19. dubna 2009

Ohlášky na neděli 19.dubna 2009

1)      Máme radost, že jsme dnešní neděli mohli strávit společně s mládeží a dětmi z NŠ. Jak mnozí víte, většina z nich tráví zde v kostele, Kruhu a přilehlých prostorách již celý víkend. Dík za to patří zejména mládeži, která je měla na starosti ve dne v noci. Děkujeme i maminkám a babičkám, které podporovaly celou akci dodávkami potravin. Děkujeme staršovstvu, které rozhodlo o finanční podpoře při nákupu potřebných věcí. Kdokoli proto chcete vyjádřit svou vděčnost za konání této víkendové akce dětí a mládeže našeho sboru, přispějte do řádné sbírky při vycházení. Děkujeme.

2)      Zveme též po bohoslužbách na posezení v Kruhu. Nejdříve popovídání při kávě a čaji. Film z loňského Blažkova se bude promítat asi v 10.30 a  bude trvat asi 20 minut. Všichni jsou také srdečně zváni na lehký oběd.

3)      Je třetí neděle v měsíci, bohoslužby se budou konat ještě v M.Krumlově.

4)      Večer v 19°° hodin bude v Kruhu krátký nešpor a po něm program P.Pavla Merty o zájezdu do Svaté země, Izraele. Jsme velmi rádi, že budeme mít možnost s místním římskokatolickým farářem vést večer rozhovor.

5)      V příštím týdnu:

po: děti ve Vémyslicích a na faře v 15.15 hodin

út: kroužek učitelů NŠ ve 20°°

st: konf. cvičení v 15.30, biblická hodina v Bohuticích v 17°°,        večer zpěv v 19°°

čt: v 19°° hodin bude poslední biblická hodina dospělých na faře

pá: ve 12°° mladší děti na faře

6)      Příští pátek odjíždí mládež do Znojma na seniorátní školku (a bude tam celý víkend)

V přibližně stejnou dobu odjíždí farář s konfirmandy do Moravče k intenzivnímu konfirmačnímu vyučování (a budou tam celý víkend)    

Oběma skupinám přejeme úspěšně využitý čas.

7)      Ze staršovstva:

Velmi děkujeme členům sboru, kteří již poskytli dary ve výši 36 tis.Kč a půjčky ve výši 160 tis.Kč, které byly použity na koupi měděného plechu na střechu kostela. Ten je uskladněn na bezpečném místě a své místo na střeše dostane na jaře příštího roku.

Pokud uvažujete o poskytnutí daru na opravu střechy kostela, vděčně tyto dary budeme průběžně přijímat jak v hotovosti nebo vkladem na sborový účet. Informace podá s.Vesecká.

Pokud jde o půjčku sboru na stejný účel, rádi budeme zatím evidovat váš úmysl půjčku poskytnout -tzn.výše půjčky , datum poskytnutí  a dobu splatnosti půjčky.

Potřeba peněz na opravu nastane až v době, kdy firma nastoupí na provedení opravy.

Sbor zároveň žádá Jeronymovu Jednotu o dar 100tisíc a půjčku ve výši 150 tisíc Kč. Jakmile budeme znát rozhodnutí JJ o výši daru/půjčky (to bude až v září), budeme vás informovat o dalším postupu financování a provádění oprav.

Staršovstvo se dále zabývalo úkoly uloženými Výročním sborovým shromážděním:

A) presbyteři jsou vyzváni zajistit odborníka – dendrologa k posouzení našich stromů u kostela.

B) Příští poradu budeme hovořit o konání rodinných bohoslužeb (společně s dětmi). Do té doby shromažďujeme podněty, přání, představy jednotlivých skupin ve sboru.

C) Staršovstvo oznámí Seniorátnímu výboru úmysl opravit kartotéku, aby údaje o počtu členů sboru byly pravdivé. Budeme postupovat podle „Řádu členství v církvi“ a podle „“Pravidel evidence a vykazování členů ve farních sborech církve“.

D) Staršovstvo oznamuje, že od června t.r. bude opět uvolněn sborový byt.