Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in Miroslav

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav

je součástí Brněnského seniorátu. Se svými 433 členy (Evangelický kalendář 2013) patří mezi středně velké sbory naší církve. Miroslavský sbor je diasporní, je rozptýlený do mnoha obcí na území Jihomoravského kraje.

Sbor byl založen v polovině 19. století, nejprve jako filiální sbor reformovaného evangelického sboru v Nosislavi. Do tohoto období patří i postavení kostela v roce 1846, krátce poté se sbor osamostatnil.

Sídlo sboru se nachází v Miroslavi na Husově ulici 67/44, kde je fara a kostel i centrum sborové činnosti. V miroslavském kostele se konají každou neděli v 8.30 hodin bohoslužby, k nimž se schází průměrně 65 – 70 účastníků všech věkových kategorií. Během bohoslužeb odcházejí děti do nedělní školy. Nešporní bohoslužby a následný program v Kruhu střídají odpolední kulturní akce v kostele, nejčastěji to jsou koncerty.

V presbyterně na faře, popřípadě v Kruhu, se také koná výuka dětí, které jsou rozděleny podle věku do dvou skupin, konfirmační cvičení, přípravka učitelek nedělní školy, biblická hodina pro dospělé a schůzky mládeže, porady staršovstva a biblický kroužek.

Miroslavský sbor má čtyři kazatelské stanice; v současné době probíhá jednání o sloučení FS Miroslav s FS Hrabětice (administrovaným od roku 1998), který by se následně měl stát pátou kazatelskou stanicí.

Kazatelská stanice Bohutice

je nejstarší kazatelskou stanicí FS Miroslav. Intenzivní práci v Bohuticích zahájil Lic. theol. Josef Hájek (1905-1930). Během působení jeho nástupce faráře Jaroslava O. Sochora byla v roce 1935 postavena modlitebna. Bohoslužby se v ní konají pravidelně druhou a čtvrtou neděli v měsíci. V zimním období také dvakrát v měsíci biblické hodiny. Členem staršovstva za bohunickou kazatelskou stanici je Ing. Daniel Lexa.

Kazatelská stanice Moravský Krumlov

Ve dvacátých letech 20. století farář Lic. theol. Josef Hájek rozšířil působení sboru do okolí Rakšic, kde byla posléze ustavena kazatelská stanice Moravský Krumlov – Rakšice. K vybudování modlitebny na Palackého ulici v MK však došlo až v roce 1967 za faráře Vladimíra Kaluse. Členem staršovstva je za kazatelskou stanici Moravský Krumlov Josef Němec.

Kazatelská stanice Troskotovice

jako jediná nemá vlastní modlitebnu, členové se scházejí v budově obecního úřadu. V Troskotovicích zahájil sborovou práci farář Emil Ženatý (1946-1959) krátce po druhé světové válce, kdy se sem přestěhovali členové evangelické sboru Pozděchov, z obce Prlov, jejichž usedlosti byly na konci války vypáleny. Bohoslužby se konají jednou měsíčně. Kontakt zprostředkuje sestra Zdena Ondrušková.

Kazatelská stanice Litobratřice

je nejmladší kazatelskou stanicí FS Miroslav. Sborová práce zde započala až po druhé světové válce za působení faráře Emila Ženatého, kdy byli do původně německé obce dosídleni evangelíci z obce Korouhvice zatopené Vírskou přehradou. V Litobratřicích se konala příležitostná shromáždění; k vybudování vlastní modlitebny došlo v roce 1967 za faráře Vladimíra Kaluse. Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 10.00 hodin. O modlitebnu pečuje rodina Havlova.

Nejstarší kazatelskou stanicí FS Miroslav bylo Znojmo

Kazatelská stanice zde byla ustavena v roce 1922 za působení miroslavského faráře Lic. theol. Josefa Hájka. K 1. 1. 1935 se kazatelská stanice stala filiálním sborem FS Miroslav. Druhá světová válka práci ve Znojmě přerušila, po ní se Znojmo osamostatnilo a prvním farářem se v roce 1946 stal Jan Zlatohlávek, který během války působil v Miroslavi.