1. října 2019

-na fond solidarity sborů odesíláme 7850 Kč

-celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc bude vykonána 13. 10. 2019, JTD se uskuteční 27. 10. 2019

-hledáme prostředníka (mezi sborem, vedením Adopce na dálku a podporovanou studentkou Marií Namutebi), který by nahradil Marii Počarovskou, podmínkou je znalost angličtiny

-děti v nedělní škole konají sbírku, v uplynulém školním roce vybrali 1 557 Kč, které jsou určeny bratrům Forstovým na podporu experimentální léčby (prostřednictvím veřejné sbírky)

-skladiště bude během října zastřešeno a uzavřeno vraty; přívod elektřiny a terénní úpravy se uskuteční na jaře 2020

-staršovstvo děkuje Eriku Schwarzbachovi za přípravu …

Celý článek →

10. září 2019

 • bratr Jaroslav Ryšavý složil dodatečně slib presbytera
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii se uskuteční 15. 9. 2019
 • Díkčinění s VP se koná 22. 9.   Miroslavi a v Bohuticích, 20. 10. v MK
 • od příštího týdne zahájí bratr farář konfirmační přípravku se staršími dětmi (Johana Sterziková, Adéla Machová, Františka a Matyáš Sedláčkovi, Václav Drastík)
 • Dárkování (1. 12. 2019) podpoříme kromě adopce na dálku nově vzniklou základní školu Filipka v Brně (zřizovatel je Evangelická akademie, škola je otevřena všem dětem)
 • v srpnu byla instalována garážová vrata v hodnotě 30 490 Kč, stavební úpravy zajišťuje bratr Jaromír Šimša
 • byla zakoupena …
Celý článek →

4. června 2019

-staršovstvo projednávalo běžnou agendu sboru, zhodnotilo kladně uplynulé akce a zabývalo se děním v nejbližším období

-vyslechlo zprávu o pastoračních návštěvách bratra faráře v Troskotovicích; vzhledem ke stáří a nemocem sester, které naposledy chodily na bohoslužby, bylo rozhodnuto dočasně ukončit bohoslužby a členkám sboru se věnovat při pastoračních návštěvách

-firma Ozvuk instalovala reproduktor na kruchtu, tím je ozvučení kostela kompletní. Děkujeme bratru Radku Férovi za vše, co pro ozvučení kostela vykonal, vážíme si toho

-seznámili jsme se s dopisem Pavla Říčana adresovaným všem sborům na podporu státního zástupce Jaroslava Šarocha, dopis je  je k nahlédnutí na nástěnce před …

Celý článek →

26. května 2019

Při bohoslužbách přijali nově zvolení členové staršovstva pověření ke službě. Seniorátní výbor zastupoval bratr Miroslav Maňák.

7. května 2019

-probíhá jednání o změně tarifu za platby energií

-staršovstvo schválilo jednorázovou odměnu 5000 Kč sestře Heleně Drastíkové za zpracování hospodaření sboru za 2018 a za přípravu rozpočtu 2019, a rozhodlo vyplácet jí měsíčně 3000 Kč za vedení účetnictví formou dohody o pracovní činnosti

-připravili jsme program Noci kostelů, bude výstava obrazů Jiřiny Uhříkové, koncert Jiřího Boudy a posezení v zahradě; součástí NK je také přednáška o habánech v AK DENT, plakátky jsou na nástěnce

-na žádost rodičů bude v neděli svatodušní pokřtěna Judita Férová

-slib staršovstva za přítomnosti seniorátního kurátora bratra Maňáka je …

Celý článek →

2. dubna 2019

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. při vysluhování budou připraveny kalíšky s vinným moštem těm, kdo nemohou příjímat víno, je třeba to vysluhujícímu naznačit

3. navrhli jsme odměnu sestře účetní

4. připravujeme rozhovor o financování sboru

5. zabývali jsme se stavebními záležitostmi

Staršovstvo se zabývalo přípravou Velikonoc; …

Celý článek →

6. března 2019

Porada staršovstva byla věnována přípravě VSS, které se uskuteční 31. 3. 2019 v rámci bohoslužeb, které začínají je v 8.30 hodin. Kandidátka pro volbu do staršovstva se připravuje, navržení kandidáti jsou oslovováni.

Bratr farář předložil program VSS, staršovstvem byl přijat a schválen.

Sezam členů sboru s volebním právem bude od neděle 10. 3. 2019 k nahlédnutí v kostele ke kontrole.

Zpráva o životě sboru byla vypracována a staršovstvem posouzena, poté bude od neděle 10.3. k dispozici členům sboru, na VSS bude podkladem pro rozpravu …

Celý článek →

5. února 2019

 • celocírkevní sbírka na křesťanskou službu se v našem sboru uskuteční na 17. 2. 2019
 • Výroční sborové shromáždění se koná 31. 3. 2019, staršovstvo připravuje Zprávu ze života sboru, která by měla být pro členy sboru v chystaném Sborovém listu. Také staršovstvo připravuje společně s účetní Rozpočet na rok 2019 a o hospodaření sboru za loňský rok bude sbor informován na VSS a písemně na nástěnce neděli před VSS.
 • sbírka pro rodinu Mosteckých potrvá do 3. 3. 2019, své dary můžete vkládat do pokladničky …
Celý článek →

8. ledna 2019

 • Staršovstvo připravovalo podklady pro finanční rozpočet na rok 2019, zvažovalo prioritu stavebních akcí dle návrhu J. Šimši a jejich finanční náklady.
 • Staršovstvo se zabývalo přípravou volby staršovstva a upřesnilo: volíme 4 členy + 2 náhradníky. Br. farář v týdnu osloví navržené členy komise, jejich jména budou uvedena na nástěnce. Členové sboru mohou od neděle vhazovat návrhy kandidátů do pokladničky-kostelíčka, nebo je sdělovat členům komise.
 • Staršovstvo souhlasí s vykonáním sbírky pro rodinu Mosteckých. Sbírku vyhlásil Nadační fond Compaternitas. Dopis fondu je uveden na nástěnce v …
Celý článek →

4. prosince 2018

Staršovstvo děkuje celému organizačnímu týmu za přípravu Dárkování, jmenovitě pak sestře Ivě Ryšavé

Staršovstvo se zamýšlí a dopracovává strategický plán stavebních činností

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byla pořízena nová technika do kanceláře (notebook, monitor, klávesnice)

Staršovstvo vedlo rozhovor s presbytery, kterým končí volební období o jejich případné další kandidatuře a upřesňovalo, kolik členů bude potřeba příští rok volit. Bude oslovena přípravná komise.

Staršovstvo pozvalo k jednání spolupodílníků na budově bývalé České spořitelny nové majitele většinového podílu manžele Černé a navrhlo vytvořit návrh smlouvy …

Celý článek →

20. listopadu 2018

Firma OZVUK přijede zítra nainstalovat nové ozvučení kostela, práce zaberou dva dny, za ubytování techniků děkujeme Férům. Ozvučení bude nainstalováno na zkoušku a teprve budeme-li spokojeni, dojde k zaplacení. Věnujte prosím pozornost kvalitě zvuku.

Připomínáme dveřníkům, že jejich úkolem je nejen předávání rozpisů přítomným v kostele, ale také jejich předání bratru farář, aby je mohl předat v kazatelské stanici, jede-li do Bohutic, pak potřebuje také 7 kusů pro členy z Moravského Krumlova.

V březnu 2019 se budou konat volby do staršovstva, na poradě jsme navrhli několik …

Celý článek →

6. listopadu 2018

Staršovstvo se sešlo s konfirmandy, abychom společně zopakovali znalosti, kterými by měli konfirmandi být vybaveni před konfirmaci. Zkouška  probíhala formou kvizu. Odpovědi se skrývaly pod dílky obrázku a cílem bylo rozkrýt obrázek (foto synodní rady).

Bratr farář nás informoval, jak konfirmandi pracovali podle pracovních listů z příručky ,,Dvakrát měř, jednou věř,, (kolektiv autorů), která nahrazuje klasický katechismus.

Na závěr byla možnost vést s konfirmandy rozhovor. Konfirmandi v osobním svědectví vyznali, že konfirmací pro ně život ve sboru nekončí a že je to …

Celý článek →

2. 10. 2018

 • prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informován, i komu a za jakým účelem
 • rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na zkušební dobu
 • děkujeme bratru M.Šimšovi, který zařídil zprovoznění čerpadla ze studny a bratru J. Ryšavému, který dojednal s firmou Varga klempířské práce na střeše Kruhu a na štítu kostela, práce byla již vykonána
 • staršovstvo vyhlašuje na sobotu 13. října brigádu na nátěr plechové střechy Kruhu, začátek v 9.00, prosím domluvte se po bohoslužbách na podrobnostech
 • o sbírkách …
Celý článek →

11. září 2018

Jednání k otázce vysluhování VP dětem.

Vycházíme z textu, který připravil bratr farář již dříve k prostudování a promyšlení. V textu farář zdůvodňuje, proč o této možnosti jednáme, vychází z 4.usnesení 31. Synodu ČCE ve věci vysluhování VP dětem. Do navrhovaného usnesení bude doplněno, co to VP je a jaký má pro křesťana význam. Staršovstvo očekává, že farář povede s dětmi a jejich rodiči, které touží přijímat VP dříve než po konfirmaci, rozhovor a přípravu k VP.  Přijímat VP budou podobojí …

Celý článek →

28. srpna 2018

 • staršovstvo rozhodlo použít finanční dar rodiny Lerchnerovy na pořízení nového ozvučení kostela
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii bude vykonána 9. září, a to v Miroslavi i v Bohuticích
 • o vysluhování VP dětem bude rozhodnuto na mimořádné poradě 11.9.
 • Dárkování se uskuteční 2. 12., kromě Adopce na dálku podpoříme stavbu Nového Betléma             v Kloboukách, kladení základního kamene se koná za týden 9. 9.  v 15.00
 • staršovstvo souhlasí, aby se v lednu uskutečnil benefiční koncert pro bratry Forstovy
 • staršovstvo souhlasí, aby ředitel ZUŠ Přemysl Forst  vyučoval hru na varhany v našem kostele