Setkání s Biblí

Setkání s Biblí jsou určena těm, kdo chtějí číst Bibli doma i na společných setkáních. Vydali jsme se na četbu Markova evangelia. O oddíle, který čteme doma, společně na schůzkách diskutujeme.

Kontakt: farář David Sedláček (603 186 128)


Dříve jsme pracovali na biblickém kroužku  podle metody Community Bible Study International. K dispozici jsme měli pracovní listy, které jsme doma samostatně vypracovávali. Na společném setkání jsme diskutovali o daných otázkách. Součástí setkání byla i úvaha nad probíranou pasáží, modlitba a píseň. Rozhovor o biblickém textu byl často odrazovým můstkem k přemýšlení o víře obecně, ale i o konkrétních otázkách života víry a o běžných starostech. Dalším významným přínosem byla motivace k pravidelnému domácímu čtení Bible. V současné době se kroužek neschází. Někteří účastníci se schází na Setkáních s Biblí. Kontakt CBSI: Daniela Bednaříková (608 128 347)

Probírali jsme:

  • 5. knihu Mojžíšovu – 12 lekcí ( leden až duben 2014)
  • List Efezským (podzim 2013)
  • Lukášovo evangelium (školní rok 2012/2013)
  • Bible – úžasná kniha (2012)