Rubriky
Dění ve sboru

Velikonoční list do mimořádné situace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

BŘEZEN 2020

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

Efezským 5, 14 b

Image result for světlo kristovo

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Milí přátelé, bratři a sestry, všichni členové evangelického sboru v Miroslavi a rodinní příslušníci.

Snad se nemýlím, když říkám, že takovou situaci jsme ještě nezažili. Zastavil se chod téměř celé společnosti, zasáhla nás celosvětová epidemie nemoci. Stalo se něco, co známe doposud jen z historie, naposledy tzv. španělskou chřipku před sto lety. Stalo se něco, co jsme si ani za totalitního režimu neuměli představit, kostely jsou uzavřeny, přestaly se slavit bohoslužby a mnoho lidí zůstalo izolováno od známých, přátel i rodinných příslušníků. I vy, kdo jste zažili válku, si snad ani nepamatujete, aby se i v těch hrozných časech zavřely kostely, přestaly bohoslužby. Prožíváme něco zcela nového, něco, s čím nemáme žádnou zkušenost, něco, s čím nemáme srovnání, neboť tíha této situace dopadla nejen na nějaký postižený region či kraj, ale na celou Evropu, na celý svět. A dokážu si představit, že mnozí mají strach, jak se to bude vyvíjet, jak dlouho to bude trvat, jaké škody a útrapy tato situace ještě přinese.

Jsme ovšem také křesťané, chceme zůstat také i v této situaci věrní našemu Pánu Ježíši Kristu. A o to více, a právě v těchto dnech, chceme čerpat naději od našeho Spasitele a Pána. Snad nikdy se v našich životech, v naší společné paměti a společné zkušenosti nesetkala tak blízko temnota se světlem. Na jedné straně jsme od sebe izolováni a máme velmi omezené možnosti, jak se scházet, jak žít jako sbor bratří a sester, mám pocit, že napětí a temnota, jak to bude dál je mezi lidmi veliká. Na druhé straně směřujeme k Velikonocům, ke světlu vzkříšení ukřižovaného Ježíše Krista. Tak jako každý rok, i letos, a navzdory temnotám přítomné chvíle, září světlo Kristovo. Podle evangelisty Jana je Kristus světlo a Jan o něm říká: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1, 5).

V žalmu 139, 11-12 se píše: „Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma (Hospodine) pro tebe není temná; noc jako den svítí, temnota je jako světlo…“. Kdybych slovům tohoto žalmu chtěl věřit jen na základě své lidské zkušenosti, pak bych těžko uvěřil. Bral bych tato slova jako výpověď dávného žalmisty, který je vyslovil v náboženském roznícení, které já sám od sebe nesdílím. Má bezprostřední zkušenost mi přece říká: žiji v temnotě! Ale s pohledem upřeným na Ježíše Krista a jeho velikonoční zmrtvýchvstání se mi slova tohoto dávného žalmisty stávají slovy mého vlastního vyznání. A spolu s žalmistou mohou vyznat: žádná temnota nemá moc umlčet Boha! Žádná temnota nemůže uhasit světlo, které Bůh rozsvěcuje do světa! I kdyby k němu měla vést jakkoli dlouhá cesta temným obdobím, přesto: na konci není tma, ale světlo Boží, které Kristus přinesl a přináší. Přál bych si, abychom tuto naději sdíleli společně, právě i v těchto dnech. Na konci není tma, ale Kristovo světlo! I letos velikonoční světlo zazáří. Chtěl bych, abychom toto světlo našli všichni a pokud možno v dané situaci také sdíleli a dodávali si navzájem naději.

Velkou inspirací je tu pro nás apoštol Pavel, který ve svém druhém listě do Korintu píše: „Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše, neboť Bůh, který řekl: ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“ (2 K 4, 5-6) Apoštol říká, že každý, kdo přijal víru v Ježíše Krista, může nést druhým světlo naděje. To je dobrá zpráva, a to i v naší chvíli, kdy ze sledování zpráv z médií na nás padají chmury a nejistoty. A právě proto! Pokusme se, podle slova apoštola, přinášet každý den světlo, sobě i druhým. Kristus nás povolal, má nás za své bratry a sestry, spoléhá na naše ruce, oči, ústa i úsměv. Můžeme nést sobě i druhým jeho světlo. Může jít o drobné věci: Pokud možno telefonujme si, buďme ve spojení přes internet, nesledujme jen zprávy. Buďme ve spojení i jinak, jak to situace dovolí. Prohoďme s druhými pár vět, mysleme na druhé, tak i oni budou myslet na nás. Kdo bude mít nějaký nápad na zlepšení situace, řekněte to, podělte se s druhými. Buďte ve spojení s námi, se staršovstvem, s kurátorkou sboru, se mnou jako s farářem. Každé dobré slovo se počítá. Sledujte zprávy z jiných sborů a církví, kdo má možnost na internetu, kdo nemá, od známých. Pozdravuje vás otec, římskokatolický farář miroslavský bratr v Kristu Pavel Merta, který se připojuje k pravidelným modlitbám, které pro tyto chvíle vyhlásilo brněnské biskupství, od osmi večer. Jsme ve spojení se seniorátním výborem a seniorem našeho seniorátu. Synodní rada naší církve pravidelně pracuje a informuje. Budeme zveřejňovat na stránkách sboru. Některé sbory umožnily internetové on-line bohoslužby: např: http://brno-ii.evangnet.cz/ nebo http://nosislav.evangnet.cz/. Lze sledovat televizi Noe, poslouchat rozhlas Proglas nebo sledovat náboženské vysílání Českého rozhlasu. Nejsme v tom sami! Tak i vy buďte pomocí druhým, jak jen to půjde, a tak ani vy nebudete sami. Otevřete zpěvníky a zpívejte sami nebo s druhými písně. Vždyť píseň a modlitba dodává sílu a naději! Tam najdete slova i myšlenky, které scházejí!

Ano, bude to těžké, zvláště v prvních dnech a chvílích a také, když to bude trvat dlouho. Budeme na začátku třeba i tápat, složitě hledat řešení pro každodenní režim, budeme vystaveni nejistotě, co přinese nový den, nové hodiny, a jaká opatření se na nás znovu povalí. Pokusme se to vydržet s nadějí, že každá tma a chmura má svůj konec. Hleďme k světlu Krista našeho Pána!

Váš farář David Sedláček

Mobil: 603 186 128

e-mail:

Modlitba

Náš nebeský Otče, k tobě s nadějí vzhlížíme. Ty vidíš, čím prochází tvé stvoření, věříme, že nás nenecháš padnout do temnot. Věříme, že tvé světlo stále září do světa, i do této chvíle. Posiluje tuto naši víru. Sami v sobě nemáme sílu k takové víře.

Chceme si připomenout velikonoční události, které jsi skrze svého Syna uskutečnil. Ale aktuální události nám zastiňují náš pohled. Dej, ať světlo vzkříšení tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista nám svítí vstříc i skrze to, čím zrovna procházíme. Dej, ať neztrácíme naději.

Prosíme za země, kde současná epidemie zuří nejvíce, prosíme za ty nejpostiženější země, kde denně umírají stovky lidí. Myslíme na pozůstalé a na ty, kteří jsou bezprostředně ohroženi, myslíme zvláště na seniory a jejich rodiny. Myslíme také na zemřelé.

Prosíme, posiluj každého, kdo dnes poskytuje pomoc. Myslíme na vlády a zdravotníky, na pracovníky v obchodech, na prodavačky a prodavače v pokladnách obchodů, myslíme na řidiče dopravy, na policisty, hasiče, záchranáře, zdravotní sestry i lékaře, na všechen přetížený personál, který je v první linii boje proti nemoci. Myslíme na všechny, kdo zachovávají chod ekonomiky a infrastruktury a celé společnosti. S obavou myslíme na ty, kteří se dostávají či se dostanou do existenčních potíží; budou stát před krachem podnikání. Myslíme na ty, komu bude hrozit propouštění z práce. Myslíme na všechny, kdo jsou dnes ve velké izolaci, nemají rodinu, jsou bez domova, bez prostředků. Myslíme na uprchlické tábory, kde se hrozíme nejhorších následků.

Dobrý Bože, prosíme za tento svět, dej, ať nás toto všechno neuvrhne v chaos, do nové nesvobody. Ať vládne solidarita mezi lidmi, posiluj všechny, kdo se snaží o dobrou náladu a povzbuzení.

Ať velikonoční světlo vládne dále v tomto světě.

O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Amen

Praktické informace

a) Tento dopis je zveřejněn na internetových stránkách sboru: http://miroslav.evangnet.cz/ a také na facebooku sboru, adresa: https://www.facebook.com/ccemiroslav/

b) Pokud to situace dovolí, bude moci být tento dopis poslán členům sboru poštou.

c) Členy sboru, o kterých víme, že nemají internetové připojení, budeme kontaktovat telefonicky, budeme zjišťovat jejich aktuální stav a potřeby.

d) Staršovstvo sboru bude ve spojení přes internet, bude řešit průběžně aktuální situaci.

e) V případě dotazů, volejte na telefonní číslo faráře sboru: 603 186 128.

f) V případě dotazů a jiných věcí můžete psát na e-mailovou adresu:

g) Sledujte webové stránky sboru: http://miroslav.evangnet.cz/ i jeho facebook: https://www.facebook.com/ccemiroslav/, kde naleznete aktuální zprávy o situaci a životě sboru.

h) Pokud víte o někom, komu zavolat, prosíme dejte vědět na tel: 603 186 128 nebo na e-mail:

ch) Všem, kdo by neměli kvůli svému věku a zdravotnímu stavu vycházet ani na nákup, je určena nabídka Martina Ryšavého, který ochotně nákup vyřídí a přiveze. Obraťte se na něj s důvěrou na telefon: 774 101 843

i) Další možný program života sboru bude sestaven a zveřejněn, jak jen to situace dovolí … nyní zatím nevíme.

Vyprošujeme vám všem pokoj a sílu a naději od Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

David Sedláček, farář sboru

Lia Ryšavá, kurátorka sboru

a staršovstvo sboru

Pokoj vám všem

Pastýřský list

Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život.

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

Pokoj Boží s námi všemi.

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické

Rubriky
Dění ve sboru

Zrušení bohoslužeb do odvolání

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi v souladu s nařízením vlády České republiky ve věci nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s zabránění šíření nového koronaviru se rozhodlo zrušit až do odvolání

a) všechna bohoslužebná shromáždění sboru

b) dále všechny aktivity RD Medvídek (preventivně)

c) biblické hodiny dětí a dospělých (preventivně)

d) Výroční sborové shromáždění bude muset být přesunuto na jiný možný termín.

Zrušení všech bohoslužebných shromáždění platí minimálně 30 dnů, počínaje 12. březnem 2020.

O prodloužení či zkrácení lhůty budete staršovstvem informováni. Kdo nemá přístup k internetu bude informován jinou cestou (telefonem, letákem). Na webových stránkách sboru budou zveřejňovány průběžné informace staršovstva.

Pro možnost pustit si z archivu Českého rozhlasu bohoslužby posíláme odkaz na webové stránky Českého rozhlasu: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bohosluzby

Pro domácí pobožnosti můžete využít příručky „Na každý den“ nebo „Hesla Jednoty bratrské“.

V případě nejasností, otázek či pochybností volejte faráře sboru David Sedláčka 603 186 128.

O průběhu mimořádné situace vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím: tohoto webu, telefonicky, e-mailem, osobním kontaktem, informačním letákem.

Za staršovstvo

Lia Ryšavá, kurátorka, David Sedláček, farář sboru, telefon: 603 186 128

Taktéž byly zrušeny všechny seniorátní akce.

Synodní rada doporučuje všem staršovstvům zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění i ve sborech, kde se schází méně než třicet osob. Podle dostupných informací se však bez omezení účasti mohou konat pohřby. Spolu se synodní radou vás vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě.

Rubriky
Dění ve sboru Staršovstvo

4. února 2020

-projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč

-rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh JJ

-zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. dokončení skladiště a terénní úpravy kolem a oprava Kruhu

-rozhodli jsme, že VSS se uskuteční 22. března 2020, kde bude hospodaření roku 2019 i rozpočet na letošní rok předloženo ke schválení

-plánujeme besedu o financování sboru a církve na základě brožurky „5% a hlavu vzhůru“, kterou jste si již odnesli nebo odnesete k přečtení domů

-potvrdili jsme termín zájezdu do Rané u Hlinska na neděli 26. dubna 2020, na nástěnce v kostele se můžete přihlašovat

Rubriky
Dění ve sboru Děti Maminky Medvídek

Seminář o zdraví: Nachlazení – nutné zlo?

Rubriky
Dění ve sboru

Rok 2020

Milé sestry, bratři, milý sbore, přeji vám požehnaný a dobrý rok 2020 a děkuji vám všem, kdo jste po celý rok 2019 podporovali sbor na modlitbách, rukodělnou pomocí, zpěvem, hrou na varhany i další nástroje, svou přítomností na bohoslužbách, finančními příspěvky a všemi dalšími službami. Velmi si toho vážím a děkuji vám i jménem staršovstva a prosím, abyste i nadále tvořili živé společenství našeho sboru a církve. Vám, přátelé Farního sboru ČCE v Miroslavi, přeji podobně dobrý a požehnaný rok 2020 a pevně věřím, že i nadále budeme dobrými a spolehlivými přáteli. LIa Ryšavá, kurátorka

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 14:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Rubriky
Dění ve sboru

Ztišení na Štědrý den

Rubriky
Dění ve sboru

Zvonky dobré zprávy opět v Miroslavi

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT. Soubor ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY zahraje adventní i vánoční melodie na ruční zvonce. Koncert se koná čtvrtou adventní neděli 22. prosince 2019 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi. Vstupné je dobrovolné, lavice v kostele jsou vyhřívané, pořádání koncertu podpořilo Město Miroslav

Rubriky
Dění ve sboru

Adventní koncert

Srdečně zveme na adventní koncert 15. prosince v 17h. Více informací na plakátku.

Rubriky
Dění ve sboru

Dárkování 2019 – 37 350 Kč

Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli úspěšné Dárkování připravit, a také vám, kdo jste Dárkování podpořili pořízením dárků. Vážíme si toho, není to samozřejmé. Marii Namutebi do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku posíláme 7000 Kč, škole Filipka 30 350 Kč.

Rubriky
Dění ve sboru

Dárkování – 1. prosince 2019

Farní sbor ČCE Miroslav Vás zve na charitativní odpoledne zvané Dárkování. Koná se v evangelickém kostele v Miroslavi v 15.00 hodin. Vystavené dárky budou k prohlédnutí od 14:30 hodin. Pro zmíněné odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky a domácí produkty, pokud možno v dárkovém balení, v pátek 29. 11. 2019 v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod. Vybrané peníze pošleme, jednak tradičně, na školné pro Marii Namutebi, dívku žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku), a dále chceme podpořit nově vzniklou základní školu Filipka v Brně, jejímž zřizovatelem je Evangelická akademie ČCE.

Rubriky
Dění ve sboru

17. listopadu v 17.00 hodin chceme být spolu

S vděčností si připomínáme výročí sametové revoluce, pád komunismu a třicet let života ve svobodě a demokracii. Zveme vás na náměstí Svobody v Miroslavi. Zazpíváme, zapálíme svíčku, popovídáme si. Je důležité být spolu.

Rubriky
Dění ve sboru

Podzimní vycházka

Zveme vás na podzimní vycházku na židovský hřbitov v Miroslavi v neděli 10. listopadu 2019 v 14.30 hodin, sraz je u malé branky.

Rubriky
Dění ve sboru

Zveme vás na koncert

SLÁVEK KLECANDR, písničkář a frontman skupiny Oboroh, a jeho hosté Zuzka Křížová a Martin Škorpík, hrají a zpívají v neděli 13. října 2019 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi na Husově ulici 44. Vstupné je dobrovolné. Koncert pořádá FS ČCE Miroslav s podporou Města Miroslav. Uspořádání koncertu podpořilo Město Miroslav.

Rubriky
Dění ve sboru

Díkčinění

V neděli 22. září 2019 se koná Díkčinění s Večeří Páně, a to v Miroslavi při bohoslužbách v 8.30 a v Bohuticích v 10.00 hodin.