Rubriky
Dění ve sboru

Rok 2020

Milé sestry, bratři, milý sbore, přeji vám požehnaný a dobrý rok 2020 a děkuji vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve. Vám, přátelé Farního sboru ČCE v Miroslavi, přeji podobně dobrý a požehnaný rok 2020 a pevně věřím, že i nadále budeme dobrými a spolehlivými přáteli. LIa Ryšavá, kurátorka

Rubriky
Ohlášky

1. ledna 2020

Ohlášky na středu 1. ledna 2020

Nový rok

-přivítání a přání požehnaného roku 2020

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá; děkuji nejen jí, ale vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali náš sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve.

-dnešní chrámová sbírka i dary vděčnosti při Večeři Páně jsou určeny na potřeby našeho sboru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu i příspěvky

-tento týden je ještě sváteční, proto se nekonají žádná sborová setkání kromě kroužku vyučujících NŠ ve čtvrtek ve 20.00 hodin

-sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 5. ledna 2020 v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi

Rubriky
Rozpisy

leden – únor 2020

Rubriky
Ohlášky

29. prosince 2019

Ohlášky na neděli 29. prosince 2019

první neděle po Vánocích a současně poslední neděle občanského roku

-přivítání

-naším hostem na kazatelně je sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček káže dnes ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také za další služby vám všem

-na Boží hod vánoční se konala v celém našem sboru celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát, dohromady jsme vybrali 10 334 Kč (Miroslav 4404, MK 2970, Boh 2960) děkujeme vám za vaši velkou obětavost

-při mládežnických bohoslužbách na Štěpána se konala sbírka pro práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině pro Dům milosrdného stáří – vybrali jsme 6 250 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

-při vycházení si vezměte letáček „5% a hlavu vzhůru“ vydaný naší církví. Týká se výpočtu platby saláru, je velmi srozumitelný a všem nám i celé naší církvi radí, jakým způsobem můžeme plnohodnotný život sborů i církve zachovat i bez podpory státu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-vyřizujeme pozdravy bratra faráře Pavla Kaluse a sestry vikářky Jany Kalusové

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění

-zveme vás na novoroční bohoslužby, uskuteční se v Miroslavi ve středu

1. ledna 2020 v 9.00 hodin, bude vysluhována svatá Večeře Páně, chrámová sbírka bude určena na potřeby sboru stejně jako dar vděčnosti při Večeři Páně

Rubriky
Ohlášky

26. prosince 2019

Ohlášky na 26. prosince 2019

svátek sv. Štěpána

-bratři a setry, vítám vás, domácí i hosty, na bohoslužbách, které si spolu s bratrem farářem připravila mládež, bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

-včera se konala celocírkevní sbírka, v Miroslavi jsme vybrali 4404 Kč , děkujeme vám

-dnešní sbírka je určena na práci diakonie naší církve v Kyjevě na Ukrajině, podpoříme Dům důstojného stáří, který pomáhá zejména starším lidem bez domova

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu k setkání, občerstvení připravila mládež

-v neděli se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář David Sedláček bude hostem ve Znojmě

Rubriky
Ohlášky

25. prosince 2019

Ohlášky na neděli 25. prosince 2019

Boží hod vánoční

-přivítání

-bohoslužby s VP jsou v 10.00 v Bohuticích, ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji také vám všem, kdo sloužíte v našem kostele i v kazatelských stanicích

-v neděli jsme měli krásný vánoční koncert skupiny Zvonky dobré zprávy, naši hosté odjížděli velmi spokojeni, děkují za krásné přijetí, příjemnou atmosféru, dobré pohoštění a celému sboru přejí požehnané Vánoce a dobrý rok 2020. Děkuji vám všem za pomoc, přípravu pohoštění a vytvoření krásného obecenství. Ohlas z města je také velmi vstřícný.

-zítra se sejdeme při bohoslužbách, které s bratrem farářem připravuje mládež, začátek je v 9.00, sbírka na Štěpána je určena pro práci diakonie na Ukrajině

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a vikariát, děkuji vám za vaši obětavost. Děkuji vám také za celoroční štědrost při sbírkách, darech i saláru

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání, děkuji za přípravu a příspěvky

Rubriky
Ohlášky

22. prosince 2019

Ohlášky na neděli 22. prosince 2019

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem, kdo slouží v Miroslavi i v Bohuticích

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili s bratrem Ladislavem Kolmanem, dlouholetým presbyterem a účetním našeho sboru. Zemřel ve věku 91 let. Zarmoucené rodině vyprošujeme pokoj a Boží pomoc.

-odpoledne vás zveme vánoční koncert. Našimi hosty je skupina Zvonky dobré zprávy z Ratiboře u Vsetína. Začátek koncertu je v 16.00 v našem kostele. Děkuji sestrám seniorkám, které přislíbily připravit pohoštění, pokud se chce připojit i někdo další, stačí odpoledne před koncertem. Děkujeme vám.

Sváteční týden ve sboru

-na Štědrý den v 16.00 jsme zváni na vánoční ztišení se zpěvy z Taizé

-bohoslužby na Boží hod vánoční s vysluhování svaté večeře Páně se uskuteční v 8.30 v našem kostele v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově a bude při nich vykonána celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát

-Štěpánskou bohoslužbu připravuje s bratrem farářem mládež, bohoslužby začínají až v 9.00, sbírka je určena práci diakonie na Ukrajině

-stále je k dostání Evangelický kalendář a čtení Na každý den

-minulou neděli se v našem kostele uskutečnil adventní koncert, pořadatelem bylo Město Miroslavi a paní varhanice Kateřina Málková, hudebníci byli velmi spokojeni s prostředím našeho kostela i s krásnou akustikou. Posluchači odcházeli také s díky. Jsme rádi, že jsme mohli vyjít vstříc a děkujeme také vám za pochopení.

-při vycházení můžete  podepsat dopis sestře vikářce Janě Kalusové – přejeme jí k Vánocům, narozeninám a novému roku

-po bohoslužbách je připraveno jako vždy setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za ni

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 14:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Rubriky
Dění ve sboru

Ztišení na Štědrý den

Rubriky
Sborové listy

Vánoční list 2019

Rubriky
Dění ve sboru

Zvonky dobré zprávy opět v Miroslavi

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT. Soubor ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY zahraje adventní i vánoční melodie na ruční zvonce. Koncert se koná čtvrtou adventní neděli 22. prosince 2019 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi. Vstupné je dobrovolné, lavice v kostele jsou vyhřívané, pořádání koncertu podpořilo Město Miroslav

Rubriky
Dění ve sboru

Adventní koncert

Srdečně zveme na adventní koncert 15. prosince v 17h. Více informací na plakátku.

Rubriky
Ohlášky

8. prosince 2019

druhá adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes odpoledne v 16.00 vás zveme na dětskou vánoční slavnost, děti nacvičily vánoční hru Ušatý osel, nebeský posel, přijďte je povzbudit a potěšit se vánoční zvěstí z dětských úst

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní slouží v našem kostele v kazatelské stanici

-před týdnem, první adventní neděli, se konalo Dárkování, děkujeme vám za krásné dárky, veškerou pomoc a vstřícnost, a také za vaši ochotu podpořit svým nákupem studentku Marii Namutebi z Ugandy a školu Filipka. Výsledek Dárkování je opět velmi vysoký 37 350 Kč. Máme z toho velkou radost a vážíme si vaší štědrosti a pomoci. Zbyvající dárky jsou vystaveny, můžete si je, teď již za koruny, zakoupit

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání vybíráme:

-Dárkování (velmi úspěšné, poděkování)

-Bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní sbírka 25. 12. je určena bohoslovcům a vikariátu, sbírka Vděčnosti při VP  1. 1. 2020

Týden ve sboru

Středa                       8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                    16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                      biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                                    zkouška pěveckého sboru

Pátek                         9.00                                      Medvídkova kavárnička

V pátek vykoná bratr farář vánoční bohoslužbu v Domově seniorů v Božicích, bylo by pěkné, kdyby nás jelo víc, jsme tam srdečně zváni

-dnešní sbírka je seniorátní a je určena pro střediska Diakonie ČCE Brněnského seniorátu, děkujeme vám za štědrost

-podél severní stěny kostela u skladiště je poměrně hluboký výkop, do nějž bude položen elektrický kabel, prosím buďte velmi opatrní, pokud tudy půjde, zejména rodiče prosím, aby dbali na bezpečnost svých dětí, za vyhloubení děkujeme

-po bohoslužbách můžeme posedět v Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-připomínáme možnost koupit si čtení Na každý den a velmi čtivý Evangelický kalendář, každý výtisk za 130 Kč

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově

Rubriky
Staršovstvo

3. prosince 2019

-Dárkování bylo velmi úspěšné – 7000 Kč pro Adopci na dálku + 30 350 Kč nově zřízené škole Filipka (Brno Židenice), zřizovatel Evangelická akademie

-bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní sbírka 25. 12., sbírka Vděčnosti 1. 1. 2020

Rubriky
Dění ve sboru

Dárkování 2019 – 37 350 Kč

Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli úspěšné Dárkování připravit, a také vám, kdo jste Dárkování podpořili pořízením dárků. Vážíme si toho, není to samozřejmé. Marii Namutebi do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku posíláme 7000 Kč, škole Filipka 30 350 Kč.