Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Vlastimil Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jarmila Šimšová
Jiří Uhřík
1.náhradník: Eva Machová
2.náhradník: Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 31. března 2019.

2. dubna 2019

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. při vysluhování budou připraveny kalíšky s vinným moštem těm, kdo nemohou příjímat víno, je třeba to vysluhujícímu naznačit

3. navrhli jsme odměnu sestře účetní

4. připravujeme rozhovor o financování sboru

5. zabývali jsme se stavebními záležitostmi

Staršovstvo se zabývalo přípravou Velikonoc; na neděli Vzkříšení bude celocírkevní sbírka určena na HDL JJ

6. března 2019

Porada staršovstva byla věnována přípravě VSS, které se uskuteční 31. 3. 2019 v rámci bohoslužeb, které začínají je v 8.30 hodin. Kandidátka pro volbu do staršovstva se připravuje, navržení kandidáti jsou oslovováni.

Bratr farář předložil program VSS, staršovstvem byl přijat a schválen.

Sezam členů sboru s volebním právem bude od neděle 10. 3. 2019 k nahlédnutí v kostele ke kontrole.

Zpráva o životě sboru byla vypracována a staršovstvem posouzena, poté bude od neděle 10.3. k dispozici členům sboru, na VSS bude podkladem pro rozpravu a schválení.

V neděli 3. 3. 2019 byla ukončena sbírka pro rodinu Mosteckých. Na účet Compaternitas bylo odesláno 28 600 Kč.

5. února 2019

 • celocírkevní sbírka na křesťanskou službu se v našem sboru uskuteční na 17. 2. 2019
 • Výroční sborové shromáždění se koná 31. 3. 2019, staršovstvo připravuje Zprávu ze života sboru, která by měla být pro členy sboru v chystaném Sborovém listu. Také staršovstvo připravuje společně s účetní Rozpočet na rok 2019 a o hospodaření sboru za loňský rok bude sbor informován na VSS a písemně na nástěnce neděli před VSS.
 • sbírka pro rodinu Mosteckých potrvá do 3. 3. 2019, své dary můžete vkládat do pokladničky nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi
 • v březnu bude zvolena část staršovstva. Současné staršovstvo spolu s bratrem farářem připravuje přehled a plán činností ve sboru a jejich priorit a také finanční náročnosti těchto činností. Na základě toho bude možno zhodnotit současné i plánované dění, stanovit, které aktivity jsou pro sbor nepostradatelné, přínosné a které lze s ohledem na finanční zátěž případně opustit.

8. ledna 2019

 • Staršovstvo připravovalo podklady pro finanční rozpočet na rok 2019, zvažovalo prioritu stavebních akcí dle návrhu J. Šimši a jejich finanční náklady.
 • Staršovstvo se zabývalo přípravou volby staršovstva a upřesnilo: volíme 4 členy + 2 náhradníky. Br. farář v týdnu osloví navržené členy komise, jejich jména budou uvedena na nástěnce. Členové sboru mohou od neděle vhazovat návrhy kandidátů do pokladničky-kostelíčka, nebo je sdělovat členům komise.
 • Staršovstvo souhlasí s vykonáním sbírky pro rodinu Mosteckých. Sbírku vyhlásil Nadační fond Compaternitas. Dopis fondu je uveden na nástěnce v kostele. Sbírka bude probíhat od neděle 13. ledna po dobu několika týdnů. Finanční dary pro rodinu Mosteckých můžete vkládat také do pokladničky-kostelíčka, nebo bratru pokladníkovi proti potvrzení.
 • Staršovstvo rozhodlo o koupi dvou nových překapávačů do Kruhu a vyzývá další členy sboru ke službě vaření kávy. Kdo je ochoten pomoci, může se zapsat do měsíčního rozpisu v Kruhu.
 • Během ledna probíhá inventura sborového majetku

4. prosince 2018

Staršovstvo děkuje celému organizačnímu týmu za přípravu Dárkování, jmenovitě pak sestře Ivě Ryšavé

Staršovstvo se zamýšlí a dopracovává strategický plán stavebních činností

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byla pořízena nová technika do kanceláře (notebook, monitor, klávesnice)

Staršovstvo vedlo rozhovor s presbytery, kterým končí volební období o jejich případné další kandidatuře a upřesňovalo, kolik členů bude potřeba příští rok volit. Bude oslovena přípravná komise.

Staršovstvo pozvalo k jednání spolupodílníků na budově bývalé České spořitelny nové majitele většinového podílu manžele Černé a navrhlo vytvořit návrh smlouvy spolupodílníků podle nového občanského zákoníku, který by upravoval vztahy mezi spolupodílníky při užívání budovy

Ozvučení kostela na zkoušku bylo nainstalováno, znovu připomínáme, že vysoká částka za realizaci ozvučení bude kryta ze zahraničních darů (zejména od rodiny Lerchnerovy), jak již bylo staršovstvem odsouhlaseno. Věnujte prosím ozvučení pozornost a své podněty sdělujte bratru faráři a bratru Radku Férovi.

 

20. listopadu 2018

Firma OZVUK přijede zítra nainstalovat nové ozvučení kostela, práce zaberou dva dny, za ubytování techniků děkujeme Férům. Ozvučení bude nainstalováno na zkoušku a teprve budeme-li spokojeni, dojde k zaplacení. Věnujte prosím pozornost kvalitě zvuku.

Připomínáme dveřníkům, že jejich úkolem je nejen předávání rozpisů přítomným v kostele, ale také jejich předání bratru farář, aby je mohl předat v kazatelské stanici, jede-li do Bohutic, pak potřebuje také 7 kusů pro členy z Moravského Krumlova.

V březnu 2019 se budou konat volby do staršovstva, na poradě jsme navrhli několik z vás jako členy volební komise, aby bylo možné v klidu shromažďovat jména kandidátů do nového staršovstva. Jména členů komise budou uvedena na nástěnce, na ně se obracejte se svými návrhy..

Sestra farářka Marta Sedláčková bude mít ve Znojmě ve Václavské kapli instalaci v neděli 9. prosince 2018 odpoledne, máme z toho radost a jistě řada z nás do Znojma pojede.

Bratr Martin Lacina se obrátil na staršovstvo se sdělením, že v kostele je málo zpěvníků a že by se měly dokoupit. Staršovstvo další zpěvníky nepořídí, Evangelických zpěvníků je v kostele a v Kruhu dostatek, Dodatků je skutečně méně, obojí však stačí pro hosty bohoslužeb i pro ty, kdo zpěvník zapomněli doma. Doporučujeme místním, aby chodili do kostela se zpěvníkem. Dalším důvodem, proč zpěvníky nekoupíme je skutečnost, že Dodatky již delší dobu nejsou na skladě, novém zpěvníky by měli snad během dvou let vyjít.

6. listopadu 2018

Staršovstvo se sešlo s konfirmandy, abychom společně zopakovali znalosti, kterými by měli konfirmandi být vybaveni před konfirmaci. Zkouška  probíhala formou kvizu. Odpovědi se skrývaly pod dílky obrázku a cílem bylo rozkrýt obrázek (foto synodní rady).

Bratr farář nás informoval, jak konfirmandi pracovali podle pracovních listů z příručky ,,Dvakrát měř, jednou věř,, (kolektiv autorů), která nahrazuje klasický katechismus.

Na závěr byla možnost vést s konfirmandy rozhovor. Konfirmandi v osobním svědectví vyznali, že konfirmací pro ně život ve sboru nekončí a že je to svobodné rozhodnutí a potvrzení víry a  křtu a že se v našem sboru cítí jako v širší rodině. Staršovstvo má z toho radost a zve je ke společnému stolu při VP.

11. 11. 2018 budou konfirmováni Alžběta a Antonie Michalovy, Emma a Vilém Bednaříkovi. Daniel Brožek bude pokřtěn a konfirmován.

2. 10. 2018

 • prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informován, i komu a za jakým účelem
 • rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na zkušební dobu
 • děkujeme bratru M.Šimšovi, který zařídil zprovoznění čerpadla ze studny a bratru J. Ryšavému, který dojednal s firmou Varga klempířské práce na střeše Kruhu a na štítu kostela, práce byla již vykonána
 • staršovstvo vyhlašuje na sobotu 13. října brigádu na nátěr plechové střechy Kruhu, začátek v 9.00, prosím domluvte se po bohoslužbách na podrobnostech
 • o sbírkách rozhodlo staršovstvo takto:
  • Každou říjnovou neděli je možno vkládat JTD do zvláštní pokladničky-kostelíčka
  • Staršovstvo usneslo, aby mimořádná sbírka do Fondu solidarity pro sbor v Moravské Třebové proběhla v neděli 14.10.2018 jako chrámová sbírka
  • Celocírkevní sbírku pro sociální a charitativní pomoc vykonáme v neděli 28. října 2018
 • staršovstvo přijalo s radostí zprávu o návštěvě bratra Martina Lerchnera, syna zemřelého faráře Gerharda Lerchnera, návštěva se uskuteční za týden v neděli 14. 10. 2018

11. září 2018

Jednání k otázce vysluhování VP dětem.

Vycházíme z textu, který připravil bratr farář již dříve k prostudování a promyšlení. V textu farář zdůvodňuje, proč o této možnosti jednáme, vychází z 4.usnesení 31. Synodu ČCE ve věci vysluhování VP dětem. Do navrhovaného usnesení bude doplněno, co to VP je a jaký má pro křesťana význam. Staršovstvo očekává, že farář povede s dětmi a jejich rodiči, které touží přijímat VP dříve než po konfirmaci, rozhovor a přípravu k VP.  Přijímat VP budou podobojí chleba a víno, primárně z jednoho kalicha.  Nikdo není k této praxi povinován a nikdo není vyloučen, pozvání k VP mohou přijímat ti, kdo byli pokřtěni, věří a touží. Konečné rozhodnutí, zda mladší děti budou přijímat VP, je na rodičích a zástupcích. Staršovstvo jim to umožňuje.

Konečná, přepracovaná a doplněná verze písemného vyjádření staršovstva k této otázce bude přiložena k zápisu.

Hlasování: 3 se zdrželi, 5 je pro

 

28. srpna 2018

 • staršovstvo rozhodlo použít finanční dar rodiny Lerchnerovy na pořízení nového ozvučení kostela
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii bude vykonána 9. září, a to v Miroslavi i v Bohuticích
 • o vysluhování VP dětem bude rozhodnuto na mimořádné poradě 11.9.
 • Dárkování se uskuteční 2. 12., kromě Adopce na dálku podpoříme stavbu Nového Betléma             v Kloboukách, kladení základního kamene se koná za týden 9. 9.  v 15.00
 • staršovstvo souhlasí, aby se v lednu uskutečnil benefiční koncert pro bratry Forstovy
 • staršovstvo souhlasí, aby ředitel ZUŠ Přemysl Forst  vyučoval hru na varhany v našem kostele

5. června 2018

-byly projednány běžné finanční a hospodářské záležitosti sboru

-jednání JJ se koná 17. 6. ve Svitavách

-24. 6. k nám přijede zájezd z Opatovic

-konfirmace se uskuteční na podzim, termín bude upřesněn

-bylo rozhodnuto vykonat dobrovolnou sbírku pro fond Compaternitas, který podporuje studenta Tomáše Zbořila. Z dopisu, který nám jménem fondu zaslal farář Jan Keller jsme se dověděli, že student TZ je synem zemřelé farářky Johany Zbořilové a vnukem farářky Jany Šimerové, která na jaře zemřela. Tomáš je nyní sám a s minimem prostředků.  V květnu úspěšně maturoval a dostal se na vysokou školu. Fond mu chce během studia přispívat. Tento fond přispěl už v minulosti např. rodině Skálově po náhlém úmrtí faráře Pavla Skály. Prosím pamatujte na studenta Tomáše Zbořila ve svých modlitbách a pokud je to jen trochu možné připojte se i ke sbírce, která se bude konat do pokladničky-kostelíčka za týden 17. 6, a ještě také 24. 6. a 1. 7. 2018

-staršovstvo rozhodlo, že sbírka na podporu oslav 100. výročí ČCE bude vykonána v srpnu

-bratr farář bude mít dovolenou od 30. 6. po dobu 14 dní

1. května 2018

v úterý 1. 5. 2018 se konala pravidelná porada staršovstva; při projednávání hospodářských záležitostí jsme se zaměřili zejména na zahájení stavby skladiště: v sobotu 12. 5.  v 9.00 se koná brigáda na čištění a třídění odpadu po bourání, budou zahájeny zemní práce pro betonování základu a základové desky. Je domluven bagr a kontejner. Práci řídí bratr Mirek Šimša, jemu také sdělte, kdo se můžete zúčastnit. Věříme, že pomocníci nebudou chybět a již nyní vám děkujeme. Dále jsme jednali o prorezavělé střeše Kruhu a také o nátěru střechy bohutické modlitebny. Kdo z vás by byl ochoten zúčastnit se natírání střech, sdělte to po bohoslužbách; sestra Marie Počarovská nás informovala o novém systému ochrany osobních dat. Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost vyhláška, která se týká také církví; sestra Helena Drastíková podala zprávu o stavu financí sboru: byla odeslána první splátka našeho dluhu JJ ve výši 200 000 Kč, sbírka na postní pátky určena Diakonii na uprchlický tábor v Jordánsku činila 5 247 Kč, HDL JJ  9360 Kč. H. Drastíková připravila přehled plateb za plyn a elektřinu během let 2012 – 2018. Z přehledu vyplývá, že částky za plyn klesají a částky za elektřinu rostou. Přehled je na nástěnce. O úspoře energií jsme jednali, ale nenalezli jsme způsob, jak ušetřit při celotýdenním provozu a pravidelných aktivitách ve sboru.

Stále probíhá jednání o vysluhování VP dětem.

3. dubna 2018

Na pravidelné poradě staršovstva presbyteři projednávali běžné hospodářské, finanční a provozní záležitosti sboru, připomněli konání Férové snídaně 12. května a koncertu norského mužského pěveckého sboru v neděli 13. května a Noci kostelů 25. května – přípravná schůzka se bude konat í neděli 15. 4. v 17 hodin.

6. března 2018

– přípravili jsme Výroční sborové shromáždění – v neděli 11. března 2018

-sestra účetní Helena Drastíková nás seznámila se stavem hospodaření v roce 2017 a předložila účetní závěrku a rozpočet na rok 2018;

-potvrdili jsme termín sborového odpoledne, které bude věnováno večeři Páně (25. 3.)

-vyjádřili jsme souhlas se zřízením facebookového účtu sboru, jímž bude sbor i veřejnost informován o konání akcí a pověřili jsme sestru Adélu Bednaříkovou jako správkyni účtu

-vzali jsme na vědomí nové telefonní číslo sboru: 515 220 351

6. února 2018

-presbyteři jednali o finančních i hospodářských záležitostech sboru, určili jsme termín VSS (11.3.) a rozhodli jsme zakoupit co nejdříve jeden pár sluchátek do kostela a po vyzkoušení přikoupit další a vyslovili jsme souhlas s konáním rodinných setkání v Kruhu, prosíme, abyste svůj zájem a termín vždy dopředu oznámili. Zejména se věnovali přípravě postního a velikonočního období. V době postu každý pátek (16. 2. – 30. 3. včetně) se budou konat páteční ztišení se zpěvy z Taizé nazvané Zastav se na chvíli, začátek je v 18.00, na Velký pátek v 18.30. Na tato setkání vás srdečně zveme. Staršovstvo zahájilo rozhovor o možnosti slavit a vysluhovat VP celému sboru, tedy i rodinám s dětmi. Během postu bude zahájena katecheze dětí i dospělých a také rozhovory a vzdělávání dalších členů sboru. Na jejich základě staršovstvo doporučí, jak dále postupovat. Hovořili jsme také o potřebě pastoračních návštěv nejen během postního období u členů sboru, kteří se již nemohou účastnit společných bohoslužeb. Bratr farář se sestrou kurátorkou budou domlouvat termíny, o nichž budete vždy informováni; kdo by měl zájem může se domácích bohoslužeb s VP účastnit, také prosíme, abyste informovali bratra faráře o zájemcích o rodinné bohoslužby.