Čtení pro potěchu duše

Miroslav, 21. 11. 2020

Úvod

Milí přátelé, sestry a bratři,

přiblížili jsme se k poslední neděli církevního roku. Někdo by řekl neděle jako neděle. Svým způsobem je to pravda. Ale i dělení času má svůj smysl. Dá nám to řád, orientaci, v toku času do života vstupují zastavení a my se můžeme ve svém běhu života zklidnit a chvíli přemýšlet, nechat se oslovit. Poslední neděle církevního roku má také svůj obsah, své téma. Jmenuje se neděle Krista krále. Je to relativně nový svátek a vzešel …

Celý článek →

Jana Kalusová 27. 12. 1930 – 20. 11. 2020

V pátek ráno zemřela sestra vikářka, jak jsme ji v Miroslavi říkali. V Miroslavi prožila 27 let a spolu se svým manželem Vladimírem zde věrně, trpělivě a laskavě sboru sloužila. I poté, když Kalusovi odešli do Brna, byla s naším sborem v písemném i telefonickém kontaktu. Vzpomínejme na ni s láskou. Zarmouceným rodinám jejích dětí – Pavlu Kalusovi, Martě Karfusové a Evě Tančevové – vyprošujeme pokoj a posilu od našeho nebeského Otce.

Čtení pro potěchu duše Miroslav, 6. listopadu 2020

Úvod

Milé sestry a bratři, dnešní kázání bratra vikáře zazní v neděli běhemonline bohoslužeb a vy můžete být při tom prostřednictvím tohoto dopisu.Kázání bratra vikáře je založeno na slovech apoštola Pavla křesťanům, kteříse cítili být otřeseni ve své víře smrtí svých blízkých, bratří a sester a taktéžtím, že svět zůstává pořád stejný, stejně temný, stejně jakoby opuštěn Bohem.Děkujeme za zpětnou vazbu na online bohoslužby i na dopisy. Slyšelijsme kladné, vděčné ohlasy. Snažíme se dělat všechno nejlépe s technikou,kterou máme k dispozici. …

Celý článek →

3. listopadu 2020

Pravidelná porada staršovstva se tentokrát konala pomocí sdíleného dokumentu. Zabývali jsme se životem sboru v době epidemie, vzali jsme na vědomí hospodářské i finanční záležitosti související s pravidelným chodem sboru, také informaci, že vizitace sboru ohlášená na 20. 10. 2020 byla odložena na neurčito. Děkujeme za on-line bohoslužby určené především sborům v Miroslavi a ve Znojmě i dalším posluchačům. Připravuje je bratr farář David Sedláček s týmem (vikař Richard F. Vlasák, farářka Marta Sedláčková, Matyáš Sedláček a Radek …

Celý článek →

Informace o sbírkách ve FS ČCE v Miroslavi na podzim 2020

Bratři a sestry, také v době, kdy je sborový život utlumen a nemůžeme se zúčastňovat bohoslužeb v kostele, je třeba udržet provoz sboru. Platíme pravidelně účty za energie. Odvádíme pravidelné povinné platby na provoz celé církve a brněnského seniorátu. Měli bychom udržet v chodu i provoz sbírek. Některé jsou celocírkevní. Prosíme věnujte sbírkám svou pozornost. Běžné sbírky během roku na potřeby sboru představují významnou část rozpočtu, výpadek sbírek při absenci nedělních shromáždění by mohl na konci roku ovlivnit výsledek hospodaření. Pokud byste …

Celý článek →

Dopis pro potěchu duše Miroslav, 31. října 2020

ÚvodMilé sestry, milí bratři, přátele, dostáváte dopis, kterým chceme udržet vzájemný kontakt. Vedle telefonu a internetu je to další možnost.V dopise najdete mé kázání, které zazní v rámci online bohoslužby. Inspiroval jsem se tentokrát textem z Izajáše. Na Izajáše jsem narazil, když jsem listoval Biblí a pročítal si své starší články a biblické úvahy. Ten úryvek z Izajáše mě oslovil v souvislosti se situací, kterou nyní prožíváme. A tak doufám, že i vás může oslovit.Chtěl bych také zmínit Den reformace, …

Celý článek →

11. října 2020

neděle Díkčinění s Večeří Páně

-přivítání

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou také v Bohuticích

-za varhanní doprovod děkujeme bratru Janu Ryšavému; děkujeme také všem, kdo dnes slouží v kostele i v modlitebně

-setkání v Kruhu se neuskuteční, prosíme o pochopení

Z porad staršovstva

V pátek 2. října se konala mimořádná porada staršovstva, presbyteři se věnovali zajištění sborového života v době omezení kvůli epidemiologické situaci. V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a …

Celý článek →

Sborový život v nejbližších týdnech

1. Bohoslužby v Miroslavi, v Bohuticích a v Moravském Krumlově se až do odvolání nekonají.

Připravujeme bohoslužby on-line, které budou k dispozici každou neděli od 8:30 na internetu.

Internetový odkaz na bohoslužby bude zveřejněn na těchto webových stránkách sboru, případně na webových stránkách www.evangnet.cz. Příprava on-line bohoslužeb bude probíhat během tohoto týdne. Kázat by měl bratr vikář Richard František Vlasák.

2. Křestní bohoslužba, která se měla konat tuto neděli 18. října v Moravském Krumlově, je odložena na nejbližší možnou dobu.

3. Biblická hodina pro mladší děti se zatím …

Celý článek →

Celocírkevní sbírka v neděli Díkčinění

Neděle 11. října 2020 byla nedělí Díkčinění, při níž jsme vykonali celocírkevní sbírku Pro sociální a charitativní pomoc. Děkujeme za vaši štědrost, celkem jsme vybrali 7 174 Kč (v Miroslavi 5 034 Kč, v Bohuticích 2 140 Kč).

Neděle Díkčinění

V neděli 11. října 2020 se v našem sboru uskuteční Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně, a to jak v Miroslavi v 8.30, tak v Bohuticích v 10.00 hodin. S ohledem na epidemiologickou situaci bude vysluhováno pouze kalíšky a chlebem.

6. října 2020

V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada staršovstva. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a Martina Žákových z MK, křest bude v MK 18. 10. při bohoslužbách.  Dále presbyteři projednali finanční a hospodářské otázky sboru, např. dokončení chodníku kolem kostela do konce října, zaspárování zdi skladiště, revize plynu i elektrozařízení a položení zátěžového koberce do Kruhu.

4. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-vítáme mezi námi bratra vikáře Richarda Vlasáka a prosíme, aby shromáždění pozdravil

V pátek se konala mimořádná porada staršovstva

Presbyteři se zabývali především zahájením sborové činnosti v týdnu s ohledem na epidemiologická opatření a rozhodli takto:

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku, konfirmační cvičení a biblická hodina pro dospělé; těchto setkání se účastní menší počet osob

Po domluvě s pravidelnými účastník bude rozhodnuto o zahájení setkávání střední generace, matek s farářem a seniorek

Zahájení nedělní školy a nedělních kruhových programů …

Celý článek →

2. října 2020

Mimořádná porada staršovstva, presbyteři se zabývali zahájením sborové činnosti v týdnu v době epidemiologických opatření.

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku ve středu v 16.00, konfirmační cvičení ve středu v 17.00, biblická hodina pro dospělé ve čtvrtek v 9.30. Zdůvodnění: Na jednotlivých setkáních se schází malý (do 10) počet účastníků.

Setkávání, které se skuteční po domluvě s pravidelnými účastníky: střední generace, matky s farářem, seniorky

Zahájení je zatím odloženo na neurčito nedělní škola, kruhová setkání

Dále jsme projednali: vysluhováním VP v neděli Díkčinění 11. 10. 2020 …

Celý článek →

20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením …

Celý článek →

13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici-přivítání-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí nabohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítányfotografie, srdečně vás zvemeV úterý se konala pravidelná porada staršovstva-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách-smlouvu týkající se ubytování vikáře …

Celý článek →