28. července 2019

Ošestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-našimi hosty jsou členové Brněnského ekumenického sboru, děkujeme jim za zpěv při bohoslužbách

-bratr farář navštívil Domov odpočinku v Božicích a vykonal tam pobožnost, vážíme si jeho služby a děkujeme také sestrám, které ho doprovázely

-k prázdninovému setkání ve středu v 9.00 zve RC Medvídek

-připomínáme, že je třeba pokračovat ve stavbě skladiště, prosím domluvte se s bratrem Mirkem Šimšou, co by bylo možné …

Celý článek →

21. července 2019

pátá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Jolanou Tančincovou, zemřela minulou neděli ve věku 80 let. I když se už delší dobu nemohla zúčastňovat bohoslužeb, stále měla sbor na paměti ve svých modlitbách, o dění ve sboru se zajímala a návštěvy bratra faráře jí byly velkou posilou.

-v týdnu se nekonají, kromě Medvídkovy kavárničky v pátek v 9.00, jiná sborová setkání, jsou prázdniny

-Při dnešních bohoslužbách přijal požehnání Šimon Ryšavý, syn Kateřiny a Jindřicha Ryšavých ze …

Celý článek →

14. července 2019

Ohlášky na neděli 14. července 2019

čtvrtá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou čtené bohoslužby také v Bohuticích

–na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu dnešních bohoslužeb u nás i v Bohuticích

–bratr farář zastupuje naši církev v Heilsbronu v Německu (Bavorsko) na Luterské liturgické konferenci, téma jednání je křest a jeho různé formy

-k prázdninovému setkání zve RC Medvídek ve středu v 9.00 a ve 13.30 mají setkání sestry seniorky

-v pátek pojede bratr farář do Božic, pokud by chtěl někdo jet s ním, domluvte se během týdne

-znovu se obracíme …

Celý článek →

30. června 2019

Ohlášky na neděli 30. června 2019

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-dnes odpoledne jsme zváni na ekumenickou bohoslužbu do katolického kostela v Hostěradicích, kázáním poslouží náš bratr farář za spoluúčasti bratří farářů Josefa Dvořáka a Pavla Merty. Jsme také zváni k vyprávění s fotografiemi o cestě bratra Dvořáka do Istanbulu. Začátek je v 17.00. Odjezd do Hostěradic domluvíme po bohoslužbách.

-bratr farář s bratrem Jindřichem Machem navštívili členy našeho sboru v Hraběticích, bratra Zahrádku a sestru Maryšku Ďurkovou, děkujeme

– školní rok skončil, všem dětem přeji krásné dlouhé prázdniny, stejně …

Celý článek →

Ekumenická bohoslužba

Uskuteční se v neděli 30. června 2019 v 17.00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích. Káže Mgr. David Sedláček, evangelický farář z Miroslavi za spoluúčasti katolických farářů  Mgr. Josefa Dvořáka z Hostěradic a Mgr. Pavla Merty z Miroslavi. Po bohoslužbě jsme zváni k vyprávění o cestě do Istanbulu s promítáním fotografií. Srdečně zvou Římskokatolické farnosti Hostěradice a Miroslav a FS ČCE Miroslav.

23. června 2019

první neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby se uskuteční také v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází Bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě i průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

-odpoledne jsme zváni evangelickým sborem na koncert ve Václavské kapli ve Znojmě a také do Brna na slavnost ukončení studia varhaníků sbormistrů, pozvánky jsou na nástěnce

-děkujeme všem, kdo minulou neděli připravili pohoštění pro účastníky zájezdu z Boskovic a také pro varhaníka a hosty koncertu

Týden ve sboru

Úterý                                     9.00                           setkání maminek s farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                                   9.00                           RC Medvídek

                                               odpoledne biblické hodiny dětí

                                               …

Celý článek →

16. června 2019

OSvatá trojice

-přivítání, jmenovitě vítám bratra Luboše Ryšavého a jeho syna Ivana Ryšavého a dceru Lydii Rumlovou

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo se podílejí na průběhu bohoslužeb u nás i v MK

-v pátek vykonal br. far. bohoslužbu v Božicích, děkujeme také všem, kdo ho doprovázeli

– dnes odpoledne kolem 15.30 k nám přijedou hosté z evangelického sboru v Boskovicích, rádi by si nejen prohlédli náš kostel, ale zejména se chtějí setkat s námi. Prosím, kdo můžete, přijďte.

-dnes vpodvečer se v našem kostele uskuteční …

Celý článek →

10. června 2019

Svatodušní pondělí

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

-včerejší sbírka pro Diakonii činila 5 650 Kč Miroslav, Moravský krumlov, Bohutice), dary vděčnosti při Večeři Páně 1860 Kč, děkujeme vám

-sborový program najdete na nástěnce

-za týden, v neděli 16. června odpoledne kolem 15. 30 hodin nás navštíví členové Farního sboru ČCE z Boskovic. Těší se, že nejen poznají náš kostel, ale těší se také na setkání s námi, prosím pamatujte na to a přijďte. Kromě jejich návštěvy se uskuteční v 17.00 varhanní koncert. Naším hostem bude Waldemar Krawiec z Polska. Koncert pořádá Klub moravských skladatelů …

Celý článek →

Hosté z FS ČCE v Boskovicích

navštíví náš sbor v neděli 16. června 2019 kolem 15.30 hodin. Těšíme se na setkání s nimi a zveme vás k odpolednímu posezení v kostele i v zahradě.

Varhanní koncert Od baroka k současnosti 16. 6. v 17.00

FS ČCE v Miroslavi a Klub moravských skladatelů v rámci Brněnského varhanního festivalu vás zvou do evangelického kostela v Miroslavi na varhanní koncert Od baroka k současnosti. V podání Waldemara Krawiece z Polska zazní skladby J. Z Lublina, J. L. Krebse, J. P. Kellnera, A. Hesse, E. Adlera a dalších. Vstupné dobrovolné.

2. června 2019

neděle Exaudi – Vyslyš mě, Hospodine! (Ž 27,7)

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-bratr farář s dalšími členy sboru se účastní seniorátní neděle ve Vanovicích

-celocírkevní sbírku určenou Jeronymově jednotě jsme vykonali i v kazatelských stanicích, děkujeme vám za vaši štědrost.

-dnešní chrámová sbírka je určena potřeby našeho sboru

Týden ve sboru

Pondělí                     17.00            Seminář pro matky

Úterý                        9.00               setkání maminek s dětmi a farářem (místo se

                                                           upřesní)

                                    19.00            pravidelná porad staršovstva

Středa                       9.00               RC Medvídek

                                    Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                     15.30            Den pro rodinu a v 17.00 divadlo Zajíc v sedmém

                                                           nebi

                                    18.30            zkouška pěveckého sboru

Pátek                         9.00               …

Celý článek →

4. června 2019

-staršovstvo projednávalo běžnou agendu sboru, zhodnotilo kladně uplynulé akce a zabývalo se děním v nejbližším období

-vyslechlo zprávu o pastoračních návštěvách bratra faráře v Troskotovicích; vzhledem ke stáří a nemocem sester, které naposledy chodily na bohoslužby, bylo rozhodnuto dočasně ukončit bohoslužby a členkám sboru se věnovat při pastoračních návštěvách

-firma Ozvuk instalovala reproduktor na kruchtu, tím je ozvučení kostela kompletní. Děkujeme bratru Radku Férovi za vše, co pro ozvučení kostela vykonal, vážíme si toho

-seznámili jsme se s dopisem Pavla Říčana adresovaným všem sborům na podporu státního zástupce Jaroslava Šarocha, dopis je  je k nahlédnutí na nástěnce před …

Celý článek →

30. května 2019

Nanebevstoupení Páně

-přivítání

-bohoslužby na svátek Nanebevstoupení Páně jsou jen v Miroslavi, je při nich vysluhována Večeře Páně

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá

-celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu, která se konala v Miroslavi i v kazatelských stanicích činila 20 792 Kč, děkujeme vám za vaši štědrost

-v neděli 2. června se koná ve Vanovicích Seniorátní neděle s programem pro všechny generace. Pojedeme autobusem v 7.30 z autobusových zastávek; v autobuse jsou stále volná místa, můžete se připojit

-dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru, děkujeme vám

-zpěváci mají zkoušku ihned po dnešních bohoslužbách

-v neděli se sejdeme na bohoslužbách, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, ve Vanovicích …

Celý článek →

26. května 2019

neděle Rogate – Modlete se

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-součástí bohoslužeb je slib nového staršovstva, naším hostem je bratr Miroslav Maňák, seniorátní kurátor

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér; děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-v pátek se náš sbor opět připojil k mezinárodní události Noc kostelů, zahájili jsme při ní výstavu obrazů sestry Jiřiny Uhříkové, výstava bude v kostele po celé léto. Děkujeme všem, kdo obrazy zapůjčili a také všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do příprav i průběhu zapojili. Koncert Jiřího …

Celý článek →

26. května 2019

Při bohoslužbách přijali nově zvolení členové staršovstva pověření ke službě. Seniorátní výbor zastupoval bratr Miroslav Maňák.