17. 6. 2018 – Ježíšova podobenství o zrnu hořčičném ve stínu smrti Lydie Machové

Úvod

Shromáždili jsme se zde, abychom ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého slavili dnešní bohoslužby, abychom vzdali Bohu čest, obrátili se k němu, děkovali a otevřeli svou mysl, srdce, své nitro jeho slovu a přijali do svých duší Krista, Božího Syna, toho Ukřižovaného a Vzkříšeného, Živého a Zvítězilého, našeho Pána nad smrtí i životem, jenž na konci věků přijde a vysloví své slovo pravdy nad světem i nad námi. Jemu patříme. Amen.

Milost a pokoj od Boha Otce našeho a …

Celý článek →

Nanebevstoupení – kázání Marty Sedláčkové

Biblické čtení: Efezkým 1, 17-25

Když jsem před pár lety pomáhala dělat úlohu pro nedělní školu, která se zabývala právě nanebevstoupením, našla jsem přehršel různých tvoření, kde papírový Pán Ježíš pomocí důmyslných provázků mizel v papírovém obláčku nebo pod plastovým kelímkem a podobně. Měla jsem v té chvíli děsnou potřebu toto všechno zakázat nebo vymazat z internetu. Je to totiž báječný způsob, jak dětem naprosto zastřít smysl tohoto biblického příběhu tím, jak ho brutálně zpředmětníme. Proto i dospělým doporučuju si Ježíšův odchod nepředstavovat moc …

Celý článek →

Evangelium podle Matouše – kázání Marty Sedláčkové

Evangelium Mt 13, 1-9 + 18-23

„Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.  2 Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.  3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.  4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.  5 Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko …

Celý článek →

Aleluja – kázání Marty Sedláčkové

Aleluja. Chvalte Boha pro jeho veliké činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Aleluja!

 Matouš 28:16-20  16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.  17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.  18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem …

Celý článek →

4. června 2017 – Svatodušní neděle -kázání Marty Sedláčkové

J 7:37-38 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!  38 Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.

J 20:19-23 19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj …

Celý článek →

21. května 2017 – Křestní kázání -kázání Marty Sedláčkové

Čtení: 1Pt 3:13-22

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, …

Celý článek →

Neděle Jubilate – kázání Marty Sedláčkové

Jan 10, 1-18 + 27-30

Sestry a bratři, dnešní kázání bude promluva o čtyřech dějstvích.

Obraz první. I ilustrace potřebují někdy výklad. Nevím o tom, že by někdo z vás choval ovce, a kdyby přeci, chov ovcí v mírném pásmu se téměř nepodobá tomu, jak je třeba starat se o zvířata na blízkém východě. Ovce jsou přes noc zavřeny ve zděné ohradě, za pevnými dveřmi, které nepřekoná ani zvířecí ani lidský predátor. Dveře zevnitř zavřel vrátný. Ráno, ještě za tmy, přijde pastýř, aby vyvedl …

Celý článek →

Lk 24, 13 – 35 Cesta do Emauz (Marta Sedláčková)

Čtení: Sk 2:14a, 36-41

Kázání text – Lk 24, 13-35

Sestry a bratři,

Když nám během letošních velikonočních nedělí dává ekumenický lekcionář možnost, abychom se probrali několika příběhy o setkání se vzkříšeným Ježíšem, ukazuje se nám nápadně, že víra ve vzkříšení je strašně nesamozřejmá. Ve všech evangeliích je zmínka o tom, že učedníci a další lidé slyšeli o tom, že Ježíš nezůstal v hrobě, a nevěřili. Dokonce vědí, že se s ním druzí setkali, a nevěří. Podle Matouše ho dokonce viděli – a stejně někteří …

Celý článek →

Jan 20, 24 – 29 Kázání o Tomášovi (Marta Sedláčková)

Jan 20, 24-29

Sestry a bratři,

nevím jak vy, ale já mám tyto známé oddíly tendenci vnímat dost povrchně. Zvlášť když nám vešly až do úsloví. A vlastně si je pamatuji dost nepřesně. To si schválně můžete někdy zkusit, dřív, než si přečtete známý úsek z písma, napište si ho po paměti. Možná dojdete k dost zajímavým zjištěním – co vám vězí v hlavě a co se v bibli skutečně píše. Tomáš se někde zdržel, nevěřil ostatním učedníkům, Pán ho pokáral, že je nevěřící a Tomáš …

Celý článek →

Kázání – Jan 11, Vzkříšení Lazara (Marta Sedláčková)

Jan 11 – vzkříšení Lazara

Kázání:

Sestry a bratři, budu vám dnes vyprávět, jak moc a v čem mě tento text rozčiluje a taky kde v něm nacházím naději. Věřte, že je to vpravdě zápas a nedokázala jsem ho vést neosobně.

 

Patřím k těm lidem, kteří mají s takto popsanými událostmi problém. Možná to znáte od přátel, kolegů nebo od sebe – když slyšíme o takových zázracích, máme chuť příběh ozávorkovat. To měl zas někdo velké oči! Jsme naučeni jednat racionálně, důvěřuj, ale prověřuj. A takové věci …

Celý článek →

Nezkrácená verze kázání Díkčinění 2016 – kázání Davida Sedláčka

Biblický text 2 K 9, 6-15

„6 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.  7 Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

 8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,  9 jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho …

Celý článek →

Kázání na sborové slavnosti při otevírání opravené fary 18. 9. 2016 -kázání Davida Sedláčka

Evangelium Mt 18, 18-20

18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.  19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.  20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 • Úvod
 • Vybrali jsme si pro náš den jedno z nejcitovanějších míst Nového zákona: „Kde jsou dva neb tři, tam já …

  Celý článek →

  31. 7. 2016 – desátá neděle po Trojici – kázání Davida Sedláčka

  Evangelium L 12, 13-21

  13 Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“  14 Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“  15 A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“  16 Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.  17 Uvažoval o tom, a říkal si: ‚Co budu …

  Celý článek →

  22. května 2016 – Trojiční neděle – kázání Davida Sedláčka

  Základ kázání Římanům 5, 1-5

  Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 2 neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. 3 A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. 5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám …

  Celý článek →

  26. července 2015 osmá neděle po Trojici – kázání Davida Sedláčka

  Úvodní slova

  Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého

  Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.

  Obecné pozdravení

  Bratři a sestry, vítám vás na dnešní bohoslužbě, jejíž součástí je také mimořádné sborové shromáždění. Jednání bude probíhat po písni po kázání.

  Introitus Ž 107, 1-2

  Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka.

  Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro …

  Celý článek →