2. května 2021

neděle Cantate nazvaná podle žalmu 98 Zpívejte Pánu píseň novou

Milé sestry, milí bratři a přátelé, scházíme se po velmi dlouhé době opět v našem kostele, a ačkoliv zpívat ještě nesmíme, určitě nás dnešní neděle Cantate rozezpívá vnitřně, moc nám to všem přeji. Vítám vás na bohoslužbách a prosím, abyste i nadále trpělivě a pečlivě dodržovali všechna pandemická opatření (dobře nasazený respirátor i rozestupy) a to i venku před kostelem bez ohledu na to, zda jste či nejste očkovaní. Jistě bychom byli velmi neradi, kdyby naši radost ze společného setkávání zkalilo onemocnění někoho z nás.

-dnešní bohoslužby se konají jen v Miroslavi

-v úterý ve 20.00 bude opět možnost připojit se ke společnému čtení bible – on-line

-ve středu v 19.00 zvu presbytery na pravidelnou poradu staršovstva uskuteční se v Kruhu (respirátory, rozestupy)

-na varhany dnes hraje bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i Zdeňkovi Fajmonovi za službu u dveří

Pokud se nic nezmění sejdeme se i za týden na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích

V květnu budeme slavit Svatodušní svátky i s večeří Páně. Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. května, Boží hod svatodušní 23. května a svatodušní pondělí 24. května 2021. Včas budeme informováni, jak a za jakých opatření bude možné Svatodušní svátky slavit. Po celý měsíc květen se jako každý rok koná sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a na Boží hod svatodušní je vyhlášena sbírka pro Diakonii.

V nejbližších dnech přijede bratr vikář Richard Vlasák, který i přes všechny coronavirové obtíže absolvoval vše, co mu program vikariátu ukládá. Určitě budeme mít možnost opět se s ním setkávat.

Na závěr dnešních ohlášek chci i jménem vás všech poděkovat bratru faráři za jeho službu. V době, když jsme se nescházeli v kostele, měli jsme možnost připojit se k předtočeným bohoslužbám a ti, kdo tuto možnost nemají, dostávali pravidelně jak kázání, tak i informace o sboru a povzbudivá slova. Velmi si toho vážím a děkuji. Děkuji také bratru Radkovi Férovi za technickou službu při natáčení bohoslužeb i za péči o webové stránky sboru. Sestře Jarmile Šimšové děkuji za roznášku církevního tisku a za milá setkání alespoň u dveří. A vám, milý sbore, děkuji, že náš sbor podporujete i v této složitě době svými modlitbami a pamatujete na potřeby sboru i církve také finančně.

Velmi si přeji, abychom se mohli scházet nejen na bohoslužbách už bez přerušení, i když s opatrností a všemi protiepidemickými opatřeními. Přeji vám krásnou neděli i celý nastávající týden.

Doplnění ohlášek:

Sestra Jarmila Šimšová vyřizuje pozdravy od bratra faráře Pavla Kaluse a sděluje jeho prosbu a vzkaz sboru: děkovné bohoslužby za život sestry farářky Jany Kalusové, která zemřela na začátku roku 2021 se uskuteční v sobotu 26. června 2021 v kostele v Miroslavi. Rodina prosí, aby bylo možné po těchto bohoslužbách setkání se sborem, rodinou Kalusovou a přáteli v Kruhu i v zahradě.