SVATODUŠNÍ SBOROVÝ LIST

SVATODUŠNÍ  SBOROVÝ  LIST

vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi při příležitosti svatodušních svátků 23. a 24. května 2010

„… Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám… “

Církev má ve světě působit jako následovníci Kristovi „ve škole“ Ducha svatého. O letnicích na apoštoly seslaný Duch bude jako stálý učitel. Může se vůbec církev naučit něco z toho, co kázal a dělal Pán Ježíš? Ten mnohokrát své učedníky na něco upozorňoval, ale oni stále nechápali nebo nechtěli chápat… Pak Krista o Velikonocích ukřižovali a pak se stala ta zcela nepochopitelná věc, totiž byl prázdný Ježíšův hrob. A – světe, div se – ano div se a raduj se a pouč se a nauč se, tuto nejméně pochopitelnou událost si pamatovali mnozí a přemnozí, přijali ji za svou a šířili dál, kázali, zvěstovali druhým, učili ji ostatní, že KRISTUS VSTAL a proto je možno žít podle jeho příkladu a podle Božích přikázání. To, že Ježíš svým životem nabízel druhým lásku, odpuštění, milosrdenství, ochotnou službu, že se neštítil nemocných, přijímal většinovou společností vyloučené, ženy, děti, že seděl u jednoho stolu s kolaboranty i padlými ženštinami, že mnohé vlastně provokoval svou dobrotou, to se po Velikonocích stalo v církvi možné, realizovatelné, normální. Život Ježíše má před Bohem věčnou budoucnost. To se nauč. Dokonce i život, který končí utrpením, smrtí a uložením těla do hrobu, i takový má budoucnost.
Toto vyučování a poznání činí v církvi Duch svatý. Nepřináší už žádné nové zjevení či učení, ale dává chápat to, co je v Písmech a co bylo zjeveno a naplněno v Kristu Ježíši. Živý Duch nás učí, co, kdy a jak můžeme z evangelia, té dobré Boží zprávy, použít ve svých všedních životech. Dává nám sílu a odvahu, protože sami ze sebe mnoho síly a odvahy ke křesťanskému životu nemáme. Utěšuje a přimlouvá se za nás ve chvílích, kdy věci popleteme, mnohé nestihneme, životy sobě nebo druhým pokazíme.
Duch svatý věje, kam chce. Neporučíš mu ani nezabráníš. Je to pokaždé zázrak, zapůsobí-li mezi námi – a rozpoznáme-li to. Učí nás všechny už více než dvě tisíciletí. Má žáky natvrdlé, občas vnímavější, velmi často nepozorné, nás všechny. Jediná škola, kde není dobré těšit se na prázdniny… .

Zpívejme, každý sám, a přitom v Duchu společně, píseň „Zavítej k nám, Duchu svatý“ (EZ 366)

Volba poloviny nového staršovstva
V neděli 14. března 2010 v rámci výročního sborového shromáždění proběhla volba nových členů staršovstva. V tajné volbě byli zvoleni: Jarmila Šimšová, Josef Němec, Eliška Férová, Vlastimil Fér, Jindřich Mach a Jaromír Šimša jako náhradník. Všem těmto bratřím a sestrám děkujeme, že byli ochotni přijmout na sebe tuto službu ve sboru a do jejich práce jim přejeme hodně síly od Pána Boha a věříme, že my ostatní členové sboru jim budeme nápomocni, pokud budeme požádáni o nějakou službu ve sboru. V rámci těchto bohoslužeb jsme také poděkovali bratru Jiřímu Doubravovi za jeho dlouholetou práci ve staršovstvu, a také za práci kurátora našeho sboru, neboť již znovu nekandidoval. Na první společné schůzi staršovstva byl kurátem sboru zvolen bratr Jindřich Mach, místokurátorkou Rut Vesecká.

Slib nového staršovstva a slib konseniora brněnského seniorátu
Při nedělním shromáždění dne 18. dubna 2010 noví členové staršovstva složili předepsaný slib do rukou seniorátního kurátora bratra Vladimíra Zikmunda. Náš bratr farář Ondřej Titěra se na základě volby stal konseniorem brněnského seniorátu a také on v tuto neděli složil slib – tentokrát do rukou náměstka synodního seniora bratra Pavla Kašpara. Po slavnostním shromáždění jsme společně s hosty hovořili v Kruhu o různých záležitostech, které se týkají našeho sboru, seniorátu nebo celé církve.

Seniorky
Chceme vás, čtenáře sborového listu, informovat o tom, co je nového v naší sborové skupině. Scházíme se pravidelně vždy ve středu dvakrát v měsíci v miroslavském Kruhu. Alespoň jednou za pololetí se snažíme někam vyjet – navštívily jsme naše sestry v kazatelských stanicích či jsme si prohlédly památky Znojma.
Ve čtvrtek 27.května navštívíme Domov Narnie v Morkůvkách, který poskytuje služby týdenního a denního stacionáře; služby jsou určeny dětem s mentálním a kombinovaným postižením.
Do tohoto domova směrovala větší část finančních prostředků získaných při Dárkování 2009, v Narnii z nich byla zakoupena zahradní hrací soustava, která bude umístěna na zahradě domova.
Chceme tak vedle finančních prostředků vyjádřit i osobně zájem našeho sboru o dílo, které Diakonie naší církve ve společnosti koná, a také podpořit všechny, kteří zde s dětmi a jejich rodinami pracují.
Srdečně Vás zveme ke společné cestě do Narnie. Bližší informace sledujte v ohláškách a na nástěnce v kostele.

Oprava střechy našeho kostela (stav k datu 3. 5. 2010)
Oprava byla zahájena dle plánu dne 6. dubna 2010. Firma „Klempířství Varga“ z Miroslavi se ujala prací s odborností sobě vlastní a za pěkného počasí. Po týdnu musely být práce na 3 dny přerušeny kvůli dešti, přesto do 20. 4. byla plocha z 90% pokryta měděným plechem a krátce na to byly zapraveny všechny spoje, střecha byla zafalcována. Oproti plánu došlo také k výměně nevyhovujícího okapu na jižní straně střechy a dodatečně bylo rozhodnuto zbudovat nový svod z okapu absidy. Také oba střešní výlezy jsou dokončeny a v sobotu 1. května byl odborně namontován nový bleskosvod se čtyřmi svody do země.
Tak, jak bylo smluvně dohodnuto, nastoupili v pondělí ráno 3. 5. pracovníci firmy „Miroslav Řepka“ ze Sedlešovic, jako subdodavatel prací, se stavěním lešení před štítem kostela. Lešení poslouží při výměně všech plechových prvků na štítě a bude také využito při celkovém nátěru štítu. Detaily nátěru budou konsultovány s pracovnicemi památkového úřadu, které nás navštíví ve čtvrtek 6. května. Při kontrolním dnu 13. 4. byla v protokolu vyslovena spokojenost s postupem prací. Město Miroslav nám poskytlo finanční příspěvek 100.000,-Kč a Jihomoravský kraj částku 30.000,-Kč. Za oba příspěvky jsme vděčni. Komunikací s firmami i celkovým dohledem nad touto rozsáhlou stavební činností byl staršovstvem sboru pověřen bratr Jiří Doubrava. Děkujeme mu za ochotu a pečlivost i za informaci pro tento list.

Výlet nedělní školy
V sobotu 22. 5. 2010 se chystáme na výlet nedělní školy, tedy především rodin s dětmi, tentokrát do Podyjí. Naše trasa povede z Čížova do Hardeggu a zpět. Cílem je Návštěvnické centrum v Hardeggu v rakouské části národního parku. K výletu je možno se ještě připojit. (Informace podají Bednaříkovi)

Setkávání maminek v novém
Od dubna se maminky scházejí každou lichou středu v Kruhu. Program je zaměřen hlavně na děti. Učíme se jednoduchá říkadla s ukazováním, dětské písničky. Děti si vždy také něco pěkného vytvoří. Setkání jsou otevřena i maminkám mimo sbor. Setkávání s biblickým programem míváme v sudých týdnech v úterý jako dříve po domácnostech.

Sborový zájezd do Německa
Členové spřáteleného sboru Michaelkirche Spremberg, kteří k nám už řadu let jezdí, nás srdečně zvou na návštěvu. Chtějí s námi prožít sborový (prodloužený) víkend od 17. do 20. září 2010. V centru pozornosti je neděle s bohoslužbami a odpoledne sborový den. V sobotu pro nás plánují výlet do okolí v několika variantách. Jsme rádi, že někteří z vás už pozvání přijali a přihlásili se. Znalost němčiny je pro tuto cestu jistě výhodou, ale není podmínkou, postaráme se i o ty, kteří se sami nedomluví. Bližší informace zájemcům podá bratr farář, u něj je možné stále se na cestu přihlašovat. 

Pozvání k bohoslužbám

Svatodušní bohoslužby
13. května – čtvrtek – Nanebevstoupení Páně – v 19.00 hodin v Miroslavi
23. května – neděle – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Miroslavi v 8.30 hodin – káže Ondřej Titěra
celocírkevní sbírka na Boží hod svatodušní je určena na rozšíření činnosti Hospice Citadela Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí
v Moravském Krumlově v 10.00 hodin s vysluhováním večeře Páně
v Litobratřicích v 10.00 budou bohoslužby čtené
v Bohuticích v 13.30 hodin s vysluhováním večeře Páně
v Troskotovicích bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 16.5. ve 14.00 hodin
24. května – pondělí v Miroslavi v 19.00 hodin, káže Ondřej Kolář, farář z Brna II

Seniorátní rodinná neděle v Nosislavi
6. června 2010 v 9.00 hodin, srdečně zveme nejen rodiny s dětmi.
V Miroslavi budou bohoslužby pravidelné v 8.30 hodin v kostele.

Sborové odpoledne v Bohuticích
13. června 2010 v 13.30 hodin – srdečně zveme na sváteční bohoslužby do Bohutic, kde si připomeneme 75 let od postavení modlitebny, káže Martina Kadlecová, farářka ze Silůvek, kam Bohutice v době 2. světové války patřily. Prosíme o zapůjčení dobových fotografií z Bohutic. Vyvěsíme je na nástěnku a po slavnosti vrátíme.

Rodinné bohoslužby v Miroslavi
20. června 2010 v 9.00 hodin, přijedou i členové kazatelských stanic
Po bohoslužbách si při posezení v Kruhu povíme vše o tom, jak se opravovala střecha kostela.

Pravidelné bohoslužby v Miroslavi jsou každou neděli v 8.30 a v 19.00 hodin a v kazatelských stanicích dle rozpisu v kostele i na sborových webových stránkách.

Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav, Husova 44, 671 72 Miroslav Tel.: 515333109, e-mail:, Č.účtu: 1582635309/0800
https://miroslav.evangnet.cz
Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor Redakce Svatodušního sborového listu: Ing. Rut Vesecká a PhDr.Lia Ryšavá

Děkujeme všem, kdo se ochotně podíleli na přípravě tohoto listu.