12. května 2013

Milé shromáždění, bratři a sestry, hosté z daleka i
domácí, sešli jsme v neděli zvanou Exaudi, Slyš mě, Hospodine, v neděli,
která je pro náš sbor dvojnásob radostná,
je to totiž neděle křestní.
Křtem svatým bude dnes přijat do společenství sboru a církve
Šimon Sterzik,
syn Jany rozené Šimšové a Daniele Sterzika. Máme ze Šimona, který je neděli co
neděli v našem shromáždění přítomen, i z rozhodnutí jeho rodičů
velikou radost. Nechť je vám všem Pán Bůh posilou a jeho milost požehnáním i
radostí.

Dnes se konají také
bohoslužby  v Bohuticích ve 13.30
hodin.

Nešporní shromáždění
ani Kruh dnes nebudou.

Naše mládež se účastní
seniorátního setkání mládeže v Kloboukách u Brna.

 

V příštím
týdnu se v našem sboru uskuteční tato pravidelná setkání:

v pondělí v 9.00 se sejdou maminky s bratrem farářem u Bednaříků

v úterý v 17.00 se koná konfirmační cvičení a ve 20.00
přípravka učitelek NŠ

ve středu od 9.00 se v Kruhu sejde Rodinné centrum Medvídek, v 17.00
mají biblickou hodinu starší děti a ve 20.00 je biblický kroužek

ve čtvrtek odjíždí bratr farář na jednání Diakonie do Prahy, proto nebudou
biblické hodiny

v pátek v 16.00 zvu děti (mladší i starší) do Kruhu
k výtvarnému tvoření 

v sobotu v 19.00 se sejde mládež

 

Příští neděli, na Boží hod svatodušní, bude při
pravidelných bohoslužbách v 8.30 vysluhována Večeře Páně. Ve
svatodušní pondělí
jsme zváni na k bohoslužbám v 18.00,
při nich přijme bratr senior Jiří Gruber slib nově zvolených presbyterů a
presbyterek.

Včera dopoledne se v Kruhu uskutečnila
tzv. Férová snídaně, akce podporující spravedlivý obchod zvaný Fair trade
a domácí i regionální potravinářské výrobky. Bylo to velmi příjemné a úspěšné
setkání nejen místních, ale i hostí, sešlo se nás 72. Velmi děkuji všem vám,
kteří jste přišli a svou přítomností, výtvory a dobrou náladou toto setkání
podpořili. Nabídka Fair trade je vám stále k dispozici.

Připomínám, že stále
probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Můžete přispět jak do
pokladnice – kostelíček, nebo proti potvrzení sestře pokladní Janě Ryšavé.

Za dva týdny, v pátek
24. května, bude i náš kostel večer otevřen při tzv. Noci kostelů.
Tradice
Noci kostelů vzešla z Vídně a rozšířila se jen do naší země, ale i na
Slovensko a do Německa. V tento večer bude otevřeno velké množství chrámů,
kostelů i modliteben s nabídkou nebohoslužebného programu. Také my chystáme
program nejen pro dospělé, ale i pro děti, podrobně je uveden na nástěnkách.
V jeho nabídce jsou výstavky k letošním významným výročím, hudba a
zpěv, večerní čtení i ztišení, program pro děti i občerstvení. Vybrat si můžete
kteroukoliv část. Prosím pamatujte na to ve svém osobním programu a pozvěte i
své přátele.