale proto, že má moc sám sebe dát jako jeden velký dar milosti. A proto radostného dárce miluje Bůh, protože má radost z každého, kdo vstoupí do společenství, které člověku nabízí, které člověku otevřel, když otevřel sám sebe. A má radost, kdy i člověk se otevře takové možnosti. Protože člověk, to křehké a smrtelné stvoření, pak už teď a tady, v tomto světě a v tomto čase, může konat věci nové a neslýchané.

To je také smyslem „dávání“ a „díkčinění“. Dávání nekonáme proto, abychom uchlácholili své křesťanské svědomí,… abychom dostáli své sborové povinnosti,… abychom se projevili jako poslušní členové sboru a dali ten největší salár,… abychom urputně táhli tu káru církve, kterou jsme převzali po předcích… Neděláme to proto, že by nad námi visel pomyslný vztyčený prst našich sborových předchůdců, který by nám říkal: „podívejte se, co my jsme svého času pro sbor učinili, jak nám to šlo, tak hleďte, abyste se také tak činili…!!!“

Dávání děláme proto, že nám byla dána milost vstoupit do života Boha našeho a Pána Ježíše Krista v Duchu svatém… tak jako byla dána i našim předkům. A to je milost, která skrze nás tvoří nové věci a která vede k díkčinění.

Radostný dárce, který dává, a kterého miluje Bůh, není ten, který to dělá proto, aby měl pokoj a měl splněno a měl čárku v církevním účetnictví i v Boží knize života, ale proto, že přijal za svůj dar podílet se už tady na podivuhodném Božím dění, na dění Boha, který nově a nečekaně vstupuje do světa, který se neslýchaně otevřel člověku.

A díkčinění konáme jako hříšníci. Ne abychom se ospravedlnili. Ne, abychom mu splatili dluh, jak se zpívá v jedné písni. Ne, abychom začali jednou brát vážně svou víru (jak se zpívá v téže písni), ale protože přece věříme!!!, protože přece náš dluh byl smazán!!!, není započítán. (Co by chtěl člověk nekonečnému Bohu v jeho nekonečné milosti a spravedlnosti, Bohu přesahujícímu každé pomyšlení přece splácet?!? Jak troufalé?!?) Protože Bůh nás bere takové, jací jsme… Jako slabé, chybující, jako ty, kteří se provinili, jako ty, kteří i něco pokazili.

Čeká, že právě takoví jací jsme, k němu přijdeme. Jsem zváni, abychom i v díkčinění pozdvihli svůj zrak od sebe samotných,… od naší nedokonalosti, od chyb, od viny, od ukřivděnosti, od toho našeho zacyklení se do našich lidských sporů, vnitřních rozporů, obav, nejistot, podezřívavosti, od všech hranic, překážek, zábran, které jsme stanovili, postavili a nakladli… jsme zváni k tomu, abychom od toho odhlédli a vzhlédli vzhůru, nechali se zmocnit silou Ducha svatého a mohli se podívat na lidské snažení pohledem Boha, který sestoupil do našich nížin… a který tvoří nové věci! Který má moc nás z toho zacykleného kruhu vyvést na cestu vedoucí k horizontům, které sami ze sebe vidět nemůžeme.

Pozdvihněme své srdce k Pánu jako hříšníci, kteří jsou pozváni vidět a zakusit a žít a spolutvořit věci nové, nové počátky. Zakusit milost, která dává život. Budeme slavit slavnost Kristovy hostiny. Jsme pozváni zakusit věci nové. Vzdávat Bohu díky, jako jeho děti.

Píseň po kázání: 606 Ať zazní chvála

9. října 2016

neděle Díkčinění

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 10.00 v Bohuticích

-dnes se program v Kruhu neuskuteční, je přesunut až na 30. října

-v úterý 4. 10. se presbyteři sešli na pravidelné poradě, jednali jsme zejména o ukončení rekonstrukce fary, na 29. 10. svoláváme ochotné pomocníky na odkornění fošen složených u kostela, vzali jsme na vědomí, že byly zahájeny biblické hodiny pro děti. Hovořili jsme také o tom, jak naložit s harmoniem, které je uskladněno pod kazatelnou a do presbyterny se již nevrátí. Staršovstvo nabízí harmonium zájemcům, hlaste se prosím u bratra kurátora.

-dnes v 15.00 se v Červeném kostele v Brně koná instalace setry farářky Jany Hofmanové, na instalaci jsme FS Brno I srdečně zváni

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na charitativní účely církve

Týden ve sboru

středa                                                  9.00                       RC Medvídek

13.30                     sestry seniorky

15.45                     biblická hodina mladších dětí

16.45                     biblická hodina starších dětí

pátek                                                     16.00                     Medvídkova výtvarná dílna

18.30                     zkouška zpěvu

sobota                                                 kvečeru přijedou hosté ze spřáteleného sboru Spremberk

Prosíme hostitelské rodiny a všechny, kdo mohou přispět k občerstvení v neděli  i vás, kteří rádi přispějete svou účastí i další pomocí ke zdárnému pobytu našich hostí, abyste se po bohoslužbách zdrželi k poradě, projednáme program celého pobytu; současně připomínám, že stále hledáme ubytování pro jeden manželský pár a prosím, pokud byste někdo mohl naše hosty ubytovat, přihlaste se u mě, s jazykovými problémy rádi vypomůžeme

-Mládež se účastní celocírkevního sjezdu mládeže v Třebíči. Na víkend 21. – 23. 10. je plánována školka mládeže v Miroslavi. Dovolte znovu připomenout prosbu Brněnského seniorátního odboru mládeže:

Milé bratří a sestry, chtěla bych Vás jménem Brněnského seniorátního odboru pro mládež poprosit o pomoc se stravováním mládežníků na školce v Miroslavi, která proběhne od 21.10. -23.10. Prosíme o pomazánky na páteční večeři a buchty na sobotní snídani. Své příspěvky hlaste sestře Ivě Ryšavé, děkujeme velmi.

Jste srdečně zváni na společný program v sobotu dopoledne od 9 hodin v evangelickém kostele. A k posezení v Kruhu v neděli po bohoslužbách. Více info na: http://embs.cz/index.php?section=future&subsection=miroslav16

 

Příští neděli se ve sboru Nikolčice koná sborový den se vzpomínkou na faráře Franšiska Šebestu. Více informací najdete na nástěnce před kostelem.

Po bohoslužbách jsme zváni k posezení a občerstvení do Kruhu

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 při bohoslužbách

2. října 2016

19. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby – ve 14.00 s VP v Troskotovicích

-sestra Anna Férová a bratr Martin Lacina byli včera oddáni v evangelickém kostele v Malči, novomanželům vyprošujeme Boží pomoc, požehnání a vše dobré do společného života

-vyřizujeme vám pozdravy od sestry Magdaleny Horké, která má k našemu sboru velmi pěkný vztah. Z jejího pozdravu cituji: „Srdce se mi zachvělo nad obrázkem miroslavského kostela. Vzpomínala jsem na všechny naše cesty do Miroslavi. Jak ráda bych byla s vámi v neděli při sborovém dnu. Děkuji vám i za všechny pozdravy a přeji Boží lásku v Miroslavi.“

-smutná zpráva přišla z Českých Budějovic – ve věku 93 let zemřel Jaroslav Ryšavý, teolog a operní režisér Jihočeského divadla, jeho rodina po otci pocházela z našeho sboru

Týden ve sboru:

úterý 9.00 setkání maminek s farářem u Fajmovů

19.00 porada staršovstva v presbyterně na faře

Vzhledem k tomu, že bratr Daniel Sterzik rezignoval na funkci presbytera, byla za řádnou členku povolána sestra Jana Štefková, první náhradnice. K 31. 12. 2016 podala rezignaci sestra Rut Vesecká. Oběma za jejich práci pro sbor děkujeme.

středa 9.00 RC Medvídek,ve 20.hod schůzka učitelů NŠ

pátek 16.00 Medvídkova výtvarná dílna na faře

18.30 zkouška pěveckého sboru

sobota 19.00 mládež

Příští neděle je nedělí Díkčinění s VP v Miroslavi v 8.30 a v Bohuticích v 10.00 hodin. Sbírka příští neděle je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc. Prosím pamatujte na ni.

Připomínáme, že za nedlouho přijedou na návštěvu našeho sboru bratři a sestry ze spřáteleného sboru Spremberg, čekáme je v sobotu 15. 10. a odjedou ve čtvrtek 20.10. Ohlásilo se 14 bratří a sester. Pro jeden manželský pár dosud nemáme ubytování, proto vás prosíme, kdo byste byl ochoten nocleh poskytnout, hlaste se u Lii Ryšavé a nemějte, prosíme, obavy z jazykové bariéry. Děkujeme vám.

Doplněk ohlášek Markéty Ryšavé:
Milí bratři a sestry, chtěla bych Vás, jménem Brněnského seniorátního odboru pro mládež, poprosit o pomoc se stravováním mládežníků na školce v Miroslavi, která proběhne od 21.10. -23.10. Prosíme o pomazánky na páteční večeři a buchty na sobotní snídani. Své příspěvky hlaste Markétě nebo Ivě Ryšavé, děkujeme velmi.
Jste srdečně zváni na společný program v sobotu dopoledne od 9 hodin v evangelickém kostele.
  • 9:00 – ekumenický impulz kněze Martina Höniga ze Znojma
  • 9:30O církvi – přednáší Joel Ruml

A k posezení v Kruhu v neděli po bohoslužbách. Více info na:

Pečení chleba

V sobotu od 14-17 hodin budeme s dětmi péct chleba na nedělní svátek Díkčinění. Děti se budou účastnit přípravy slavnostního chleba na stůl Páně a k Večeři Páně a  sami si udělají (a později i snědí) chlebové bochánky. Mezi kynutím a pečením se vypraví na šípky, které pak použijí k vytváření podzimních ozdob. Nakonec ozdobí stůl Páně upečeným chlebem a dary přírody. Můžete-li pro tuto příležitost poskytnout něco ze svých zahrádek a polí na výzdobu kostela, prosíme přineste to na sobotu, nebo se domluvte s někým, kdo by to mohl vyzvednout. Děkujeme!

Dětský bazar RC Medvídek

Dětský bazar se bude konat od středy 12. do čtvrtka 13. října 2016, opět ve Sklárnách  (Brněnská 27) v klubovně, vchod ze dvora.

příjem zboží středa 15 – 18
prodej zboží čtvrtek 8 – 17
výdej zboží čtvrtek 19 – 19.30

Přijďte prodat i nakoupit!
Výtěžek je určen na potřeby RC Medvídek

plakat

Neděle Díkčinění 2. a 9. října 2016

Zveme Vás na neděli Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně a upozorňujeme, že v Miroslavi se k Díkčinění s VP sejdeme až v neděli 9. října v 8.30 hodin. V kazatelských stanicích se  uskuteční 2. 10. v Litobratřicích v 10.00 hodin a v Troskotovicích v 14.00 hodin,.v Bohuticích 9. 10. 2016 v 10.00 hodin a v Moravském Krumlově 16. 10. 2016 v 14.00 hodin.

Kázání na sborové slavnosti při otevírání opravené fary 18. 9. 2016 -kázání Davida Sedláčka

Evangelium Mt 18, 18-20

18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.  19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.  20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”

  1. Úvod

Vybrali jsme si pro náš den jedno z nejcitovanějších míst Nového zákona: „Kde jsou dva neb tři, tam já jsem uprostřed nich.“ Často se toto Ježíšovo slovo říká jako omluva. „Je nás málo, ale to nevadí, vždyť stačí dva neb tři a Ježíš je uprostřed.“ Ale my nechceme pro náš sbor používat tento výrok jako omluvu. Chceme se dopátrat onoho původního smyslu, aby nám tu to Ježíšovo slovo zaznělo v plné síle.

  1. Evangelista Matouš

Tento Ježíšův výrok zazní jenom u Matouše. Nikde jinde ho v Novém zákoně nenajdeme. Jenom u Matouše v 18 kapitole, kde se řeší vnitrosborové, můžeme říci také, vnitrocírkevní záležitosti. Zhřeší-li tvůj bratr proti tobě, vyříkejte si to mezi čtyřma očima, a když dojde ke smíření, získal jsi svého bratra. Když to nepomůže, tak nastoupí komise dvou nebo tří svědků, ti pak ve sporu rozhodnou. A v tomto kontextu (souvislosti) zazní Ježíšovo slovo: „Tam kde dva neb tři se sejdou ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich.“ Je to vlastně slovo pro jakýsi církevní soud, církevní soudní instituci. Známe to i z našeho církevního zřízení. I my máme zřízeny pastorační komise, které mají právě tyto spory řešit. Řešit ne lidským způsobem pohledu a soudu, ale vždycky ve jménu Kristově. Nejde o odsuzování a souzení, kde zvítězí jenom jedna strana.

To, o co tady jde, je snaha o smíření. Dojít ke smíření! To je cíl! Dojít k jednotě, k dohodě! Proto se shromažďujete ve jménu Kristově, abyste nehleděli na své vlastní spory, nestranili vlastním zájmům, ale na vyšší úrovni, na Kristově, našli společnou řeč!

Hleďte na to, co bude ku prospěchu všem! Usilujte o to, co vede k růstu a budování společenství církve tak, aby i ti slabší měli stejná práva a stejné slovo jako ti silnější (Maličcí! To je další matoušovské téma. Maličcí proti silným). Slabší i silnější ve víře. To je původní smysl toho výroku: tam, kde se dva neb tři shromáždí ve jménu mém, aby soudili složitou věc podle Kristova pohledu, tam já jsem uprostřed nich, aby k tomu pohledu nakonec dospěli.

To je ten původní smysl. Překvapení? Nejde o útěchu a omluvu, je vás sice málo, ale tam, kde se dva neb tři shromáždí (jakési minimum společenství), tam já jsem uprostřed vás. Takhle to Matouš nechápal, přestože jich bylo málo. To je tehdy ani nenapadlo, zabývat se málem, jakože jich málo bylo a tvořili tehdy jako křesťanský sbor děsnou menšinu, ještě menší než dnes a prakticky s žádnými právy.

Je to překvapení? Chtěli jsme to slyšet jinak? Ale postavili jsme za velké peníze nové prostory, kde se jistě budou shromažďovat lidé ve jménu Kristově, kde se bude uskutečňovat život našeho sboru, naší církve – ve jménu Kristově! Kde se bude scházet i staršovstvo. Ve jménu Kristově! V určitém počtu. Abychom přemýšleli, posuzovali, soudili věc sboru, církve, abychom hledali pravdu – pravdu Kristovu… to, co slouží růstu společenství… to, co je nad zájmy jednotlivců. Chceme to? … Dali jsme do toho nemalé peníze! Nad sebe jsme pověsili Kristův výrok: ve jménu mém…! Chceme takto soudit, posuzovat, hledat a přemýšlet?

Jistěže chceme! A pak musíme být všichni připraveni se podřídit vůli našeho Pána a Spasitele, živého Krista. Pod jehož pravdu se chceme postavit, jehož vůlí se chceme nechat vést. Hlas nejmenšího z nás musí být respektován. Každý se pak musí vzdát svého pohledu ve prospěch celku, ve jménu Kristově. Nikdo z nás nemůže být vítěz. Vítěz je jen jeden, Kristus. „Christus victor quia victima.“ (česky přeloženo: „Kristus, protože se obětoval, je vítězem.“) To je pravda, pod kterou chceme stát, až budeme soudit věc církve. Ale neznamená to: já se obětuji pro sbor, do roztrhání těla, když to nikdo jiný neudělá, já tu oběť podstoupím… smyslem je obětovat své vlastnické touhy vůči sboru a lidem ve sboru…

Ale opusťme na chvíli Matoušovo evangelium a podívejme se na jiná místa Nového zákona.

  1. Evangelista Lukáš a jeho skutky apoštolské

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista… Kde je počátek církve, ptá se Lukáš. A nemyslí tím časový počátek. Ale počátek původu. Odpověď nabízí Lukáš v příběhu, kde apoštol Petr v Jeruzalémě po letnicích, po seslání Ducha svatého, káže veřejně Krista a lidé se ptají: co máme dělat. A on odpovídá, obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista. Počátek a původ církve leží mimo ni. Církev není vděčná sama sobě. A jako není počátkem, tak není ani cílem. Na počátku stojí Kristus a Kristus je cílem. Církev, to je otevřené, neohraničené společenství putující časem a prostorem světa. Kartotéky, archivy, to všechno má každý sbor. Jsou zde zapsaná jména pokřtěných, oddaných, konfirmovaných i pohřbených. Máme své hřbitovy, a na nich leží kosti těch, kdo tvoří církev před námi … mnohé ženy nosí pod srdcem ty, kteří budou jednou pokřtěni a mnozí, kteří tu byli přineseni, jsou dnes jinde a pokoušejí se razit cestu životem jinak a jinde. To je církev Kristova! Nemá svůj počátek v sobě, ani svůj cíl nemá v sobě. Všechno je otevřené vstříc Kristu.

  1. Obrácení ke Kristu

Apoštol Petr říká: obraťte se…! Můžeme v tom slyšet: Obraťte se ke Kristu! Ne k církvi. Ale ke Kristu. Ve jménu Krista tvoří církev ti, kteří chtějí patřit ne církvi na prvním místě, ale Kristu. A tak tvoří církev, tím, že patří Kristu. A jak že pak musí vypadat církev, která se shromažďuje? Jedná podle Krista a jeho zákona. Ne podle církve a jejího zákona. Tam, kde se shromažďují ti, kteří chtějí patřit Kristu, tam je církev, a tam on je uprostřed.

Postavili jsme jako církev prostory za nemalé peníze. A pak by se tu mělo uskutečňovat otevřené společenství, jakýsi průchoďák, kde se tvoří církev, vždycky nově a znovu, podle Krista, činností těch, kdo Krista teď a tady následují, hledají, meditují, berou vážně, kdo se s ním modlí a kdo spolu s ním volají k Otci. Kdo jsou jako on otevření pro tento svět. Obraťte se ke Kristu a postavte se pod jeho jméno, ve jménu jeho tvořte církev.

  1. Uzdravení

Ve jménu Ježíše Krista nazaretského vstaň a choď…. Pro Lukáše evangelistu bytostná součást života církve. Uzdravení ve jménu Ježíše Krista. Tehdy to také znamenalo uzdravení z izolace, která nemoc s sebou nesla. Jsi nemocný nebo postižený? Pak nepatříš Bohu!

Kristus tyto lidi miloval, vydal se jim a církev to pak činila v jeho jménu dále. Ti, kteří stáli na pranýři pro svou nemoc nebo slabost, našli přijetí, otevřenou náruč, našli uzdravení. A když ne všichni fyzické, pak jistě duchovní a společenské jistě. Na tehdejší dobu to byla věc revoluční, co církev tehdy dělala. To si už neumíme představit, dnes se sociálním státem, politickou korektností, zdravotnictvím pro všechny…To, co je dnes samozřejmostí, dělala tehdy jen církev.

Přinášet uzdravení! Nebudeme léčit rakoviny a jiné nemoci a postižení, to přenechejme lékařům. Nejsme blouznivci. Ale uzdravení. To je úkol církve! Přestavbou nových prostor na faře jsme si sáhli skutečně na dno. A je to pro nás velká šance. Možnost dalšího začátku, jít na dřeň, vyskočit k růstu. Nejenom k finančnímu. Pokud se nyní zaměříme jen na to, jak splatíme rekonstrukci, pak jsme jako církev skončili, třebas se splaceným dluhem. Sáhli jsme si na dno, abychom mohli růst do společenství, které může být prostorem pro uzdravení. Kohokoli. Uzdravení černého svědomí nebo poničených vztahů, uzdravení od strachů a nejistoty.

Společenství postavené pod jméno Ježíše Krista může nabízet otevřený prostor k setkávání všeho druhu. Otevřená církev, otevřená fara to je naše budoucnost.

  1. Věřící a nevěřící

Ještě než uzavřeme naše kázání, podíváme se na jiný typ setkávání, nebo chcete-li spolužití. Je to v Novém zákoně spíše ojedinělé téma, ale i tam už probleskuje. Je to téma, které se v našem případě stává dominantním a bude hrát v životě církve roli čím dál tím větší. Je to setkávání věřícího a nevěřícího. Apoštol Pavel v prvním listě Korintským v sedmé kapitole nabádá věřící, aby se nerozcházeli se svými nevěřícími partnery. Podle Pavla má i takové společenství smysl, a děti, které z těchto manželství pocházejí, jsou svaté. Stejně jako děti, které pocházejí z církevních rodin. A tak i z takového setkávání, věřící a nevěřícího, mohou vzcházet svaté věci, dobré a užitečné události.

Shromážděni ve jménu Ježíše Krista, věřící a nevěřící, pod jednou střechou, na otevřené faře. I to může být požehnáním pro evangelium. Církev přece nepotřebuje dělat z každého člověka rovnou člena sboru a na druhou stranu nepotřebuje hned zatracovat svět, jenom proto, že nepřijímá křest a nevyznává Krista. Církev má svou jistotu v živém Pánu, ne ve své uzavřenosti, ani v náborové kampani. Církev věří hodnotám, které od Krista přijímá a kterými se řídí a žije: Svoboda, láska, otevřenost, naděje. To jsou přece věci, které mohou přinášet světlo, pokoj a radost komukoli a kdekoli. To je služba, která má smysl. I tady bude platit, že tam kde se dva neb tři shromáždí ve jménu Kristově, tam bude Kristus uprostřed. Pokud půjde o svobodu, vzájemnou úctu, přátelství a naslouchání.

  1. Zpět k Matoušovi – závěr

Pro Matouše je Kristova přítomnost uprostřed církve klíčové téma. Je to jeho vyznání, na kterém staví, které předkládá svým posluchačům. Své evangelium uzavírá známou scénou po vzkříšení. Při epifanii vzkříšeného Krista dostává církev od Krista ujištění: jděte do celého světa, kažte evangelium, křtěte, zachovejte mé učení a vyučujte ostatní o mé cestě, dávejte ji ve známost všemi možnými způsoby. A hle, praví Kristus, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků. S tímto ujištěním se přece dá dělat spoustu věcí. Amen.

 

Dobročinný stánek

S radostí oznamujeme, že výtěžek dobročinného stánku při slavnostním otevření fary činil 6 800 Kč! Díky Vám všem, kteří jste se na něm jakkoli (nákupem, darováním, prodejem, organizací,…) podíleli! Jak bylo avizováno, bude použit na dovybavení fary. Děkujeme!

Slavnostní otevření fary

Srdečně zveme na slavnostní otevření fary v neděli 18. září 2016 od 14 hodin. Nejdříve bude program v kostele, po té (cca od 15:15) zahradní slavnost s koncertem pod širým nebem (klávesy, bicí, spirituály).  Pro děti bude připravena výtvarná dílna a hrací koutek pro děti. Součástí odpoledne bude i dobročinný stánek s domácími produkty a rukodělnými výrobky, jehož výtěžek bude určen na dovybavení farních prostor.  Dále se můžete těšit na prohlídku fary, prezentaci fotografií a spoustu občerstvení. Špatného počasí se nebojte, máme přichystány party stany.

pozvanka

11. září 2016

16. neděle po Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou také v 10.00 hodin v Bohuticích

-dnes v 17.00 jsme po dlouhé době pozváni na nešpor a do Kruhu – účastníci rodinné rekreace na Blažkově i pobytu seniorů a setkání mládeže společně zavzpomínají, podělí se s námi o zážitky a promítnou fotografie

-minulou neděli jsme vykonali sbírku na podporu evangelické akademie, tato sbírka ve výši 2751 Kč byla již odeslána. Děkujeme vám za obětavost a podporu evangelického školství.

-bratr farář je vyslán SR na mezinárodní evangelickou konferenci do Magdeburku v Německu, vrátí se ve čtvrtek večer

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, připravovali jsme převzetí fary od stavební firmy Dominantplast, převzetí se uskutečnilo 7. září za podmínek uvedených ve smlouvě. Zednická firma Petr Novotný v sobotu opravovala faru z vnějšku. Uvnitř zbývá dokončit ještě několik nedodělků, dovybavit sborové prostory a dokončit úklid. Můžete-li se k úklidu připojit, obracejte se na sestru Martu Sedláčkovou. Úklid dvora koordinuje bratr kurátor.

-u bratra Mirka Šimši se hlaste, pokud můžete pomoci s čištěním cihel, které připravujeme na vybudování skladiště ve farské zahradě

Všem vám děkujeme za pomoc i za duchovní podporu.

Týden ve sboru

středa                                  9.00                           RC Medvídek

13.30                        setkání seniorek

16.00                       korálková dílna-tvoření pro dobročinný stánek

čtvrtek                                 17.00                        přípravná schůzka k příští neděli

pátek                                    15.00                        RC zve děti ke hrám do zahrady u Skláren

18.30                        zkouška zpěvu

20.00                        setkání střední generace u Sterziků

V neděli 18. září jsme všichni zváni na otevření zrekonstruované fary. Sborový den, k němuž jsou zváni všichni členové sboru začíná bohoslužbami v 9.00, zveme vás také k rozhovorům, občerstvení i ke společnému obědu. Odpoledne v 14.00 jsme všichni – členové sboru, přátelé sboru, veřejnost, firmy i donátoři zváni na slavnostní odpoledne do kostela a poté na zahradní slavnost s koncertem pod širým nebem – na nově zakoupený elektrický klavír zahrají členové našeho sboru, společně budeme zpívat, radovat se z dokončeného velkého díla, čeká nás také pestré občerstvení. Už nyní děkuji všem, kteří sborový den připravují a všechny vás upřímně jménem staršovstva našeho sboru zvu. U sestry Heleny Drastíkové můžete přihlašovat svůj příspěvek k občerstvení.

-za čtrnáct dnů v neděli 25. září odpoledne se ve sboru v Brně – Židenicích koná instalace sestry farářky Radmily Včelné. Žideničtí nás srdečně zvou, ještě bude příležitost domluvit se.

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 9.00 na bohoslužbách i na celodenním sborovém dnu.

Dobročinný stánek

Součástí slavnostního otevření fary (neděle 18.9.) bude i  dobročinný stánek, v němž se budou prodávat rukodělné výrobky a domácí produkty. Máte-li možnost a chuť se zapojit, podpořte stánek, jehož výtěžek bude věnován dokončovacím pracím a dovybavení farních prostor. Můžete přinést svoje výrobky nebo přijít nakoupit. Výrobky můžete přinést nejlépe v neděli 11.9. do kostela, nebo ve středu (14.9.)  od 9-11 během RC Medvídek, nebo v sobotu 17.9. při chystání slavnosti (čas bude upřesněn).

Děkujeme a těšíme se!

Korálková dílna

Ve středu 14.9. se bude konat od 16 hodin korálková dílna. Smyslem akce je vyrobit nějaké pěkné věci do dobročinného stánku při slavnostním otevření fary (neděle 18.9.)

Základní materiál bude k dispozici. Máte-li korálky, vezměte s sebou. Vítány jsou i kleštičky.

Počítejte s tím, že je výroba korálkových ozdob časově náročná. Můžete si však také odnést začatou práci domů a dodělat doma.