Z porady 5. května 2015

-Projektová dokumentace – s Ing. arch. Petrem Talandou jsme diskutovali nad vypracovanými výkresy, které se týkají rekonstrukce fary, přístavby Kruhu a úprav farské zahrady. Výkresy budou vystaveny na nástěnce v kostele, aby se s nimi každý mohl seznámit. Připomínky shromažďuje sestra Jiřina Uhříková.

Vybrali jsme firmu, která zhotoví fasádu na modlitebně v Bohuticích, jde o firmu Vaňátko z Břeclavi. Také v Moravském Krumlově se modlitebna opravuje, v nejbližších dnech budou dokončeny nátěry dveří a v modlitebně se bude malovat.

-S radostí jsme přijali žádost rodičů Jany a Daniele Strezika o …

Celý článek →

Z porady 7. dubna 2015

Jednali jsme o připravované stavební akci v Bohuticích, kde chystáme omítání modlitebny. I když hlavní dílo vykoná odborná firma, je třeba starou omítku odstranit svépomocí. Staršovstvo vyhlašuje brigádu na sobotu 18. 4., prosím ty z vás, kdo se můžete uvolnit a jste ochotni při otloukání staré omítky v Bohuticích pomoci, přihlaste se po bohoslužbách u bratra kurátora Jindřicha Macha.

-Staršovstvo se také zabývalo podněty z Výročního sborového shromáždění: Návrh, aby byla opravena brána z Husovy ulice ke kostelu, odkládáme až na celkové řešení renovace fary a …

Celý článek →

O finančních zdrojích církve

hovoří Ing. Jiří Tomášek, předseda představenstva JJ. Setkání presbyterů, hostů ze seniorátu a dalších zájemců se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v 14.00 ve FS ČCE  Miroslav. Srdečně zveme.

Z porady 7. 10. 2014

-staršovstvo se zabývalo stavebními záležitostmi sboru, zejména dalším postupem při opravě fary a vzalo na vědomí stav sborových účtů

-rozhodlo o ukončení sbírky na opravu střechy fary k datu 12. 10. 2014 a současně děkuje všem dárcům

-staršovstvo navrhlo kandidáty do SR

-doporučuje poslech pořadů věnovaných 600. výročí znovu obnovení vysluhování pod obojí na Čs.rozhlase 3 Vltava

-zveme na ekumenické bohoslužby do Hostěradic 12. 10. v 17.00 (káže náš bratr farář) – domluva na dopravu po bohoslužbách

-celocírkevní sbírka Na charitativní a sociální pomoc a na potřeby …

Celý článek →

1. července 2014

–  V červenci  2014  čerpá  bratr  farář  Ondřej  Titěra  řádnou  dovolenou,  27. července  bude  kázat  v Miroslavi  naposledy.  Administrátorkou  sboru v měsíci srpnu bude sestra farářka Jana Špinarová.

–  Během  prázdnin  budou  našimi  hosty  na  kazatelně  bratři  faráři  Jaroslav Vítek,  Jan  Zámečník,  Tomáš  Potoček  a  sestra  farářka  Jana  Špinarová  (termíny najdete na nástěnce).

–  Od 1. července 2014 je FS ČCE Hrabětice sloučen s naším sborem jako kazatelská  stanice.  Staršovstvo  rozhodlo  o  umístění  mramorového  kříže z hrabětické fary v našem kostele, bude …

Celý článek →

4. června 2014

Hodnotili jsme besedu o budovách našeho sboru a konstatujeme malý zájem mladší a střední generace,což nám je líto.

Na sobotu 28.6.se chystá brigáda v Moravském Krumlově, natírání oken v modlitebně. Organizace se ujal br.Dan Sterzik. Prosíme ochotné bratry i sestry,domlouvejte se s Danem.

Sbírka na Svatodušní neděli činila 5202 Kč.Děkujeme všem dárcům.

 

6. května 2014

–    Br.fr David Sedláček poslal potřebné podepsané listiny a vše může být v úterý předáno seniorovi k dalšímu postupu.

–        Staršovstvo jednalo o připravované Noci kostelů, o Svatodušní neděli s konfirmací a křty, o návštěvě z Německa a zájezdu do Kunvaldu a také rozhodlo o vytvoření pamětního místa zde v kostele pro vbrzku zaniklý sbor v Hraběticích.

–        Staršovstvo rozhodlo o pokračování celosborového rozhovoru o finančním zajištění sboru v budoucnosti. Tentokrát v neděli 1.června od 16 hodin budeme hovořit o stavu a potřebách sborových nemovitostí.

4. března 2014

Staršovstvo rozhodlo o konání besedy o budoucnosti sboru, která se uskuteční v  Kruhu 23. 3. 2014 v 16.00.

Dále jednalo o sbírkách a rozhodlo, že se celocírkevní sbírka na tisk, uskuteční 16. 3. 2014 a opět bude určena na sbírku kázání. Na pomoc Ukrajině bude odesláno 4 000,- Kč ze sociálního fondu sboru. Dobrovolná sbírka „Stavíme na nohy“ na pomoc ženám v Africe bude probíhat při Postním ztišení se zpěvy z Taizé každý pátek v 18. 00 hodin. Na ztišení v postu jsme všichni zváni.

Staršovstvo …

Celý článek →

4. února 2014

1) Staršovstvo přijalo s úctou a radostí žádost sestry Marie Veselé o řádné členství v Českobratrské církvi evangelické. Milá sestro, víme již dávno, že do tohoto společenství Kristovy církve patříte. Vítání tedy ani není na místě. Radujeme se z vašeho rozhodnutí a přejeme, abyste nikdy tohoto svého rozhodnutí nelitovala.

2) Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2.března v 8.30 zde v kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok. Zároveň …

Celý článek →

7. ledna 2014

– Chystejme se na návštěvu br. fr. Davida Sedláčka v neděli 26.ledna. Po bohoslužbách s ním bude rozhovor, již jako s kandidátem na kazatele našeho sboru. Rozhovoru se účastní také jeho rodina. Tu neděli nebudou dopoledne kaz.stanice, sejdeme se všichni s případným novým farářem. – Výroční sborové shromáždění bude v neděli 2.března.

Staršovstvo projednávalo hospodaření uplynulého roku i návrh rozpočtu na tento rok. (budete seznámeni v materiálech před VSS) Na programu byl i referát o stavu našich sborových budov a plán jejich nutné …

Celý článek →

17. prosince 2013

Na mimořádné poradě staršovstva byl dokončen rozhovor týkající se budoucnosti církve a samofinancování sboru, rozhovor byl veden na základě materiálu ze synodu.

3. prosince 2013

  • výsledek Dárkování (23 680,- Kč), současně přečten děkovný dopis bratra Petra Hašky, ředitele střediska Diakonie v Myslibořicích
  • jediným kandidátem na faráře FS ČCE Miroslav je David Sedláček, hostem na kazatelně bude v lednu 2014
  • 17. 12. dokončíme rozhovor o samofinancování sboru

 

19. listopadu 2013

V úterý 19. listopadu se konala mimořádná porada staršovstva, jejímž hostem byl bratr farář David Sedláček. Bratr farář Sedláček přijal kandidaturu na faráře v našem sboru, pohovořil o svých zkušenostech z duchovenské služby a o svých teologických důrazech. S radostí jsme vyslechli, že také jeho paní, sestra Marta Sedláčková, jej v úmyslu kandidovat v Miroslavi podpořila a v budoucnu je ochotna a připravena podílet se na sborové práci. Staršovstvo bratra faráře Sedláčka a jeho rodinu pozvalo k dalšímu setkání v lednu příštího roku.

5. listopadu 2013

Rozhodnuto o vydání sborového listu, probírán stav sborových budov.

Rozhodnuto o konání Noci kostelů v květnu roku 2014 a o červnové návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50 let brigád na Kunvaldě.