18. března 2018

 pátá postní neděle zvaná podle 43. žalmu Judica – Bože, zjednej mi právo

-pozdrav a přivítání hostí

-poděkování bratru faráři Aleši Mosteckému za službu kázání; vítáme celou rodinu Mosteckých a zveme po bohoslužbách do Kruhu nejen k občerstvení, ale také k popovídání s níimi

-dnes se nejede do kazatelských stanic a není ani nešpor a Kruh

–bratr farář David Sedláček navštívil sestru Jolanu Tančincovou, při pobožnosti jsme společně přijímali VP, v pátek se konalo ztišení v domově odpočinku v Božicích, děkuji bratru faráři i vám, kteří jste ho doprovázeli …

Celý článek →

Aleš Mostecký – hostem na kazatelně 18. 3. 2018

Zveme vás na nedělní bohoslužby 18. března 2018, kdy bude naším hostem na kazatelně bratr farář Aleš Mostecký, po bohoslužbách se s ním i s jeho rodinou setkáme v Kruhu. Mostečtí budou v Miroslavi od pátku večer do neděle odpoledne (více inf. u Evy a Jaroslava Ryšavých).

11. 3. 2018

čtvrtá postní neděle nazvaná Laetare – Veselte se s Jeruzalémem (Izajáš 66, 10)

-pozdrav a přivítání členů z kazatelských stanic

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi, nešpor ani Kruh nejsou, je to proto, že se dnes scházíme na VSS

-na varhany nás doprovází Jana Ryšavá a děkujeme také všem, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužeb i výročního shromáždění podílejí

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva: hlavním bodem programu byla příprava VSS; sestra účetní Helena Drastíková nás seznámila se stavem hospodaření v roce 2017 a předložila účetní …

Celý článek →

6. 3. 2018

– přípravili jsme Výroční sborové shromáždění – v neděli 11. března 2018

-sestra účetní Helena Drastíková nás seznámila se stavem hospodaření v roce 2017 a předložila účetní závěrku a rozpočet na rok 2018;

-potvrdili jsme termín sborového odpoledne, které bude věnováno večeři Páně (25. 3.)

-vyjádřili jsme souhlas se zřízením facebookového účtu sboru, jímž bude sbor i veřejnost informován o konání akcí a pověřili jsme sestru Adélu Bednaříkovou jako správkyni účtu

-vzali jsme na vědomí nové telefonní číslo sboru: 515 220 351

4. března 2018

 

třetí postní neděle – její název je Oculi  – Stále upínám své oči k Hospodinu (Žalm 25, 15)–přivítání

-dnes odpoledne se konají bohoslužby v Troskotovicích

-zveme vás do Kruhu, program nazvaný Cesty po islámských zemích pro nás připravil pan Dalibor Mahel, začátek je v 17.00

-Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích

-presbyterům připomínáme, že v sobotu 10. března se v Brně I,(Zelená fara na Opletalově ulici) koná presbyterní konference věnovaná 100. výročí naší církve; …

Celý článek →

25. února 2018

druhá postní neděle nazvaná podle žalmu 25 Reminiscere – Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine

tento den je také Dnem modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

-bohoslužby v 10.00 jsou v Bohuticích

-zvu vás na nešpor a do Kruhu, bratr farář má pro nás pokračovaní o islámu

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

-v uplynulém týdnu vykonal bratr farář bohoslužby v domově seniorů v Božicích a ve středisku Diakonie v Brumovicích, velmi si jeho služby …

Celý článek →

18. února 2018

první postní neděle s vysluhováním večeře Páně

-pozdrav

-dnes se konají bohoslužby jen v Miroslavi

-zveme vás na promítání dokumentárního filmu „Slyšet očima“, který se věnuje problematice neslyšících, začátek je v 17. 00 v presbyterně

-dnes nás na varhany doprovází bratra Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

-podle rozhodnutí staršovstva se Výroční sborové shromáždění uskuteční v neděli 11. března 2018 v rámci bohoslužeb. Archy členů s boru s volebním právem jsou vyvěšeny vzadu v kostele.

Týden ve sboru

 Úterý                          9.00                            maminky u Bednaříků

Středa                         9.00                            RC Medvídek

Odpoledne …

Celý článek →

6. února 2018

-presbyteři jednali o finančních i hospodářských záležitostech sboru, určili jsme termín VSS (11.3.) a rozhodli jsme zakoupit co nejdříve jeden pár sluchátek do kostela a po vyzkoušení přikoupit další a vyslovili jsme souhlas s konáním rodinných setkání v Kruhu, prosíme, abyste svůj zájem a termín vždy dopředu oznámili. Zejména se věnovali přípravě postního a velikonočního období. V době postu každý pátek (16. 2. – 30. 3. včetně) se budou konat páteční ztišení se zpěvy z Taizé nazvané Zastav se na chvíli, začátek je …

Celý článek →

 4. února 2018

neděle Sexagesima – šedesát dnů do Velikonoc

-pozdrav

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Troskotovicích

-zvu vás do Kruhu; bratr farář nás seznámí s programem a zajímavostmi z farářského kurzu v Praze, začátek je v 17.00

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích podílejí

-biblické hodiny dětí tento týden nejsou, děti mají jarní prázdniny, přejeme jim radostný odpočinek a šťastný návrat do školy

Týden ve sboru

Úterý                        9.00               setkání maminek s farářem na faře

19.00            pravidelná porada staršovstva

Středa                       9.00               RC Medvídek

Čtvrtek                     9.30               biblická …

Celý článek →

28. ledna 2018

Milí bratři a sestry,

je neděle Septuagesimae – česky Devítník, tj. třetí před začátkem postního období a devátá před Velikonocemi a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-dnes dopoledne v 10.hod.se budou konat ještě bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

– zveme vás do Kruhu, program si připravila sestra Iva Ryšavá a bude vyprávět o svém putování Peruánskými Andami,spolu s promítáním obrázků z této  cesty, …

Celý článek →

 14. ledna 2018

 14. ledna 2018

druhá neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-čtené bohoslužby jsou dnes v 10.00 v Bohuticích

-zvu vás do Kruhu na program nazvaný zpívání kolem stolu, jistě si rádi zazpíváme oblíbené písně z našeho zpěvníku i ty, které jsme už dlouho nezpívali, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-Seniorátní odbor mládeže vás zve na Plesem-ples nejen evangelíků napříč generacemi. Tento ples se uskuteční 26. ledna ve Středisku volného času v …

Celý článek →

7. ledna 2018

první neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích

-dnes odpoledne v 16.00 jsme zváni na Novoroční koncert – duchovní písně zazpívá náš pěvecký sbor, na housle zahraje Erik Meisl a na varhany Radek Fér. Bratr farář zahájí výstavu Lydie Férové z Kolína a bude mít sváteční slovo na cestu do nového roku. Vystavené obrazy již vidíte, za jejich instalaci děkujeme …

Celý článek →

Novoroční koncert 7. ledna 2018 v 16.00 hodin

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Novoroční koncert, při němž bude zahájena výstava obrazů Lydie Férové z Kolína. Na koncertě zazní duchovní písně v podání pěveckého sboru při FS ČCE Miroslav, na housle zahraje Erik Meisl a na varhany Radek Fér. Slovo na cestu do nového roku přednese David Sedláček. Vstupné je dobrovolné.

2. ledna 2018

Prodej litobratřické modlitebny byl ukončen, budova byla předána novému majiteli a na sborovém účtu již je 150 000 Kč, mobiilář je dočasně uskladněn v domě Zdenky Havlové v Litobratřicích – v ČB vyjde inzerát s fotografií. Kulaté podušky z Litobratřic jsou rozebrání vzadu v kostele.

Staršovstvo rozhodlo o koupi sluchátek.  Sdělte zájem o jejich používání bratru faráři nebo členům staršovstva, popřípadě vhoďte lístek do pokladničky.

Doplňující informace o zbylých dárcích z Dárkování : mládež si vybrala  několik věcí do tomboly na připravovaný ples (Plesem 25. 1. 2018 v Brně); po dvě …

Celý článek →