Vánoční sborový list 2011

Vánoční sborový list 2011

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

 

 

 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení!“ (Lk 2,14)

Zpívejme vánoční píseň z EZ č. 297 Slyš, jaká to libá píseň

Štědrovečerní pobožnost

Jistěže jsou andělé pevnou a neodmyslitelnou součástí vánočního příběhu. Jak by ne! Vždyť je pro ně v Lukášově příběhu vyhrazena důležitá role. Nejprve dvojí zvěstovatelskou úlohu splnil Gabriel, což přeloženo znamená Muž Boží: v chrámě před knězem Zachariášem oznámil narození Jana, zvaného Křtitel a o málo později v Galilejském Nazaretu panně Marii kázal o narození Syna Ježíše. Slova vložená andělovi do úst jsou jedinečná a přece platná pro všechna další pokolení „neboť u Boha nic není nemožného“. Neboj se, budeš mít radost a veselí, nalezla jsi milost u Boha, dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Anděl Páně je skutečně několikrát poslán, aby zvěstoval všem lidem velkou radost. To je jeho skutečný úkol. V Novém zákoně vůbec poslové Boží vyřizují pouze dobré zprávy. Vedle té vánoční, zejména onu o velikonočním jitru: proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!

Andělé jsou tedy poslové dobrých zpráv. A to i v případě, že je jich shromážděno celé vojsko, zástup, rytířstvo nebeské. Napadlo vás, jak jsou vyzbrojení, jsou-li to vojáci, rytíři nebeští? Jsou to bojovníci se Zlem prostřednictvím opět pouze dobré zprávy – evangelia:

„Sláva na výsostech Bohu!“ Kdo ji chce vzdát také, ať se přidá. A kdo to dosud nevěděl, komu že největší sláva patří, ať vzhlédne a pozná. Je-li nadto všechno snad někdo proti – jistě takoví jsou – ať si políbí šos! Slávu Boží nezmění, nezmenší, nezruší nikdo.

„A na zemi pokoj, lidem Boží zalíbení.“ Sláva! Nezůstávají pozitivní zprávy pouze na nebi. Jsou určeny i pro zemi, pro nás lidi, pro všechny lidi. Pokoj Boží platí a platit bude právě tím víc, pro čím víc lidí bude. Jen málo lidských poslů může vyhlásit druhým pokoj. Bojování proti zlu smířením, odpuštěním, obětavostí, pochopením, tolerancí, náklonností, sebezapřením nám samotným moc nejde. Ale účinek takového bojování je již vyzkoušený: Syn tak zápasil a nad Zlem zvítězil.

O vánocích ono andělské zvěstování si smím přivlastnit. Ať už ho zaslechnu při kázání v kostele, z písničky nebo snad i uvidím někde nad vyřezávaným betlémem za výlohou obchodu. Sláva Bohu, lidem pokoj. Syn Boží se narodil, aby vstal z mrtvých.

 „Pane Ježíši, narodil ses, když andělé zvěstovali, zpívali, lidi ujišťovali o Otcově zalíbení v tomto světě. To jsme i my, koho si tak oblíbil! Jak bychom se my v takovém případě mohli hněvat na ostatní! Pokoj Bohem darovaný někdy rozumem nechápeme, ale naše srdce i smysly po něm tolik touží. Daruj nám ho ve svém narození. Amen.“

 

Milé sestry a milí bratří,

jistěže v Miroslavi slavíme neděli zejména ve shromáždění kolem Slova Božího a při svátostech, avšak často k tomu přibude i něco mimořádně slavnostního v neděli odpoledne. Velké množství hudebníků a zpěváků letos hrálo a zpívalo u nás v kostele a mnoho hostů nás navštívilo v Kruhu. Rádi budeme vzpomínat.

Letos v lednu se konal novoroční koncert v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma pod vedením Jana Svobody. V Kruhu jsme s paní Sixtovou ochutnávali kávu a s Jirkou Boudou navštívili západní Afriku. V únoru jsme v kostele měli výstavu Výtvarného umění toleranční doby „Neučiníš sobě rytiny“ a vyslechli jsme odborný komentář Sixta Boloma s kolegyní. V březnu přijela zpívat skupina Cantica z Kutné Hory. V dubnu hrála mládež velikonoční hru. V květnu v kostele předvedla svůj kytarový recitál Eva Henychová a v Kruhu jsme měli významné hosty, bratry Vladimíra Zikmunda a Ludvíka Klobásu. Červnový koncert byl mezinárodní: v rámci hudebního festivalu Americké jaro v Brně hrála na varhany paní Joan Dee Vee Dixon z Marylandu. Školní rok zakončil svou návštěvou v Kruhu bratr farář Vítek. Prázdniny proběhly poklidně s pravidelným programem na Blažkově a bramborákovým loučením s rodinou bratra vikáře Jana Zámečníka.

Zato podzim byl až překotně plný mimořádnostmi. V září asi nezapomeneme za přímý televizní přenos bohoslužeb s dětmi, a koncert cimbálové muziky Ponava a zpěv mužáků pod vedením Ivo Farkaše. Mezitím přijelo několik návštěv z Německa, které našly pohostinství v rodinách nebo v Kruhu. Vzpomeňte na neslýchané vyprávění paní Sosnarové v Kruhu o jejím životě v ruském Gulagu, které bylo vlastně umocněno programem hostů seniorátní školky mládeže o komunistickém útlaku u nás. V říjnu přijel pěvecký sbor ze Zvolena na Slovensku. Autobusem, na kole! nebo pěšky jsme se účastnili slavnosti k 230.výročí Tolerančního patentu v Nosislavi, auty jsme jeli do Břeclavi na instalaci bratra faráře Zámečníka. V živé paměti máme listopadovou návštěvu sestry synodní kurátorky Lii Valkové a hlavně společné Dárkování! Když k letošním hostům v Kruhu připočtu dvojí návštěvu Robiho Mahela a ke koncertům dvojí Hudbu našich domovů, mám před očima celý letošní rok tak naplněný svátečními setkáními, že jen naše obrovská vděčnost Pánu Bohu může být odpovědí na to, co všecko jsme směli ve sboru prožít. Letošní sváteční chvíle „odtroubí“ poslední adventní neděli odpoledne koncert Znojemských žesťů.

 

Zvu Vás všechny k pravidelným vánočním bohoslužbám v Miroslavi i v kazatelských stanicích.

Myslete, prosím, svou službou i finančními dary na provoz a potřeby našeho sboru. Přeji Vám všem požehnané svátky a pokojný vstup do nového roku.

 

Jménem staršovstva sboru,                                Ondřej Titěra, farář                           

 

Miroslav       

18.12.  2010      9.00   !!         Dětská vánoční slavnost

                        16.00               Vánoční koncert „Znojemské žestě“

25.12.                8.30               Bohoslužby s večeří Páně (VP)

26.12.                8.30               Bohoslužby mládeže

1.1.2011            8.30               Bohoslužby s VP

8.1.                    8.30               Bohoslužby s hostem O.Mackem

                        16.00               Novoroční koncert „pěv.sdružení V.Novák“

 

Bohutice

26.12.              13.30               Bohoslužby s VP

1.1.2011          13.30               Bohoslužby

 

Litobratřice   

26.12.              10.00               Bohoslužby s VP

8.1.2011          10.00               Bohoslužby s hostem O.Mackem

 

Moravský Krumlov

25.12.              10.00               Bohoslužby s VP

 

Troskotovice

25.12.              14.00               Bohoslužby s VP

 

Jevišovka      

24.12.              9.00                Bohoslužby s VP

______________________________________________________________________

 

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail: ,    Číslo účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor

                                        724173975                      737838886