14. února 2010

Srdečně vás všechny vítám v tomto shromáždění, hosty i domácí.

Dnes se ještě budou konat bohoslužby v kazatelských stanicích v 10°° v Mor.Krumlově a  Litobratřicích, odpoledne ve 13,30  Bohuticích.

V 17°° se sejdeme v Kruhu k nešporní pobožnosti a program do Kruhu připravují učitelky NŠ o školeních a seminářích pro pracovníky s dětmi.

V příštím týdnu:

úterý: maminky u Bednaříků od 9 hodin,

         starší děti v 15.30 na faře

          tamtéž ve 20°° kroužek učitelů NŠ

čtvrtek: biblická hodina dospělých  se přesunuje do Litobratřic a odjezd od fary 16.50

pátek: mladší děti na faře ve 13°°

sobota: mládež v 19°°

v sobotu 20.2. bude ve sboru Brno II, v Blahoslavově domě od 9 hodin vzdělávání předčitatelů kázání,připravované sestrou farářkou Janou Špinarovou za Znojma.Hostem tohoto setkání bude sestra farářka Tabita Landová z Liberce – lze jen doporučit každému… Účast našich čtenářů kázání by byla velmi užitečná, je to připravováno pro ně.

Příští neděle 21.února je 1. postní a bude vysluhována večeře Páně.

Informace ze staršovstva:

návrhy kandidátů do staršovstva: Do konce února můžete vhazovat do pokladničky-kostelíčka vaše návrhy jmen bratří a sester, kteří by se -podle vás- mohli  ujmout práce ve staršovstvu v příštím období. (Je to jen zjišťování vašich názorů,volby budou 14.března při VSS.) Máme-li zvolit polovinu presbyterů, nemáme dosud dostatečný počet kandidátů ochotných k té práci. Možná by některým případným kandidátům pomohlo v rozhodování, kdyby věděli, že o ně ostatní ze sboru stojí. Můžete takto anonymně navrhnout kohokoli, vlastně i sebe, pokud byste do staršovstva chtěli kandidovat. Poslední únorovou neděli po bohoslužbách se vašich lístečků ujme staršovstvem ustavená komise vedená br.Jindřichem Machem.Tato komise připraví pro staršovstvo kandidátku z těch bratří a sester, kteří budou s volbou souhlasit..

anketa: Staršovstvo se na vás obrací s prosbou o spolupráci. Je připravena malá anketa, ve které máte možnost se vyjádřit k tomu, co vám ve sboru dělá radost nebo co vám chybí.Také svoje postřehy a připomínky týkající se našeho sboru.Anketa je určena všem, kdo se podílejí na sborovém životě, tedy nejen řádným členům miroslavského sboru ČCE, ale všem, kdo se účastníte jakýchkoli sborových shromáždění.  Při vycházení vám bude tato anketa nabízena a můžete si ji odnést domů a v klidu ji vyplnit.Vypněnou anketu také vhazujte do kostelíčka do 28.února. Vaše odpovědi budou staršovstvu podnětem pro přípravu VSS. Budeme rádi, pokud anketu odevzdáte, není však povinná. Děkujeme.

Sbírka na pomoc Haiti byla ukončena, celkem 8765 Kč. Velmi děkujeme. Staršovstvo rozhodlo navýšit na 15.000,- (doplněno ze sborového sociálního fondu a odesláno).  Na nástěnce před kostelem můžete číst dopis ze synodní rady, jak konkrétně je na Haiti vedena pomoc našimi švýcarskými partnery.

Fotky ze sborových akcí loňského roku, kdo máte, odevzdávejte sestře Rut Vesecké. Je nutné popsat. Výstava fotografií ze života sboru, bude zahájena při VSS 14.března.

Děkuji bratru Jarkovi Ryšavému,za opravu naší kazatelny, která se pomalu odkláněla od zdi.

Ohlášky sepsala Jarka Šimšová