25. června 2017

druhá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnešní bohoslužby slavíme společně s dětmi, které se loučí na období prázdnin s nedělní školou

-dnes v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na program Hudba a poezie našich domovů, prosíme, abyste po skončení bohoslužeb sdělili Lii Ryšavé, co máte připraveno do programu, děkujeme již nyní za ochotu účinkovat

-na varhany nás dnes doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích podílejí

-vyřizujeme poděkování a pozdravy celému sboru od delegátů Jeronymovy …

Celý článek →

18. června 2017

 První neděle po sv. Trojici

-pozdrav a přivítání delegátů seniorátní porady Jeronymovy jednoty, jednání se uskuteční po bohoslužbách

-naším hostem na kazatelně je bratr farář Jaroslav Vítek z Brna, děkujeme za ochotu přijet posloužit kázáním v Miroslavi i odpoledne v Moravském Krumlově

-sestra farářka Marta Sedláčková je v Heidelberku, vrátí se zítra

Týden ve sboru

Úterý                    9.00            setkání maminek s malými dětmi a farářkou

u Sedláčků, bude to poslední setkání před prázdninami

Středa                  9.00            RC Medvídek

13.30          seniorky

Čtvrtek                15.45

a 16.45       biblické hodiny dětí

17.45          konfirmační cvičení

Pátek                    15.30          Medvídkova výtvarná …

Celý článek →

Varhanní koncert v neděli 11. června 2017 v 16.00

Zveme vás na varhanní koncert do evangelického kostela v Miroslavi: v podání Hany Bartošové a Michala Bumbálka zazní dílo Petra Ebena s texty J. A. Komenského: Labyrint světa a ráj srdce. Koncert je uváděn v rámci  Noci kostelů 2017 v Miroslavi a  je součástí XXXVII. ročníku Varhanního festivalu Brno, mimobrněnská část. Vstupné dobrovolné.

Noc kostelů – pátek 9. června 2017

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2017. Program pro děti v zahradě začíná v 17.00 (za nepříznivého počasí v Kruhu a v kostele), od 17. 00 bude kostel otevřen – individuální prohlídka, výstavka, poslech chrámové hudby (18.00 – 18.20 hraje Jana Ryšavá preludia a postludia Josefa Pukla), občerstvení. Ve 20.00 hlavní program (Pásmo o Martinu Lutherovi s jeho písněmi v podání pěveckého sboru), 21.00 -21.30 varhanní koncert Radka Féra, 22.00 zakončení Noci kostelů Ztišením se zpěvy z …

Celý článek →

4. června 2017 – Svatodušní neděle

J 7:37-38 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!  38 Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.

J 20:19-23 19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj …

Celý článek →

21. května 2017 – Křestní kázání

Čtení: 1Pt 3:13-22

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, …

Celý článek →

4. června 2017

 Svatodušní neděle

-pozdrav

-dnes slavíme Svatodušní svátky s vysluhováním VP, bohoslužby v kazatelských stanicích jsou čtené: v Litobratřicích poslouží kázáním bratr Jiří Doubrava, v Bohuticích sestra Jana Sterziková a v Troskotovicích bratr Vlastimil Fér

– na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se na přípravě bohoslužeb podílejí

-nešpor ani Kruh dnes nejsou, zveme vás však na bohoslužby zítra, v pondělí svatodušní, začátek je v 19.00 hodin

-během měsíce května se konala celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu, v našem sboru, v Miroslavi i v kazatelských stanicích, bylo vybráno 20 432 Kč. Všem vám …

Celý článek →

Svatodušní svátky 4. a 5. června 2017

Zveme vás na sváteční bohoslužby s Večeří Páně v neděli svatodušní  4. června, začátek v 8. 30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. V pondělí svatodušní 5. června  je začátek v 19.00 hodin.

28. května 2017

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodině! (Ž 27)

-pozdrav

– v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-nešpor ani Kruh dnes nejsou

-sestra farářka s s dalšími členy sboru se účastní seniorátní neděle v Nosislavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb jak v Miroslavi, tak v Bohuticích

-v polovině května se konal v Miroslavi, v Suchohrdlech a v Litobratřicích úspěšný sběr textilu pro Diakonii Broumov, děkujeme sestrám seniorkám za pomoc a čas, který akci věnovaly; věříme, že vše se dostane do potřebných …

Celý článek →

Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 25. května 2017 slavíme spolu se všemi křesťany svátek Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby se konají 25. 5. 2017 v 19.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Srdečně zve staršovstvo.

Neděle Jubilate – kázání Marty Sedláčkové

Jan 10, 1-18 + 27-30

Sestry a bratři, dnešní kázání bude promluva o čtyřech dějstvích.

Obraz první. I ilustrace potřebují někdy výklad. Nevím o tom, že by někdo z vás choval ovce, a kdyby přeci, chov ovcí v mírném pásmu se téměř nepodobá tomu, jak je třeba starat se o zvířata na blízkém východě. Ovce jsou přes noc zavřeny ve zděné ohradě, za pevnými dveřmi, které nepřekoná ani zvířecí ani lidský predátor. Dveře zevnitř zavřel vrátný. Ráno, ještě za tmy, přijde pastýř, aby vyvedl …

Celý článek →

Férová snídaně – 13. 5. 2017

Farní sbor ČCE Miroslav a Rodinné centrum Medvídek vás srdečně zvou na již tradiční Férovou snídani, koná se v sobotu 13. května dopoledne (9.00 – 11.30 hodin) v zahradě u evangelického kostela, v případě špatného počasí v Kruhu. Fair trade znamená spravedlivý obchod  s těmi, kteří pěstují např. kávu, čaj, kakaové body a další výrobky, které se k nám dovážejí. Fair trade má za cíl jejich práci, často špatně ohodnocenou a vykonávanou v katastrofálních podmínkách, spravedlivě zaplatit a docílit také …

Celý článek →

7. května 2017

Neděle Jubilate – podle žalmu 66 Plesej Hospodinu všecka země!

-pozdrav

-dnes v 10.00 vykoná bohoslužby v Litobratřicích bratr Jindřich Mach, v Troskotovicích bude mít čtené bohoslužby ve 14.00 sestra Lia Ryšavá

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-dnes v 17.00 jsme zváni na faru na promítání dokumentárního filmu z projektu „Promítejity“ s názvem Putinovy „Děti 404“. Název dnešního filmu některé z vás zarazil, možná i pohoršil. Nejde skutečně o propagaci, naopak o kritiku Putinova režimu, v jehož …

Celý článek →

Lk 24, 13 – 35 Cesta do Emauz (Marta Sedláčková)

Čtení: Sk 2:14a, 36-41

Kázání text – Lk 24, 13-35

Sestry a bratři,

Když nám během letošních velikonočních nedělí dává ekumenický lekcionář možnost, abychom se probrali několika příběhy o setkání se vzkříšeným Ježíšem, ukazuje se nám nápadně, že víra ve vzkříšení je strašně nesamozřejmá. Ve všech evangeliích je zmínka o tom, že učedníci a další lidé slyšeli o tom, že Ježíš nezůstal v hrobě, a nevěřili. Dokonce vědí, že se s ním druzí setkali, a nevěří. Podle Matouše ho dokonce viděli – a stejně někteří …

Celý článek →