Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Radek Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jana Sterziková
Jiří Uhřík
Eva Dostálová
Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 27. března 2022

1. října 2019

-na fond solidarity sborů odesíláme 7850 Kč

-celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc bude vykonána 13. 10. 2019, JTD se uskuteční 27. 10. 2019

-hledáme prostředníka (mezi sborem, vedením Adopce na dálku a podporovanou studentkou Marií Namutebi), který by nahradil Marii Počarovskou, podmínkou je znalost angličtiny

-děti v nedělní škole konají sbírku, v uplynulém školním roce vybrali 1 557 Kč, které jsou určeny bratrům Forstovým na podporu experimentální léčby (prostřednictvím veřejné sbírky)

-skladiště bude během října zastřešeno a uzavřeno vraty; přívod elektřiny a terénní úpravy se uskuteční na jaře 2020

-staršovstvo děkuje Eriku Schwarzbachovi za přípravu a koordinaci návštěvy hostí z Dolnorakouské luterské církve

-v sobotu 12. října 2019 ve 14.00 budou v našem kostele oddáni Jiří Zezula a Ivana Komárková

10. září 2019

 • bratr Jaroslav Ryšavý složil dodatečně slib presbytera
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii se uskuteční 15. 9. 2019
 • Díkčinění s VP se koná 22. 9.   Miroslavi a v Bohuticích, 20. 10. v MK
 • od příštího týdne zahájí bratr farář konfirmační přípravku se staršími dětmi (Johana Sterziková, Adéla Machová, Františka a Matyáš Sedláčkovi, Václav Drastík)
 • Dárkování (1. 12. 2019) podpoříme kromě adopce na dálku nově vzniklou základní školu Filipka v Brně (zřizovatel je Evangelická akademie, škola je otevřena všem dětem)
 • v srpnu byla instalována garážová vrata v hodnotě 30 490 Kč, stavební úpravy zajišťuje bratr Jaromír Šimša
 • byla zakoupena černá popelnice na sběr hliníku (v rohu u hlavní brány)
 • bratr farář přijal pozvání katolické farnosti na odpolední posezení s farníky 15. 9. 2019, zájemci se mohou připojit

4. června 2019

-staršovstvo projednávalo běžnou agendu sboru, zhodnotilo kladně uplynulé akce a zabývalo se děním v nejbližším období

-vyslechlo zprávu o pastoračních návštěvách bratra faráře v Troskotovicích; vzhledem ke stáří a nemocem sester, které naposledy chodily na bohoslužby, bylo rozhodnuto dočasně ukončit bohoslužby a členkám sboru se věnovat při pastoračních návštěvách

-firma Ozvuk instalovala reproduktor na kruchtu, tím je ozvučení kostela kompletní. Děkujeme bratru Radku Férovi za vše, co pro ozvučení kostela vykonal, vážíme si toho

-seznámili jsme se s dopisem Pavla Říčana adresovaným všem sborům na podporu státního zástupce Jaroslava Šarocha, dopis je  je k nahlédnutí na nástěnce před kostelem

26. května 2019

Při bohoslužbách přijali nově zvolení členové staršovstva pověření ke službě. Seniorátní výbor zastupoval bratr Miroslav Maňák.

7. května 2019

-probíhá jednání o změně tarifu za platby energií

-staršovstvo schválilo jednorázovou odměnu 5000 Kč sestře Heleně Drastíkové za zpracování hospodaření sboru za 2018 a za přípravu rozpočtu 2019, a rozhodlo vyplácet jí měsíčně 3000 Kč za vedení účetnictví formou dohody o pracovní činnosti

-připravili jsme program Noci kostelů, bude výstava obrazů Jiřiny Uhříkové, koncert Jiřího Boudy a posezení v zahradě; součástí NK je také přednáška o habánech v AK DENT, plakátky jsou na nástěnce

-na žádost rodičů bude v neděli svatodušní pokřtěna Judita Férová

-slib staršovstva za přítomnosti seniorátního kurátora bratra Maňáka je plánován na

26. 5.2019

-Nanebevstoupení je letos 30. 5. 2019, v 19.00 hodin budou bohoslužby s Večeří Páně

-2. 6. se ve Vanovicích koná Seniorátní neděle, pojedeme autobusem, v němž je stále hodně volných míst, můžete se stále přihlašovat. Do Vanovic pojede i bratr farář, proto budou v Miroslavi čtené bohoslužby

2. dubna 2019

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. při vysluhování budou připraveny kalíšky s vinným moštem těm, kdo nemohou příjímat víno, je třeba to vysluhujícímu naznačit

3. navrhli jsme odměnu sestře účetní

4. připravujeme rozhovor o financování sboru

5. zabývali jsme se stavebními záležitostmi

Staršovstvo se zabývalo přípravou Velikonoc; na neděli Vzkříšení bude celocírkevní sbírka určena na HDL JJ

6. března 2019

Porada staršovstva byla věnována přípravě VSS, které se uskuteční 31. 3. 2019 v rámci bohoslužeb, které začínají je v 8.30 hodin. Kandidátka pro volbu do staršovstva se připravuje, navržení kandidáti jsou oslovováni.

Bratr farář předložil program VSS, staršovstvem byl přijat a schválen.

Sezam členů sboru s volebním právem bude od neděle 10. 3. 2019 k nahlédnutí v kostele ke kontrole.

Zpráva o životě sboru byla vypracována a staršovstvem posouzena, poté bude od neděle 10.3. k dispozici členům sboru, na VSS bude podkladem pro rozpravu a schválení.

V neděli 3. 3. 2019 byla ukončena sbírka pro rodinu Mosteckých. Na účet Compaternitas bylo odesláno 28 600 Kč.

5. února 2019

 • celocírkevní sbírka na křesťanskou službu se v našem sboru uskuteční na 17. 2. 2019
 • Výroční sborové shromáždění se koná 31. 3. 2019, staršovstvo připravuje Zprávu ze života sboru, která by měla být pro členy sboru v chystaném Sborovém listu. Také staršovstvo připravuje společně s účetní Rozpočet na rok 2019 a o hospodaření sboru za loňský rok bude sbor informován na VSS a písemně na nástěnce neděli před VSS.
 • sbírka pro rodinu Mosteckých potrvá do 3. 3. 2019, své dary můžete vkládat do pokladničky nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi
 • v březnu bude zvolena část staršovstva. Současné staršovstvo spolu s bratrem farářem připravuje přehled a plán činností ve sboru a jejich priorit a také finanční náročnosti těchto činností. Na základě toho bude možno zhodnotit současné i plánované dění, stanovit, které aktivity jsou pro sbor nepostradatelné, přínosné a které lze s ohledem na finanční zátěž případně opustit.

8. ledna 2019

 • Staršovstvo připravovalo podklady pro finanční rozpočet na rok 2019, zvažovalo prioritu stavebních akcí dle návrhu J. Šimši a jejich finanční náklady.
 • Staršovstvo se zabývalo přípravou volby staršovstva a upřesnilo: volíme 4 členy + 2 náhradníky. Br. farář v týdnu osloví navržené členy komise, jejich jména budou uvedena na nástěnce. Členové sboru mohou od neděle vhazovat návrhy kandidátů do pokladničky-kostelíčka, nebo je sdělovat členům komise.
 • Staršovstvo souhlasí s vykonáním sbírky pro rodinu Mosteckých. Sbírku vyhlásil Nadační fond Compaternitas. Dopis fondu je uveden na nástěnce v kostele. Sbírka bude probíhat od neděle 13. ledna po dobu několika týdnů. Finanční dary pro rodinu Mosteckých můžete vkládat také do pokladničky-kostelíčka, nebo bratru pokladníkovi proti potvrzení.
 • Staršovstvo rozhodlo o koupi dvou nových překapávačů do Kruhu a vyzývá další členy sboru ke službě vaření kávy. Kdo je ochoten pomoci, může se zapsat do měsíčního rozpisu v Kruhu.
 • Během ledna probíhá inventura sborového majetku

4. prosince 2018

Staršovstvo děkuje celému organizačnímu týmu za přípravu Dárkování, jmenovitě pak sestře Ivě Ryšavé

Staršovstvo se zamýšlí a dopracovává strategický plán stavebních činností

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byla pořízena nová technika do kanceláře (notebook, monitor, klávesnice)

Staršovstvo vedlo rozhovor s presbytery, kterým končí volební období o jejich případné další kandidatuře a upřesňovalo, kolik členů bude potřeba příští rok volit. Bude oslovena přípravná komise.

Staršovstvo pozvalo k jednání spolupodílníků na budově bývalé České spořitelny nové majitele většinového podílu manžele Černé a navrhlo vytvořit návrh smlouvy spolupodílníků podle nového občanského zákoníku, který by upravoval vztahy mezi spolupodílníky při užívání budovy

Ozvučení kostela na zkoušku bylo nainstalováno, znovu připomínáme, že vysoká částka za realizaci ozvučení bude kryta ze zahraničních darů (zejména od rodiny Lerchnerovy), jak již bylo staršovstvem odsouhlaseno. Věnujte prosím ozvučení pozornost a své podněty sdělujte bratru faráři a bratru Radku Férovi.

 

20. listopadu 2018

Firma OZVUK přijede zítra nainstalovat nové ozvučení kostela, práce zaberou dva dny, za ubytování techniků děkujeme Férům. Ozvučení bude nainstalováno na zkoušku a teprve budeme-li spokojeni, dojde k zaplacení. Věnujte prosím pozornost kvalitě zvuku.

Připomínáme dveřníkům, že jejich úkolem je nejen předávání rozpisů přítomným v kostele, ale také jejich předání bratru farář, aby je mohl předat v kazatelské stanici, jede-li do Bohutic, pak potřebuje také 7 kusů pro členy z Moravského Krumlova.

V březnu 2019 se budou konat volby do staršovstva, na poradě jsme navrhli několik z vás jako členy volební komise, aby bylo možné v klidu shromažďovat jména kandidátů do nového staršovstva. Jména členů komise budou uvedena na nástěnce, na ně se obracejte se svými návrhy..

Sestra farářka Marta Sedláčková bude mít ve Znojmě ve Václavské kapli instalaci v neděli 9. prosince 2018 odpoledne, máme z toho radost a jistě řada z nás do Znojma pojede.

Bratr Martin Lacina se obrátil na staršovstvo se sdělením, že v kostele je málo zpěvníků a že by se měly dokoupit. Staršovstvo další zpěvníky nepořídí, Evangelických zpěvníků je v kostele a v Kruhu dostatek, Dodatků je skutečně méně, obojí však stačí pro hosty bohoslužeb i pro ty, kdo zpěvník zapomněli doma. Doporučujeme místním, aby chodili do kostela se zpěvníkem. Dalším důvodem, proč zpěvníky nekoupíme je skutečnost, že Dodatky již delší dobu nejsou na skladě, novém zpěvníky by měli snad během dvou let vyjít.

6. listopadu 2018

Staršovstvo se sešlo s konfirmandy, abychom společně zopakovali znalosti, kterými by měli konfirmandi být vybaveni před konfirmaci. Zkouška  probíhala formou kvizu. Odpovědi se skrývaly pod dílky obrázku a cílem bylo rozkrýt obrázek (foto synodní rady).

Bratr farář nás informoval, jak konfirmandi pracovali podle pracovních listů z příručky ,,Dvakrát měř, jednou věř,, (kolektiv autorů), která nahrazuje klasický katechismus.

Na závěr byla možnost vést s konfirmandy rozhovor. Konfirmandi v osobním svědectví vyznali, že konfirmací pro ně život ve sboru nekončí a že je to svobodné rozhodnutí a potvrzení víry a  křtu a že se v našem sboru cítí jako v širší rodině. Staršovstvo má z toho radost a zve je ke společnému stolu při VP.

11. 11. 2018 budou konfirmováni Alžběta a Antonie Michalovy, Emma a Vilém Bednaříkovi. Daniel Brožek bude pokřtěn a konfirmován.

2. 10. 2018

 • prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informován, i komu a za jakým účelem
 • rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na zkušební dobu
 • děkujeme bratru M.Šimšovi, který zařídil zprovoznění čerpadla ze studny a bratru J. Ryšavému, který dojednal s firmou Varga klempířské práce na střeše Kruhu a na štítu kostela, práce byla již vykonána
 • staršovstvo vyhlašuje na sobotu 13. října brigádu na nátěr plechové střechy Kruhu, začátek v 9.00, prosím domluvte se po bohoslužbách na podrobnostech
 • o sbírkách rozhodlo staršovstvo takto:
  • Každou říjnovou neděli je možno vkládat JTD do zvláštní pokladničky-kostelíčka
  • Staršovstvo usneslo, aby mimořádná sbírka do Fondu solidarity pro sbor v Moravské Třebové proběhla v neděli 14.10.2018 jako chrámová sbírka
  • Celocírkevní sbírku pro sociální a charitativní pomoc vykonáme v neděli 28. října 2018
 • staršovstvo přijalo s radostí zprávu o návštěvě bratra Martina Lerchnera, syna zemřelého faráře Gerharda Lerchnera, návštěva se uskuteční za týden v neděli 14. 10. 2018

11. září 2018

Jednání k otázce vysluhování VP dětem.

Vycházíme z textu, který připravil bratr farář již dříve k prostudování a promyšlení. V textu farář zdůvodňuje, proč o této možnosti jednáme, vychází z 4.usnesení 31. Synodu ČCE ve věci vysluhování VP dětem. Do navrhovaného usnesení bude doplněno, co to VP je a jaký má pro křesťana význam. Staršovstvo očekává, že farář povede s dětmi a jejich rodiči, které touží přijímat VP dříve než po konfirmaci, rozhovor a přípravu k VP.  Přijímat VP budou podobojí chleba a víno, primárně z jednoho kalicha.  Nikdo není k této praxi povinován a nikdo není vyloučen, pozvání k VP mohou přijímat ti, kdo byli pokřtěni, věří a touží. Konečné rozhodnutí, zda mladší děti budou přijímat VP, je na rodičích a zástupcích. Staršovstvo jim to umožňuje.

Konečná, přepracovaná a doplněná verze písemného vyjádření staršovstva k této otázce bude přiložena k zápisu.

Hlasování: 3 se zdrželi, 5 je pro

 

28. srpna 2018

 • staršovstvo rozhodlo použít finanční dar rodiny Lerchnerovy na pořízení nového ozvučení kostela
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii bude vykonána 9. září, a to v Miroslavi i v Bohuticích
 • o vysluhování VP dětem bude rozhodnuto na mimořádné poradě 11.9.
 • Dárkování se uskuteční 2. 12., kromě Adopce na dálku podpoříme stavbu Nového Betléma             v Kloboukách, kladení základního kamene se koná za týden 9. 9.  v 15.00
 • staršovstvo souhlasí, aby se v lednu uskutečnil benefiční koncert pro bratry Forstovy
 • staršovstvo souhlasí, aby ředitel ZUŠ Přemysl Forst  vyučoval hru na varhany v našem kostele