Velikonoční sborový list 2011

Velikonoční sborový list 2011

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Velikonoční ztišení              Mk 8, 31-34

Budeme opět slavit velikonoční shromáždění. Budeme číst pašijní příběh a slavit Velký Pátek.

Přitom dobře víme, že smrt v našich lidských životech způsobila a ještě způsobí mnohou škodu: manželství ničí, rodinu strašlivě okrádá a rozlamuje,

vztahy trhá a zanechává hrozivou změnu a bolest. Avšak před Bohem – Stvořitelem, Vykupitelem a Utěšitelem – smrt nezměnila NIC! To je velikonoční zpráva. Stále má Bůh člověka rád. Není možné nemoc, utrpení a smrt ignorovat. Nechápeme, protestujeme – Pána Boha káráme, domlouváme mu. Je to nutné?! Má to nějaký význam?! Kdo to má vydržet?!

I počal je učit…Nikdo jiný z domělých božstev, idejí, autorit, vyšších mocností či principů si nemůže dát práci s tím, aby své, nechápavé, ustrašené, hloupé či příliš chytré učedníky UČIL !

Mluvíváme o škole života. Nevím, zda-li Pán Bůh chce, abychom se učili z vlastních chyb a kotrmelců, prostým zvykáním si a protloukáním se. Jeho škola není v tom, „že to musíme nějak vydržet“. On učí svým slovem, od začátku, už při Petrovi a učednících. Svým slovem od počátku učil i nás jak život přijímat, jak jej žít, kde v Božích plánech naše životy stojí nebo stály. Učí také, že smrtí těla se nic nemění na Božích plánech a zaslíbeních. Kristus dokonce učí, že kříž života, ano také utrpení a ztráta vlastních ambicí a plánů, přeměna vlastních plánů na měřítka Boží budoucnosti, ano také smrt těla, je – v tomto věku – reálnou, jedinou reálnou cestou do slávy Otcovy, do jeho Království. Ježíš je učil tyto věci a oni na něj koukali stejně jako my, nevěřícně, vyděšeně, se slzami v očích. A on pak sám šel a takový konec života ho čekal – a opět od toho učedníci utekli nebo spojitost s ním popřeli. Přiznejme, jak jsme náchylní konat podobně! Vidíme snad v tom, co se stalo na Golgotě, slávu Boží?!  Ne, jen smutek a tragedii. Asi se musíme učit. To slovo je kázáno veřejně. Je pro všechny: že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen a umrtven – nikoli pro nevyhnutelnost osudu, ale pro naši záchranu a naději.

Budeme slavit i Boží Hod velikonoční. Připomínat i to nejslavnější – Kristus vstal z mrtvých. Bůh nejslavnější čin již vykonal (a mnozí se pohoršovali).

Sestry a bratří, sláva  Boží to není jen něco, co očekáváme na konci našeho času. Není to jen věc budoucnosti. Slávu Boží můžeme prožívat, žít již teď!

Sláva Boží je, aby se známost Boží šířila a nikdo se nepohoršoval. Tak jako každý lidský skutek, slovo i myšlenka má druhým dát možnost poznat Hospodina a jeho slávu, ne smrt sama, ale náš postoj k ní, naše vyznávání těla vzkříšení, ale také pláč spolu s plačícími i radost spolu s radujícími se; společenství slova a svátostí, vzájemné lásky a služby. Nemá to být jen družba lidská. Tu vzájemnost počal Pán Bůh vůči nám, když nás vyvolil, do světa postavil a zacházel s námi. Nyní už všechno, cokoli dál budeme činit, máme konat k slávě toho Pána, který zemřel i vstal. Amen.

Vzkříšený Pane, vyučuj nás svým slovem, svými skutky lásky, svým Duchem přítomným tam, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu. Amen.

Na co můžeme společně těšit v době od Velikonoc do konce června 2011

Pravidelné bohoslužby

v Miroslavi každou neděli v 8.30, v Litobratřicích každou neděli v 10.00, v Bohuticích 2. a 4. neděli v 13.30, v Moravském Krumlově 1. a 3. neděli (není-li ohlášeno jinak), v Trokotovicích vždy 1. neděli v 14.00, v Jevišovce většinou 3. neděli v 9.30 hodin.

Nešporní shromáždění

v Miroslavi má svůj pravidelný čas v 19.00 stejně jako po něm následující Kruh, není-li jiný ohlášený sborový program.

Hosté v Kruhu

 15. května – bratr seniorátní kurátor Ing. Vladimír Zikmund z Brna

22.  května – bratr emeritní farář Ludvík Klobása z Myslibořic

19.  června-  bratr farář Jaroslav Vítek z Brna

Koncerty

1. května v 16.00 hodin recitál zpěvačky Evy Henychové z Ostrova nad Ohří, která představí také svoje nové CD Sinaj

5. června v 16.00 varhanní koncert významné umělkyně Joan De VeeDixon z USA, která je hostem Amerického jara v ČR

Určeno nejen dětem

Nedělní škola o Velikonocích Velký pátek (bohoslužby v 8:30) nedělní škola nebude;  na Velikonoční neděli 24. dubna, kdy je ve sboru vysluhována Večeře Páně, bude nedělní škola od 8:30 na faře a pak se děti připojí k bohoslužbám; na velikonoční pondělí 25. dubna 2011 připravuje bohoslužby mládež, můžete se těšit na provedení velikonoční hry. Nedělní škola nebude.

Seniorátní rodinná neděle29. května ve Vanovicích, pozvání platí nejen rodinám s dětmi, ale i dalším zájemcům

Rodinné bohoslužby v našem sboru17.dubna a 19. června 2011

Rozloučení se školním rokem29. června tradiční zakončení nedělní školy se zmrzlinou a v Kruhu Hudba našich domovů

                 

Přihlášky na BlažkovMůžete se již přihlašovat na pobyt na Blažkově, který bude od soboty

20. 8. – 27. 8. 2011. Hlaste se u sestry Jarmily Šimšové      

Z historie noci kostelů

V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně

rozšířila do celého Rakouska.

V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny v Brně.

Třebíči, Adamově, Letonicích,Velkých Pavlovicích, Mikulově a v Plzni.

V roce 2010 se Noc kostelů konala poprvé po celé České republice.

V roce 2011 se Noc kostelů otevírá poprvé i na Slovensku.

                   www.nockostelu.cz

27. května 2011

k Noci kostelů se poprvé připojí také evangelický kostel v Miroslavi.

Co to pro nás znamená?

Ø    Možnost prožít krásný večer, nebo jeho část tam, kam chodíme většinou jen v neděli dopoledne.

Ø    Možnost pozvat do kostela své známé.

Ø    Možnost prožít něco nového v místech důvěrně známých.

Ø    Možnost otevřít se veřejnosti.

Nezapomeňte, Noc kostelů je nocí našeho kostela.

Noc kostelů evangelický kostel v Miroslavi 27. května 2011

Program:

17:00 – 18:00              Dětem vstup povolenHaleluja zpívej!
AΩ kvíz
Biblické postavičky vyprávějí (příběh Rút)

18:00 – 18:30              Všechno, co jste chtěli vědět o evangelickém

                                   kostele, ale báli jste se zeptat                                   Komentovaná prohlídka kostela

18:30 – 19:00              Ať zazní chvály!pěvecký sbor a flétnový soubor

19:00 – 19:30              Varhany slyšet a vidětKomentovaná prohlídka varhan

19:30 – 20:00              Kostelní ticho promlouvá
Nekomentovaná prohlídka kostela (možnost prohlédnout si výstavu Biblí, dětských kreseb, fotografií ze života sboru atd.)

20:00 – 20:45              Letem světem evangelickým zpěvníkemCo se zpívá v evangelických kostelech

21:00 – 21:30              Oku i uchu pro potěchu(Několik obrazových zastavení s reprodukovanou hudbou)

21:30                           Zakončení dne se zpěvy z Taizé

Doprovodný program:

17:00 – 22:00

Výstava Biblí, výstava dětských prací, výstava fotografií ze života sboru

Dále ke zhlédnutí: Encyklopedie moderních evangelických kostelů, papírový model kostela, materiály o ČCE, Diakonii, církevní tisk.
Přítomnost duchovního k případným dotazům

Občerstvení
18:00 – 20:00

Dětská dílna (výroba papírových domečků)

Pozvání ke svátečním bohoslužbám

Miroslav      

22. 4. 2011       8.30             Velký pátek

                                                bohoslužby s VP

                                              

24.4.2011         8.30             Boží hod velikonoční

 bohoslužby s VP

25.4.2011         8.30             Velikonoční pondělí

                                                bohoslužby mládeže

Bohutice                              Velký pátek

22.4.2011      18.00              bohoslužby s VP

Litobratřice                                    Velikonoční pondělí

25.4.2011      10.00              bohoslužby s VP

                                                          

Moravský Krumlov           Velikonoční neděle

24.4.2011      10.00              bohoslužby s VP

Troskotovice                       Velikonoční neděle

24.4.2011      14.00              bohoslužby s VP

Jevišovka                             Velký pátek

22.4.2011      10.30              bohoslužby s VP

Celocírkevní sbírka na Boží Hod velikonoční je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Letos pomůžeme sboru v Chrástu u Plzně.

Do konce května probíhá Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. V loňském roce jsme i my využili těchto zdrojů na opravu střechy kostela. Děkujeme za vaše dary.

______________________________________________________________________

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, mob.: 724173975

e-mail: ; č.účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor