VELIKONOČNÍ SBOROVÝ LIST

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ LIST

vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

při příležitosti výročního sborového shromáždění 14. března 2010

„Kámen, který zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“                                                                                                          Žalm 118, 22-24

Milé sestry a milí bratří,

tento starozákonní verš je podobenstvím. Lidské měřítko, naše vlastní zkušenosti, nestačí, neporozumí Božím plánům, dokonce jsou často proti nim. Třeba i bezděky a nechtěně. „Jsem slušný člověk, mám nějaké zkušenosti, dobrou představu a plány, ale to a to se nehodí, nesluší se, to a to odmítám.“ Podobné rozhodnutí každý z nás již někdy udělal.

Jaká sláva, že si Pán Bůh někdy myslí něco jiného! Radujme se a jásejme, že Otec nebeský má měřítka, zkušenosti a plány docela jiné než my! To, co člověk někdy zavrhuje a odmítá, Bůh nabízí a dokonce sám třeba učiní základem a mírou ostatního.

Jako slušně vychovaní křesťané víme, že zde církev odedávna čte tento obraz jako odmítnutí a vyvolení Krista, Ježíše. Lidé ho odmítli, ba zlikvidovali, aby ho následně Bůh ustavil za Krále světa. Z rozhodnutí lidí byl umučen, umřel a byl pohřben, ale vůlí Boží bylo jeho vzkříšení a vyvýšení.

Jenže ono to podobenství následně může platit i o jiných, dalších našich rozhodnutích: Stavíš-li život jen a pouze na vlastních rozhodnutích, byť sebemoudřejších, nemusí to být ještě stavba, která před Stvořitelem a Soudcem vydrží… Ale raduj se a jásej, pokud ti Bůh do tvého celoživotního díla vloží pevnou oporu, skálu tvého života. Pak se můžeš spolehnout, že vydrží bouře vezdejšího žití. Tím úhelným kamenem, nechť je ti Kristus, jeho slovo a jeho dílo, jeho stálá přítomnost, věrnost, spolehlivost. Kámen, o kterém zmíněné podobenství mluví, není nebeským obláčkem, přáním či vidinou, ale otesanou součástí této země, konkrétní oporou.

Žijeme v rodinách, ve sboru a církvi, ve společnosti, bilancujeme i plánujeme – to vše je v pořádku, ale jen v případě, že hlavní součástí všeho našeho budování a snažení bude velikonoční zpráva o smrti a vzkříšení Páně. To je ta chvíle, kterou pro nás Hospodin učinil. Z té máme mít radost a své vlastní záležitosti jí podřídit.

Zazpívejme píseň z Dodatku č. 664  Pán cestou smrti kráčel


Zprávy o životě sboru v podání pravidelných účastníků

Bohoslužby

V  našem sboru se konají každou neděli v 8.30 v Miroslavi a v 10 hodin v kostelíčcích kazatelských stanic v Moravském Krumlově a v Litobratřicích. Každou první neděli v měsíci (a o svátcích) jsou bohoslužby ve 14°° v Troskotovicích v budově obecního úřadu a vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci (a o svátcích) jsou bohoslužby v kostele v Bohuticích.

Kazatelská stanice Bohutice

V Bohuticích se konají pravidelné bohoslužby každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 13.30 hodin v modlitebně postavené v roce 1935. Schází se nás stále méně, jednak přirozeným úbytkem bratrů a sester (úmrtí, odstěhování), jednak pohodlností a nezájmem. Přestože je v Bohuticích evidováno cca 35 evangelíků, pravidelně se scházíme v počtu 5 – 8 členů sboru. Občas, hlavně o svátcích, nás navštíví několik sester z římskokatolické církve v rámci ekumeny. O svátcích se sejde i více evangelíků, to nás bývá kolem 20-25. Vítáme také rádi mezi námi bratry a sestry z Miroslavi, kteří přijíždějí s bratrem farářem, a o Velikonocích se těšíme na pěvecký sbor z Miroslavi. Kromě pravidelných bohoslužeb se v zimních měsících scházíme v počtu pět sester na biblických hodinách vždy 1x za 14 dní ve středu v 17 hodin u Němečků, poněvadž se nevyplatí vytápět presbyterničku v modlitebně. Za všechna tato sejítí jsme vděčni Pánu Bohu i našemu bratru faráři.

Kazatelská stanice Litobratřice

V kazatelské stanici Litobratřice se konají pravidelně každý týden nedělní škola a bohoslužby. Ráno v 9 hodin začíná nedělní škola, kterou vede sestra Jiřina Havlová. Navštěvují ji 3 – 4 děti. Začátek bohoslužeb je pak v 10 hodin, ve službě se střídá bratr farář Ondřej Titěra a předčitatelé. Zpěv doprovází na harmonium sestra Květa Havlová. Bohoslužeb se pravidelně  účastní přibližně 12 bratří a sester. Občas přijedou i Ambrožovi z Prosiměřic a bratr Jan Novák z Jevišovky.

Kazatelská stanice Moravský Krumlov

V Moravské Krumlově, stejně jako v Litobratřicích, se členové kazatelské stanice scházejí každou neděli v 10.00 hodin ve vlastní modlitebně (v roce 2007 jsme oslavili 40. výročí postavení obou modliteben). Bratr farář se střídá s předčitateli, někdy je i v Moravském Krumlově host. Účast na bohoslužbách se pohybuje v rozmezí 5-8 bratří a sester včetně varhaníka a posily z Miroslavi. Před nedávnem byl v Krumlově zateplen strop, uvažuje se o výsadbě tují kolem plotu zahrádky, která velmi utrpěla opravou sousední kanalizace.

Kazatelská stanice Troskotovice

Kazatelská stanice Troskotovice je jediná v našem sboru, která nemá vlastní modlitebnu. Již několik let se k pravidelným bohoslužbám, které se konají vždy první neděli v měsíci ve 14 hodin, scházejí troskotovické sestry na obecním úřadě v čekárně ordinace. Je to světlá, čistá a příjemná místnost, v níž se vždy vytvoří skutečně sváteční atmosféra. Účast na bohoslužbách je stabilní,  8-9 sester. S bratrem farářem přijíždí varhaník, popřípadě další, vždy vítaný, člen sboru. Na podzim 2009 jsme byli na sborovém zájezdě na Valašsku, kde mají členové troskotovické kazatelské stanice své kořeny a kde jsme byli i my další velmi vřele přátelsky uvítáni.

Hrabětice – administrovaný sbor

Pravidelně nejméně jednou měsíčně (často třetí neděli) jezdí farář do uprázdněného sousedního sboru v Hraběticích, kde se v současné době konají bohoslužby pouze v Jevišovce u Nováků. Účastníci těchto shromáždění jsou původně členy slovenského sboru augspurského vyznání (luteráni), zpíváme proto při bohoslužbách dodnes částečně i slovenskou liturgii a užíváme Třanovského kancionál. Schází se nás jen 6-8, ale nemají důvod měnit to, v čem celý život vyrůstali.

Slavnostní a mimořádnou událostí byly bohoslužby konané v červnu v miroslavkém kostele, při kterých si manželé Novákovi připomněli (a zopakovali) manželský slib, který si dali před padesáti lety. Zlatou svatbu kurátora hrabětického sboru a jeho ženy podpořili svou účastí i miroslavští, přestože některé písně ze slovenského Tranoscia neznali dost přesně. Došlo i na pohárek vína při blahopřání před kostelem.

Biblické hodiny dospělých

 Konají se v Miroslavi (čtvrtek 17°°) a v Bohuticích (středa 17°°). Na jaře jsme probírali stejné úlohy jako děti v NŠ (hymny v Novém zákoně), na podzim průběžně sledujeme knihu Soudců. Trochu nás překvapuje, ale statečně čteme.

Biblické hodiny dětí

 Konají se ve dvou skupinách, v úterý v 15.30 a v pátek ve 13 hodin, dělení je podle věku dětí. Příběh Pána Ježíše je letos hlavním tématem. Zpíváme, hledáme a čteme v Bibli, užíváme flanelograf (kino), malujeme, luštíme hádanky, a zbude-li čas, hrajeme si.

Nedělní škola

Ve školním roce se pravidelně každou neděli schází nedělní škola. Do nedělky odcházejí děti v první části bohoslužeb, po ohláškách, tedy asi v 9 hodin. Výjimkou jsou neděle, kdy je vysluhována Večeře Páně. To se scházíme už v 8.30 na faře. Průměrná účast v nedělní škole je 13 dětí. Někdy je to méně, jindy se sotva vejdeme do presbyterny. S nejmenšími dětmi přicházejí často i rodiče. V nedělní škole zpíváme, modlíme se, čteme z Bible a seznamujeme se vždy s jedním biblickým příběhem. Letos jsme začali čtyřletý cyklus Pozvání na cestu, tedy průřez nejdůležitějšími příběhy Starého a Nového Zákona. Probíráme příběhy od stvoření světa až po Rút. Kromě nedělní školy se děti vídávají v týdnu na biblických hodinách a při dalších mimořádných akcích. Před Vánocemi nacvičujeme vánoční slavnost, na podzim se scházíme k pečení perníčků. V létě spolu trávíme jeden týden na Blažkově. Pravidelně také jezdíme na výlet. V roce 2009 jsme byli v Moravském krasu. Několik rodin tam strávilo celý víkend. Ostatní přijeli na sobotu, kdy jsme společně procházeli a proplouvali Punkevní jeskyní. Velkou událostí pro všechny děti byl víkend v Kruhu, který v dubnu připravili mládežníci našeho sboru. Děti celý víkend na vlastní kůži prožívaly příběh o vyvedení izraelského lidu z Egypta. Zakusily otrockou práci, noční (pozdně večerní) útěk z Egypta, putovaly pouští, chytaly a jedly křepelky (kuřata), na snídani měly manu (buchty) a každý si vyrobil vlastní desky s desaterem. Děti ještě stále vzpomínají na své víkendové dobrodružství, a co víc, příběh o vyvedení z Egypta je teď jejich příběhem, který si samy prožily a o kterém toho spoustu vědí. Mládežníkům, kteří tento víkend pod vedením Terezky Ryšavé připravili, patří velký dík.  Nedělní škola se schází také v kazatelské stanici Litobratřice, pod vedením sestry Jiřiny Havlové. V Miroslavi střídavě nedělní školu učí: Jarmila Šimšová, Martin Ryšavý, Eva Ryšavá, Jana Michalová, Tereza Ryšavá a Daniela Bednaříková. Zveme všechny děti.

Setkávání maminek

Od září se schází opět skupinka maminek, v trochu obměněné podobě. Některé maminky už odešly do zaměstnání, jiné se k nám zase připojily. Letos se scházíme každý týden, většinou v úterý, u jedné z nás. Pravidelně se k nám připojuje pan farář s biblickým programem. Tento rok probíráme Janovo evangelium. Čtení je to dost těžké, ale vždy se snažíme najít něco, co bychom si mohli odnést do svého života. Často se na základě čtení a výkladu rozvine debata, ať už o otázkách víry, výchovy a vedení dětí k víře apod. Jsme vděčné i za možnost povídat si mezi sebou o věcech, které nás zajímají, těší či trápí. Setkání zpříjemňuje káva, čaj a něco k tomu.

Když se sejde více dětí, snažíme se s nimi alespoň chvilku zpívat, naučit se nějakou říkanku apod.

Stalo se, že jsme se sešly jen dvě, jindy nás naopak bylo i s dětmi 19! Občas se k nám připojí i maminky odrostlejších dětí nebo dokonce babičky. Jsme vděčni za setkání v jakémkoli počtu a vážíme si toho, že se můžeme v rámci sboru setkávat. Další maminky rádi uvítáme.

Mládež

Scházíme se v sobotu v 19 hodin na faře v počtu deseti. Na jaře a na podzim se s ostatními mládežemi brněnského seniorátu setkáváme na Školce. V červnu jsme uspořádali volejbal – přátelské utkání s Vanovickými. O prázdninách jsme natírali plot na faře ve Znojmě. V prosinci přijela návštěva z Nosislavi a Myslibořic. Silvestra jsme trávili v Krouně. Podílíme se na aktivním životě sboru – jezdíme do kazatelských stanic a chystáme bohoslužby na Štěpána a na Velikonoční pondělí.

Kruh

Nedělní večery při nešporním shromáždění a po té v Kruhu patří po generace k našemu sborovému životu. S programy se střídají jak vzácní hosté, tak sami účastníci Kruhu. Glosujeme dění ve sboru, v církvi, ve světě, sledujeme literaturu, máme rádi hudební večery. Kruh je dobře vybaven technikou, a tak rádi vítáme i cestopisné programy s obrázky. Naše řady řídnou a už zdaleka nejde o pravidelné setkání všech generací.

Seniorky

Naše seniorky se pravidelně scházejí dvakrát v měsíci v Kruhu. Vloni nás navštívily naše sestry z Troskotovic, pravidelně přijíždí Marta Nováková z Bohutic a občas Jana Štefková z Mor.Krumlova.Také sestra Jana Kalusová  mezi nás ráda  přijíždí a její povídání zpestřuje naše společenství. Program setkávání je volný, mimo zpráv ze sboru si čteme různé články z oblasti mediciny, zdravé výživy nebo nějakou povídku pro zasmání nebo poučení. Občas zazní i nějaký vtip. Pravidelně píšeme gratulace členům sboru k jejich kulatým narozeninám, což rádi přijímají a mnozí odepisují. Vloni jsme společně navštívily Znojmo a při okružní jízdě „vláčkem“ jsme si prohlédly památky. Samozřejmě, že si uvaříme kávu a čaj a k tomu máme něco dobrého. Vyměňujeme si i recepty a zkušenosti s prací v domácnosti a na zahradě.  Litujeme, že již nejsme natolik technicky zdatné, abychom samy mohly používat sborový dataprojektor a alespoň prostřednictvím obrázků mohly „cestovat“ po ČR nebo po světě. Každé setkání je zakončeno zpěvem písně a modlitbou. Seniorky se v průběhu roku podílejí na přípravě kávy po bohoslužbách a také při různých sborových akcích. Rády pečeme a zdobíme perníčky pro děti z Nedělní školy. Každoročně seniorky organizují a zabezpečují sběr šatstva pro Diakonii v Broumově.  Je to akce, kterou využívají nejen miroslavské domácnosti.

Mimochodem – nechcete také přijít mezi nás? Rády Vás přivítáme.

Pěvecký sbor

1 x týdně, 90 minut – to byl do loňského adventu čas pro všechny, kdo rádi zpívají a chtějí se aktivně, vícehlasým zpěvem, účastnit bohoslužeb. 5 do sopránu, 4 do altu, 2+2 tenor a bas. Písně čtyřhlasé, tříhlasé, jednohlasé – kánony. Století 16. až 21. Aktivita sborového zpěvu byla v loňském roce začátkem adventu 2009 dočasně ukončena. Věřím, že to není jenom záliba ve zpěvu nebo chuť se učit nové písničky, ale jeden Pán, jedna víra, jeden křest, co pojí nás. Proto můžeme vyhlížet příhodný čas, kdy budeme zpívat Pánu nové písně.

Židovský hřbitov

Péče o židovský hřbitov se stala zhruba před dvaceti lety přirozenou aktivitou mnoha členů našeho sboru. Snažíme se tuto kulturní památku města, která je majetkem Židovské obce Brno, udržovat v přístupném a přijatelném stavu. Řada členů sboru – od dětí z nedělní školy až po seniory –  se připojila dle svých možností ke dvěma skupinám našich přátel z Německa (jaro – škola z Recklinghausenu, poblíž Essenu, spolková  země Porýní-Vestfálsko), podzim – evangelický sbor Spremberg (spolková země Braniborsko, oblast Lužice), kteří nám s údržbou pravidelně pomáhají, popřípadě zde pracovali individuálně. Součástí starostí o židovský hřbitov je péče o naše zahraniční přátele, kteří jsou po dobu pobytu v Miroslavi hosty v rodinách členů sboru, jiní se podílejí na přípravě pohoštění (svačiny, popř. společná večeře při besedě v Kruhu). Za tuto zcela výjimečnou aktivitu, která přesahuje běžný sborový život, jsme všem velmi vděčni. Veřejnost také vítá možnost prohlídky hřbitova s výkladem, vždy přijde hodně zájemců.

Sborový byt

Sborový byt se nachází v Miroslavi nedaleko od kostela a fary, na Husově ulici v prvním patře budovy České spořitelny. Rozloha bytu je značně velká, člení se na velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, přilehlou pracovnu, ložnici, dva pokoje a pokoj pro hosty; v bytě je pochopitelně sociální příslušenství, teplá voda a plynové vytápění. Sborový byt má celocírkevní využití, neboť v něm bývají ubytováni vikáři na vikariátu. Mimo tuto dobu byt slouží k ubytování sborových hostů. Také členové sboru mají možnost, na základě předběžné dohody, ubytovat zde svoje návštěvy, a dvakrát byl byt dokonce pronajat na kratší dobu jako podnájem cizím zájemcům. Všechny tyto možnosti stále platí a byt, pokud není v Miroslavi vikář, je zájemcům k dispozici. Staršovstvo vypracovalo Řád využívání bytu s přehledem plateb za jednotlivé služby; ten je k nahlédnutí u bratra faráře, kde je také možné domluvit si potřebný termín využití. O pronájmu bytu rozhoduje staršovstvo.

V červnu jsme ve sborovém bytě ubytovali a celý víkend sytili pravidelnou pracovní poradu Zpěvníkové komise“ naší církve, jejímž členem je i náš bratr farář. Osm bratří pomalu připravuje materiál pro budoucí zpěvník, který by měly užívat naše sbory při bohoslužbách v příští generaci. Předběžně se uvažuje vydat nový zpěvník při stoletém výročí naší církve v roce 2018. Některé z nově chystaných písní už brzy budeme zkoušet zpívat i při bohoslužbách u nás v Miroslavi.

Ekumena

Ekumena – výraz, který znamená snahu křesťanů různých církví překonávat rozdíly a dle možností společně jako křesťané žít, setkávat se, modlit se a svědčit světu, že „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, …“, jak se zpívá v písni 678. O to jsme se pokoušeli i v uplynulém období při společných setkáních s našimi přáteli ze zahraničí, stejně jako se sestrami a bratřími z katolické farnosti Miroslav a Hostěradice. Jsme vděčni, že řada z nich ráda přijímá naše pozvání na koncerty a hudební nešpory, byli jsme také spolupořadateli a téměř jedinými hosty v kulturním domě na divadle „I Boží domácnost se musí uklízet“ (13.12.2009, herec M.G.Částek), které se zabývalo taktéž ekumenou. Bratr farář Ondřej Titěra a P. Josef Dvořák se podíleli na ekumenických bohoslužbách v Hostěradicích, v Týdnu za jednotu křesťanů vykonali bratři Pavel Merta a Ondřej Titěra ekumenické nešporní bohoslužby v Kruhu (17.1.2010), náš bratr farář promluvil jako host při mši v miroslavském katolickém kostele (20. 1.2010). Na ekumeně se aktivně podílelo i několik dětí z nedělní školy – s dětmi z katolické scholy pod vedením paní Radky Weisové z Miroslavsksých Kninic nacvičily Živý Betlém a vystoupily s ním 26. a 27. 12. 2009 v M. Knínicích i na náměstí v Miroslavi. Společně sehrály divadlo o světci Mikuláši, s nímž vystoupily v katolickém kostele sv. Mikuláše v M. Knínicích. V  sobotu 9. ledna 2010, převlečeny za tři krále, vykonávaly v mrazivém počasí charitativní tříkrálovou sbírku. Z ekumenické služby dětí, která byla v uplynulém období skutečně příkladná a k níž děti přistupují bez předsudků, nezatíženi minulostí, máme velikou radost a jsme za ni Pánu Bohu vděčni.

Návštěvy ze zahraničí

Již podruhé (po šesti letech) navštívili náš sbor přátelé ze skotského Crossgates a Cowdenbeath v provincii Fife. Přijeli počátkem září a deset dní trávili poznáváním pravidelného života našeho sboru, návštěvami tam, kde se domluví anglicky, byli jsme i v Myslibořicích a v Morkůvkách poznat práci Diakonie, a na výletě ve Znojmě. Moc se jim tu líbilo a rádi by nás v budoucnu provedli svou domovinou. Je to pro nás nepřekonatelně daleko?

Každý lichý rok vždy v říjnu přijíždí skupina bratří a sester ze Sprembergu v Braniborsku s farářem Hans-Jakobem Werdinem pomoci při úklidu židovského hřbitova. Týden intenzivního soužití při práci, odpočinku i bohoslužbě je užitečný i nám. V září letošního roku nás očekávají ve Sprembergu při jejich sborovém víkendu. Během jara musíme nahlásit, kolik nás přijede!

Udržujeme také dlouholeté přátelství se členy sboru v Glösa v Chemnitz v Německu.

Dárkování

K neodmyslitelným sborovým akcím v adventu patří Dárkování. Loni proběhlo již po osmé. Přípravou drobných, zajímavých i hodnotných rukodělných dárků, které poskytnou nejen členové našeho sboru k dispozici druhým pro jedno adventní odpoledne, vybere sbor finance pro charitativní účely. Hlavním cílem je umožnit studium dívce z Ugandy v rámci projektu „Adopce na dálku“. Přebytek, který se díky rostoucí obětavosti rok od roku zvyšuje, jsme naposledy poslali dětem s mentálním a kombinovaným postižením do Domova Narnie v Morkůvkách.

Koncerty v evangelickém kostele

Významnou součástí sborového života je také pořádání koncertů a hudebních nešporů, k nimž je do našeho kostela zvána vždy také veřejnost. Jsme rádi, že naše pozvání přijímají miroslavští občané se stále větším pochopením. Občanský rok jsme zahájili Novoročním koncertem (11.1.2009) učitelů ZUŠ a jejich přátel. Při  hudebních nešporech na Květnou neděli (5.4.2009) byli našimi hosty členové Ekumenického sborečku z Brna. V neděli svatodušní (31.5.2009) uskutečnil varhanní koncert David Postránecký, varhaník z chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. V neděli 21. června 2009 se uskutečnil Letní koncert Znojemského komorního orchestru. Významnou podzimní událostí byl 4.10.2009 koncert skupiny Oboroh, jemuž předcházelo bohatě navštívené setkání mladých rodin, někdejších mládeže z přelomu 80. a 90.  minulého století. Poslední adventní neděli (20.12.2009) se uskutečnil Vánoční koncert Znojemského komorního orchestru a chrámového sboru od Sv. Kříže ze Znojma a Nový rok 2010 jsme přivítali v neděli 3.1.2010 Novoročním koncertem Pěveckého  sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Jsme rádi, že krásná hudba, navíc znásobená příjemnou atmosférou a dobrou akustikou kostela, může být potěšením nejen nám, pravidelným účastníkům sborových shromáždění, ale že je také zdrojem radosti a svátečního ztišení pro širokou veřejnost a že otevírá náš sbor všem, neboť každý je srdečně vítán.

Sborový zájezd na Valašsko

V říjnu 2009 jsme vyjeli na sborový zájezd na místa, odkud přišli po válce naši troskotovičtí  spolubratři a spolusestry. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom stihli bohoslužby s Díkčiněním ve Zlíně. Byli jsme velmi srdečně a s typickou valašskou pohostinností přijati v tomto sboru. Cíl naší cesty, vesnička Prlov, schovaná mezi valašskými kopci, nás nutila, po prohlídce Zlína z vrcholku Baťovy správní budovy, neotálet. Odtud tedy po válce přišli troskotovičtí evangelíci, aby mezi námi na jihu Moravy našli nový domov. Mezi Prlovjany jsme se nyní cítili my, byvše srdečně přijati a valašskou slivovicí a frgály pohoštěni, jako doma. Na zpáteční cestě jsme zavítali také do kostela a na hřbitov v Pozděchově, kam naše spolusestry, jako děti, každou neděli z Prlova chodily. A také jsme se zastavili ve Vizovicích, abychom alespoň vizuálně pochytili taje výroby místního tradičního vizovického pečiva.

Výlet se vydařil a je otázkou, kam se vypravíme letos.


Možnosti odběru církevního tisku

Kostnické jiskry jsou týdeník, který vydává Kostnická jednota. Letos vyjde 37 čísel a celoroční předplatné činí 481 Kč. Můžeme si přečíst články, úvahy, postřehy i z ekumeny.

Český bratr je měsíčník, který vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické. Celoroční předplatné je 290 Kč. Čteme zde o dění v církvi, rozhovory, biblické úvahy, informace o dění v církvích ve světě. Každé číslo je věnováno určitému tématu. Pozvánky na sborové i seniorátní aktivity a různá oznámení jsou součástí každého čísla.

Bratrstvo je evangelický časopis pro mládež, vydávaný synodní radou ČCE. Ročně vychází 10 čísel a předplatné činí 200 Kč. Úvahy, postřehy, rozhovory, ankety na dané téma, jsou především dílem mládeže. Je tu možnost se navzájem informovat a také povzbuzovat v tom, co skupiny mládeže dělají a připravují.

Protestant je nezávislý evangelický měsíčník, který vydává EMAN v Benešově. Vychází 10 krát do roka, předplatné činí 120 Kč. Obsahuje úvodní rozhovor, kázání, recenzi, úvahu. Autoři reagují také na aktuální politickou situaci.

Modré z nebe – zpravodaj diakonie. Vydává Diakonie ČCE šestkrát do roka a předplatné činí 125 Kč. Čteme zprávy ze života středisek Diakonie, rozhovory, plány do budoucna, i hodnocení dosažených výsledků. Pozvánky na vzdělávací kurzy a různá zamyšlení.

Křesťanská revue   dvouměsíčník pro odpovědný dialog, vychází šestkrát ročně, předplatné 290 Kč. Vydává OIKUMENE akademická YMCA ve vydavatelství EMAN v Benešově. Časopis obsahuje úvodník, časové úvahy, eseje a studie, rozhovory, recenze, poezii, komentáře ke kulturnímu dění a polemické příspěvky.

Církevní tisk si můžete objednat na faře.

 

Střecha kostela

Přípravou výměny střešní krytiny kostela v Miroslavi se staršovstvo sboru zabývalo při poradách v roce 2009. Stávající eternitová krytina vyžaduje časté opravy a její stav odborníci hodnotí jako nevyhovující, ba havarijní. Část střechy, tzv. apsida (půlkulatá část) je pokryta měděným plechem od roku 1982. Proto se po jednání s pokrývačskými firmami rozhodlo staršovstvo provést pokrytí zbývající části střechy měděným plechem. Náš kostel je jako celek evidován jako památkově chráněná stavba pod č.6563. Proto bylo nutné přípravné práce konzultovat s úřadem Národní památkové péče (NPP). Zaměstnankyně tohoto úřadu si celou stavbu prohlédly, sepsaly protokol a následně tento úřad vydal tzv. “Závazné stanovisko č.41/2009“, které je potřeba při opravě dodržet, aby byly splněny předpoklady kladného vyřízení našich žádostí o finanční příspěvky od úřadu NPP, Jihomoravského kraje, Města Miroslav a Jeronymovy jednoty. Všechny žádosti byly včas podány a nyní čekáme na jejich vyřízení. Opravu střechy bude provádět firma Roman Varga z Miroslavi. Byla s ní sepsána smlouva o dílo a celkové náklady na opravu střechy činí dle položkového rozpisu 593 270 Kč. Oprava bude provedena ve druhém čtvrtletí 2010.

 

Finanční hospodaření sboru za rok 2009

Běžný provoz sboru se hradí z příjmů, které dosáhly výše 436 tis. Kč, z toho byly  sborové sbírky  145 tis., salár 184 tis., dary členů a nečlenů sboru  71 tis., příjmy z pronájmu 24 tis. a ostatní příjmy 12 tis.Kč.

Výdaje spojené s provozem sboru byly celkem 403 tis.Kč. Rozhodující položky nákladů jsou: elektřina, plyn a voda 136 tis., běžné opravy 10 tis., cestovné 51 tis., telefony a poštovné 11 tis., mzdy včetně pojištění 26 tis., repartice a personální fond 101 tis., ostatní náklady 68 tis.Kč (materiál, odpisy bytu, ostatní služby).

Hospodaření skončilo přebytkem 33 tis. Kč.

Podrobná zpráva o hospodaření sboru bude předložena v písemné podobě před výročním shromážděním, kde se můžete dotazovat na případné nejasnosti.

Účetnictví sboru kontrolují revizoři účtů.

 
Výroční sborové shromáždění (VSS)

 Uskuteční se v neděli  14. března 2010 při pravidelných dopoledních bohoslužbách  (začátek v 8.30 hodin) v evangelickém kostele v Miroslavi. Během shromáždění uslyšíme zprávu o životě a hospodaření sboru, a také se dovíme, jaký je výsledek ankety, do níž jste se během února mohli zapojit a vyjádřit svoje názory na sbor, práci staršovstva atd.

Při příležitosti VSS se v kostele uskuteční výstavka fotografií ze života sboru.

Na  letošním VSS  bude volena polovina členů staršovstva:

Zvoleni do r.2013: E.Havlová, J.Mach, L.Ryšavá, Jar.Ryšavý, R. Vesecká, M. Nováková

Zvoleni do r.2010:J.Doubrava, J.Uhříková, M.Ryšavý, Jan Ryšavý, E.Férová, J.Němec, J.Šimšová, O. Ryšavý

Kandidátní listina je otevřena i vašim návrhům.

Na výroční sborové shromáždění Vás srdečně zveme.


Zveme vás srdečně k bohoslužebným shromážděním během Velikonoc
:

Květná neděle 28.března 2010: v 8.30 společné rodinné bohoslužby s dětmi

 v 16°° hodin – koncert:  J.S.Bach „Lukášovy pašije“

hraje a zpívá Ekumenický sboreček z Brna pod vedením Luboše Rause

 

Velký pátek 2.dubna 2010: bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 8.30 v Miroslavi, v 10.30 v Jevišovce a v 18.00 v Bohuticích

 

Boží Hod velikonoční 4.dubna 2010: bohoslužby s vysluhováním VP v 8.30 v Miroslavi, v 10°° v M.Krumlově a ve 14°° v Troskotovicích

 

Velikonoční pondělí 5.dubna 2010: bohoslužby mládeže v 8.30 v Miroslavi, v 10°° bohoslužby s vysluhováním VP v Litobratřicích

 

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav, Husova 44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail: , Č. účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz/

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jiří Doubrava, kurátor

Redakce Velikonočního sborového listu: Ing. Rut Vesecká a PhDr. Lia Ryšavá

 

Děkujeme všem, kdo se ochotně podíleli na přípravě tohoto listu.