8. března 2020

Ohlášky na neděli 8. března 2020 

Milí bratři a sestry,

 je druhá postní neděle zvaná Reminiscere podle Ž 25 Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a také já vás všechny, domácí a hosty vítám při těchto bohoslužbách.

-dnes v 10.00 budou bohoslužby v Bohuticích

-zveme vás do Kruhu na besedu o finančním zajištění sboru a církve, podkladem k rozhovoru je letáček „5% a hlavu vzhůru“, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo dnes v Miroslavi i v Bohuticích slouží

-dostali jsme zprávu o úmrtí bratra Luboše Ryšavého, rodáka z Miroslavi. Dlouhá léta byl kurátorem a varhaníkem v Brně v Blahoslavově domě. Jistě si pamatujete na jeho návštěvu v našem sboru i při besedě v Kruhu. Zemřel měsíc před svými 94. narozeninami. Pohřeb se bude konat v sobotu 14.března ve 14 hodin v Brně v Blahoslavově domě. Parte je ve vývěsce před kostelem.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva: staršovstvo projednalo a schválilo plán dokončení skladu a úprav terénu vedle kostela a vymalování Kruhu, provedení povinných periodických revizí elektroinstalací a hromosvodů všech sborových budov a pořízení nových hasících přístrojů do modliteben v M.Krumlově a v Bohuticích, dále projednalo a schválilo konečnou podobu rozpočtu sboru, který je vystaven na vývěsce pod kruchtou, zabývalo se také přípravou výročního sborového shromáždění.

Týden ve sboru

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek

                                    16.00                          biblická hodina dětí

                                    17.00                          předkonfirmační příprava

Čtvrtek                        9.30                            biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                          pěvecký sbor

                                    19.00                          angličtina s RC Medvídkem

                                    20.00                          kroužek vyučujících NŠ

Pátek                           9.00                            Medvídkova kavárnička

V sobotu 14. 3. se v Brně I na Opletalově ulici koná seniorátní dopoledne na téma „Začíná to už v kolébce“, hovořit bude bratr farář a psycholog Ivan Ryšavý, program je jen na dopoledne a je určen všem bez ohledu na věk, více informací najdete pod kruchtou na nástěnce

-celocírkevní postní sbírka, která se konala minulou neděli činila   3300 Kč. Sbírka byla určena na církevní tisk.  Do zvláštní pokladnice-kostelíčka bylo vybráno pro potřeby sboru 640 Kč (Dar vděčnosti při VP), děkujeme za vaši štědrost.

-dnešní sbírka je určena jen pro potřeby sboru, děkujeme vám

-Výroční sborové shromáždění, jak již bylo ohlášeno, se bude konat při bohoslužbách v neděli 22. března 2020, na nástěnce pod kruchtou jsou k nahlédnutí seznamy členů s hlasem volebním, prosíme prohlédněte si je, aby mohly být opraveny případné nepřesnosti, děkujeme.

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska, kvůli autobusu je třeba potvrdit co nejdříve svou účast, zapište se prosím na nástěnce

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky na pohoštění

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, ve 14.00 v Moravském Krumlově a v 17.00 v Kruhu, kde se s námi sestra Iva Ryšavá podělí o své dojmy z putování v Indických Himalájích, seznámí nás s některými budhistickými kláštery a provede nás ulicemi Nového Dilíí, program s mnoha fotografiemi bude jistě velmi zajímavý, pozvánka je na nástěnkách.