9. června 2019

Svatodušní neděle

Přivítání

Bohoslužby s VP jsou dnes v Bohuticích mimořádně v 10.30.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích.

Zveme posluchače i účinkující na Hudbu a poezii našich domovů, začátek je v 16.00 hodin.

Dnes byla křtem svatým přijata do obecenství Božího lidu Judita Férová, jí, jejím rodičům i celé rodině přejeme radost na společné cestě a pevné Boží vedení.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

– staršovstvo projednávalo běžnou agendu sboru, zhodnotilo kladně uplynulé akce a zabývalo se děním v nejbližším období

– vyslechlo zprávu o pastoračních návštěvách bratra faráře v Troskotovicích; vzhledem ke stáří a nemocem sester, které se naposledy zúčastňovaly bohoslužeb, bylo rozhodnuto dočasně ukončit bohoslužby a členkám sboru se věnovat při pastoračních návštěvách

– firma Ozvuk instalovala reproduktor na kruchtu, tím je ozvučení kostela kompletní. Děkujeme bratru Radku Férovi za vše, co pro ozvučení kostela vykonal, vážíme si toho

– seznámili jsme se s dopisem Pavla Říčana adresovaným všem sborům na podporu státního zástupce Jaroslava Šarocha, dopis je k nahlédnutí na nástěnce před kostelem

Týden ve sboru

Pondělí                        19.00                          bohoslužby

Středa                         9.00                            RC Medvídek

                                    13.30                          seniorky

                                    Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                        15.00                          Medvídkova zahrada

                                    18.30                          zkouška pěveckého sboru

                                    20.00                          kroužek učitelů NŠ                                                     Pátek               9.00                             Medvídkova kavárnička

Dnešní chrámová sbírka je určena pro Diakonii a vaše případné dary do pokladničky pro sbor.  

Po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Moravském Krumlově a v 17.00 na varhanním koncertu.