4. června 2017 – Svatodušní neděle

J 7:37-38 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!  38 Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.

J 20:19-23 19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj …

Celý článek →

21. května 2017 – Křestní kázání

Čtení: 1Pt 3:13-22

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, …

Celý článek →

Neděle Jubilate – kázání Marty Sedláčkové

Jan 10, 1-18 + 27-30

Sestry a bratři, dnešní kázání bude promluva o čtyřech dějstvích.

Obraz první. I ilustrace potřebují někdy výklad. Nevím o tom, že by někdo z vás choval ovce, a kdyby přeci, chov ovcí v mírném pásmu se téměř nepodobá tomu, jak je třeba starat se o zvířata na blízkém východě. Ovce jsou přes noc zavřeny ve zděné ohradě, za pevnými dveřmi, které nepřekoná ani zvířecí ani lidský predátor. Dveře zevnitř zavřel vrátný. Ráno, ještě za tmy, přijde pastýř, aby vyvedl …

Celý článek →

Lk 24, 13 – 35 Cesta do Emauz (Marta Sedláčková)

Čtení: Sk 2:14a, 36-41

Kázání text – Lk 24, 13-35

Sestry a bratři,

Když nám během letošních velikonočních nedělí dává ekumenický lekcionář možnost, abychom se probrali několika příběhy o setkání se vzkříšeným Ježíšem, ukazuje se nám nápadně, že víra ve vzkříšení je strašně nesamozřejmá. Ve všech evangeliích je zmínka o tom, že učedníci a další lidé slyšeli o tom, že Ježíš nezůstal v hrobě, a nevěřili. Dokonce vědí, že se s ním druzí setkali, a nevěří. Podle Matouše ho dokonce viděli – a stejně někteří …

Celý článek →

Jan 20, 24 – 29 Kázání o Tomášovi (Marta Sedláčková)

Jan 20, 24-29

Sestry a bratři,

nevím jak vy, ale já mám tyto známé oddíly tendenci vnímat dost povrchně. Zvlášť když nám vešly až do úsloví. A vlastně si je pamatuji dost nepřesně. To si schválně můžete někdy zkusit, dřív, než si přečtete známý úsek z písma, napište si ho po paměti. Možná dojdete k dost zajímavým zjištěním – co vám vězí v hlavě a co se v bibli skutečně píše. Tomáš se někde zdržel, nevěřil ostatním učedníkům, Pán ho pokáral, že je nevěřící a Tomáš …

Celý článek →

Kázání – Jan 11, Vzkříšení Lazara (Marta Sedláčková)

Jan 11 – vzkříšení Lazara

Kázání:

Sestry a bratři, budu vám dnes vyprávět, jak moc a v čem mě tento text rozčiluje a taky kde v něm nacházím naději. Věřte, že je to vpravdě zápas a nedokázala jsem ho vést neosobně.

 

Patřím k těm lidem, kteří mají s takto popsanými událostmi problém. Možná to znáte od přátel, kolegů nebo od sebe – když slyšíme o takových zázracích, máme chuť příběh ozávorkovat. To měl zas někdo velké oči! Jsme naučeni jednat racionálně, důvěřuj, ale prověřuj. A takové věci …

Celý článek →

Nezkrácená verze kázání Díkčinění 2016

Biblický text 2 K 9, 6-15

„6 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.  7 Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

 8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,  9 jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho …

Celý článek →

Kázání na sborové slavnosti při otevírání opravené fary 18. 9. 2016

Evangelium Mt 18, 18-20

18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.  19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.  20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 • Úvod
 • Vybrali jsme si pro náš den jedno z nejcitovanějších míst Nového zákona: „Kde jsou dva neb tři, tam já …

  Celý článek →

  31. 7. 2016 – desátá neděle po Trojici

  Evangelium L 12, 13-21

  13 Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“  14 Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“  15 A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“  16 Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.  17 Uvažoval o tom, a říkal si: ‚Co budu …

  Celý článek →

  22. května 2016 – Trojiční neděle

  Základ kázání Římanům 5, 1-5

  Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 2 neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. 3 A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. 5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám …

  Celý článek →

  26. července 2015 osmá neděle po Trojici

  Úvodní slova

  Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého

  Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.

  Obecné pozdravení

  Bratři a sestry, vítám vás na dnešní bohoslužbě, jejíž součástí je také mimořádné sborové shromáždění. Jednání bude probíhat po písni po kázání.

  Introitus Ž 107, 1-2

  Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka.

  Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro …

  Celý článek →

  21. června 2015 třetí neděle po Trojici

  Úvodní slova

  Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

  Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

  Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista nechť je s vámi se všemi.

  Kyrie

  Pane, ty nás posiluješ, dáváš nám důvod věřit, posiluješ nás k lásce, dáváš nám odvahu doufat. My pak často pochybujeme. Voláme k tobě: Pane, smiluj se nad námi.

  Kriste, máme pocit, že jsme silní …

  Celý článek →

  14. června 2015 druhá neděle po Trojici

  Vstupní antifona Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

  Shromáždili jsme se zde ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

  Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista nechť je s vámi se všemi.

  Kyrie Pouze ve víře jsme připraveni naslouchat Bohu. Naše víra je ale slabá a ohrožená pochybnostmi. Proto voláme: Pane, smiluj se. Pouze láska nás uschopňuje odpouštět a přát druhým dobré. Naše láska je ale slabá a ohrožená starostí …

  Celý článek →

  7. června 2015 první neděle po Trojici

  Introit:

  Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá. Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený.

  Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

  Zdravím vás všechny apoštolským pozdravem milost vám a pokoj do Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.

  Modlitba

  Bože, vyznáváme před tebou, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy i skutky.

  Z vlastních sil se nemůžeme z našich vin vyprostit.

  Obracíme se k tobě, spravedlivý Bože.

  Odpusť každému z nás.

  A dej, ať i my umíme odkládat všechen svůj hněv, výčitky, ba i tvrdost …

  Celý článek →

  31. května 2015 – svatá Trojice

  K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

  S: Amen.

  K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi.

  S: I s tebou.

  introit

  Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. (1Tm 1,17)

  Kyrie

  Prosme o Boží smilování!

  Nebeský Otče, ty jsi Stvořitel nebe a země. Pane, smiluj se.

  Ježíši, ty jsi sám sebe vydal pro naši spásu. Kriste, smiluj se. Svatý Duchu, ty jsi Pán a dárce života. Pane, smiluj se. Smiluj …

  Celý článek →